www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Islamisering van Europa.

Kunnen verschillende culturen samenleven in een land en uitgroeien tot een geheel? Mijn inziens is dat niet mogelijk omdat verschillende culturen verschillende religies, normen en waarden hebben.
Integratie daarvan is onmogelijk omdat die haaks op elkaar staan. Voorbeelden daarvan zijn de Baltische staten en Finland waar grote groepen Russen leven die een parallelle samenleving vormen en nooit zijn geïntegreerd.

Toen de westerse samenleving weinig wist van de Islam dacht men (zeker bij de niet christenen) dat het dezelfde God was en alleen een andere zienswijze dan het christendom. Zelfs bij bijbelgetrouwe christenen moest worden uitgelegd dat Allah niets van doen had met de God van Isral.
Nu echter er meer inzicht komt in het aard van de Islam groeit ook het verzet tegen de invoering van normen en waarden van dit geloof.

Als je ziet hoe door dit geloof de ontwikkeling van de mensen in de landen waar men dit aanhangt is blijven steken, is het niet verwonderlijk dat mensen die in dergelijke omstandigheden leven radicaliseren. Want een korte weg naar het paradijs is te verkiezen boven een miserabel leven op aarde.

Uit het Humanisme is de gedachtengang voortgekomen van de multiculturele samenleving. Het idee dat men verschillende culturen kan samenvoegen. Mensen die dit bestrijden worden uitgemaakt voor Nazi's en Racisten, terwijl juist de ideen van een stroming als het Nazisme met open armen wordt ontvangen in het middenoosten. Gedachten van een stroming die in Europa voor veel ellende heeft gezorgd en heel veel economische schade. Elders in de wereld hield het Marxisme, Maoïsme en Shintoïsme mensen onder de duim. Ook die waarden zijn niet te verenigen met andere of christelijke waarden. Het is het een of het ander.

Ook de Islam kan zich niet verenigen met de waarden van Democratie en de daaruit voortgekomen verklaring van de Rechten van de Mens.
Beide zijn voortgekomen overblijfselen van de waarden uit het Christendom ook al wil men daar liever niet aan worden herinnert.

Zo gaat ook het argument niet op dat b.v. Nederland altijd open heeft gestaan voor vluchtelingen. Dat is waar, maar altijd voor mensen die of vervolgt werden door de R.K. kerk en dezelfde waarden hadden als het land dat hen toeliet en dat geld voor meer Europese landen.
Tot aan het midden van de 20e eeuw heeft Europa zich juist verzet tegen vreemde invloeden.

In Europa zal op de duur een strijd ontbranden welk geloof en welke cultuur de overhand krijgt. Gezien de verlating van de christelijk roots is het heel waarschijnlijk dat de Islam steeds meer aan invloed gaat winnen. Ook kan de komst van de antichrist een compromis-geloof instellen waarbij wel de Joodse cultuur invloed kan hebben maar gezien de secularisatie van de Joden zal die waarschijnlijk voornamelijk ritueel blijven.
In ieder geval zal in het integratieproces veel van de oude Europese waarden moeten worden ingeleverd wat bij gebrek aan geloof in diepere waarden ook wel zal gebeuren.

De Islam kent geen tolerantie, een issue waar juist veel westerlingen op hameren, maar de zwakheid is van de westerse samenleving in de integratie met een geloof en cultuur die niet tolerant is, maar overheersend. Die de wetgeving alleen accepteert in zoverre die strookt met de Sharia en zelf hun eigen wet in delen van landen al implementeert naast de Europese wetgeving. Wat kan in een parallelle samenleving.
Zoals te zien is in andere landen is het helemaal niet noodzakelijk dat de Islamitische waarden slechts dan worden doorgevoerd als zich een meerderheid heeft bekeerd tot de Islam. Onderdrukking maakt trouwens ook bekeerlingen uit economische oorzaak.

Andere geloven en culturen hebben geen problemen veroorzaakt deels omdat ze niet zo massaal aanwezig zijn, maar ook omdat deze minder overheersend zijn. Zich kan aanpassen aan de bestaande regels van het land waarheen men emigreerde.

Een multiculturele samenleving scherpt juist de verschillen aan en verdiept ze. Net als in de jaren zestig van de vorige eeuw de polarisatie tussen christenen en humanisten naar voren kwam in waarden en normen en de christelijk waarden in rap tempo werden afgebroken.
Ironisch genoeg worden zaken als abortus, homoseksualiteit en huwelijksmoraal ook weer worden verworpen door de Islam.

Veel Moslim emigranten zijn hier gekomen zonder de intentie tot integratie maar richten een parallelle samenleving op. De eerste generatie kwam hun diensten aanbieden, de tweede generatie richtte de moskeeën, instituten en verenigingen op en de derde generatie verlangt politieke macht zonder integratie, in die zin dat men zich verenigd voelt met de normen en waarden van het land waarheen de ouders zijn getrokken.
Geestelijk is men niet geëmigreerd maar totaal verbonden met het oude moederland.
Dit zelfde verschijnsel doet zich ook voor bij de eerste/tweede generatie van westerse emigranten in Canada en Australië, alleen door dezelfde culturele achtergrond geeft dat geen problemen en vermengden de kinderen zich met de andere bevolking, ook d.m.v. huwelijken. In Brazilië b.v. zonderde men zich al weer meer af, terwijl kolonialen zich nooit vermengden alleen maar onderdrukten. De gewone man ziet deze dreiging, maar de politici zijn er nog deels blind voor, kijkend naar het dubbele nationaliteiten vraagstuk waarvan meer dan de helft van de Nederlanders bezwaar tegen heeft.

Dat de zogenaamde gematigde Moslim zich aan deze gang van zaken niet onttrekken kan men zien aan de lauwe reacties op de meest brute aanslagen, die een jubelstemming veroorzaakte in Moslimlanden. Dit is omdat men hetzelfde doel nastreeft. Goed ingelicht over de juiste gang van zaken en over onschuldige slachtoffers waren er toch nauwelijks reacties. Alleen van wat jeugdige reacties in de jubelstemming die in het openbaar vertolkten wat binnenkamers werd gezegd.

Door het trachten te veranderen van de nationale cultuur door de Islamitische leiders, krijgen we dezelfde verschijnselen als van een invasiemacht die ook probeert om hun orde en regel op te leggen aan het overwonnen land. Doordat de geestelijke leiders de mensen gescheiden houden in een separate samenleving kunnen ze de Islamitische waarden intact houden zonder invloed van de cultuur waarin ze leven. Daarom zal het voor de westerling ook heel moeilijk zijn om in contact te treden met deze samenleving. Men heeft eigen gebedsruimtes, theehuizen, en verenigingen dat alles met westerse subsidies en hulp opgebouwd. Dit proces is in het ene land al verder dan in het andere land.

De fout van het westen was deze mensen te zien als individuen terwijl ze een gesloten groep zijn die probeert om voet aan wal te krijgen en de Moslimcultuur te planten in het westen. Het ging eerst langzaam, maar het gaat steeds harder en kan zelfs uitlopen op een burgeroorlog van een niets ontziende macht tegenover Europa als de toevloed van Moslims niet stopt.
Er kan een strijd komen indien de Europeanen het niet accepteren dat hun manier van leven verdwijnt. De vraag is hoe sterk men aan de eigen cultuur hecht en in hoeverre men bereidt is om maatregelen en wetten uit te vaardigen die deze cultuur aan banden legt.

Het zal namelijk gepaard gaan met aanslagen en terrorisme en hoe sterk is de bevolking die tot nu toe een alleen een leven in welvaart en luxe heeft gekend. De generatie die de ontbering van de Tweede wereldoorlog heeft meegemaakt is bijna weg. Worden feestdagen in stand gehouden of omgeruild voor Islamitische dagen? Worden kerken in gebruik genomen als moskee? Ook zal verboden moeten worden dat de Sharia in welke vorm dan ook de huidige wetgeving vervangt. Dat dienstverlening niet buitenspel komt te staan door de absurde scheiding van man en vrouw.
Men zal niet moeten toestaan dat de parallelle samenleving zich verder uitbreid en scholen die de integratie niet bevorderen sluiten. De Koran in de eigen taal laten onderwijzen zodat kinderen weten wat ze leren. We moeten de lessen van de Latijnse Missen niet vergeten, ook die mensen wisten niet wat de Leer van Christus was en werden volkomen beheerst door de geestelijke stand.

Men zal de discriminatie van vrouwen beter moeten aanpakken en straffen waar maar een klacht wordt ingediend. Dragen van religieuze kleding totaal verbieden, ook de vrijwillige, want daar begint het. Als je een hoofddoek moet dragen om je zo te beschermen tegen ongewenst gedrag, ga je niet vertellen dat je het moet, want dan stel je jezelf onmiddellijk bloot aan dezelfde gevolgen.
Zo schrijft een Duitse jonge vrouw. Als je mij op straat ziet en ik draag een sluier denk niet dat ik een Moslimma ben want ik wordt gedwongen door mijn vader en mijn broers, ze doden me als ik het niet doe. Ze is lang niet de enige.

De totale minachting die deze parallelle samenleving heeft voor de westerse vrouw zodat die op meest brute wijze worden verkracht b.v. in Amerika, Noorwegen, Denemarken en Zweden, waarbij de ouders van de daders zich hier nauwelijks druk over maakten terwijl als het om hun eigen dochter gaat iedereen doden die dit waagt. In Oslo b.v. is het verkrachting-cijfer in verhouding hoger dan in NewYork.

De haat tegen Israël en de Amerikaan speciaal het christelijk deel daarvan, is zo groot dat er een bondgenootschap is ontstaan tussen de multiculturele en de Islam.
Dat deel van de samenleving die zo ontzaglijk goed weet aan te wijzen waar het christendom zogenaamd discrimineert, zou een beter moeten kijken naar de moslim-samenleving waar men leert dat men elke ongelovige mag doden die zich niet wil bekeren. Maar bij haatgevoelens is de ratio weg.

Aan het eind zal de antichrist komen een mens die dit alles in goede banen zal leiden. Deze man zal als een bevrijder worden gezien. Voor de Moslims is dat de Mahdi en voor de Joden de Messias. Als Christen geloof ik dan bij de Heer te zijn en zie uit naar de opname in de hemel.

Wie meer over de bedoeling van de Islam wil lezen kan terecht op: http://www.islam-watch.org/index.html een website van ex-moslims (engelstalig)