www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het 7000-jarenplan van Elohim

De profeet Mozes zei in Psalm 90:4 dat 1000 jaar is als één dag in de ogen van God. Naarmate de tijd verstreek, liet de Geest van de Waarheid zien dat er een overeenkomstig thema is tussen elk van de zeven dagen van de zevenduizendjarige geschiedenis van de mensheid en de zeven Hebreeuwse dagen in de schepping. Op dag één van de schepping, op de eerste dag van de week, op Jom Ri-shon, werd het licht gescheiden van de duisternis, en in het eerste millennium heeft Adam's zonde hem afgescheiden van het licht van Elohim. Op de tweede dag, Jom She-ni, was er een scheiding van de wateren boven en onder, en in het tweede millennium werd het water van boven en onder als een oordeel. Op de derde dag, op Jom Shli-shi, werden de zaadzaaiende planten voortgebracht, en in het derde millennium werd een belofte gedaan aan Abraham, dat door zijn zaad - יהושע [Joshua] de Messias - alle volken der aarde gezegend zouden worden.

Op de vierde dag, op Jom Re-vi-i, werden de lichten in de hemel gemaakt, en in het vierde millennium werden koningen en profeten gegeven als lichten voor Israël en is יהושע de Messias geboren. Op de vijfde dag, op Jom Ham-i-shi, werden de levende wezens geschapen, en in het vijfde millennium stierf יהושע de Messias, opdat wij als nieuwe schepselen het eeuwige leven erven. Op de zesde dag, op Jom Shi-shi, werd de mens verteld om de aarde te vullen en haar te onderwerpen, en in het zesde millennium heeft de mens de aarde gevuld en het onderworpen. De mens is zelfs naar de ruimte gereisd. Op de zevende dag, op Sha-bat, rustte Elohim, en in het zevende millennium van de aarde zal alles worden hersteld en de mens zal rusten op de Duizendjarige Sabbat dat is het Tijdperk van Leven, of van het Duizendjarige Rijk. Petrus zei in 2 Petrus 3:8, om niet onwetend te zijn van dit ene ding - dat voor יהוה [Jahwe] één dag is als 1000 jaar, en 1000 jaar is als één dag.

Het 7000-jarenplan van Elohim

()

De hemelen en de aarde werden geschapen om volmaakt te zijn voor Elohim (Genesis 1:1). De tijd dat het heelal perfect was, staat bekend als 'De Wereld die Was', in het Hebreeuwse denken. Een spirituele opstand onder leiding van Satan veroorzaakte dat de aarde verlaten en geruïneerd was geworden (Genesis 1:2). Elohim veroordeelde deze opstand door het scheiden van licht/gerechtigheid van de duisternis/goddeloosheid (Genesis 1:3). Deze uitspraak leidde tot de oprichting van het fysieke universum en het Tegenwoordige Tijdperk waarin de mensheid twist met Elohim. Het Tegenwoordige Tijdperk bevat drie kortere tijdperken: Het Tijdperk van Verlatenheid, het Tijdperk van Onderwijs en het Tijdperk van de Messias. יהוה vertelde Noach dat Hij na 120 Jubeljaren niet meer zou twisten met de mens (Genesis 6:3). Na jaar 6000 zal de geredde mensheid onsterfelijkheid worden verleend. Het Duizendjarige Rijk begint in het jaar 6001. Het universum zal weer perfect zijn in de wereld die komen gaat tot aan het einde van het jaar 7000 als de satan en zijn volgelingen zullen worden geworpen in de poel van vuur.

In de scheppingskalender zijn er 12 Hebreeuwse uren van gelijke duur tussen zonsondergang en zonsopgang, en 12 Hebreeuwse uren van gelijke duur tussen zonsopgang en zonsondergang. Hebreeuwse dagen beginnen en eindigen op het moment van de zonsondergang. Hebreeuwse maanden beginnen als de sikkel van de maan voor het eerst met het blote oog wordt gezien in Jeruzalem en zijn genummerd van 1 tot 12 in een normale jaar of 1 tot 13 in een schrikkeljaar. Hebreeuwse jaren zijn gebaseerd op de seizoenen, die worden bepaald door de positie van de aarde ten opzichte de zon bij de equinoxen en zonnewendes. Hebreeuwse jaren worden bepaald door de regel van de equinox, die altijd de 15de dag van de eerste maand plaatst op of na de Hebreeuwse dag van de lente-equinox.

De Schrift leert in Exodus 12:1-2 dat een heilig jaar begint in maand 1 in de late winter of het vroege voorjaar. De Schrift leert in Leviticus 25:8-10, dat een burgerlijk jaar begint in maand 7 in de late zomer of vroege herfst. Er zijn drie types van burgerlijke jaren met kleurcode's in de scheppingskalender. In de 50-jarige jubeljarencyclus vindt een Sabbatsjaar plaats om de zeven jaar en is blauw van kleur, en het vijftigste Jubeljaar in de jubeljarencyclus is paars gekleurd. Een gewoon burgerlijk jaar is noch een Sabbats- of een Jubeljaar en is bruin gekleurd. Het speciale Jubeljaar begint op de tiende dag van maand 7 op Jom Kippoer volgens Leviticus 25:9 en Ezechiël 40:1. Alle andere burgerlijke jaren beginnen op de eerste dag van de maand 7 op Yom Teruah. Zoals het Jubeljaar alle burgerlijke jaren regelt in de jubeljarencyclus, moeten alle burgerlijke jaren beginnen in maand 7 in de late zomer of vroege herfst.

Vergelijkingsdiagram Kalendersystemen

()

Winter - Lente - Zomer - Herfst

De tijdsloop van links naar rechts in het diagram. De horizontale balken op de eerste rij tonen Gregoriaanse jaren met de 12 Gregoriaanse maanden. De horizontale balken op de tweede en derde rij laten de Hebreeuws jaren zien met hun bijbehorende genummerde Hebreeuws maanden. De tweede rij toont heilige jaren die beginnen rond de tijd van de lente-equinox. De derde rij tonen de burgerlijke jaren die beginnen rond de tijd van de herfst equinox. Dit schema toont een normaal Hebreeuws jaar met 12 Hebreeuwse maanden, gevolgd door een schrikkeljaar met 13 Hebreeuwse maanden. De proleptische Juliaanse kalender wordt weergegeven van vóór 15 oktober 1582 AD en de Gregoriaanse kalender met de datums na deze tijd.

In het Begin

Het geestelijke universum was gemaakt en bestond al voordat het fysieke universum werd gecreëerd. De orde in het spirituele universum werd bedreigd toen Satan een geestelijke opstand van engelen leidde en een verstoring van de wereld veroorzaakte. Elohim wierp deze opstandige engelen in de afgrond en ze zullen worden beoordeeld aan het einde van 7000 jaar volgens 2 Petrus 2:4 en Judas 1:6. Met de verstoring van de wereld begon de schepping van het fysieke universum. Elohim schiep de dimensie van de tijd in het fysieke universum om aan te geven wanneer de orde in Zijn universum zou worden hersteld, en het heelal zou worden geperfectioneerd.

Het universum was perfect vóór de verstoring van de wereld in het allereerste Jubeljaar 0. Deze tijd staat bekend als Olam She'avar of 'De Wereld die Was'. Het is om deze reden dat het concept Jubeljaar is verbonden met de oorspronkelijke, volmaakte toestand waarin God de wereld heeft geschapen en voorbestemde om te bestaan. Zoals Leviticus 25:8-11 aangeeft heeft het Jubeljaar een 50 jarige cyclus, en is het logisch dat het herstel van het universum dat na 6000 jaar optreedt in het Tijdperk van Leven zal optreden in het 120e Jubeljaar. En יהוה heeft echt gezegd in Genesis 6:3, dat Hij niet zou twisten met de mens na 120 Jubeljaren. Bijgevolg is de volmaking van het universum welke optreedt na 7000 jaar in Olam Haba of 'De Wereld die Komt' in verband staat met 140 Jubeljaren in het Hebreeuwse denken.

Het Jubeljaar - het Herstel van alle dingen

Het Jubeljaar werd belangrijk voor de kinderen van Israël tijdens het Tijdperk van de Onderwijs. De eerste keer daalde Mozes af met de 10 geboden, en vond de Israëlieten in het aanbidden van een gouden kalf. Israël kreeg een tweede kans van Elohim toen Mozes voor de tweede keer afdaalde met de 10 geboden op Yom Kippur toen het 51e Jubeljaar begon. Het onderwijs van het tellen van de Jubeljaren werd uiteindelijk gegeven met het doel om de mensheid te onderwijzen over wanneer het herstel van het universum in Jubeljaar 120 begint, en de daaropvolgende volmaking van het universum in Jubeljaar 140 zou optreden.

Het Jubeljaar staat voor het herstel van recht, orde, rechtvaardigheid, vrede, vrijheid, welvaart en harmonie in het universum - oftewel het herstel van alle dingen in het Hebreeuwse denken. De Messias zei in Matteüs 17:10-13 dat het Herstel van alle dingen was verbonden met de komst van Elia. Petrus profeteerde in Handelingen 3:19-23 dat de hemelen de Messias van Israël tot de tijd van het Herstel van alle dingen of het Jubeljaar 120 zou bedragen. Op die tijd zal יהושע de Messias van Israël terugkeren en al degenen redden die bij Hem horen. Degenen die niet bij Hem horen zullen worden vernietigd. Dit zal gebeuren tijdens de Dag van יהוה in jaar 6000, vóór het Tijdperk van Leven, om het woord van יהוה in Deuteronomium 18:15-19 te vervullen. Het volmaken van het universum gebeurt wanneer Satan en zijn volgelingen worden geworpen in de poel van vuur in het 140e Jubeljaar volgens Openbaring 20:7-9.

De Wereld die was - De tijd vóór de tijd

De tijd tussen de schepping van de wereld in het spirituele universum, en dag 1 van het fysieke universum wordt aangeduid als de Olam She'avar of 'De Wereld die Was' in het Hebreeuwse denken. In termen van het 7000-jarenplan van Elohim is het theoretische tijdperk (peildatum) voor de oprichting van het geestelijke universum op de proleptische (retro-berekende) Scheppingskalender de zonsondergang in Jeruzalem, die begint op Jom Re-vi-i (de vierde dag van de week) op dag 1 van de eerste maand, dat is de eerste dag in het geestelijke jaar 1. Dit moment is gelijk aan 15:41 [± 30 minuten] Universele Tijd op dinsdag 11 april 3986 BCE volgens de proleptische Juliaanse kalender. Het was op dat ogenblik, het midden van het Jubeljaar 0, dat de hemelen en de aarde werden geschapen volgens Genesis 1:1.

Alles in het geestelijke universum, inclusief de engelen en de zielen van alle mensen, zijn gemaakt vóór het tijdstip van de eeuwen volgens 2 Timotheüs 1:8-11, Titus 1:1-3 en Judas 1:6. Die tijd in de geschiedenis wordt aangeduid als Olam She'avar of 'De Wereld die was' in het Hebreeuwse denken. Dit was toen de grondlegging van de aarde werd gelegd volgens Job 38:4, Psalm 102:25, Jesaja 48:13, Zacharia 12:1 en Hebreeën 1:10. Olam She'avar wordt vóór de verstoring aangeduid als de Tijd van de wereld in Johannes 17:24 en 1 Petrus 1:17-21. De kinderen van Elohim werden gekozen tijdens de Olam She'avar vóór de verstoring van de wereld, volgens de Efeziërs 1:3-6. יהושע de Messias zei in Johannes 15 :26-27 dat de Geest van Waarheid van Hem zou getuigen, en dat Zijn discipelen getuigenis van dit alles zouden uitdragen, omdat ze met Hem zijn geweest vanaf het begin van de schepping. Dit contrasteert sterk met wat gesproken wordt in Johannes 8:42-44, die tegen יהושע de Messias waren, die zijn geweest met de duivel in het begin van de schepping.

יהוה vertelde Noach dat Hij niet zou twisten met de mens door de eeuwen heen, in Genesis 6:3 en in Jesaja 57:15-16. Hij geeft de reden waarom. יהוה zei dat hij niet door alle eeuwen heen zal twisten, maar zal laten herleven de geesten van nederigen en berouwvollen (een verwijzing naar de opstanding van de rechtvaardigen in het jaar 6000), omdat "de Geest zou groeien in nederigheid voor Mij, en de zielen die ik heb gemaakt." Deze woorden werden geïnterpreteerd als dat de zielen van alle mensen bestonden vóór het fysieke universum werd geschapen.

In Paulus' geest schiep Elohim de zielen van alle mensen aan het begin van Olam She'avar vóór de verstoring van de wereld en de schepping van het fysieke universum. Dit is hoe Paulus begreep dat de kinderen van Elohim konden worden gekozen vóór de grondlegging der wereld in Efeziërs 1:3-6. Paulus begreep dat er een plaats in de hemel is waar de zielen van de ongeboren zich bevinden, totdat het tijd is voor hun conceptie. Om deze reden werd geleerd dat de Zoon van David niet zal komen en het Tijdperk van Leven niet zal beginnen, totdat elke ziel die God heeft geschapen is geïmplanteerd in een embryo.

Een van de redenen dat voortplanting zo belangrijk is in het Hebreeuwse denken, is het geloof dat het uiteindelijk zal resulteren in de uiteindelijke verlossing van de mensheid. Het eerste gebod van de Schrift in Genesis 1:28 is om vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen. Alle zielen moet een fysiek lichaam (een embryo) krijgen, voordat de Messias terugkeert en het Tijdperk van leven begint. En vóór het Tijdperk van leven begint, zal elke verloste ziel, die Elohim heeft gemaakt een onsterfelijk lichaam worden verleend volgens 1 Korinthe 15:54. Aan de verlosten worden onsterfelijke lichamen gegeven in het Tijdperk van Leven, zoals de Messias zei in Lukas 20:34-38 dat zij die waardig zijn om deel te nemen aan de komende eeuw werden beschouwd, alsof ze niet zouden trouwen of ten huwelijk worden gegeven, want zij zouden "gelijk zijn aan de engelen."

Tijdens de Olam She'avar van de wereld was alles in het universum volmaakt zoals ieder geestelijk wezen liefdevol Elohim diende. Aan het einde van Olam She'avar werd de aarde verlaten en geruïneerd en duisternis was op het aangezicht van de diepte volgens Genesis 1:2. Deze chaotische duisternis verwijst naar de rebellie van Satan en de boze engelen zoals vermeld in Judas 1:6. Het Hebreeuwse woord dat gebruikt wordt voor het desolate in Genesis 1:2 is tohu תהו dat is de naam die gegeven is aan het tijdperk dat wordt bepaald door zijn tijdperk - het Tijdperk van Tochu of het Tijdperk van Verlatenheid (Age of Desolation).

De Verstoring van de wereld - De Satanische Rebellie

Op het moment dat Satan en de boze engelen rebelleerden - werden ze uit de hemel geworpen en was er een scheiding tussen licht en duisternis in het geestelijke universum. Deze opstand veroorzaakte een verstoring van de wereld. De scheiding van het licht van de duisternis was een scheiding tussen gerechtigheid en wetteloosheid in het geestelijke universum, toen de lichten in het fysieke universum nog niet waren gemaakt. Paulus zei dat er kinderen van het licht waren en kinderen van de duisternis, in 1 Tessalonicenzen 5:1-5. יהושע de Messias adviseerde iedereen om te geloven in Hem en tot kinderen van het licht te worden in Johannes 12:36.

De scheiding van het licht van de duisternis, of de val van Satan, wordt beschreven door Elohim in Genesis 1:3-5. Jesaja vergeleek de val van de satan met de val van de koning van Babel in Jesaja 14:12-15. Ezechiël gebruikte de koning van Tyrus als metafoor voor satan in Ezechiël 28:11-19. De uitzetting van de satan uit de hemel wordt opnieuw verteld vanuit het perspectief van יהושע de Messias in Lucas 10:18. De uitzetting van de satan uit de hemel is begonnen met de schepping van het fysieke heelal bij zonsondergang in het begin van dag 1 van de maand 7 in het geestelijke jaar 1.

De schepping van het heelal

()

Voordat het universum werd geschapen, was Elohim (Johannes 17:5). In het begin heeft Elohim het geestelijke universum gemaakt op dag 1 van de maand 1 in het geestelijke jaar 1 in het midden van het allereerste Jubeljaar 0 (Genesis 1:1). De wereld, die volmaakt was gedurende 179 dagen, werd verstoord door een satanische opstand, waarin de wereld werd verlaten en geruïneerd (Genesis 1:2). Op dit moment werd het licht afgescheiden van de duisternis op dag 1 van maand 7 in het burgerlijke jaar 1 (Genesis 1:3), en schiep Elohim het fysieke universum tijdens de zevendaagse scheppingsorde, de invoering van de eerste jubeljarencyclus, het Tegenwoordige Tijdperk en het Tijdperk van Verlatenheid. Het aftellen naar het einde der eeuwen begon op dag 1 van de schepping van het fysieke universum.

Het tijdvak van de scheppingskalender (peildatum) voor de schepping van het fysieke universum is de zonsondergang in Jeruzalem die begint met Jom Ri-shon (de eerste dag van de week) op dag 1 van de maand 7, dat is de eerste dag in het burgerlijke jaar 1. Dit moment is gelijk aan 16:05 [± 30 minuten] Universele Tijd op zaterdag 7 oktober 3986 BCE op de proleptische (retro-berekende) Juliaanse kalender. De eerste jubeljarencyclus is begonnen op het moment dat Elohim het licht van de duisternis gescheiden heeft, volgens Genesis 1:3-5. Dit moment vertegenwoordigt de geboorte van de wereld. Een van de vele namen die gegeven is aan dag 1 van maand 7 in het Hebreeuwse denken is de Hayom Harat Olam היום הרת עולם ofwel De Verjaardag van de Wereld. De geboorte van het fysieke heelal gebeurde toen Elohim oordeelde over een opstand van Satan, die de prins van deze wereld was, een moordenaar die gezondigd vanaf het begin volgens Johannes 8:44, Johannes 12:31, 14:30, 16:7-11 en 1 Johannes 3:8.

Satans rebellie leidde tot een verstoring van de wereld die in Mattheüs 13:33-35, 25:34, Lucas 11:49-51, Hebreeën 4:3, 9:26, Openbaring 13:8 en Openbaring 17:8 wordt genoemd. Het woord voor verstoring (katabole καταβολη) wordt vaak verkeerd vertaald als fundament. Het werkwoord kataballō καταβαλλω betekent 'nederwerping' of 'omver werpen', zoals te zien is in 2 Korintiërs 4:8-10. Derhalve is het naamwoord katabole καταβολη, afgeleid van en verwant met het werkwoord kataballō καταβαλλω en moet worden vertaald als verstoring of ruïneren.

Deze verstoring of ruïnering van de wereld vond plaats op het moment dat het tohu va-bohu תהו ובהו was, wat is vertaald in Genesis 1:2 als woest en ledig. Deze woorden tohu va-bohu תהו ובהו worden nauwkeuriger vertaald als verlaten en geruïneerd. De verstoring van de wereld gebeurde toen de aarde woest werd en geruïneerd door Satans rebellie. De Midrasj Rabba 2.4 interpreteert het dat de Geest van Elohim zweefde over de wateren als de Geest van de Messias, en de verdere verbanden met de Geest van יהוה in Jesaja 11:1-2 als rustend op de Messias. Op het moment van de verstoring voerde Elohim de zevendaagse scheppingsorde in en het Tegenwoordige Tijdperk en het Tijdperk van Verlatenheid.

De zevendaagse scheppingsorde

()

Het verslag van de schepping van de wereld wordt verteld in Genesis 1:1. De verantwoording voor de verstoring van de wereld, welke zes maanden later zou gebeuren, wordt verteld in Genesis 1:2. Op het moment dat de verstoring zich voordeed, oordeelde Elohim deze satanische opstand, toen Hij de zevendaagse scheppingsorde begon. Het verhaal van de scheppingsorde wordt verteld in de volgorde waarin het gebeurde in Genesis 1:3-2:3. Sommige details uit de eerste vijf dagen wordt verteld in Genesis 2:4-6. Bepaalde details van de zesde dag in de Hof van Eden worden verteld in Genesis 2:7-25. De zielen van alle mensen werden geschapen op dag 1 van de maand 1, terwijl de lichamen van Adam en Hawah iets meer dan zes maanden later werden geschapen op dag 6 van de maand 7.

Er zijn verschillende beschrijvingen van de zevendaagse scheppingsvolgorde van het fysieke universum. Genesis 1:3-2:3 vertelt het hele verhaal in de volgorde waarin het gebeurde. Genesis 2:4-6 vertelt over gebeurtenissen uit de eerste vijf dagen van de schepping en geeft details van de mist die is ontstaan ​uit de grond met het water op aarde, voordat Elohim het doet regenen. Genesis 2:7-25 geeft de details van de gebeurtenissen in de Hof van Eden op de zesde dag van de schepping.

De boom des levens en de boom der kennis van goed en kwaad, en andere bomen zijn aangenaam voor het oog en goed voor voedsel en werden geschapen in de Hof van Eden op de zesde dag (Genesis 2:9). De rest van de wereld was vol van bomen vanaf de derde dag (Genesis 1:11-13). Vogels zijn gemaakt van de grond in de tuin van Eden op de zesde dag, voor de mens om namen te geven, volgens (Genesis 2:19). Vogels werden gemaakt van water al hiervoor, op de vijfde dag (Genesis 1:20-23). Sommige dieren werden gemaakt in de Hof van Eden op de zesde dag, om namen gegeven te worden door de mens, nadat de mens werd geschapen (Genesis 2:19-20). Sommige dieren werden geschapen op de zesde dag, vóór de mens werd geschapen (Genesis 1:24-25). Aangezien sommige dieren, vogels en bomen werden geschapen in de Hof van Eden nadat de mens was geschapen, werd de mens getuige van Gods creatieve handelingen.

Bij de schepping van het geestelijke universum op dag 1 van maand 1 in jaar 1 werden de engelen en de zielen van alle mensen die ooit geleefd hebben of nog geboren worden, gemaakt. Zes dagen na de verstoring van de wereld op dag 1 van maand 7 in jaar 1, werd het fysieke lichaam van Adam gevormd uit de aarde op dag 6 van maand 7 in jaar 1. Het fysieke lichaam van Hawah werd gevormd uit een rib van Adam op deze dag. Toen Elohim blies in Adams neusgaten, werd Adams ziel verkleefd aan zijn lichaam en hij werd een levende ziel (Genesis 2:7). Adam en Hawah zijn de vader en moeder van de mensheid, en alle mensen die op aarde leven hebben vandaag hun genetische erfgoed kunnen traceren terug naar hen. Het fysieke lichaam van elke persoon stamt af van Adam en Hawah's fysieke lichamen.

Van Tijdperk van Verlatenheid naar Tijdperk van Onderwijs

()

Het einde van het Tijdperk van Verlatenheid voerde het Tijdperk van Onderwijs in op dag 1 van Maand 1 in het geestelijke jaar 2001. Het Tijdperk van Verlatenheid begon toen de aarde woest en geruïneerd werd (Genesis 1:2). Tijdens deze tijd werden Adam en Hawah verdreven uit de Hof van Eden (Genesis 3:1-24), een wereldwijde vloed vernietigde bovendien de aarde in de tijd van Noach (Genesis 7:1-8:22), en een wereldwijde verspreiding van mensen volgde toen de talen van de mensheid in de war werden gebracht bij de Toren van Babel (Genesis 11:1-9). Toch was er hoop voor de mensheid toen Elohim een verbond met Noach maakte (Genesis 9:8-17), en toen Abram werd geboren aan het einde van het Tijdperk van Verlatenheid (Genesis 11:26). De overgang tussen het Tijdperk van Verlatenheid en het Tijdperk van Onderwijs vond plaats in het midden van Jubeljaar 40.

Het tijdvak van de scheppingskalender (peildatum) voor de overgang van het Tijdperk van Verlatenheid naar het Tijdperk van Onderwijs begint bij zonsondergang op Jom Re-vi-i (de vierde dag van de week) op dag 1 van maand 1, dat is de eerste dag in het geestelijke jaar 2001. Dit moment is gelijk aan 15:50 [± 20 minuten] Universele tijd op dinsdag 10 april 1986 BCE op de proleptische (retro-berekende) Juliaanse kalender. Zoals Mozes de Tora תורה of onderwijs op de berg Sinaï tijdens dit tijdperk, wordt het genoemd het Tijdperk van de Thora of het Tijdperk van Onderwijs. Alle profeten van Elia tot Maleachi leefden in dit tijdperk, en יהושע de Messias werd geboren aan het einde van dit tijdperk (Hebreeën 9:26).

David wist dat tijdens het Tijdperk van Onderwijs zijn ziel niet zou worden achtergelaten in het graf bij de eerste dood (Psalm 16:10). Het dodenrijk, dat vaak wordt vertaald als het graf, is een plek waar het denken en het bewustzijn ophoudt (Psalm 6:5, Prediker 9:5), waar geen werken of plannen of kennis of wijsheid (Prediker 9:10) of hoop is (Jesaja 38:18). In bijna alle gevallen is de toekomstige uitkomst van een individuele ziel besloten bij de eerste dood. In sommige bijzondere gevallen werden mensen zoals Lazarus opgewekt na de eerste dood, zodat hun tijdelijke sterfelijke leven verlengd werd in het Tegenwoordige Tijdperk.

Van Tijdperk van Onderwijs naar Tijdperk van de Messias

()

Het einde van het Tijdperk van Onderwijs bracht het Tijdperk van de Messias op dag 1 van maand 1 in het geestelijke jaar 4001. Het was tijdens het Tijdperk van Onderwijs dat de Schepper Zijn verbond met de mensheid vestigde door Abraham (Genesis 12:1-9, 13:14-17, 15:1-21, 17:1-27, 22:1-18), Isaac (Genesis 26:1-5, 26:23-25), Jacob (Genesis 28:10-22, 35:9-15), Mozes (Exodus 19:16-24:3) en David (Psalm 89: 3-4, 89:19-37). Vele profeten werden naar Israël gestuurd tijdens dit tijdperk, en de Messias werd uiteindelijk geboren aan het einde van het Tijdperk van Onderwijs (Matteüs 1:18-25, Lukas 2:6-7, Hebreeën 9:26). Jesaja profeteerde dat de Israëlieten zouden worden onderwezen door יהוה (Jesaja 54:13), en dat is precies wat er gebeurde tijdens het tijdperk van de Messias. De Messias onderwees in gelijkenissen, en vernieuwde vervolgens het verbond met de mensheid door het geven van zijn leven voor allen die zullen geloven en gehoorzamen (Jeremia 31:31-34, Hebreeën 8:8-12). De overgang tussen het Tijdperk van Onderwijs en het Tijdperk van de Messias vond plaats in het midden van het Jubeljaar 80.

Het tijdvak van de scheppingskalender (peildatum) voor de overgang van het Tijdperk van Onderwijs naar het Tijdperk van de Messias begint zonsondergang op Jom She-ni (de tweede dag van de week) op dag 1 van maand 1, dat is de eerste dag in het geestelijke jaar 4001. Dit moment is gelijk aan 15:43 [± 10 minuten] Universele tijd op zondag 10 maart 15 CE op de proleptische (retro-berekende) Juliaanse kalender. יהושע de Messias kwam als de Verlosser aan het begin van het Tijdperk van de Messias (Lukas 24:21, Galaten 4:4-5, Titus 2:11-14). Hij keert terug als Redder van de wereld aan het einde van dit tijdperk (Johannes 4:42, 1 Johannes 4:14). Zijn werk bij zowel het begin als het einde van dit tijdperk geeft dit tijdperk zijn naam.

Tijdperk van de Messias - De Laatste Dagen

Yemot Mashiach, het Tijdperk van de Messias, vindt plaats tijdens de dagen van het vijfde en zesde millennium in het 7000-jarenplan van Elohim. Deze laatste twee-millennium-dagen worden de laatste dagen genoemd in de Schrift. Dit kritieke punt is door velen verkeerd begrepen aangezien zij niet begrepen hebben dat deze twee dagen millenniumdagen zijn. Er zijn vele fascinerende profetieën over de laatste dagen of het Tijdperk van de Messias.

Jacob profeteerde over de laatste dagen in Genesis 49:1, Bileam profeteerde erover in Numeri 24:14, en Mozes profeteerde erover in Deuteronomium 4:30-31 en 31:29. Jesaja sprak van ze in Jesaja 2:2, en Jeremia sprak van ze in Jeremia 23:20, 30:24, 48:47 en 49:39. Ezechiël sprak ervan in Ezechiël 38:16 en Daniël sprak ervan in Daniël 2:28 en 10:14. Hosea sprak van ze in Hosea 3:5, Joël sprak ervan in Joël 2:28-32 en Micha sprak ervan in Micha 4:1. Paulus sprak ervan in 2 Timotheüs 3:1, de schrijver van Hebreeën sprak ervan in Hebreeën 1:1-2, en Jakobus sprak ervan in Jakobus 5:3. Petrus citeerde Joël over deze dagen in Handelingen 2:17-21, en ​​noemde ze ook in 2 Peter 3:1-4.

Het was tijdens het Tijdperk van de Messias dat de Messias Lazarus opwekte uit de dood. De discipelen waren verward toen de Messias hen vertelde dat Lazarus lag te slapen, totdat Hij hen uitlegde dat Lazarus dood was (Johannes 11:11-15). De Messias leerde een gelijkenis waarin een arme man naar Abrahams schoot ging, terwijl een rijke man naar een plaats van kwelling ging (Lucas 16:19-31). יהושע de Messias onderwees in gelijkenissen om de waarheid aan de geestelijk verlichten te openbaren, en de waarheid te verbergen voor de geestelijk blinden (Markus 4:11-12, Lukas 8:10), waarmee Hij de profetie van Jesaja 6:9-10 vervulde.

De gelijkenis van de rijke man en Lazarus is een allegorie, waarin de Messias symbolische taal gebruikte om valse leraren, valse herders en de genadeloze rijken veroordelen, die in de gelijkenis vertegenwoordigd werden door de Farizeeën (Lukas 16:14). De gelijkenis leert dat de beslissingen die een persoon maakt in het Tegenwoordige Tijdperk blijvende gevolgen hebben voor de opstanding die men zal beleven in het Toekomstige Tijdperk, ook wel bekend als het Tijdperk van Leven, of het Duizendjarige Rijk. Na de dood is er geen mogelijkheid voor een persoon om de uitkomst te veranderen.

De opstanding van de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen

De gelijkenis leert ons dat na de dood er slechts twee mogelijkheden zijn: de opstanding van de rechtvaardigen en de opstanding van de onrechtvaardigen. In farizese gedachte, was het mogelijk voor twee mensen die elkaar in het leven kenden, om gesprekken na de dood te houden (hoewel dit in werkelijkheid niet mogelijk is). De rijke man was een hoge klasse Farizeeër, en Lazarus was (vanuit farizees perspectief) in een klasse met de honden of de heidenen.

In de farizese gedachte was Abrahams schoot een plaats waar zij die van het geloof van Abraham zijn, verzameld worden na de dood. De naam Lazarus (Eleazar) werd gebruikt voor de bedelaar, want het betekent 'El heeft geholpen'. Op het einde bereikt Lazarus de opstanding van de rechtvaardigen en Abrahams schoot - het Tijdperk van Leven, terwijl de rijke Farizeeër de opstanding van de onrechtvaardigen bereikt en een plaats van kwelling - de poel van vuur. Deze gelijkenis is een stevige aanklacht tegen alle valse leraren, valse herders en de genadeloze rijken.

Paulus zei tijdens het Tijdperk van de Messias, dat een persoon een geest, ziel en lichaam heeft (1 Tessalonicenzen 5:23). Sinds Adam en Hawah werden geschapen, komt een levende ziel in het bestaan als een fysiek lichaam wordt gevormd in de baarmoeder en verbonden aan haar ziel, die bestond vanaf dag 1 van maand 1 in jaar 1 (Jeremia 1:5). Bij de eerste dood keert het lichaam terug tot stof (Genesis 3:19), de geest keert terug naar God (Lukas 23:46, Handelingen 7:59), en de ziel wordt gezegd om in slaap te vallen (Deuteronomium 31:16, 2 Samuël 7:12, 1 Koningen 1:21, 2:10, 11:21, 11:43, 14:20, 14: 31, 15:8, 15:24, 16:6, 16:28, 22:40, 22:50, 2 Koningen 8:24, 10:35, 13:9, 13:13, 14:16, 14: 22, 14:29, 15:7, 15:22, 15:38, 16:20, 20:21, 21:18, 24:6, 2 Kronieken 9:31, 12:16, 14:1, 16: 13, 21:1, 26:2, 26:23, 27:9, 28:27, 32:33, 33:20, Job 7:21, Mattheüs 27:51-53, 1 Korintiërs 11:30, 15: 6, 15:16-20, 1 Tessalonicenzen 4:13-15 en 2 Petrus 3:1-4).

De Schrift leert dat, terwijl het lichaam tot stof wordt bij de eerste dood, de geest terugkeert naar God en de ziel rust. Iemands ziel gaat niet naar de hemel of naar de hel bij de dood, maar rust, wachtend om herenigd te worden met een nieuw lichaam die hij ofwel zal erven in het Tijdperk van Leven aan het eind van het jaar 6000, of bij de poel van vuur aan het eind van jaar 7000. Vlak voordat hij stierf, werd aan Daniël verteld dat hij zou rusten, en vervolgens opstaan ​​om zijn erfenis te ontvangen aan het einde van de dagen (Daniël 12:13), wat een verwijzing is naar het Toekomstige Tijdperk, ook wel bekend als het Tijdperk van Leven (Daniël 12: 2). De zielen van alle mensen die gestorven zijn in het Tegenwoordige Tijdperk zullen opstaan ​​of bij de eerste opstanding van de rechtvaardigen, of bij de tweede opstanding van de onrechtvaardigen. Dit zijn de enige twee mogelijkheden volgens de Schriften (Daniël 12:2, Johannes 5:28-29, Handelingen 24:15).

Toen יהושע de Messias werd gekruisigd naast een misdadiger, zei hij echt die dag, dat de misdadiger met Hem zou zijn in het Paradijs van het Tijdperk van Leven (Lucas 23:43). De Messias vertelde de man niet dat hij met hem in het paradijs zou zijn die dag, hoewel de geest van de man zou zijn geweest met Elohim die dag. Want de Messias zei dat niemand anders dan Hijzelf ooit naar de hemel is gegaan (Johannes 3:13). Toen Paulus zei dat afwezig te zijn uit het lichaam was aanwezig zijn met יהוה - sprak hij van de geest (2 Korinthiërs 5:8). Paulus geloofde dat de geest in of uit het lichaam kon zijn (2 Korintiërs 12:1-4). Hij vertelde de Kolossenzen dat, terwijl hij afwezig van hen was in het lichaam, hij bij hen was in de geest (Kolossenzen 2:5).

Gedurende het Tijdperk van Verlatenheid en het Tijdperk van Onderwijs werd een mysterie verborgen gehouden dat werd onthuld tijdens het Tijdperk van de Messias. Meer dan 4000 jaar na de verstoring van de wereld en de zevendaagse scheppingsorde, begreep Paulus een mysterie dat verborgen was sinds de tijd van de eeuwen begon (Romeinen 16:25-27). Het geopenbaarde mysterie was dat heidenen die zich afkeerden van hun afgoderij, kunnen worden gekoppeld aan het burgerschap van Israël door יהושע de Messias (Efeziërs 3:1-7). Zij zouden niet langer als vreemdelingen en bijwoners worden beschouwd, maar als medeburgers van het huishouden van Elohim (Efeziërs 2:19). Het herstel van het burgerschap van Israël zal worden voltooid vóór het Tijdperk van Leven of het Duizendjarige Rijk begint.

Bij de opstanding van de rechtvaardigen in het jaar 6000, zal de ziel van een herrezen persoon permanent worden samengevoegd tot een nieuw geestelijk lichaam (1 Korintiërs 15:42-54). De rechtvaardigen die in leven zijn en in hun sterfelijke fysieke lichamen blijven tot op het moment van de opstanding van de rechtvaardigen zullen bekleed worden met onsterfelijke geestelijke lichamen. Paulus verlangde om bekleed te worden met zijn geestelijk lichaam en afwezig van zijn fysieke lichaam (2 Korintiërs 5:1-8) te zijn. יהושע de Messias, die de Eersteling is van allen die geloven en Elohim gehoorzamen (1 Korintiërs 15:20-23 ), was in Zijn geestelijk lichaam na Zijn opstanding (Lukas 24:36-43).

Het geestelijke jaar 6000 is het laatste jaar in het tijdperk van de Messias, en dit jaar is ook bekend als de Dag van יהוה (Jesaja 34:8, 61:2, 63:4). Tijdens dit jaar worden zij die geloven en יהושע de Messias gehoorzamen gered (Mattheüs 24:31, 1 Tessalonicenzen 4:15-18). De Dag van יהוה is een jaar van Elohim's wraak, waarin de aarde wordt vernietigd door brand. Tijdens het einde van dit jaar zal Elohim zeven schalen van toorn uitgieten over al degenen die geen liefde voor de waarheid gehad hebben (Openbaring 16:1-21, 2 Thessalonicenzen 2:1-12). De zeven schalen van toorn besluiten het tijdperk van de Messias, wat het Toekomstige Tijdperk of het Tijdperk van Leven inluidt.

Van Tijdperk van de Messias naar Eeuwig Leven

()

Het einde van het Tegenwoordige Tijdperk en het Tijdperk van de Messias brengt het Tijdperk van Leven of het Duizendjarige Koninkrijk op dag 1 van maand 1 in het geestelijke jaar 6001. Voordat het koninkrijk komt, worden de rechtvaardige doden opgewekt door het geluid van een sjofar in maand 7 van jaar 6000 (1 Korintiërs 15:52). De fouten van de Israëlieten bij de uittocht uit Egypte, werden geschreven om de gelovigen te onderwijzen die leven aan het eind van het tijdperk - het Tegenwoordige Tijdperk en het Tijdperk van de Messias (1 Korintiërs 10:1-12). Toen יהושע de Messias op aarde was aan het begin van het tijdperk van de Messias, zei Hij dat hij altijd met degenen zou zijn die geloven en gehoorzamen - zelfs tot aan het einde van het Tijdperk (Matteüs 28:19-20). De bruiloft van het Lam zal plaatsvinden in de eerste zeven dagen van het Tijdperk van Leven. De overgang van het Tijdperk van de Messias naar het Tijdperk van Leven vindt plaats in het midden van het Jubeljaar 120.

Het tijdvak van de scheppingsorde (peildatum) van het begin van het Tijdperk van Leven of het Toekomstige Tijdperk of het Duizendjarige Koninkrijk is zonsondergang in Jeruzalem en begint Jom Ri-shon (de eerste dag van de week) op dag 1 van maand 1, dat is de eerste dag in het geestelijke jaar 6001. Dit moment is gelijk aan 15:51 Universele Tijd op zaterdag 21 maart 2015 CE op de Gregoriaanse kalender. Op dit moment begint de bruiloft van het Lam, volgens Openbaring 19:6-9.

In Johannes 2:1-11 zinspeelde יהושע de Messias op het idee dat de bruiloft van het Lam zal plaatsvinden nadat de zesduizendjarige dagen tot de rand zijn gevuld. Het was in Kana dat de Messias water veranderde in wijn tijdens een huwelijk, nadat zes watervaten tot de rand werden gevuld. Dit eerste publieke wonder van יהושע de Messias is diep profetisch, want het overtuigde de discipelen dat יהושע was de Messias die zou heersen in het Duizendjarige Koninkrijk aan het einde van 6000 jaar geschiedenis van de mensheid. Deze eerste zesduizendjarige dagen van de geschiedenis van de mensheid wordt verder onderverdeeld in drie tijdperken: het Tijdperk van Verlatenheid, het Tijdperk van Onderwijs en het Tijdperk van de Messias.

Het einde van het tijdperk

Deze drie tijdperken worden door יהושע de Messias vergeleken met drie maten meel. De Messias leerde in Matteüs 13:33 en Lucas 13:20-21 dat gedurende deze drie tijdperken, die het geheel van het Tegenwoordige Tijdperk vormen sinds de verstoring van de wereld, het koninkrijk van God op aarde doortrokken is geweest met geestelijke, morele en politieke corruptie. Echter, de Messias zal de aarde van zonde reinigen vóór het Tijdperk van Leven begint, volgens Deuteronomium 32:22-29, Maleachi 4:1-6 en Mattheüs 3:8-12.

Na het ervaren van wat laatste verdrukkingen, zal de mensheid aan het einde van het Tijdperk van de Messias komen. De Messias zei dat Hij met degenen zou zijn die geloven en gehoorzamen, zelfs tot aan het einde van het tijdperk van de Messias in Mattheus 28:18-20. Paulus zegt in Efeziërs 1:7-10, dat in de volheid van de tijd in het geestelijke jaar 6001, Elohim alle dingen zal verzamelen onder de Messias in het Tijdperk van Leven. Het Tijdperk van Leven zal beginnen met de bruiloft van het Lam, die zeven dagen zal duren volgens Jesaja 30:26. De bruiloft van het Lam aan het begin van het Tijdperk van Leven zal de vervulling van de profetie in Daniël 9:24 markeren. Op dit moment zal de Messias regeren totdat Hij al Zijn vijanden heeft gelegd onder zijn voeten, volgens 1 Korintiërs 15:25. Het Tijdperk van Leven wordt vaak vertaald in de Schrift als het eeuwige leven en het is algemeen bekend als het Duizendjarige Rijk.

Het Tijdperk van Leven, of Chajei Olam חיי עולם , wordt genoemd in Daniël 12:22 als het moment waarop de rechtvaardigen opgewekt worden. יהוה gebood het Tijdperk van Leven als een zegen in Psalm 133. Naar het Tijdperk van Leven wordt in Messiaanse Schriften verwezen als Zoe aionios ζωη αιωνιος en vertaald met: het eeuwige leven. Petrus zei dat de Messias woorden van het Tijdperk van Leven had, in Johannes 6:66-68. Het Tijdperk van Leven zal precies 1000 jaar duren en daarom wordt het ook wel het Duizendjarige Koninkrijk genoemd in Openbaring 20:1-8. יהושע de Messias verwees naar het koninkrijk als een paradijs in Lukas 23:42-43. Paulus noemt paradijs een keer in 2 Korintiërs 12:1-4 en Johannes noemt het een keer in Openbaring 2:7.

De wereld die komt

()

Opstanding van de onrechtvaardigen
Grote Witte Troon Oordeel
De verdoemden geworpen in de poel van vuur
Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde
Nieuwe Jeruzalem daalt van de hemel
De Volmaakte Eeuwige Staat - Openbaring 21 en 22
Het einde van het 7000-jarig plan van Elohim - Lukas 22:37

De opstanding van de onrechtvaardigen doet zich voor aan het einde van het Duizendjarige Koninkrijk - bij zonsondergang eindigt dag 29 van maand 12 aan het einde van het jaar 7000 in het midden van het Jubeljaar 140. De verdoemden komen tegen Jeruzalem en worden snel geoordeeld door de aanwezigheid van Elohim op een grote witte troon (Openbaring 20:11). Satan, dood, hades en wie is niet gevonden in het Boek des Levens worden geworpen in de poel van vuur, dat is de tweede dood. Het einde van het Toekomstige Tijdperk brengt De Komende Wereld, of de eeuwige staat van het universum.

Het einde van het Tijdperk van Leven, of het Duizendjarige Rijk, zal plaatsvinden in Jeruzalem bij zonsondergang en eindigt op Yom She-ni (de tweede dag van de week) op dag 29 van de 12e maand, de laatste dag in het geestelijke jaar 7000. Dit moment is gelijk aan 15:44 [± 5 minuten] Universele tijd op maandag 13 maart 3015 CE op de Gregoriaanse kalender. Op dat moment worden de onrechtvaardigen opgewekt volgens Daniel 12:2, Johannes 5:28-29, Handelingen 24:15 en Openbaring 20:5. Bij de opstanding van de onrechtvaardigen aan het eind van het jaar 7000, zal de geest van een veroordeeld persoon verenigd worden met een nieuw lichaam. De Messias zei Hem te vrezen, die beide, ziel en lichaam, kan werpen in de poel van vuur (Matteüs 10:28). De verdoemden zullen worden geworpen in de poel van vuur, als de tweede dood (Openbaring 21:8).

Tijdens het Tijdperk van Leven, wordt satan gebonden voor 1000 jaar volgens Openbaring 20:2. Aan het einde van het zevende millennium, komen Satan en de herrezen verdoemden op tegen Jeruzalem, wanneer er vuur komt van Elohim en dit hen verslindt volgens Openbaring 20:7-9. Een grote witte troon daalt vervolgens neer uit de hemel en al degenen wier namen niet zijn gevonden in het Boek des Levens worden geworpen in de poel van vuur, dat is de tweede dood, volgens Openbaring 20:10-15. Op dit moment geeft de Messiah het koninkrijk over aan God de Vader, zodat Elohim kan zijn alles in allen volgens 1 Korintiërs 15:24-28. Het universum wordt geperfectioneerd wanneer het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdaalt. De naties die zijn gered zullen wandelen in het licht van het nieuwe Jeruzalem volgens Openbaring 21:24. Dat zijn zij die de geboden van God doen, zoals beschreven in Openbaring 22:14.

De onsterfelijkheid van de rechtvaardigen

De Schriften maken het duidelijk in Openbaring 2:11 dat degenen die overwinnen in het Tegenwoordige Tijdperk en overgaan in de Tijd van Leven, niet worden geraakt door de tweede dood. De opgestane rechtvaardigen die het Tijdperk van Leven beërven, zullen ook niet worden gekwetst door de tweede dood, volgens Openbaring 20:6. Want יהושע de Messias heeft echt gezegd dat als iemand Zijn woorden bewaren zou, hij nooit de dood zou ervaren in deze tijd - het Tijdperk van Leven (Johannes 8:51). De onsterfelijkheid van een kind van God, die het Tijdperk van Leven bereikt, is veilig en ze blijven in eeuwigheid wonen in de Komende Wereld.

Olam Haba of De Wereld die Komt, of de Eeuwige Staat, vertegenwoordigt de volmaking van het universum wanneer alle dingen nieuw worden gemaakt, volgens Openbaring 21:1-22:21. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde in de komende wereld zullen anders zijn dan de nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in het Toekomstige Tijdperk. Boven de nieuwe aarde in de Komende Wereld, zal het Nieuwe Jeruzalem zijn - een stad met muren van doorzichtig goud, volgens Openbaring 21:10-27. Wanneer het Toekomstige tijdperk zeeën heeft, volgens Ezechiël 47:1-12, zal de eeuwige aarde in De Komende Wereld geen zee hebben, zo is geschreven in Openbaring 21:1.

De Komende Wereld, of de Eeuwige Staat, begint op Jom Shli-shi (de derde dag van de week). Op elke dag van de zes dagen van de schepping zei Elohim dat het goed was. Echter, op Jom Shli-shi (de derde dag van de schepping) zei Elohim twee keer dat het goed was. Waardoor het een extra speciale dag is (Genesis 1:9-13). Dit is omdat Hij wist dat Zijn volmaakte plan zou zijn vervuld als de Komende Wereld op deze extra speciale dag zou komen, op Jom Shli-shi (de derde dag van de week). Het 7000-jarenplan van Elohim neemt 2.556.700 dagen in beslag. De voltooiing van deze dagen zal voldoen aan de uitspraak van יהושע de Messias in Lucas 22:37: "De dingen aangaande mij, hebben een einde."

()

2 Petrus 3:8

Bron: TorahCalendar.com