www.wimjongman.nl

(homepagina)

De islam en de Eindtijd

Alle inwoners van de aarde zullen het beest aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af. (Openbaring 13:8)

Er is veel belangstelling deze dagen in de rol van de islam in het Einde der Tijden. En van wat ik lees, zijn er ook veel misverstanden. Recente enquêtes werpen wat licht op het onderwerp.

Het is duidelijk dat de volgelingen van de islam sneller in aantal toenemen dan elke andere religieuze groep in de wereld. Hun huidige groeipercentage zo wordt gezegd is vier keer sneller dan die van de christenen. Volgens een recente enquête door The Pew Forum on Religion and Public Life, zijn degenen die de islam als geloof hebben, nu bijna een vierde van de wereldbevolking met 1,57 miljard leden, de tweede na het christendom. Dit is revolutionair en iets dat zich voor onze ogen afspeelt, al hebben de meeste westerse christenen het niet eens opgemerkt. En niet alleen de moslims zijn de snelst groeiende religieuze groep in de wereld, maar ook in de Verenigde Staten, Canada en Europa, waarbij Europa misschien het model is waar naar Canada en daarna de VS worden toegeleid.

Vergelijking van de huidige geboortecijfers van de autochtone Europeanen met de Europese moslim-immigranten leidt ons naar een zeer duidelijke en verrassende conclusie: het Europa zoals wij het hebben gekend is zeer snel aan het veranderen in waar sommigen al naar verwijzen als in een Eurabia, en zal binnenkort zichzelf terug vinden onder de macht en de controle van de islam. Vandaag zijn er meer moslims in Duitsland, dan er zijn in Libanon. Frankrijk met een moslim bevolking die iets minder in aantal is dan die van Duitsland, maar wel met een groter percentage van de Franse burgerij, en gezien de huidige snelheid waarmee kerkgebouwen worden omgezet, zullen er binnenkort meer functionerende moskeeën zijn in Engeland dan kerken.

Na de opname van de Kerk, zal de islam het religieus systeem zijn met de meeste mensen op aarde en een brede marge. Of je nu gelooft dat de islam een ​​religie van vrede of niet, het is vrij duidelijk dat deze niet zomaar weg zal gaan na de opname en hun langgekoesterde droom om de wereld dominante religie te zijn maar los te laten, in plaats van dit te beseffen.

Wat over Ezechiël 38?

Maak niet de fout te denken dat de islam niet langer een levensvatbare religieuze kracht zal zijn na de Slag van Ezechiël 38.
Volgens het Pew Forum rapport zullen de landen die zich verenigen tegen Israël en worden verslagen, maar een klein percentage zijn van de totale islamitische bevolking. Zo zijn de vier grootste in bevolking van de islamitische landen, er niet bij betrokken.
In feite twee derde van alle in de wereld wonende moslims in 10 landen worden uitsluitend Turkije (6) en Iran Nubië en Libië (5) bij name genoemd door Ezechiël van de moslimlanden. Ruwe schattingen geven aan dat iets van 15% van de islamitische wereld vertegenwoordigd zal worden door de legers die tegen Israël vechten, en vergeet niet dat het alleen hun soldaten zijn die sterven in de strijd, en niet de totale bevolking. En gezien hun sombere prestaties in het verleden in de strijd tegen Israël, is het onwaarschijnlijk dat de aanhangers van de islam hun godsdienst zullen verlaten vanwege een nederlaag door de handen van de Joden.

En dan is er het feit dat in het einde der tijden de leiders genoemd als de koning van het Noorden en de koning van het Zuiden, beide zullen voortkomen uit plaatsen die beslist vandaag moslim gebieden zijn. Omdat ze zijn voortgekomen uit het vroegere Griekse Rijk en dat maakt hen niet tot West-Europeanen. De eerste koning van het Noorden bouwde zijn hoofdstad, Seleucia, bij de rivier de Tigris in het huidige Irak en de eerste koning van het Zuiden woonde in Egypte.
Daniël 11:40 vertelt ons dat in het einde der tijden de personificaties van deze twee koningen nog steeds strijden voor een werelddominantie net als voor het begin van de Grote Verdrukking.

Vergelijk dat eens met wat er waarschijnlijk zal gebeuren met de 2,2 miljard sterke “christelijke” wereld in de Opname dan het is niet moeilijk om te zien dat de Islam de sterkste religieuze kracht zal zijn op Aarde als de 70e week van Daniël begint. (Immers, geen van hen zal worden opgenomen.) Islam zou een voor de hand liggende keuze zijn voor een man die een religieus systeem wil gebruiken om de controle over de wereld te krijgen.

En vergeet niet, dat de anti-Christ niet het verbond zal bevestigen met Israël, met het oog erop om hen te helpen. Hij zal het doen om zichzelf te helpen. Door middel van deze vrede zal hij velen weten te misleiden, Daniël heeft daarvoor gewaarschuwd (Daniël 8:25). En met uitzondering van een vluchtende joodse overblijfsel, zal de wereld bedrogen worden, zeggende: “Vrede en veiligheid” zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. (1 Tess. 5:3).
Maar God zal niet worden misleid. Hij noemt dit een verbond met de dood (Jesaja 28:15). Dient dit verbond dan niet het doel God, zo vraagt u? Ja natuurlijk alles wat er gebeurt dient Gods doel, maar dat betekent niet dat alles wat er gebeurt ook goed is voor de mens. De Joden zullen denken dat ze een garantie voor een vrede krijgen, maar God zal het verbond gebruiken om de 70e week van Daniël in te luiden, een tijd waarin Hij de naties volledig zal vernietigen en Zijn verbondsvolk gaat zuiveren. Het zal allesbehalve vreedzaam verlopen.

Het is meer dan 5 jaar geleden dat ik voor het eerst rapporteerde over de overeenkomsten tussen de islamitische profetieën over de Mahdi en de christelijke profetieën over de anti-Christ. Ik merkte op hoe van beide wordt gezegd dat die op het toneel komen in een tijd van grote onrust op aarde, beiden komen op een roep naar een verlangen om de vrede te herstellen, allebei regeren ze zeven jaar, zowel als het hoofd van een één-wereld religie als een wereldregering, en beiden beweren van bovennatuurlijke oorsprong te zijn, en in beide gevallen zal hun bewind eindigen, zo is geprofeteerd, in een strijd tussen goed en kwaad dat de definitieve beslissing over de aarde brengt. Het klinkt alsof ze een en dezelfde persoon zijn.

Toch zijn bijna alle studenten in de profetie er nog steeds van overtuigd dat de anti-Christ van een West-Europese afkomst moet zijn, op de een of andere manier in lijn met de Rooms-Katholieke Kerk. Maar sindsdien ik mij bewust ben dat steeds meer en meer mensen verder kijken dan deze traditionele opvatting, en de mogelijkheid overwegen dat een wereldleider afkomstig is uit het oostelijke deel van het Romeinse Rijk, van waaruit de islam ontstond.

Commentaar: Voor mij de enige optie, sinds de machtsverhoudingen totaal verschoven zijn, men moest eens de moed nemen om te belijden dat we in het verleden fout zaten.

Een andere les van Daniël

Onze eerste glimp over de “tijd der heidenen”, de periode van een heidense heerschappij over de aarde, kwam in de vorm van een grote poly-metalen standbeeld in de droom van Nebukadnezar (Daniël 2:31-45)
( Zie ook het artikel het vijfde koninkrijk )
Toen Daniël zijn visioen had over deze tijd (Daniël 7) die werd vertegenwoordigd door de vier grote beesten.
De eerste was een leeuw, met het symbool Babylon. De tweede was een beer, de Medo-Perzen, en de derde was een luipaard, Griekenland. In Daniël 7:7 zegt hij:

“Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervóór geweest waren. En het had tien horens.”

beeld

Dit is een verwijzing naar Rome. In de dierlijke beeldspraak, staat de hoorn voor autoriteit, en wanneer symbolisch het getal 10 is gebruikt, staat het voor de voltooiing van de heilige orde. Deze is te vergelijken met Daniël 2:44 als we zien dat dit 4de beest de complete autoriteit zal krijgen over de aarde en het zou nooit zal loslaten, totdat de Heer komt om het met geweld af te nemen.

De anti-Christ die als eerste verschijnt in Openbaring 6:2, vermomd als de man op het witte paard. Volgens Daniël 8:25 zal hij een grote vredestichter lijken, maar zijn bedoeling zal zijn om de wereld te veroveren. Zijn ware identiteit zal niet eerder worden geopenbaard tot aan Openbaring 13:1-2, waar het duidelijk wordt dat hij gemachtigd is door Satan.
Verzen 1 tot 2 beschrijven hem aldus.

“En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien horens had, en op zijn horens waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht.”

Vergelijk Openbaring 13:1-2 met Daniel 7:7 en je zult zien dat, terwijl de 10 horens laten zien dat hij al de macht van het vierde heidense Koninkrijk heeft en niet-joods is, zijn identifice-rende kenmerken meer lijken op de eerste drie van Daniël’s beesten. Babylon, Perzië en Griekenland waren allemaal gericht op het Oosten. Alleen Rome had een westerse oriëntatie, (waardoor het afwijkt van de andere drie, zoals Daniël opgemerkte). Zou dit kunnen betekenen dat de anti-Christ ook eerst naar het oosten zal kijken (Islam) om zijn macht te consolideren?

De tijd zal het leren. In zijn interpretatie van de droom van Nebukadnezar, vertelde Daniël ons hoe in het einde der tijden de versie van dit 4e rijk zou worden gekenmerkt, - door innerlijke conflicten. Hij zei dat wanneer het ooit zo was geweest als de twee sterke benen van ijzer (de Oost-en West-afdelingen van het Romeinse Rijk), echter de wederopbouw aan het einde zou zijn als het proberen om ijzer en leem te mengen. (Daniël 2:40-43) Hij kon de aantallen van de sociale onrust hebben beschreven die we hebben meegemaakt in de verschillende Europese landen sinds hun inheemse populaties niet altijd goed reageerden op de moslim immigratie.

Mijn doel in dit schrijven is om op geen enkele manier te bevestigen of achter de standpunten te staan van sommige zelfverklaarde experts over de islam, die recent kwamen opdraven met allerlei nieuwe interpretaties van de christelijke profetie. Het moet ons eraan herinneren onze ogen open te houden. Dingen gebeuren snel en dat zal blijven voortduren met een uitdaging aan ons traditionele perspectief. Daniël werd verteld dat als het einde van het tijdperk nadert, de kennis zal toenemen (Daniël 12:4). Dat betekent dat we een duidelijker inzicht krijgen in hoe de gebeurtenissen die komen zich zullen ontvouwen. Dit moet gebeuren door middel van zorgvuldige observatie, eigenlijk bij het zien van de stukjes van de puzzel die op hun plaats vallen en ze te vergelijken met de Schrift.
Maar God weet het einde vanaf het begin, dus niets van dit alles is nieuw voor Hem. Waar wij dingen zien veranderen, Hij ziet slechts een nauwere afstemming van de aardse gebeurtenissen met de hemelse waarheid. Het is tijd om een open Bijbel te hebben wat handig is als we kijken naar de krantenkoppen, omdat we nu een andere reden hebben om dagelijks de Schriften te doorzoeken (Hand. 17:11). Je kunt bijna de voetstappen van de Messias horen. 5-21-11

Bron: Islam And The End Times | GraceThruFaith