www.wimjongman.nl

(homepagina)


Wat u moet weten over hoe God u ziet

1 augustus, 2015. Een bijbelstudie door Jack Kelley

Ik ben ervan overtuigd dat de meeste christenen er geen goed begrip over hebben hoe God ons ziet. Ik ben daar niet verbaasd over, want het is voor ons echt moeilijk om het te begrijpen. God ziet ons zo anders dan de manier waarop we onszelf en de manier waarop anderen ons zien, dat er echt geen vergelijking mogelijk is. Het is alsof Hij en wij op zoek zijn naar twee van elkaar verschillende mensen. En op een zekere manier is dat waar, omdat wij onszelf alleen kunnen zien vanuit onze ervaringen in het verleden, terwijl Hij ervoor heeft gekozen om ons te zien hoe we zullen zijn in de toekomst wanneer we eeuwig met Hem zijn. Dus laten we voor een moment opzij zetten hoe we onszelf zien en een kijkje nemen op vijf zaken van wat de Bijbel zegt over hoe God ons ziet.

U bent Zijn kind voor altijd

"Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn" (Johannes 1: 12-13).

Hoe vaak heb je iemand horen zeggen: "We zijn allemaal kinderen van God." Maar heb je jezelf wel gerealiseerd dat dit geen juiste verklaring is? Slechts de wedergeboren gelovigen kunnen zich rechtmatig kinderen van God noemen, omdat één van de dingen die gaat gebeuren als we worden wedergeboren is dat God ons aanneemt als Zijn eigen kind.

Galaten 4:4-7 zegt dat de weg naar onze adoptie in het gezin van God werd geopend met de dood van Jezus. Zodra we wedergeboren werden, kregen we het zoonschap, en de Geest van Gods Zoon kwam daarmee in ons hart. Dus zijn we niet langer slaven, maar Gods kind. En omdat we Zijn kind zijn, heeft God ons ook tot Zijn erfgenaam gemaakt. Dit is de reden waarom Efeziërs 1:13-14 ons vertelt dat de Heilige Geest werd gegeven aan ons, als een voorschot die onze erfenis garandeert. Als erfgenamen van God hebben we een erfenis die niemand van ons kan afnemen.

Vanuit 2 Kor. 1:21-22 leren we dat als we opnieuw geboren zijn, God Zijn zegel van eigendom op ons heeft geplaatst en Zijn Geest in ons hart gegeven om te garanderen wat er komen gaat. Sindsdien is het God zelf die ons standvastig maakt in Christus. We zijn bevrijd van degene die ons in slavernij heeft gehouden. Hij zette zijn eigen eigendomszegel op ons. We zijn niet langer slaven, maar zonen en dochters van God. Na te zijn gekocht tegen een prijs, het kostbare bloed van Jezus, behoren we nu God toe, en niemand kan dat veranderen.

Hij heeft ons geplaatst onder de hoede van Zijn Zoon, zoals de eigenaar van een kudde schapen deze zou plaatsen onder de hoede van een herder. "En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag (Johannes 6:37-40)." Dus iedereen die de Zoon ziet en in Hem gelooft, heeft eeuwig leven.

Dit is niet iets wat we bereiken door middel van een persoonlijke inzet door onszelf. Het is een werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die niet ongedaan kan worden gemaakt. Niets in de hele schepping kan veranderen wat Hij heeft gedaan in ons (Romeinen 8:38-39) en niemand kan ons ooit uit Zijn handen nemen (Johannes 10:27-30). Zodra we wedergeboren zijn, zijn we voor altijd Gods kinderen.

Men blijft in de zonde, maar Hij telt uw zonden niet meer tegen u

"Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is" (Psalm 32: 1-2).

In Psalm 32:1-2 voorzag koning David dit en in Romeinen 7:15-24 legde Paulus het uit. Na te hebben toegegeven dat hij jammer genoeg niet helemaal kan stoppen met het zondigen, gaf hij ons het perspectief van God op deze zaak. Hij zei dat wanneer hij zondigde, hij het niet langer zelf was die de zonde bedreef, maar de zonde die in hem leefde.

Hier is wat hij bedoelde. In Romeinen 7:9 zei Paulus: "Ik nu leefde voorheen zonder wet, maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven. "Hij had het over het bereiken van de leeftijd waarop hij verantwoordelijk werd voor zijn eigen zonden. Voordat dit gebeurde was hij niet verantwoordelijk en had hij het eeuwige leven. Het is niet zo dat hij geen zonde deed voor die tijd, maar zijn zonden werden niet meegeteld tegen hem. Echter, zodra hij oud genoeg was om verantwoording af te leggen, werd de straf voor zijn zonden toegepast en had hij niet langer het leven.

Laten we nu eens kijken naar twee schijnbaar niet gerelateerde uitspraken van Jezus over wat er nodig is om Gods Koninkrijk binnen te gaan. In Matt. 18:3 zei Hij: "Tenzij u verandert en wordt als kleine kinderen, zult u nooit het koninkrijk der hemelen binnengaan." En in Johannes 3:3 zei Hij: "Niemand kan het Koninkrijk van God zien, tenzij hij opnieuw geboren wordt."

Door deze beide samen te nemen met Paulus' opmerkingen over de verantwoording, zien we dat de twee uitspraken van de Heer niet echt totaal los van elkaar stonden. Vergeet niet, dat Paulus zei dat kleine kinderen het eeuwige leven hebben, omdat hun zonden niet worden meegeteld tegen hen. Jezus zei dat om het Koninkrijk binnen te gaan, we weer moeten worden als kleine kinderen. Maar Hij zei ook om het koninkrijk binnen te gaan, moeten we opnieuw geboren worden. Daarom is het de manier om als kleine kinderen te worden, zodat onze zonden niet worden meegeteld tegen ons, om opnieuw geboren te worden.

Het bewijs hiervan is dat wanneer Paulus wedergeboren werd God hem niet langer zijn zonden toerekende, maar ze toegeschreven heeft aan de zonde die nog leefde in hem. Hij was weer geworden als een klein kind, niet verantwoordelijk voor zijn zonden, en ontving het eeuwige leven, hoewel hij het zondigen niet kon verhinderen.

U bent perfect in Zijn ogen, als de Rechtvaardige die Hij is

"Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt" (Hebreeën 10:14).

In Romeinen 3:20-24 legde Paulus uit dat niemand gerechtvaardigd wordt door het houden van de wet, omdat het doel van de wet was om ons bewust te maken van onze zondigheid. Daarom maakte God aan ons een gerechtigheid bekend van Hem, die afziet van de wet en die door het geloof in Jezus Christus voor allen die geloven, komt om gerechtvaardigd te worden door Zijn genade.

Van 2 Kor. 5:17 leren we dat als iemand in Christus is, hij of zij niets minder is dan een nieuwe schepping in Christus. "Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen." Dit is niet iets dat ergens op een dag zal gebeuren, of dat we door het veranderen van ons gedrag over onszelf kunnen brengen. Het is iets dat vanuit Gods perspectief al is gebeurd, en onomkeerbaar is. Het gebeurde omdat we "in Christus zijn", oftewel wedergeboren.

Dit is mogelijk omdat toen zijn Zoon, die zonder zonde was, tot zonde voor ons gemaakt werd, God in staat was om ons net zo rechtvaardig te zien als Hij is (2 Kor. 5:21). Vanuit zijn perspectief zijn we volmaakt geworden in eeuwigheid, omdat de Zoon één offer voor de zonde bracht dat geldt voor alle tijden, voor de gehele levensduur van elke gelovige (Hebr. 10:12-14).

Toen Jezus naar het kruis ging, vergaf Hij ons al onze zonden (Kolossenzen 2:13-14). Degenen die al gestorven waren en geloofden dat Hij zou komen om hen te redden, waren in het paradijs wachtende op zijn zoenoffer. Toen Jezus stierf, werden hun de zonden vergeven met terugwerkende kracht. Andere gelovigen die in leven waren op dat moment van zijn dood en ontvingen onmiddellijk de voorrechten van Zijn offer. Weer anderen die nog niet geboren waren in de komende jaren, voor hen betekende dit dat al hun zonden al waren vergeven in de verre toekomst. Hun zonden zouden direct worden vergeven als zij het evangelie hadden gehoord en het geloofden, maakt niet uit hoe ver in de toekomst dat zou gebeuren.

Dus hoewel de dood van de Heer plaatsvond op één middag in de tijd, het moest gelden voor alle tijden, verleden, heden en toekomst. Het was ook van toepassing voor de gehele levensduur van elke gelovige. Anders kan de zinsnede "Hij vergaf ons al onze zonden" niet waar zijn. Maar omdat het waar is, kan God ons nu zien alsof we altijd al perfect zijn geweest en voor altijd perfect zullen zijn.

Dit is hoe Hij ons de erfenis kan garanderen vanaf het moment dat we geloofden (Efeze 1:13-14), en hoe Hij de verantwoordelijkheid nam om het voor ons standvastig maken in Christus (2 Kor 1:21-22). Aangezien reeds de volledige boete is betaald voor alle zonden van ons leven, is Hij in staat om ons te zien als zijnde rechtvaardig, alsof we nooit gezondigd hebben. Vanuit Zijn perspectief zijn we onschuldig, net als het kleine kind dat Jezus zei dat we moesten worden.

U kunt niet veroordeeld worden voor welke reden dan ook

Daarom is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn (Romeinen 8:1).

"Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden" (Johannes 3:17).

Jezus zei: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven" (Johannes 5:24).

Niets van de bovenstaande eist iets van u, behalve om te geloven dat toen Jezus naar het kruis ging, Hij voor u daarheen ging. Alles was al geregeld voor u, op het moment dat je dat geloofde.

Wanneer u voor God staat u net zo perfect bent als Hij is

"Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is" (1 Johannes 3:2).

Op het moment van de opname zullen we onmiddellijk worden veranderd van sterfelijk naar onsterfelijk, en wat we nu al zijn door het geloof, zullen we dan feitelijk zijn geworden (1 Kor. 15:51-53). Alle fysieke, mentale, emotionele en spirituele onvolkomenheden zullen voor altijd verdwenen zijn. Elk verlangen om te zondigen zal weg zijn gegaan, net als de teleurstelling, schaamte en schuldgevoel dat daarmee gepaard gaat.

Onze geest zal in perfecte afstemming zijn met Gods Geest, onze wil in perfecte harmonie met die van Hem. De beperkingen ons opgelegd door de vloek waaronder we ons hele leven hebben gewerkt worden opgeheven als we komen uit het donkere en beklemmende verleden in een heldere en grenzeloze toekomst.

Het maakt niet uit wat voor soort zondaar we hier op aarde zijn geweest, of hoe vaak we struikelden en vielen, of hoe afkeurend we werden beschouwd door onze mede-gelovigen, wanneer we staan voor onze Schepper en elke zweem van ons aardse zelf verdwenen zal zijn en we eindelijk het perfecte beeld van onszelf zullen zijn zoals Hij ons geschapen heeft, geschikt om te wonen in de aanwezigheid van de Heer voor altijd in de meest luxueuze omgeving die Hij ooit ontworpen heeft.

Wat moeten we hiervoor doen?

Zoals u kunt zien, zal niets van het bovenstaande tot ons komen als een gevolg van ons gedrag. Zodra we geloofden, werd het bereikt in ons leven als een vrije gave van Gods genade (Efeze 2: 8-9). En het kan ook nooit worden teruggedraaid. We weten niet waarom God ervoor koos om deze daad van Zijn genade tot zo'n tegenpool te maken in Zijn eisen aan degenen die onder de Wet waren, voor ons. En bij het lezen van de profetieën over het leven op aarde in het Millennium, kunnen we zien dat zodra de Gemeente is weggegaan, er geen enkele andere groep gelovigen ooit zal genieten van zo'n uitbundig vertoon van Zijn liefde voor ons. De enige verklaring die Hij ons gaf, was dat Hij door ons heen wilde komen tot de onvergelijkbare rijkdom van Zijn genade in de tijden die nog komen (Efeze 2:7).

Maar hoewel Hij geen voorwaarden oplegde aan ons, dan alleen te geloven in de Ene die Hij zond (Johannes 6:28-29), denk ik dat Paulus heel duidelijk was in het beschrijven van de juiste reactie op zo'n overweldigende vertoning van Zijn liefde. We zullen dit volgende keer bespreken als we het hebben over "Reageren op Genade." (Engelstalig)

Bron: 5 Things You Should Know About How God Sees You - Gracethrufaith