www.wimjongman.nl

(homepagina)

Herstel van de planeet aarde

2 juli 2014 | door Jack Kelley

“En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen.” (Matt. 19:28)

“En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. ....En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens.” (Openbaring 21:5-6)

De eindtijdoordelen zullen verwoestend zijn tot in het extreme, en de Heer heeft gewaarschuwd dat als hij de dagen niet zou inkorten, er niet één ziel zou overleven (Matt. 24:22). Maar ter wille van de uitverkorenen, zal hij hen tot een einde brengen en het herstel van de aarde zal dan beginnen.

Ik denk dat een van de ondersteunende functies van de eindtijdoordelen zal zijn om te beginnen met het proces om de aarde terug te laten keren naar de toestand zoals die was net na de schepping. Het is alsof de grote verdrukking een fase van afbraak voor de restauratie is. Hierop wordt gezinspeeld door zinnen als “En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen, en bergen waren er niet meer te vinden.” (Openbaring 16:20) en “En de zee was er niet meer.” (Openbaring 21:1). En sprekend over de huidige verblijfplaats van de Heer, vertelde Petrus ons, “Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen.” (Handelingen 3:21)

Bij vergelijking van verzen als deze met de terugkeer in een lange tijdsduur die wordt aangegeven in Jesaja 65:20, denk ik dat het meeste van de huidige zee óf zal terugkeren naar hun ondergrondse oorsprong óf zal verheven worden in de bovenste atmosfeer om het waterdamp-omhulsel te herstellen dat de aarde heeft omgeven (Genesis 1:6-7) en daardoor tot de lange levens van voor de zondvloed.

“ De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen, ja, zij zal zich verheugen en juichen. De luister van de Libanon is haar gegeven, de glorie van de Karmel en de Saron. Ze zullen de heerlijkheid van de HEERE zien, de glorie van onze God.”

“Het dorre land zal tot een waterpoel worden, het dorstige land tot waterbronnen; op de woonplaats van jakhalzen, waar hun rustplaats was, zal gras zijn, met riet en biezen.” (Jesaja 35: 1-2, 7).

“ Ik zal op kale hoogten rivieren doen ontspringen, midden in valleien bronnen. Ik zal de woestijn maken tot een waterpoel, het dorre land tot waterbronnen. Ik zal in de woestijn de ceder zetten, de acacia, de mirt en de oliehoudende boom. Ik zal in de wildernis de cipres plaatsen, samen met plataan en dennenboom, opdat men ziet en erkent, bedenkt en tevens inziet dat de hand van de HEERE dit gedaan heeft, en de Heilige van Israël het geschapen heeft.” (Jesaja 41:18-20)

De bergen zullen worden verlaagd, en de zeebodem verheven. Beken en rivieren zullen stromen door de landen die waren uitgedroogd voor duizenden jaren. De grote woestijnen wordt opnieuw groene vlaktes. De huidige schuine stand van de aardas, oorzaak van extreme verschillen in de wereld en die grote gebieden onbewoonbaar maakt, zal weer recht worden. Ik denk dat dit zal worden gecorrigeerd ten tijde van de tweede komst. De as zal opnieuw rechtop gericht worden en het jaar verkort tot zijn oorspronkelijke 360 dagen. De hele aarde zal eens te meer genieten van een wereldwijd subtropisch klimaat, zoals zij heeft gedaan voordat Adam het heeft verdorven en de verschrikkelijke gevolgen van zonde daarop werden losgelaten. Dit is het waar de schepping sindsdien op heeft gewacht.

“Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.” (Romeinen 8:19-21)

En dit herstel zal niet worden beperkt tot de aarde alleen. Een massale spontane genezing zal al de onvolkomenheden van de gevallen mensheid corrigeren.

“ Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal.” (Maleachi 4:2). “Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen.” (Jesaja 35:5-6)

Als de Heer in heerlijkheid terugkeert, zal het wachten voorbij zijn, en spoedig daarna met het herstel zal het eens te meer lijken op een weelderige tuin. “Hij zal haar woestijn maken als Eden, haar wildernis als de hof van de HEERE.” (Jesaja 51:3).

Sommige mensen zijn bezorgd over dit alles omdat ze deze schepping zo liefhebben, zoals deze momenteel bestaat. Ik herinner me een lezing van een persoon die God vroeg om haar achter te laten bij de opname, omdat ze zich niet kon voorstellen dat er iets komt dat nog mooier is dan deze huidige aarde, zelfs niet in de hemel. Mensen als deze zijn heel beperkt in hun denken. Zij zijn het die de toekomst baseren op het verleden in plaats van op de beloften van God. Kunnen ze niet stoppen met te denken dat als deze aarde al prachtig is, terwijl die onder een vloek ligt, hoeveel te meer het zal worden wanneer de vloek wordt opgeheven en het wordt hersteld naar de oorspronkelijke toestand?

“ In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.” (Joh. 14:2-3).

Bovendien, mensen die zo denken beseffen niet dat de Heer de afgelopen 2000 jaar heeft doorgebracht met de "voorbereiding van een plaats voor ons" in het Huis van zijn Vader. Hij komt niet terug om met ons te zijn, naar hier waar wij zijn, Hij komt weer terug om ons mee te nemen met Hem naar waar Hij is. De kerk zal niet langer de aarde haar thuis noemen maar zal wonen met Hem in zijn Vaders Huis. Denken deze mensen echt dat we na de opname, wanneer we de hele eeuwigheid voor ons uitgespreid zien, dat we teleurgesteld zullen worden over onze toekomst en verlangen om terug te keren naar deze gevallen schepping?

Maar onze focus hier is het herstel van de planeet aarde, waar Israël opnieuw de meest begunstigde natie zal zijn. Een van de aanwijzingen die we krijgen dat de tijd van het Koninkrijk op aarde, gaat over Israël en niet over de niet-Joodse naties, of zelfs de kerk, in bijna alle beschrijvende passages in het Oude Testament, die voor het grootste deel cirkelen rond Israël.

Daaruit leren wij over de woestijn die welig in bloei zal staan (Jesaja 35:1-2), over het land dat zo vruchtbaar wordt, dat voordat de oogst zich kan voltooien het tijd is om te beginnen weer te planten (Amos 9:13). Vrede zal stromen zoals een rivier, en de rijkdom van de naties als een wegspoelende beek (Jesaja 66:12). In Jeruzalem zullen oude mannen en vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem, en de straten gevuld met spelende kinderen (Zacharia 8:4-5). En op het platteland, “zullen zij zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, niemand zal ze schrik aanjagen, want de mond van de HEERE van de legermachten heeft het gesproken. ” (Micah 4:4)

De vrede zal eveneens zegevieren in het dierenrijk. Roofdieren en prooi zullen naast elkaar leven, en hun jongen zullen samen neerliggen, zij allemaal leven opnieuw in een perfecte harmonie met elkaar en met de mensheid (Jesaja 11:6-8). Dit zal een nieuwe omkering zijn van de omstandigheden van na de zondvloed toen vrees en angst voor de mens viel op al de dieren van de aarde en de vogels in de lucht. (Gen. 9:2-3).

En dus wanneer het moment van herstel zal zijn gekomen, en in elk opzicht de aarde zal zijn zoals het was in het begin. Waar ook iemand zal gaan, zal vrede zijn op aarde voor mensen van goede wil, zoals de engel Gabriel beloofde aan de herders zo lang geleden. De Heer zelf zal heersen, en mensen zullen komen van over de hele wereld om te leren van Hem.

“Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen.”

“Want uit Sion zal de wet (Thora) uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.” (Jesaja 2:2-4)

Maar zoals het altijd al is geweest, het zaad van opstand zal nog steeds wonen in het hart van de natuurlijke mens. Hij krijgt elk denkbaar voordeel in deze laatste maar beste kans om in vrede met God te leven. Maar binnen een generatie of twee zal dit zaad beginnen om te ontkiemen als de kinderen van de overlevenden uit de verdrukking op leeftijd komen. Sommige zullen kiezen om hun ouders te volgen naar de voet van het kruis en hun persoonlijke verlossing ontvangen. Maar met elke generatie zijn er steeds meer die het niet doen. Dit zal gebeuren, hoewel Satan gebonden zal worden, en de Heer zelf hun Koning is, en Gods wet hun wetgeving zal zijn.

U ziet, er is geen voorwaarde of omstandigheid waarmee de natuurlijke mens met zijn zondige natuur kan leven in vrede met God. Als het einde van het Duizendjarige Koninkrijk nadert, zullen de ongelovigen opnieuw met een enorm aantal de gelovigen overvleugelen, met name onder de naties. Wanneer Satan wordt vrijgelaten, zullen ze als één man opstaan en over de breedte van de aarde komen aanmarcheren om het kamp van Gods volk te omringen en de stad die Hij liefheeft in een laatste poging om de Heer van de planeet te schoppen. Maar vuur uit de hemel zal hen verslinden, en Satan zal opnieuw gevangen worden, deze keer om te worden geworpen in de poel van vuur voor eeuwig. (Openbaring 20:9-10)

Na het duizendjarig rijk zullen God en de mens genieten van een nieuw begin, genaamd de eeuwigheid. Wij hebben niet alle informatie over dit gegeven omdat de Bijbel feitelijk aan het einde van het Millennium eindigt. Een zorgvuldige lezing toont dat in Openbaring 20aan dat Johannes na vers zes overspringt naar het beschrijven van het uiteindelijke lot van Satan en alle ongelovigen (Openbaring 20:7-15). Vervolgens gaat hij in Openbaring 21:1-27 terug naar het begin van het Millennium met het aan ons tonen van het nieuwe Jeruzalem, en in Openbaring 22:1-5 geeft hij ons een glimp van het duizendjarige leven op aarde. We weten dit omdat Openbaring 21:1 een direct citaat is van Jesaja 65:17, waar de context is het Koninkrijk tijdperk van Israël. En Openbaring 22:1-2 is een samenvatting van Ezechiël 47:1-12, eveneens een duizendjarig rijk passage.

Als onderdeel van de Gemeente zullen we feitelijk een start hebben in de eeuwigheid, net als de opgestane gelovigen uit de tijd van het Oude Testament en Daniels 70e Week. Maar we zullen moeten wachten tot minstens de opname om te zien hoe het gaat worden. Alles wat we weten voor nu is dat dit het grootste avontuur zal zijn ooit ontworpen voor de mensheid, en we zullen vooraan staan wanneer de tijd komt om te beginnen daarvan te genieten. U kunt bijna de voetstappen horen van de Messias.

Bron: Restoring Planet Earth | GracethrufaithGracethrufaith

printen??? spaar papier en inkt.