www.wimjongman.nl

(homepagina)

Judas, toegangspoort tot openbaring... Conclusie

31 mei 2014 - Dit is deel 2 van de serie Judas
Een Bijbelstudie door Jack Kelley

Terwijl hij van plan was om een brief te schrijven naar de kerk over het onderwerp van de zaligheid, werd Judas in plaats daarvan erbij bepaald te schrijven over de valse leraren die de kerk al aan het infecteren waren met hun leugens. Hij werd al mooi opgewonden toen we onze eerste aflevering beëindigden. Laten we naar hem terugkeren nu hij de volle kracht van zijn woordenvloed over hen gaat vrijgeven. En zoals we zagen, schreef hij niet alleen over zijn tijd, maar ook over de onze.

Deze mensen zijn schandvlekken bij uw liefdemaaltijden. Als zij met u de maaltijd gebruiken, doen zij zichzelf onbeschroomd te goed. Zij zijn wolken zonder water, die door de winden heen en weer gedreven worden. Zij zijn als bomen in de late herfst, zonder vrucht, tweemaal gestorven en ontworteld. Zij zijn wilde golven van de zee, die hun eigen schanddaden opschuimen, dwaalsterren, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt (Judas:12-13).

De uitdrukking "liefdemaaltijden" verwijst naar de praktijk van de vroege kerk om samen te eten en te delen in de gemeenschap in hun wekelijkse bijeenkomst. Het was een aanpassing van de Paschamaaltijd die Jezus gevierd heeft met zijn discipelen. Judas zei dat de valse leraren daar niet behoren te zijn, omdat in tegenstelling tot de herders die hun verantwoordelijkheid begrepen om hun kudde "voedsel" te geven (het verstrekken van onderwijs), deze mensen alleen geïnteresseerd zijn in de voeding van zichzelf (hun eigen magen te vullen).

Wolken zonder regen die niet hun belofte vervullen tot verlichting van droogte. Ze doen onze hoop opleven, maar brengen ons geen troost. Bomen die geen vruchten voortbrengen omdat ze zijn ontworteld. Judas noemde hen tweemaal gestorven omdat ze geen vruchten en geen navolgers produceren en door de ontworteling wordt hun eigen leven beëindigd. De wilde golven van de zee komen van alle kanten. Zeelui noemen deze vandaag, ploertige golven. Zij kunnen een boot treffen en zelfs veroorzaken dat zij kapseist. Dolende sterren zijn het die onbetrouwbaar zijn en niet kunnen worden gebruikt voor navigatie. Iedereen die hen volgt dreigt verloren te gaan.

Deze vier analogieën zijn allemaal nauwkeurige beschrijvingen van valse leraren en laten zien dat ze niet alleen verkeerd zijn, maar gevaarlijk. En ze zijn het meest gevaarlijk voor degenen die het minst in staat zijn om zichzelf te verdedigen. Als wolven voeden ze de zwakken en de achterblijvers. Judas zei dat de donkerste duisternis voor hen is gereserveerd voor eeuwig, wat aangeeft dat ze niet zijn gered. Johannes bevestigde dit toen hij het volgende over hen schreef:

"Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons; want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn." (1 Johannes 2:19)

Valse leraren die weigeren de godheid te erkennen van Jezus of de toereikendheid van zijn offer, die leren waarvan ze weten dat het vals is, omdat het hen winst geeft, en die in opstand komen tegen de autoriteit van de Schrift en zich niet alleen maar vergissen. Zij kennen in hun hart dat ze verkeerd zitten, en Johannes zei dat door hun woorden en daden het bewijzen zijn dat zij nooit tot ons behoorden.

Paulus zei: "Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn naar hun werken." (2 Cor. 11:13-15)

Wanneer u gemaskerd bent, gaat u zich voordoen als iemand die u weet niet te zijn. Net als Satan weet hij dat hij geen engel van het licht is, weten zijn dienaren dat zij geen dienaren zijn van de gerechtigheid. Deze mannen zijn niet alleen zelf aan het misleiden, ze zijn bewust misleidend.

"Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen, om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben. Zij zijn het die morren, die klagen over hun lot, die naar hun eigen begeerten wandelen. Hun mond spreekt hoogdravende woorden, terwijl zij mensen naar de ogen zien ter wille van voordeel." (Judas:14-16)

Sommige commentatoren gebruiken dit gedeelte ter ondersteuning van hun mening dat het boek van Henoch tot de Bijbel behoort. Maar Judas schrijft onder de inspiratie van de Heilige Geest en zou hebben geweten dat het boek van Henoch a) niet werd geschreven door Henoch, en b) een aantal historische en theologische fouten heeft. Judas was zeer specifiek in het identificeren van Henoch als behorend tot de zevende generatie na Adam. Het boek van Henoch werd toen niet geschreven, maar enkele duizenden jaren later.

Editor: Toen de canon van de bijbel werd vastgelegd was het boek Henoch onbekend.

Judas:14 is vergelijkbaar met 1 Henoch 1:9. Maar zelfs als Judas het citeerde, hoeft dat geen goedkeuring van het boek te zijn. Judas kon de bevestiging hebben van de Heilige Geest dat de oorspronkelijke Henoch feitelijk gezegd heeft wat Judas heeft geschreven. Dat zou verklaren waarom Judas de verklaring toegeschreven heeft aan Henoch in plaats van aan het boek met die naam. Het belangrijkste om hier te onthouden is dat de Heer komen zal om de valse leraren te oordelen voor de manier waarop ze de waarheid van zijn woord hebben verdraaid en vervormd.

Maar je hoeft niet afhankelijk te zijn van Judas' citaat van Henoch om de oordelen te controleren die deze goddeloze valse leraren te wachten staan. Petrus zei hetzelfde:

"Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen.

En zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis over hen is reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet." (2 Petrus 2:1-3)

In het Oude Testament waren er tijden waarin valse profeten beweerden te spreken voor de Heer. Nu hebben wij valse leraren die zijn woord verdraaien in iets wat nooit bedoeld was. Wat ze leren ontkent het feit dat de Heer stierf voor al onze zonden, en alleen door zijn vrije geschenk kunnen we ontvangen om in de eeuwigheid met Hem te leven. In plaats daarvan gebruiken ze hun invloed voor destructieve ketterijen, die hun volgers laten afdwalen. Petrus heeft zijn stem toegevoegd aan die van Judas en Johannes, zeggende,

"Deze mensen zijn bronnen zonder water, wolken die door een wervelwind voortgedreven worden, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt." (2 Petrus 2:17)

En Jezus zal het lot van dezen die zich anders voordoen verzegelen door te zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!" (Matt. 7:23)

Een oproep om te volharden

"Maar u, geliefden, herinnert u zich de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heere Jezus Christus, dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn, die naar hun eigen goddeloze begeerten wandelen. Zij zijn het die scheuringen veroorzaken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben." (Judas:17-19)

Veel geleerden geloven dat Petrus Judas' brief gebruikt als een bron voor zijn eigen schrijven, zodat het ons niet moet verbazen om soortgelijke ideeën te zien. Petrus waarschuwde ook dat er spotters onder ons zouden komen. "Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:4). Deze voorstanders van de evolutie beweren dat de dingen altijd geweest, en altijd zo zullen zijn. Ze lachen wanneer we over de tweede komst spreken, alsof we naïef zijn om zulke gedachten te hebben.

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat." (2 Petrus 3:5-6)

Het is niet zo dat ze nog nooit gehoord hebben over hoe de dingen begonnen, of geen manier hadden om de waarheid over de schepping te ontdekken. Paulus schreef dat God zijn auteurschap zo duidelijk maakte dat deze mannen zonder verontschuldiging zijn (Romeinen 1:18-20). Integendeel, ze hebben een bewuste beslissing genomen om te negeren wat God zei over het scheppen van de hemelen en de aarde, en hoe hij het vernietigde toen de mensen slecht werden. Tegen alle bewijzen in hebben ze besloten om te geloven dat God niet in het functioneren van de mens mee kan doen, en daarom niet terug zal komen.

"Maar u, geliefden, bouwt u uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest, bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven." (Judas:20-21).

Het bouwen van dit vertrouwen is zoals het opbouwen van onze spieren. Het vergt oefening. Judas' broer Jakobus zei het op deze manier:

"Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt." (Jakobus 1:2-3)

Een atleet zoekt naar kansen voor het testen van zichzelf en ziet het als vreugdevol, omdat het een gelegenheid is om zelf groter, sneller, sterker te worden. Wij moeten hetzelfde doen, denken over de beproeving en te zien als kansen om ons geloof op te bouwen. We weten van tevoren dat de uitkomst ten gunste van ons is, dus we kunnen deze tests met pure vreugde overwegen. Ze brengen ons dichter bij de Heer en helpen ons te kijken naar de dag die hij beloofde en waarop Hij zal komen.

"En ontferm u over sommigen, en ga daarbij met onderscheid te werk. Red anderen echter met vrees, en ruk hen uit het vuur. U moet ook haten het onderkleed dat door het vlees bevlekt is." (Judas: 22-23)

Zoals de doorgewinterde veteraan de beginneling bemoedigt, kunnen we hen die twijfelen helpen, terwijl we op de terugkeer van de Heer wachten. Ik denk dat Judas Zacharia 3:1-10 in gedachten had. Het was een visie, een van de acht visioenen die Zacharia had in dezelfde nacht. De engel van de Heer was er, samen met Jozua de hogepriester en Satan. Toen Satan de hogepriester begon te beschuldigen, zei de HEERE, "De HEERE zal u bestraffen, satan! De HEERE, Die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is?"

Jozua was gekleed in smerige (letterlijk met uitwerpselen bespatte) kleding. De engel van de Heer zei: "Neem weg zijn vuile kleren", en vertelde Jozua dat zijn zonden waren weggenomen. Toen heeft Hij Jozua laten kleden in feestgewaden en zei dat het symbolisch was voor dingen die komen gaan. Hij verwees naar de dag wanneer de Heer onze smerige kleren van onze eigen gerechtigheid zal wegnemen en ons kleden in feestgewaden van zijn gerechtigheid.

"Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken" zei de engel, waardoor Hij zichzelf identificeerde als Jezus. Het is een ongelooflijk model van wat ik noem het evangelie in Zacharia, en ik denk dat Judas het voor onze aandacht bracht met een reden. We moeten niet vergeten wat wij hiervóór waren en wie we nu zijn.

Als we aan ons geloof bouwen en op de Heer wachten, zullen we zo hemels gezind worden dat ons aardse leven ons zal herinneren aan de smerige gewaden van de hogepriester en we zullen verlangen om te worden bekleed met de hemelse klederen van ons eeuwige leven.

Doxologie

"Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen." (Judas:24-25)

Judas eindigt de brief op de manier waarop het begon, met de verzekering dat Jezus zijns Vaders wil zal gehoorzamen en geen van ons zal verliezen (Joh. 6:38-40), maar in staat is om ons te behouden zonder te vallen en ons zo te presenteren voor Zichzelf, zonder schuld, alsof we nooit gezondigd hadden.

Aan het begin zei ik dat de brief van Judas zou kunnen worden genoemd de handelingen van de apostaten. Dit is vanwege de focus van de auteur op de valse leraren. En vergeet niet dat ze allemaal beweren deel van de kerk te zijn, hoewel hun leringen ver van het evangelie staan.

Sommigen van hen zeggen dat Jezus het niet helemaal is. Zij ontkennen zijn godheid, betwijfelen het feit dat hij voor onze zonden stierf, en herrezen is, en ontslaan de mens van de eis om wedergeboren te worden. In plaats daarvan zeggen zij dat je zelf de manier moet vinden waarop; door een goed leven, of leren van geheime kennis, of deelname aan hun groep.

Anderen zeggen dat Hij niet de enige manier is. Ze leren dat er vele manieren zijn om God te kennen, zo lang je oprecht gelooft in wat je vindt in jezelf.

Nog anderen zeggen dat Hij het helemaal niet is. Ze zeggen dat Hij het voor u mogelijk maakte om te beginnen met uw reis naar God toe, maar u moet het voltooien door uw eigen inspanningen, via een rechtvaardig leven volgens hun normen.

Dit zijn allemaal paden op de brede weg met zijn brede poort. Zij leiden tot vernietiging omdat in de uiteindelijke analyse zij u tot de auteur van uw eigen behoudenis maken. Dit zijn de handelingen van de apostaten.

De Bijbel zegt dat Jezus alleen de manier is, de enige manier, en hij is het helemaal. Alleen door uitsluitend te vertrouwen in zijn voltooide werk aan het kruis hopen we het koninkrijk te zien. Het geloof in zijn plaatsvervangende dood is het enige wat we kunnen doen en is niet geteld als werk, het wordt alleen gecrediteerd aan ons als gerechtigheid (Romeinen 4:5). Dit is de smalle weg met de kleine poort, want het maakt Jezus tot de enige auteur van onze zaligheid.

Het is spannend om deel uit te maken van een grote menigte die allen God prijzen en bezig zijn in het stimuleren van een grote muzikale productie. Er is een gevoel van zelf-tevredenheid dat afkomstig is van uw medegelovigen en wordt gezien als een lichtend voorbeeld van wat het betekent om een overwinnend leven te hebben. En er is een ongeëvenaard gevoel van vervulling te vinden in de uiting van de liefde van de Heer aan de minderbedeelden via zending of sociale rechtvaardigheidsprogramma's.

Maar als je geen wedergeboren gelovige bent, zal niets van dat alles u zelfs maar een stap dichter bij het koninkrijk brengen. U zult enkel één slachtoffer meer zijn van de handelingen door de apostaten. Jezus zei: "Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien." (Joh. 3:3). Wedergeboren zijn, dat is willen toegeven dat je een zondaar bent, en dat Jezus stierf voor uw zonden en opnieuw verrees. Bent u wedergeboren?

Bron: Jude, Gateway To Revelation … Conclusion | GracethrufaithGracethrufaith

printen??? spaar papier en inkt.