www.wimjongman.nl

(homepagina)

Groene geloofsovertuiging

Door Gary Stearman 31 juli 2012

()

We hebben met verbazing gekeken naar de recente filosofische en religieuze vergroening van Amerika, als het de afgifte van de verschillende soorten chemische bijproducten veroordeelt. In het bijzonder lastert men onze op koolstof-gebaseerde economie, welke gebaseerd is op het gebruik van kolen, olie en aardgas. Zij bekritiseert fel de uitstoot van koolstofdioxide, in de verbinding met de opwarming van de aarde. Het aanbidt onze “grote blauwe knikker” - de Aarde gezien door de ruimte fotografie - met zijn dunne en bijna onzichtbare atmosferische omhulsel.

Planeet Aarde is zelf nu gecrediteerd als het geven van leven, en wordt aanbeden door groepen als de linkse Nationale Religieuze partnerschap voor het milieu. Het doel is om het groene geloof te integreren in onze traditionele religieuze overtuigingen. De natuur aanbidding is uitgegroeid tot een groei-industrie. Bij uw plaatselijke christelijke boekhandel, kunt u nu de zogenaamde “groene Bijbel” aanschaffen

Zoals Paulus schreef in Romeinen 1:25, degenen voor hem deden dezelfde dingen: “Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.” De Griekse en Romeinse samenleving was sterk betrokken bij de natuur aanbidding. Helaas, ook Israël.

Een van de meest hartverscheurende gedeelten van de Bijbel vertelt het verhaal van het gaan van koning Salomo in de afgoderijen van zijn vele vrouwen. Hij spaarde kosten noch moeite om heiligdommen op te richten voor hun favoriete afgoden, waarvan de belangrijkste Astarte was:

“ Ook de offerhoogten die tegenover Jeruzalem lagen, die rechts van de berg van het verderf lagen, die Salomo, de koning van Israël, voor Astarte, de afschuwelijke afgod van de Sidoniërs, en voor Kamos, de afschuwelijke afgod van Moab, en voor Milkom, de gruwel van de Ammonieten, gebouwd had, verontreinigde de koning.” (2 Koningen 23:13).

Ze was de gemalin van Baël, de godin van de zee en van alle dingen die groen en vruchtbaar zijn. Het duurde niet lang voordat haar culten zich gingen uitbreiden en verspreiden naar het noorden van Israël en het zuiden van Juda, tenslotte door het gehele land van de Hebreeën.

Het volgende is een van de vele bijbelse passages die de snelle en krachtige groei van de godin-aanbidding wil laten zien. Merk op dat in het bijzonder ze wordt vereerd in plaatsen genaamd “bladerrijke bomen” en “hoge heuvels”:

“Rehabeam nu, de zoon van Salomo, was koning over Juda. Rehabeam was eenenveertig jaar oud toen hij koning werd. Hij regeerde zeventien jaar in Jeruzalem, de stad die de HEERE uit alle stammen van Israël had verkozen om Zijn Naam daar te vestigen. De naam van zijn moeder was Naäma, de Ammonitische. Juda deed wat slecht was in de ogen van de HEERE, en zij verwekten Hem tot na-ijver, meer dan al hun vaderen gedaan hadden, met de zonden die zij begingen. Want ook zij bouwden voor zichzelf offerhoogten, gewijde stenen en gewijde palen, op elke hoge heuvel en onder elke bladerrijke boom.”(1 Koningen 14:21-23).

Deze heidense altaren waren centra’s van de natuur aanbidding, en werden beschouwd als een centra van macht, waar de godin en haar metgezellen zouden komen om de lof, gebeden en gave offers van haar volgelingen te ontvangen. Hoge heuvels met prachtig aangelegde bossen, tuinen en altaren, ontworpen om een ​​gevoel van ontzag en eenheid met de natuur te produceren.

In de eenvoudigste en meest praktische termen, waren zij de natuur heiligdommen waar de beoefenaars van deze ontaarde religies zich zouden verzamelen om de goden en godinnen vruchtbaarheid af te smeken, voor hun gewassen. Ze geloofden dat door het eren van de godin, hun vee en hun bezittingen zouden worden gezegend door haar, en dat ze aan onvruchtbaarheid en hongersnood zouden ontsnappen.

Hier, deze met omzoomde bomen hoge plaatsen, of platforms, waren de voorlopers van een afgoderij die we opnieuw de kop zien opsteken vandaag in de verering van alle dingen die groen zijn ... de voorzienigheid van de natuur, als ze niet tegen gewerkt wordt. Want, zoals we herhaaldelijk verteld hebben: “Het is niet leuk om Moeder Natuur voor de gek te houden.”

Natuurlijk, ze is de koningin van alle weelderige en vruchtbare dingen. Als je op goede voet staat met haar, en gebruik maken van de niet-vervuilende producten, hybride auto’s, laag-fosfaat-houdende reinigingsmiddelen, containers en hernieuwbare hulpbronnen, dan is ze rustig en geeft haar goedkeuring. Ze houdt niet chloorfluorkoolwaterstoffen, op olie gebaseerde producten en van niet-hernieuwbare hulpbronnen.

Zij is de koningin van de recycling en de godin van alle dingen die gunstig zijn voor de natuur.

De Groene Religie

Net zoals het was in de oude dagen van Israël, reageren mensen op het viscerale niveau wanneer ze de schoonheid en de kracht van de natuur ervaren en de krachten er achter. Men is naïef genoeg om te veronderstellen dat deze krachten kunnen worden gepersonaliseerd, en hen zal belonen met gunstige temperaturen in plaats van een opwarming van de aarde, een gunstige wind en geen orkanen.

In navolging van de oude Grieken, verpersoonlijken ze haar als Gaia, ziende de aarde als een levende vrouwelijke godheid. De filosoof-historicus Hesiodus schreef dat de oude Olympische goden haar gemaakt hebben als een vruchtbare basis voor hun rijke levensstijl. Met andere woorden, ze rechtvaardigen hun eigen gedrag als de visie van de godin. Zoals we hebben gezien, is het basisconcept van onze planeet een vruchtbaar vrouwelijk goddelijk wezen, iets dat door alle oude heidense religies heen liep. Gaia, Ashtoreth, Isis, Artemis, Venus en vele anderen speelden deze rol.

Onder hen van onze generatie, wordt de God van Abraham, Isaak, Jakob, de God van de Bijbel al snel verdrongen door de aanbidding van alle groene dingen, en alle natuurlijke dingen.

()

Onlangs publiceerde de Toronto Sun een artikel dat alarm sloeg over alle onzin rond deze religie in de huidige incarnatie. Het plaatste een interview met dr. James Lovelock (links), een wetenschapper en milieuactivist geprezen over de hele wereld voor zijn originele ideeën.

Onlangs is hij begonnen om in opspraak te komen, na het onthullen van een persoonlijke openbaring: Hij ziet nu de artikelen van het geloof in de groene religie als onzin. Maar eens werd hij beschouwd als de leider van die hele beweging!

Geschreven door Lorrie Goldstein van “the Sun”, begint het artikel als volgt:

“Twee maanden geleden, gaf James Lovelock, de peetvader van de opwarming van de aarde, een verrassend interview af bij msnbc.com, waarin hij erkende dat hij ten onrechte had “gealarmereerd” over de klimaatverandering.

“De gevolgen waren buitengewoon.”

“Lovelock is een wereldberoemde wetenschapper en milieuactivist wiens Gaia-theorie - dat de Aarde functioneert als een enkel, levend organisme - heeft een diepgaande invloed gehad op de ontwikkeling van de theorie over de opwarming van de aarde.

“In tegenstelling tot veel “milieuactivisten,” die titels hebben in de politieke wetenschappen, was Lovelock, tot zijn recente pensionering op de leeftijd van 92, een veel-geëerde wetenschapper en academicus.

“Zijn uitvindingen zijn gebruikt door de NASA, en door vele andere wetenschappelijke organisaties.

“Lovelock’s uitvinding van de electron capture detector in 1957 was de eerste ingeschakelde wetenschap om CFK’s te meten, [CFK’s worden gebruikt in koelmiddelen, en drijfgassen en de medicinale toepassingen, waarvan men denkt dat die de atmosferische ozonlaag vernietigd] en andere verontreinigende stoffen in de atmosfeer, wat op veel manieren de geboorte was van de moderne milieubeweging.

“Nadat hij had vastgesteld dat de temperaturen sinds het begin van het millennium niet zijn gestegen op de manier waarop de computer-gebaseerde klimaatmodellen het hadden voorspeld, erkende Lovelock, “het probleem is dat we niet weten wat het klimaat doet. We dachten dat we het wisten 20 jaar geleden.”

Het “Anthropocene” Tijdperk

()

De recente 2012 VN Earth Summit gehouden in Rio de Janeiro, Brazilië, kenmerkte het beroemde standbeeld van Christus de Verlosser, die naar beneden keek op de conferentie, terwijl het zich bade in de felle groene schijnwerpers. Degenen die deze verkeerde voorstelling van zaken regelden zagen ongetwijfeld Christus als de curator en de bewaker van onze planeet. Zoals we later zullen laten zien, is dit een sterke verdraaiing van Zijn ware rol als Verlosser en Rechter.

Maar de groene lampen illustreerden goed het religieuze thema van de vergadering. Een Philip Cafaro, sprekende over “Klimaat Ethiek en Bevolking beleid,” gebruikte de term “Anthropoceen”, die het huidige tijdperk kenmerkt als zijnde gedomineerd door de mens als de vernietiger van de natuur. Hij en anderen zien dat de mens zijn activiteiten moeten worden beveiligd door een reeks van internationale wetten en economische beperkingen.

Wij zien het in feite al met de strikte grenzen die zijn geplaatst voor de olie-industrie op het westelijke halfrond.

Het beeld dat Cafaro presenteerde, is dat van geologen in de verre toekomst, met de bespreking van dit tijdperk en in het ontdekken van alleen maar sporen van plunderingen en geen enkele ontwikkeling.

Hij toont de mens aan als egoïstisch en destructief, en het menselijke effect op de planeet Aarde als “interspecies genocide.” De economische ontwikkeling van de mens wordt gezien als alleen het brengen van een massaal uitsterven van een aantal natuurlijke soorten.

Deze filosofie stelt in wezen de mens op aan de onderkant van de keten van het leven. Het is een algemene overtuiging dat de mens bezig is met het vernietigen van de weldadige zegeningen van de natuur ... Moeder Natuur. Op de een of andere manier moet hij worden gestopt.

Die gedachte wordt echter vernietigd door het simpele feit dat de geschiedenis van deze planeet kan worden gezien als een reeks van geologische rampen, waarin de mens geen enkele rol heeft gespeeld. De grootste van deze, is natuurlijk wel de zondvloed van Noach.

Het huidige wetenschappelijke denken ziet de mens als een razende, plunderende schurk, bezig met het plunderen van de aardse schatten, tegen elke prijs. Hoewel dit waar kan zijn in bepaalde gevallen, de rijkdom van deze planeet is veel groter dan de mens in staat is om die uit te putten.

Recente schattingen van olie en aardgas voorraden zijn stijgende, en niet dalende.

Rampzalig Weer

Ondanks de afvalligheid van vele prominente advocaten voor de oorzaak van de opwarming van de aarde, heeft dit niets gedaan om de moloch van de publieke opinie te vertragen. De recente golf van record’s aan warmte in de centrale en midden-Atlantische staten heeft alleen maar de gedachte versterkt dat opwarming van de aarde niet alleen echt is, maar ook een bedreiging vormt voor de beschaving.

De hitte werd gevolgd door een reeks van abnormale sterke rukwinden, die over de oostelijke Verenigde Staten trokken en de majestueuze bomen ontwortelden die daar gedurende twee eeuwen of meer gegroeid waren. Op 3 juli Seth Borenstein van Associated Press News, drukte de publieke opinie zo uit:

“WASHINGTON (AP) - Als u een glimp wil zien van een aantal zaken die het ergste zijn in de opwarming van de aarde, suggereren de wetenschappers om een blik op de VS te werpen in de afgelopen weken.

“Verschrikkelijke bosbranden. Drukkende hitte golven. Verwoestende droogte. Overstromingen met gigantische watervloeden. En een machtige onverwachte storm genoemd een derecho.

“Dit zijn de soorten van uitersten die klimaat wetenschappers hebben voorspeld en zullen komen met de klimaatverandering, maar het is veel te vroeg om te zeggen dat dit de oorzaak is. Ook zullen ze zeggen dat de opwarming van de aarde de reden is van de dagelijkse hoge temperatuur records in de maand juni.”

Maar na het schrijven van deze verklaring, hij verspilt hij geen tijd meer met het citeren van een meteoroloog die de “global warming” mening ondersteunt:

“Tot nu toe dit jaar, zijn meer dan 2,1 miljoen hectare verbrand in de bosbranden, meer dan 113 miljoen mensen in de VS leefden in gebieden die onder extreme hitte leden afgelopen vrijdag zonder er iets aan te kunnen doen, en ervaart tweederde van het land een droogte, en eerder in juni, overstroomden watervloeden Minnesota en Florida”.

“‘Dit is wat de opwarming van de aarde lijkt op regionaal of persoonlijk niveau,’ zei Jonathan Overpeck, hoogleraar aardwetenschappen en atmosferische wetenschappen aan de Universiteit van Arizona. ‘De extra warmte verhoogt de kans op ergere hittegolven, droogtes, stormen en bosbranden. Dit is zeker iets waar ik en vele andere klimaatwetenschappers al voor waarschuwden.’”

Bid? Naar wie?

Al meer dan een week, lag het elektriciteitsnet in en rond Washington, DC gebied plat, verscheurd door de wind, bomen en puin. Wie dit soort van onheil heeft ervaren is klaar voor antwoorden. Was de menselijke activiteit werkelijk de oorzaak van deze ramp? En zo ja, wat kunnen we doen om het te veranderen?

Er zijn veel bureaucraten in gezaghebbende posities, die maar al te blij zijn om te zeggen dat de antropogene (door de mens veroorzaakte) opwarming van de aarde de fout heeft veroorzaakt. Waarom? Als ze de massa’s er van kan overtuigen dat ze de oorzaak kennen, ze ook aanspraak kunnen maken op de mogelijkheid om dit te corrigeren. Een dergelijke claim is een licentie om hun bureaucratische macht uit te breiden. Dat betekent wel, met minder olie.

Eigenlijk claimen ze de goddelijke krachten, ze zeggen dat ze het weer kunnen controleren als hun de macht gegeven wordt om de menselijke activiteit te reguleren. Verwensingen naar de krachten die er zijn, is als vanzelfsprekend bezwijken voor hun krachtige instellingen. Beroep op, en de gebeden naar, zou alleen moeten worden gedaan naar deze mannen.

Het spreekt vanzelf dat de Bijbel zegt dat alleen God die macht heeft. Het is naar Hem dat wij ons richten moeten in tijden van warmte, droogte en storm. Antwoorden op gebed zijn alleen afkomstig van Hem. Maar de drive tot het vermijden van het beledigen van Moeder Natuur blijft maar stijgen. Soms bereikt dit het belachelijke, zoals blijkt uit het volgende verhaal.

De “Groene Vloot” van de Marine

Onlangs heeft het zakelijk en financieel nieuws segment van de Reuters nieuwsdienst dit volgende verbazingwekkende verhaal gepubliceerd:

“WASHINGTON - Een Amerikaanse Navy oliebunker voer weg van een brandstof-opslag op de Puget Sound in de staat Washington op een recente dag, naar de centrale Stille Oceaan en in een controversiële storm over Pentagon haar groene brandstoffen initiatieven.

“In zijn tanks, had de USS Henry J. Kaiser bijna 900.000 liter biobrandstof meegenomen gemengd met petroleum voor brandstof van de kruisers, destroyers en straaljagers van wat de marine heeft genoemd de “Grote Groene Vloot,” de eerste aanvalsgroep die grotendeels worden aangedreven door alternatieve brandstoffen.”

Maar voor de groene religie, moeten offers worden gedaan. Deze brandstof kost naar verwachting $ 26 dollar per gallon, in tegenstelling tot $ 3,60 dollar voor elke gallon conventionele brandstof. De eerste leveringen kosten nog iets meer:

“Voor de Grote Groene Vloot demonstratie, betaalde het Pentagon $ 12 miljoen voor 450.000 liter brandstof, bijna 27 dollar per gallon.” Het is duidelijk, zoals wind-en zonne-energie, moeten de groene brandstoffen eerst worden gesubsidieerd, anders kunnen ze niet eens bestaan.

Gaia zal wel blij zijn. En sprekende over haar, keren we terug naar Dr Lovelock, de man die oorspronkelijk gecrediteerd werd om haar tot leven te brengen. Met betrekking tot de beweringen die “de wetenschap gezet heeft” op de opwarming van de aarde, zei hij: “Een ding wat de wetenschap me heeft geleerd is dat je nooit zeker kunt zijn over wat dan ook. Je weet nooit de waarheid. U kunt het alleen benaderen en hopen elke keer een beetje dichterbij te komen. Je moet doorlopend zoeken naar de waarheid. Je kent die niet.”

Maar hij zei nog iets anders en nog krachtiger: “Het toeval wil dat de groene religie nu de christelijke religie wil overnemen. Ik denk niet dat de mensen het gemerkt hebben, maar het heeft allerlei voorwaarden die de religies ook gebruiken ... De groenen gebruik de schuld. Dit toont aan hoe religieus de groenen zijn. Je kunt mensen bekeren door te zeggen dat zij schuldig zijn voor het aanbrengen van (kooldioxide) in de lucht.”

Valse Wetenschap

De woorden van Paulus aan Timotheüs in zijn advies aan een jonge prediker die op het punt stond om een wereld in te trekken van de godin-aanbiddende en esoterische Griekse filosofie, met zijn eigen naïeve naturalistische standpunt. Aan het einde van zijn brief, waarschuwt hij de jonge man over de dingen die vandaag weer optreden. Op deze aarde, gaan sommige dingen nooit veranderen.

“O Timotheüs, bewaar het u toevertrouwde pand, wend u af van onheilige, inhoudsloze praat en tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde kennis. Sommigen, die deze kennis verkondigden, zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen.

(1 Tim. 6:20, 21).

Er is ware wetenschap en er is valse wetenschap. We moeten leren om te vertellen wat wat is.

Bron: Green Religion | Prophecy In The News