De toorn van God

Artikel door Jack Kelley

“En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?” (Openbaring 6:16-17)

“En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk: zeven engelen met de zeven laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn.”(Openbaring 15:1)

Nu voor 20 eeuwen lang waren er geen verschillende vormen van de uitdrukking de “toorn van God” en brachten een beeld voor de geest dat van de periode van de eindtijd oordelen die onmiddellijk voorafgaan aan het 2de Wederkomst. Maar de laatste tijd zijn het verschillende dingen gaan betekenen voor sommige mensen. Tegelijkertijd met zinnen als over de toorn van het Lam, zijn ook zinnen als de toorn van de mens, en de toorn van Satan de discussie binnen gekomen. Daarnaast zijn sommigen begonnen met het spreken over een periode van oordeel die ze de toorn van God noemen, die niet wordt genoemd in de Bijbel. Ze zeggen dat deze periode komt, direct na de 2e komst. Anderen hebben zelfs gezegd dat de toorn van God verwijst naar de eeuwige straf die op het Millennium volgt.

Dus wat is de toorn van God?

Van de citaten uit Openbaring hierboven kunnen we zien dat het een periode van oordeel is wat begint tijdens het zegel oordelen van vers 6 en eindigt met de schaal oordelen in de verzen 16-18. Wanneer een bepaalde vorm van frase in het Nieuwe Testament voorkomt is het bijna altijd met betrekking tot de eindtijd oordelen.

Als dat het geval is, wat zijn die andere zogenaamde periodes van toorn waar we over horen?

De toorn van het Lam is afkomstig uit vers 6:16. Het volgende vers, in Opb. 6:17, die ons vertelt over God’s Toorn is logisch, omdat in Johannes 10:30 Jezus zei:

De toorn van de mens, is een zin die niet voorkomt in de Bijbel, maar sommige commentatoren hebben het gebruikt om te beschrijven wat van oudsher de eerste vier Zegel Oordelen worden genoemd van Opb. 6, ook wel bekend als de vier ruiters van de Apocalyps. Nogmaals, dit is een onderdeel van Gods toorn. De vier ruiters symboliseren de eerste verschijning van de anti-Christus en zijn inspanningen om de controle over de wereld te krijgen door middel van verovering (Openbaring 6:2).

De Toorn van Satan komt uit de Statenvertaling in Opb. 12:12 waar Satan wordt beschreven als in grote toorn, want hij is al uit de hemel geschopt en weet dat hij slechts nog een korte periode aan tijd heeft om zijn doel te bereiken, het veroveren van de aarde. Zijn uitzetting uit de hemel zal gebeuren aan het begin van de Grote Verdrukking, kort voor de Schaal oordelen, die volledig Gods Toorn ontketend tegen hem en zijn volgelingen. Dus je ziet, Satan is niet de auteur van deze laatste serie van vonnissen, maar is het doel. Het Griekse woord dat gebruikt wordt voor de toorn van satan is Thumos (2372 yumov thumos {thoo-mos'}) en hoewel het ook soms verwijst naar Gods toorn, Orge (3709 orge orge {or-gay'}) is het woord dat het meest gebruikt wordt in verband met de toorn van God. Het verschil tussen de twee woorden zoals we hier gewend zijn, is dat Gods toorn de oorzaak van de straf is, terwijl Satan’s toorn een reactie op een straf is.

De oordelen die onmiddellijk volgen op de 2e komst zijn beschreven in Matt. 24:45-25:46. Dat zal bepalen wie onder de overlevenden van de Grote Verdrukking zullen worden verwelkomd in het Duizendjarige Koninkrijk op aarde. Alle ongelovige overlevenden zullen worden weg genomen van de planeet op dat moment. De 2de komst, de uitspraken in Matt. 24-25 en de voorbereidingen voor het Koninkrijk zullen worden afgerond in de eerste 75 dagen na het einde van de Grote Verdrukking (Daniël 12:12) die nooit is genoemd als een tijd van Gods toorn.

Hetzelfde geldt voor het oordeel voor de Grote Witte Troon van Opb. 20:11-15. Aan het eind van het Millennium zullen alle ongelovige doden uit alle tijden worden verzameld voor hun uiteindelijke oordeel. Iedereen wiens naam niet wordt gevonden in het Boek des Levens zal worden geworpen in de poel van vuur. De Poel van Vuur is nooit gerelateerd aan Gods Toorn.

Uit deze en andere passages kunnen we veilig concluderen dat het Nieuwe Testament verwijzende naar Gods Toorn overwegend een bepaalde periode van oordeel beschrijft over de wereld na de opname, te beginnen in het begin van de 70ste week van Daniël en die eindigd net voor de 2e komst. Zijn toorn bestaat uit drie genoemde onderdelen van vonnissen en en eventueel een extra oordeel die naamloos is.

Drie sets van beslissingen

De eerste set van de genoemde vonnissen zijn de Zegel oordelen omdat ze zich voordoen als Jezus zeven zegels verbreekt op een boekrol van de Vader die Hem in de hand wordt gegeven. Ze zijn beschreven in Openbaring 6 als een periode die aanvangt met de perceptie dat er vrede is gekomen op Aarde en eindigend met het besef dat Gods Toorn is begonnen. In het schrijven over deze tijd zei Paulus: “Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.” (1 Thess. 5:3). De eerste zes Zegel Oordelen zullen vervolgens brengen, oorlog, hongersnood, pest en de dood waarbij 1/4 van de wereldbevolking omkomt, daarbij de grote aantallen gedode martelaren van gelovigen na de opname.

Het zevende zegel is niet een oordeel op zich, maar introduceert de tweede serie van de Trompet Oordelen (Openbaring 8:04-09u21). Met de zeven engelen die op hun trompetten blazen op hun beurt, daarmee zal het geluid van elke bazuin een ander oordeel introduceren. Deze serie van oordelen zal een combinatie zijn van bovennatuurlijke aanvallen op de mensheid en tegen de tijd dat ze zijn voltrokken, is een derde van de bossen op de aarde en de velden in vuur en vlam gezet, een derde van de zeedieren zal zijn gestorven, een derde van het water op de aarde is besmet, daarmee is een derde van de mensen, die de zegel oordelen overleefden, gestorven.

Na het zesde bazuin oordeel zal een niet nader genoemde gebeurtenissen de Aarde bezoeken. Op een signaal van een machtige engel zullen zeven donderslagen spreken, en hoewel het Johannes was verboden om ons te vertellen wat ze zullen zeggen, de wetenschappers speculeren erop dat het wellicht een onaangekondigde uitspraak van een soort oordeel zal zijn (Openbaring 10:1-4).

Het blazen van de 7e bazuin zal de start aankondigen van de heerschappij van onze Heer over de Planeet Aarde (Openbaring 11:15-18). Dat begint met de oorlog in de hemel die zal resulteren in de definitieve uitwijzing van Satan en zijn engelen (Openb. 12:7-12). Na te zijn beperkt tot de Aarde, zal Satan gaan wonen in een man, de anti-Christ, en zal hem ertoe brengen om aan te kondigen in de tempel in Israël, dat hij God is (2 Thess. 2:4). Jezus zei dat dit het begin is van de Grote Verdrukking, de ergste ramp waaronder de wereld ooit heeft of ooit zal lijden. Hij waarschuwde het joodse volk dat in Israël zal wonen op dat moment, om onmiddellijk te vluchten voor hun leven (Matt. 24:15-21).

Dit zal plaatsvinden in het midden van 70ste week van Daniël en op dit punt zal de volle kracht van Gods toorn worden losgelaten op Satan en zijn volgelingen in de laatste reeks oordelen (Openbaring 16-18). Ze heten de Schaal Oordelen omdat ze gesymboliseerd worden door engelen die zeven schalen van Gods toorn over de Aarde uitgieten. De kracht van deze oordelen en de verwoesting die ze veroorzaken is niet te beschrijven. Jezus was juist met te zeggen dat als het niet zou stoppen op het afgesproken tijdstip, geen enkel mens het zou overleven (Matt. 24:22).

Ik geloof dat als gevolg van deze uitspraken dit de sloop-fase zal zijn voor het herstel van de aarde, waarover Jezus sprak in Matt 19:28, Petrus bevestigd dit in Handelingen 3:21 en Johannes beschreef het in Openbaring 21:1. Zo spreekt bijvoorbeeld Openbaring 16:16-21 over de ergste aardbeving die de wereld ooit heeft meegemaakt waardoor elke berg naar beneden komt, eilanden verdwijnen, en de steden van de volken worden vernietigd, terwijl er 100 pond zware hagelstenen de Aarde bombarderen. Geloof me als ik zeg, dat je dit je ergste vijand niet toe zou willen wensen.

Een groot deel van de resterende wereldbevolking zal sterven in deze tijd, maar de Aarde zal klaar zal zijn voor het herstel, tot de staat waarin het zich bevond toen Adam werd geschapen. Dit zal gebeuren op het moment van de 2e komst.

Wat gebeurd er met ons?

Paulus maakte duidelijk dat de kerk niet aanwezig zal zijn op Aarde tijdens deze tijd des oordeels. In 1 Thes. 1:10 schreef hij, dat Jezus ons zal redden van de komende toorn (3709 orge orge {or-gay'}). (Het Griekse woord dat vertaald is in dit vers verwijst naar zowel de tijd en plaats van de komende toorn, dus we zullen niet aanwezig zijn als het gebeurt en we zullen niet aanwezig zijn waar het gebeurt.) Hij zal dit doen, “want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus,” (1 Thess. 5:9).

Als je denkt dat je een zondaar bent, maar dat God Zijn Zoon gezonden heeft om te sterven voor je zonden, en als je hebt geaccepteerd dat Zijn dood betaald heeft voor de volledige straf, dan zul je niet onderworpen worden aan deze oordelen. Op een dag die al spoedig zal aanbreken zul je verdwijnen met de rest van ons en in de hemel zijn met de Heer, terwijl dit allemaal gebeurt op Aarde.

U zult zien dat uw beslissing om te geloven in wat de Heer deed voor u het bepalende moment was in je leven en begrijpen dat het je gemaakt heeft tot de ultieme winnaars van de wereld. U zult beseffen dat dit het is wat God altijd voor u bestemd had om te doen en je weet waarom de hemelse heerscharen losbarsten in een vreugdevolle viering als je komt in de aanwezigheid van de Heer. Als je goed luistert kun je bijna horen de voetstappen van de Messias. 13 augustus 2011

Bron: The Wrath Of God | GraceThruFaith

Printen??? Spaar papier en inkt.