www.wimjongman.nl

(homepagina)

Islam en de eindtijd

5 februari 2014 | door Jack Kelley

“ En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.”(Openbaring 13:8)

Er is deze dagen veel belangstelling voor de rol van de islam in de eindtijd. En van wat ik lees, zijn er ook een heleboel misverstanden. Recente onderzoeken werpen wat meer licht op het onderwerp.

Het is duidelijk dat volgelingen van de islam sneller in aantal toenemen dan welke andere religieuze groepering in de wereld. Van hun huidige groeitempo op jaarbasis wordt gezegd dat het vier keer sneller is dan die van de christenen. Volgens een recente enquête over religie en het openbare leven door The Pew Forum, maken degenen die de praktijk van het Mohammedanisme volgen nu bijna een kwart van de wereldbevolking uit met 1,57 miljard leden, de tweede na het christendom. Dit is revolutionair, en hoewel het vlak voor onze ogen gebeurt, is het de meeste westerse christenen zelfs niet eens opgevallen. En niet alleen zijn de moslims de snelst groeiende religieuze groep in de wereld, ze doen dat ook in de Verenigde Staten, Canada en Europa, met Europa misschien als het model dat Canada en de VS zullen volgen.

Vergelijking van de huidige geboortecijfers van de inheemse Europeanen met de allochtone moslimbevolking in Europa, leidt ons tot een zeer duidelijke en verrassende conclusie: het Europa dat wij kennen is zeer snel aan het veranderen in, waar sommige al naar verwijzen, Eurabia, en zal zichzelf binnenkort terugvinden onder de macht en de controle van de islam. Er zijn tegenwoordig meer moslims in Duitsland dan er zijn in Libanon. De moslimbevolking van Frankrijk is in werkelijke cijfers minder dan in Duitsland, maar is procentueel groter van de totale Franse burgerij, en gegeven het huidige aantal kerkgebouwen die worden omgezet, zijn er binnenkort meer moskeeën in Engeland dan functionerende kerken.

Na de opname van de Kerk zal de islam het dichtstbevolkte godsdienstige systeem op aarde zijn met een brede marge. Of je nu gelooft dat de islam een godsdienst van vrede is of niet, het is vrij duidelijk dat ze niet zomaar gaan verdwijnen na de opname en afgezien van hun lang gekoesterde droom om 's werelds dominante religie te zijn, staan ze dan op het punt om het te realiseren.

Hoe zit het met Ezechiël 38?

Maak niet de fout te denken dat de islam niet langer een levensvatbare religieuze kracht zal zijn na de slag van Ezechiël 38. Volgens het Pew Forum rapport zijn de landen die zich tegen Israël verenigen en verslagen worden, maar een klein percentage van de totale islamitische bevolking. Bijvoorbeeld, de vier islamitische landen met de grootste bevolking zijn er zelfs niet bij betrokken. In feite wonen tweederde van alle Moslims op wereld in 10 landen, en zijn van deze alleen Turkije (5) en Iran (6) genoemd door Ezechiel. Ruwe schattingen geven aan dat iets als 15% van de islamitische wereld vertegenwoordigd zal worden door de krachten die verenigd zijn tegen Israël, en vergeet niet dat het alleen hun soldaten zijn die in de strijd sneuvelen, niet hun totale bevolking sterft. En gezien hun sombere uitkomsten in de gevechten tegen Israël in het verleden, is het onwaarschijnlijk dat de volgelingen van de islam hun godsdienst opgeven na Ezechiël 38, alleen vanwege nog een nederlaag door toedoen van de Joden.

En dan is er nog het feit dat de eindtijdleiders, de koning van het noorden en de koning van het zuiden, beide uit plaatsen komen die vandaag beslist islamitisch zijn. Dat ze ook beide uit het voormalige Griekse Rijk zullen stammen, maakt ze geen West-Europeanen. De eerste koning van het noorden bouwde zijn hoofdstad, Seleucia, aan de rivier de Tigris in het moderne Irak; en de eerste koning van het zuiden verbleef in Egypte. Daniel 11:40 vertelt ons dat de eindtijdpersonificaties van deze twee koningen net vóór het begin van de grote verdrukking nog steeds zullen strijden voor de werelddominantie.

Vergelijk dat met wat waarschijnlijk zal gebeuren met de "christelijke" wereld van 2,2 miljard bij de opname, en het is niet moeilijk om te zien dat de islam de sterkste religieuze kracht op aarde zal zijn wanneer de 70e Week uit Daniel begint. (Immers, geen van hen zal worden opgenomen.) De islam zou de voor de hand liggende keuze zijn voor een man die van een religieus systeem gebruik wil maken om controle over de wereld te krijgen.

En vergeet niet, de antichrist zal niet een verbond met Israël sluiten om hen te helpen. Hij zal het doen om zichzelf te helpen. Door middel van vrede zal hij velen misleiden zo heeft Daniel gewaarschuwd (Daniel 8:25). En met uitzondering van een vluchtend Joodse 'overblijfsel' zal de wereld worden misleid, door te zeggen "vrede en veiligheid" als plotseling de vernietiging op hen komt (1 Thes. 5:3). Maar God zal niet worden misleid. Hij is er al bij, en noemt het verdrag een verbond met de dood (Jesaja 28:15). Dient dit verbond niet het doel van God, zult u vragen? Goed natuurlijk alles wat er gebeurt dient Gods doel, maar dat betekent niet dat alles wat er gebeurt goed is voor de mens. De Joden zullen denken dat ze een garantie krijgen voor vrede, maar God zal gebruik maken van dit verbond tot het inluiden de 70e Week in het boek Daniel als een tijd waarin Hij volledig de niet-joodse naties zal vernietigen, en zijn verbondsvolk zal reinigen(Jeremiah 30:4-11). Het zal allesbehalve vreedzaam zijn.

In 2006 begon ik voor het eerst te schrijven over de overeenkomsten tussen de islamitische profetieën van de al-Mahdi en de christelijke profetieën over de anti-Christ. Ik merkte op hoe van deze beide eindtijdfiguren, waarvan gezegd wordt dat ze op het toneel komen in een tijd dat aarde in grote beroering verkeert, beiden zullen komen en beweren een verlangen te hebben om de vrede te herstellen, zowel zullen beiden zeven jaar regeren, en beiden zullen aan het hoofd staan van een wereldgodsdienst en een wereldregering, en beiden beweren van bovennatuurlijke oorsprong te zijn, en in beide gevallen is van hun heerschappij geprofeteerd dat die zal eindigen in een strijd tussen goed en kwaad, welke een definitief oordeel over de aarde met zich meebrengt. Het klinkt bijna alsof ze dezelfde persoon zijn.

Maar bijna alle studenten in de profetie zijn er nog steeds van overtuigd en zeggen dat de anti-Christ van westerse Europese oorsprong moet zijn, op de een of andere manier verbonden met de Rooms-Katholieke kerk. Maar sindsdien ben ik me er meer bewust van geworden, en meer mensen met mij, om eens een tweede kijk te nemen. Kijk naar de traditionele weergave, en overweegt eens de mogelijkheid van een wereldleider uit de oostelijke poot van het Romeinse Rijk, dat grotendeels islamitische is vandaag.

Een andere les van Daniel

Onze eerste glimp van de Tijd der Heidenen is de periode van heidense overheersing over de aarde in de vorm van een groot standbeeld uit meerdere metalen zoals vanuit Nebukadnessars droom (Daniel 2:31-45). Daniel had zijn visioen over een heidense overheersing (Daniel 7), welke werd vertegenwoordigd door vier grote beesten. De eerste was gelijk een leeuw, die Babylon symboliseert. De tweede was een beer, voor de Medo-Perzen, en de derde was een luipaard, als Griekenland. Dan in Daniel 7:7 zegt hij: “ Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervóór geweest waren. En het had tien horens.” Dit wijst naar Rome. In dierlijke beelden staat de hoorn voor autoriteit, en wanneer symbolisch het getal 10 wordt gebruikt, geeft het de voltooiing aan van de goddelijke orde. Vergelijk dit met Daniel 2:44 en we zien dat dit 4e beest volledige autoriteit over de aarde heeft, en nooit daarvan zal afzien, totdat de Heer komt om het hem met geweld af te nemen.

De anti-Christ zal zijn eerste bijbelse verschijning doen zoals in Openb. 6:2, vermomd als de man op het witte paard. Volgens Daniel 8:25 zal hij een grote vredestichter lijken te zijn, maar zijn intentie is de wereld te veroveren. Zijn ware identiteit zal niet worden geopenbaard tot aan Openbaring 13:1-2, waar het duidelijk wordt dat hij gemachtigd is door Satan. Hier is hoe Johannes hem beschreef: “En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien horens had, en op zijn horens waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht.”

Vergelijk Openbaring 13:1-2 met Daniel 7:7 en u zult zien dat terwijl de 10 hoorns laten zien dat hij alle gezag heeft over het vierde heidense koninkrijk, zijn identificerende kenmerken, zoals de eerste drie van de beesten uit Daniel, meer gericht is op Babylon, Perzië en Griekenland dus op het Oosten. Alleen Rome had een westerse oriëntatie (dit maakte het anders dan de andere drie, zoals Daniel aangaf). Kan dit betekenen dat de anti-Christ eerst naar het Oosten (Islam) zal kijken voor het consolideren van zijn macht?

De tijd zal het leren. In zijn interpretatie van de droom van Nebukadnessar vertelt Daniel ons hoe de versie van het vierde Koninkrijk in de eindtijd zou worden gekenmerkt zal worden door innerlijk conflict. Hij zei dat waar het eens twee sterke benen waren geweest van ijzer (de Oost- en Westdivisies van het Romeinse Rijk) dat als het wederopgebouwd zou worden in het einde, het zoiets als zou zijn als te proberen ijzer en gebakken klei aan elkaar te maken (Daniel 2:40-43). Kon dit hebben beschreven de sociale onrust die we heb meegemaakt in verschillende Europese landen, waar de inheemse bevolking niet altijd reageerde op islamitische immigratie.

Mijn doel van dit schrijven is niet om op enigerlei wijze de standpunten te bevestigen of te onderschrijven van sommige zelfbenoemde experts over de islam, die onlangs op het podium kwamen en de zaak opschudden met allerlei nieuwe interpretaties van de christelijke profetie. Maar om ons allemaal eraan te herinneren onze ogen open te houden. Dingen voltrekken zich snel en het blijft een uitdaging vanuit ons traditionele perspectief. Aan Daniel werd verteld dat aan het einde van de tijd de kennis (Daniel 12:4) zal toenemen. Dat betekent dat we een beter inzicht krijgen hoe de gebeurtenissen zich zullen ontvouwen dan degenen die voor ons waren. Dit zal gebeuren door middel van zorgvuldige observatie, eigenlijk door het zien van de stukjes van de puzzel die op hun plaats vallen en dat in vergelijking met de Schrift. Maar God weet het einde vanaf het begin, dus niets van dit alles is nieuw voor Hem. Waar we een verandering zien, ziet Hij slechts een nauwere afstemming van aardse gebeurtenissen met de hemelse waarheid. Het is tijd om een open Bijbel bij de hand te houden als we kijken naar de krantenkoppen, want we hebben nu een andere reden om dagelijks te zoeken in de Schrift (Handelingen 17:11). U kunt de voetstappen van de Messias bijna horen.

Editor: Toch jammer dat het vierde dier ook hier weer wordt vergeleken met het Romeinse rijk. Dat samentrekken van het beeld tot het dier met vier wereldrijken is m.i. willekeurig en met aannames. Laten we dat vierde dier toch eens apart zien als het laatste wereldrijk dat als kernmerk heeft dat het bestaat uit die drie karakteristieke dieren bij elkaar, en dat verschrikkelijk zal zijn in wreedheid en totaal moordlustig. Iets wat we nu al zien opkomen en tot bloei zal komen als de weerhouder is weggenomen.

Bron: Islam And The End Times - Gracethrufaith

printen??? spaar papier en inkt.