www.wimjongman.nl

(homepagina)

Genocide door Islam

Vertaling van een boekje over de genocide die de Islam pleegt.

Copyright 2008 David Horowitz Freedom Center PO Box 55089 Sherman Oaks, CA 91423 (800) 752-6562
Elizabeth@horowitzfreedomcenter.org www.TerrorismAwareness.org ISBN 1-886442-63-0 Printed in the United States of America

Voorwoord
De mensen debatteren er over of de Islam een godsdienst van matiging en vrede is of een credo is voor een imperium dat zijn aanhangers uitnodigt om ongelovigen te doden of hen te onderwerpen. Op deze manier gezien, kan er geen definitief antwoord zijn op deze vraag. Zoals in andere godsdiensten, is er een verschil tussen de inhoud van Islam's heilige teksten en de manier waarop die teksten worden geïnterpreteerd en door gelovigen toegepast. Er zijn 1,5 miljard Moslims vandaag op deze de wereld. Voor de meerderheid, is Islam geen wereldwijde vraag om gewapende strijd, maar een geloof dat hen in de loop van hun dagelijks leven leidt en hen op een weg van individuele redding leidt.

Wat niet kan worden betwist zijn twee storende feiten. De eerste is dat een aantal passages in de heilige teksten van Islam, Moslims uitnodigen om Joden en andere niet-gelovigen te doden. Deze passages omvatten een Hadith die specifiek zegt dat de Dag van Oordeel slechts zal komen wanneer er een uitroeiïng van de Joden plaats vindt: De Profeet, (gebed en de vrede zijn op hem), heeft gezegd: “De tijd [ van oordeel ] zal voor de Moslims niet komen totdat hij de Joden zal bestrijden en zal doden; tot de Joden zich achter rotsen en bomen verbergen, die zullen schreeuwen: O Moslim! Er is een Jood die achter me verborgen, kom en doodt hem!”
Deze Hadith wordt regelmatig door leiders van de Islamitische Jihad in Palestina, Iran, Libanon en andere Moslim en Arabische staten aangehaald. Het tweede storende en onbetwistbare feit is dat de krachtigste beweging binnen Islam vandaag, de radicale Jihad is, van wiens ijveraars de controle hebben in Iran, Palestina, Saudi-Arabië en Jemen, alsmede de regimes in Libanon, Pakistan, Afghanistan en Irak. Bedreigend en die over de hele wereld gevestigde moskeeën hebben met inbegrip van de Verenigde Staten.

De volgende tekst is van Robert Spencer, en zijn de genocidale teksten van Islam die de kern van het geloof van deze beweging vormen.

In deze situatie is het gevaarlijke om de aansporingen van Islamitische doctrine voor een volkerenmoord tegen de Joden en andere niet-moslim geloven te negeren of te ontkennen. Ik spoor Moslims en niet-moslims aan om de tekst van Spencer te lezen en de gevaren te begrijpen.
-- David Horowitz

Plan voor Genocide. Door Robert Spencer

De moderne Islamitische Jihad die heeft geleid tot de verwezenlijking van al-Qaeda en de Islamitische Republiek Iran, begon met de Moslimbroederschap, dat opgericht werd in Egypte in 1928. Zijn stichter, Hassan Al-Banna, die verklaarde “dat er een plicht rust op elke Moslim om te strijden naar het doel om alle mensen Moslim, tot de gehele Islamitische wereld te maken, zodat de banier van de Islam over de aarde kan waaien en de roep van Muezzin klinkt in alle hoeken van de wereld: Allah is de grootste [ akbar Allahu ]!”
Vandaag, is het Broederschap een internationale kracht. Hamas identificeert zich in zijn Handvest als de Palestijnse tak van het Moslimbroederschap, en al-Qaeda is een van de andere uitlopers.
De organisaties die door het Moslimbroederschap worden gecreëerd omvatten ook de Moslimvereniging Muslim Students Association, the Council on American Islamic Relations (CAIR), Islamic Society of North America and the Muslim American Society.
De wereldwijde Jihad of de heilige oorlog die door het Moslimbroederschap wortel schiet, poogt om alle volkeren uit te roeien of de niet-moslim te onderwerpen, en te vernietigen en niet alleen maar alle niet moslimoverheden te verwijderen, maar alle maatschappijen en culturen die niet Islamitisch zijn. Islamitische Jihad overspant de hele wereld, en het doel is, uiteindelijk genocidaal.

Met als eerste doel: Israël. De stichter van het Moslimbroederschap Hassan al-Banna zei: “Israël zal slechts blijven bestaan tot de Islam het zal uitwissen, net als anderen vóór ons het hebben weg gevaagd.”

Sindsdien hebben andere leiders van de Islamitische Jihad, met inbegrip van Yasser Arafat herhaaldelijk hun doel bevestigd dat de Joodse Staat zal ophouden om te bestaan, op zich een handeling van volkerenmoord.
Mahmoud Ahmedinejad heeft beloofd dat de “vernietiging van het Zionistische regime zal komen” en heeft opgemerkt dat het door Ayatollah Khomeini werd voorspeld. De imam zei: “dit regime dat Jeruzalem bezet moet uit de bladen van de historie verdwijnen.” De Islamitische heilige oorlog om een staat van niet-moslims in het Moslim Arabische Middenoosten te elimineren is de oorzaak van het Midden-Oostenconflict, niet de grote van Israël, niet de bezetting van dit of dat grondgebied, of de behoefte om een Palestijnse staat tot stand te brengen.
In de woorden van Ahmadinejad: “De Islamitische umma (gemeenschap) zal, zijn historische vijand [ Israël ] niet toestaan om in hun midden te leven.” Het einde van Israël is dichtbij: “Er is geen twijfel over dat de nieuwe golf [ van aanvallen ] in Palestina spoedig deze beschamende vlek [ Israël ] in het aangezicht van de Islamitische wereld zal worden weggevaagd.”

Kan er een afgesproken vrede tussen de Palestijnen en Israël zijn? Nee: “De Palestijnse kwestie is er niet één waarover wij een compromis kunnen sluiten... Dat zou een nederlaag zijn voor de Islamitische wereld.”
De enige resultaat van het conflict kan zijn, “dat heel Palestina onder de stringente Palestijnse wetgeving komt.” Het Handvest van Hamas (de Islamitische Verzetsbeweging) verwerpt dan ook uitdrukkelijk een vredesverdrag: “Er is geen andere oplossing voor het Palestijnse probleem dan Jihad. Alle initiatieven en internationale conferenties zijn een verspillig van tijd en slechts een spel.”

Khalid Mashal, die één van de belangrijkste leiders van Hamas is, jubelt openlijk over wat hij als onvermijdelijke vernietiging van Israël ziet: “U [ Joden ] zult met de hulp van onze god worden verslagen. De dag van de overwinning komt met de hulp van onze god naderbij. Alvorens Israël sterft, zal het niet aan de vernedering en overgave ontsnappen. Alvorens zij sterven, met de hulp van onze god zullen zij worden vernedert en zich overgeven.”
Hij uit zich over het conflict ook in het kader van uitdrukkelijk godsdienstige termen: “Vandaag vecht u tegen het leger van Allah. Vandaag vecht u tegen mensen die sterven voor Allah en die hun leven geven, die sterven voor de eer en prestige, meer dan dat ze geven om het leven zelf.”

Mahmoud Zahar heeft gezegd: “Ik droom er van dat op de muur van mijn huis in Gaza een reusachtige kaart van de wereld hangt waarop geen Israël meer te vinden is.” Een afgesproken vrede is ondenkbaar, zelfs al zou de V.S. ons in ruil daarvoor al hun geld geven voor het erkennen van Israël en het opgeven van het kleinste stukje grond van Palestina, dan nog zouden wij dit nooit doen zelfs niet als ons dit het leven kost.”
Zahar heeft ook verklaard: “Het is ons land. Niemand onder onze zonen en kleinzonen zal Israël goedkeuren aangezien een gewettigde staat... Israël een vreemd lichaam is. Niet in deze generatie, niet in volgende generaties, zullen wij het ooit goedkeuren.”

Yahya Raheem Safavi, een Iraanse Bevelhebber van de Revolutionaire Garde, verklaarde op 30 Juli..2006: “Gezien de misdaden en onderdrukking van de Zionisten, vraag ik god om de jaren te bespoedigen dat dit regime niet meer zal bestaan.... Er is een behoefte om het regime van die nep-Zionisten omver te werpen, deze groeiende kanker [ genoemd ] Israël, die werd opgericht om de middelen en rijkdom van de Moslims te plunderen.”

Hassan Nasrallah, de leider van Hizbullah (partij van Allah) heeft, gezegd dat de vernietiging van Israël een “heilig” doel is: Toen een Egyptische journalist me na de bevrijding bezocht en me vroeg of de vernietiging van Israël en de bevrijding van Palestina en Jeruzalem het doel van Hizbullah waren, antwoordde ik: “dat is de principiële doelstelling van Hizbullah, en het is geen ander [ uiteindelijk ] doel heilig dan ons.... Wij kunnen niet het bestaan van een staat erkennen genaamd Israël, zelfs niet in de verre toekomst, zoals sommige mensen hebben getracht om voor te stellen. De tijd annuleert niet de legitimiteit van de Palestijnse eis.”

In overeenstemming hiermee, omvat het handvest van Hizbullah een sectie genoemd “de Noodzaak voor de Vernietiging van Israël” die verklaart:
“Wij zien in Israël de voorhoede van de Verenigde Staten in onze Islamitische wereld. Het is deze gehate vijand die moet worden bestreden tot deze gehate vijanden krijgen wat ze verdienen. Deze vijand is het grootste gevaar voor onze toekomstige generaties en voor het lot van ons land in het bijzonder, aangezien het ideeën van een nederzettingen en uitbreiding verheerlijkt, Palestina buiten werking worden gesteld, en hunkeren naar de uitbreiding van Groot Israël, van de Eufraat tot aan de Nijl.”

Onze primaire vooronderstelling in onze strijd tegen Israël is dat de Zionist entiteit van aanvang af agressief is, en voortbouwt op het land dat van hun eigenaren wordt ontrukt, ten koste van de rechten van de Moslimmensen. Daarom zal onze strijd slechts beëindigen wanneer deze entiteit wordt uitgewist. Wij erkennen geen verdrag met het, geen staakt het vuren, en geen afzonderlijk of geconsolideerde vredesovereenkomsten. Wij veroordelen krachtig alle plannen voor onderhandeling met Israël, en beschouwen alle onderhandelaars als vijanden, om de reden dat dergelijke onderhandeling niets dan de erkenning zijn van de legitimiteit en van de Zionistische bezetting van Palestina is.

Zelfs heeft een Arabisch lid van Israëlisch Knesset, abd-Al Malek Dahamshe, verklaarde dat hij Israël vernietigd zou willen zien: “Ons probleem met Israël is niet een grensprobleem, maar een existentiële.” Wat zei hij op een vraag naar een vredesverdrag? “Wij overdrijven wanneer wij vrede zeggen... Waarover wij spreken is over een Hudna” - namelijk een tijdelijke overeenkomst om de Moslims de kans te geven zich sterk te maken en om dan hun vijanden te verslaan en te verpletteren.

Velen geloven dat Fatah, de zogenaamde gematigde Palestijnse factie die door Mahmoud Abbas wordt geleid en die de Palestijnen vertegenwoordigt, een hoop is voor een vreedzame overeenstemming tussen Israël.
Nochtans, hebben Fatah en de overkoepelende instelling, “de Organisatie van de Bevrijding van Palestina,” er nooit om het even wat, er een geheim van gemaakt het zelfde doel te bereiken zoals die door Hamas wordt nagestreefd. Fatah verklaart als het belangrijkste doel de “volledige bevrijding van Palestina, en uitroeiing van de Zionist zowel economisch, politiek, militair, als in hun cultureel bestaan.”

Hoe is Zionisme uit te roeien? Door geweld: “De gewapende openbare revolutie is de onvermijdelijke methode voor het bevrijden van Palestina... De gewapende revolutie van Palestijnse Arabische Mensen is een beslissende factor in de bevrijdingsstrijd en het ontwortelen van het Zionistische bestaan, en deze strijd zal niet ophouden tenzij de Zionistische staat wordt vernietigd en Palestina volledig wordt bevrijd.”
Als dusdanig, kan er geen goedkeuring zijn van, om het even welke politieke oplossing, die als alternatief voor het vernietigen van de Zionistische bezetting in Palestina kan worden aangeboden.

Sakher Habash, het hogere Centrale lid van het Comité van Fatah, gaf in 1998 toe dat het uiteindelijke doel van Fatah de vernietiging van Israël is: “Voor ons, is de vluchtelingenkwestie de winnende kaart en het betekent ook het einde van de Israëlische staat.” Dit stemt overeen met het Handvest uit 1964 van de Organisatie van de Bevrijding van Palestina, wat verklaart dat: “Palestina, met grenzen die overeenstemmen ten tijde van het Britse Mandaat, en een ondeelbaar territoriale eenheid” - wat betekent dat er geen ruimte is voor een Joodse Staat van welke grootte ook. De “bevrijding van Palestina” zal de Zionistische en imperialistische aanwezigheid vernietigen en zal bijdragen tot de totstandbrenging van vrede in het Middenoosten.”

De stichter van PLO en Fatah, Yasser Arafat verklaarde,: “Wij zijn van plan om de staat Israël te elimineren en er een zuivere Palestijnse staat te vestigen. Wij zullen het leven voor de Joden ondraaglijk maken door psychologische oorlogvoering en de explosie van de Palestijnse bevolking... We zullen alles, met inbegrip van Jeruzalem overnemen.” Bespreekbare vrede? Nee: “Vrede voor ons is de vernietiging van Israël. Wij treffen voorbereidingen voor een volledige oorlog, een oorlog die generaties duurt... De overwinningsmars zal doorgaan tot de Palestijnse vlag in Jeruzalem en in elk deel van Palestina zal waaien.” (De Iraanse werknemers van Ahmadinejad en genocide plegers, wenden deze klassieke techniek aan bij hun slachtoffers om ze te demonieren en te ontmenselijken van wie men wenst te vernietigen.)

“Zij [ de Joden ] hebben geen grenzen, limieten, of taboes wanneer het over het doden van mensen gaat. Wie zijn zij? Waar kwamen zij vandaan? Zijn ze mensen? Nee ze zijn als vee, misleid. Een bende van bloeddorstige barbaren. Naast hen, schijnen alle misdadigers van de wereld rechtvaardig.” [ een citaat van Qur'an7:179 ]
Hassan Nasrallah gebruikt de zelfde retoriek: “Als wij de hele wereld naar een laffer persoon afzoeken, verachtelijker, zwak in psyche, mening, ideologie en godsdienst, dan zouden wij niemand vinden die gelijk is aan de Jood. Let op, ik zeg niet de Israëliër.”

De wortels van Nasrallah deze Jodenhaat liggen in Islamitische doctrine die luidt: “Iedereen die de Qur'an en de heilige geschriften van de monotheïstische godsdiensten leest ziet wat zij (Joden) met de profeten deden, en welke waanzinnige handelingen en slachtingen de Joden uitvoerden, de hele geschiedenis door... Iedereen die deze teksten leest kan niet met hen coëxisteren, en in vrede met hen leven, of hun aanwezigheid goedkeuren van, niet alleen in het Palestina van 1948, maar zelfs niet in een klein dorp in Palestina, omdat zij een kanker zijn die is zich elk ogenblik opnieuw uit kan zaaien.”
Zoals te verwachten, heeft Nasrallah daarom ook gezegd dat er geen oplossing is voor het conflict in dit gebied, behalve de verdwijning van Israël.
Ook is hij niet van plan om op te houden. Nasrallah heeft ook geen geheim van zijn wens gemaakt om alle Joden, niet alleen die in Israël te vernietigen. Hij heeft gezegd: “ Al verzamelen zij zich [ de Joden ] allen in Israël, dat bespaart ons allen het probleem om hen wereldwijd te achtervolgen.” Op dezelfde manier luidde een verklaring van Hizbullah in 1992: “Wij beloven dat er oorlog is tot de verwijdering van Israël en tot de dood van de laatste Jood ter wereld.”

Ahmadinejad heeft de tegenstanders van Iran met atoom-acties bedreigd: “Vandaag, zijn de Iraanse mensen eigenaar van kerntechnologie. Zij die met onze mensen willen spreken moeten weten tegen welke mensen zij spreken.”
Wat dan als Israël na een aanval wraak moet nemen? Dat is geen vraag volgens hem. Hashemi Rafsanjani, de vroegere President van Iran, heeft in een uitzending het perspectief van Moslimslachtoffers verworpen: “Het gebruik van een kernbom tegen Israël zal daar niets ter plaatse overlaten, terwijl het slechts een klein deel van de wereld van de Islam zal beschadigen.”

Onderschrijven van zelfmoord-doden
In het nastreven van het doel tot de totale vernietiging van Israël, hebben de godsdienstige autoriteiten de moord op Israëlische burgers gesanctioneerd.
De Hoofd Sjeik van de Universiteit van al-Azhar van Cairo, en de meest geëerbiedigde instelling van het hoger onderwijs in de Islamitische wereld, heeft de zelfmoordaanvallen van Jihad/martelaren tegen burgers in Israël ondersteund. Volgens het Middenoosten onderzoeksinstituut (MEMRI): “heeft de hoofd-imam van al-Azhar, Sjeik Muhammad Sayyed Tantawi, geëist dat de Palestijnse mensen, van alle facties, het martelaarschap moeten verrichten [ d.w.z. zelfmoordaanvallen ] tegen de Zionistische vijand te intensifiëren, en beschreef het martelaarschap als hoogste vorm van de verrichtingen in de Jihad.”

Hij zegt dat de jonge mensen die dit uitvoeren, Allah het kostbaarste van alles hebben verkocht (hun leven). Sjeik Tantawi benadrukt dat elke daad van martelaarschap tegen om het even welke Israëliër, met inbegrip van kinderen, vrouwen, en tieners, een wettige handeling is volgens de [ Islamitische ] godsdienstige wet en een Islamitisch gebod, tot de mensen van Palestina hun land hebben herwonnen en de wrede Israëlische agressor hebben gedwongen om weg te gaan... “ Egypte's vroegere Mufti, Sjeik Ahmad Al Tayyeb verklaarde: “De oplossing voor de Israëlische agressie ligt in een proliferatie van aanvallen [ martelaarschap ] die verschrikking in de harten van de vijanden van Allah moet zaaien. De Islamitische landen, de volkeren en de heersers, moeten deze aanvallen door martelaren steunen.”
Sjeik Yousef al-Qaradhawi, voorzitter van de Internationale Vereniging van Moslimgeleerden (IAMS) -- geëerbiedigd als 'gematigd' en als gast van de Londense Burgemeester Ken Livingstone is ontvangen en als 'reformist' door Jihad deskundige John Esposito is begroet -- heeft ook dergelijke martelaarschap onderschreven, zeggende: “Wij vechten in naam van de godsdienst, in naam van de Islam, die deze Jihad tot een individuele plicht maakt, waaraan de volledige natie deelneemt, en wie dan ook in deze [ Jihad ] wordt gedood is een martelaar. Dit is waarom ik besliste dat daden van martelaarschap worden toegelaten, omdat hij martelaar is omwille van Allah en zijn ziel omwille van de Allah offert.”

Bloedlust op Palestijnse TV.

Islamitische uitzending van diensten en preken op de TV van de Palestijnse Instantie die ook openlijk genocidaal zijn, terwijl het grond geeft en aanzet tot hun bloedlust volgens Islamitische tradities:

Amerika en de wereld

Op de conferentie van de “Wereld zonder Zionisme” die in Teheran in Oktober 2005 werd gehouden, riep de menigte “dood aan Israël, dood aan Amerika, dood aan Engeland,” herinnerde opnieuw aan de woorden van de Iraanse president Khomeini: “Eens, zei zijne eminentie Imam Khomeini... dat het bezettingsregime van Qods [ Jeruzalem, of Israël ] van de kaart van de wereld moet worden afgeveegd, en met behulp van de almachtige, zullen wij spoedig een wereld zonder Amerika en Zionisme ervaren, zonder enkele twijfel.” Hizbullah Hassan Nasrallah zou ook graag de vernietiging van Amerika evenals van Israël willen zien: “Laat de volledige wereld mij horen. Onze vijandschap aan de Grote Satan [ Amerika ] is absoluut... Ongeacht hoe de wereld na 11 September is veranderd, Dood aan Amerika zal blijven klinken als onze en krachtige slogan: 'dood aan Amerika'.”

Deze wens om Amerika samen met Israël uit te wissen stemt overeen met de verklaring van Osama ben Laden: “Jihad tegen Joden en de Kruisvaarders” in 1998, die verklaarde dat, “overeenkomstig de orde van de God, wij de volgende fatwa uitgeven aan alle Moslims: [ volgens Islamitische wet is dat wettig ] De uitspraak om de Amerikanen en hun bondgenoten te doden -- burgers en militair -- dat is een individuele plicht voor elke Moslim die dit, in om het even welk land kan doen en voor wie het mogelijk is om dit te doen, om zo aan de orde van de god te voldoen. Om de Amerikanen te doden en hun geld te plunderen waar en wanneer zij het ook maar vinden.”

In een video uitzending op al-Jazeera op 27 Juli..2006, maande Ayman al-Zawahiri, de belangrijkste Luitenant van Osama ben Laden, de Moslims: “ De Jihad streeft naar de bevrijding van Palestina, het volledige land van Palestina en om elk land te bevrijden dat eens grondgebied was van de Islam, van Spanje tot aan Irak. De volledige wereld is een open gebied voor ons... Met de gunst van god, gaan we terug naar die gebieden... Lieve Moslim broeders waar dan ook, vandaag moeten wij de Joodse en Amerikaanse belangen overal aanvallen.”
Dergelijke gerichte aanvallen met chemische, biologische, of zelfs met kernwapens, zullen de hoop van de jihadisten zijn om zoveel mogelijk Amerikanen te doden.
Suleiman Abu Gheith, een woordvoerder al-Qaeda, sprak tegen Amerika in een manifest van Juni 2002: “Amerika is het hoofd van de ketterij in onze moderne wereld, en het leidt een ongelovige democratisch regime dat gebaseerd is op scheiding van godsdienst en staat en geleidt wordt door uitspraken van mensen over mensen, via de wetgeving, wetten die de wetten van Allah tegenspreken en toelaten dat Allah wordt beledigd...”
Amerika is de reden van alle onderdrukking, onrechtvaardigheid dat alle Moslims overkomt. Met als resultaat van dit alles, kon de aanval op de Amerikaanse burgers zelfs genocide worden gewettigd: “Wij hebben het recht,” verkondigt Abu Gheithe, “om 4 miljoen Amerikanen -- 2 miljoen er van zijn kinderen -- te verbannen, te verwonden en honderdduizenden te verlammen. Voorts is het ons recht om hen met chemische en biologische wapens te bestrijden... Amerika zal worden ondergedompeld in een bad van bloed.”

Alvorens hij Groot-Brittannië verliet, even voor dat hij er zou worden uitgezet en hij naar Libanon terugkeerde, pochte de jihadistische sjeik Omar Bakri Muhammadop op zijn bedoeling “om het Westen om te keren in een Dar Al-Islam en de Islamitische wet op Britse grond te vestigen. Ik wil de zwarte vlag van de Islam zien waaien in Downing Street” zei hij.
Bakri mede Britse jihadist, de gevangengenomen Sjeik Abu Hamza al-Masri, verklaarde dat dit een universele verplichting was: “Allah is enige die in de wereld moet worden aanbeden, en de enige manier om dit te waarborgen is dat alles op het land en in de lucht en zee dit te controleren en de Islam aan wijzen als het juiste woord dat door de mensen moet worden gehoord.”
Het realiseren van de belofte van Allah.

De Jihadisten geven uit routine dergelijke verklaringen uit in Islamitische godsdienstige termen.
Abu Musab al-Zarqawi, de leider al-Qaeda in Irak alvorens hij door het Amerikaanse leger in Juni 2006 werd gedood, verklaarde zijn doel: “Op ons politiek programma, zoals sommige mensen het noemen, vinden wij het rijkelijk samengevat in het zeggen van Profeet (de vrede is op hem), 'ik met het zwaard gezonden, tot aan uur dat alleen Allah aanbeden wordt.”

Het Handvest van de Hamas verklaart dat het streeft naar de belofte van Allah om het tot stand te brengen zonder de kwestie van hoe lang dat zou moeten duren. Welke beloftes? Een genocidale visie van de eindtijd opgesomd, volgens de Islamitische traditie, door Mohammed zelf, en citeerde het Handvest: “De Profeet, Allah zegene hem en verleent hem redding, heeft gezegd: De Dag van het Oordeel zal niet komen totdat de Moslims de Joden bestrijden (en de Joden doden) en wanneer de Jood zich achter rotsen en bomen zal verbergen. De rotsen en de bomen zullen zeggen O Moslims, O Abdulla [ een dienaar van Allah ], is er een Jood achter me, komt en doodt hem.”
Slechts zou de boom Gharkad, (klaarblijkelijk een bepaald soort boom) dat niet doen omdat het één van de bomen van de Joden is, (verwant door al-bukhari en de Moslim).

Het Handvest Hamas ook het citaat van de stichter van het Moslimbroederschap: “Israël zal bestaan en zal blijven bestaan tot de Islam het zal uitwissen, alleen al omdat anderen het v&ocute;&ocute;r hen uitwiste.”
Het Handvest Hamas, haalt ook de bekende traditie aan waarin Muhammad voorspelt dat Moslims in dienst zullen worden genomen om in een grote slachting van Joden aan het eind van de wereld: “Alles zal aan onze kant staan en tegen de Joden [ op de Dag van het Oordeel ] zijn; op dat ogenblik, zullen zelfs de rotsen en de bomen, met of zonder woorden spreken en zullen zeggen: 'oh knecht van Allah, oh Moslim, daar is een Jood achter me, komt en doodt hem. 'Zij zullen aan de Joden aanwijzen en zeggen 'dienaar van Allah, niet dienaar van wensen, dienaar van vrouwen, dienaar van de fles, dienaar van het Marxisme, of dienaar van het liberalisme... Het zegt dienaar van Allah.'” “Daarom is er geen dialoog meer tussen ons [ de Moslims en Joden ] behalve die van het zwaard en het geweer.”

De vervolging van de Christenen.

Christenen wordt evenals de Joden ook vervolgt: de onverdraagzaamheid en de vervolging van Christenen is gemeenschappelijk in de Islamitische wereld.
Begin 2003 bevestigde de Saoedi-Arabische overheid opnieuw dat er nooit een Christelijke kerk in het Saoedi-Arabische Koninkrijk zou komen: "Dit land was het begin van de profetie en de boodschap, en niets kan dit tegenspreken, zelfs als wij onze nek verliezen," zei de Sultan Prins de Saoedi-Arabische defensie minister. Antwoordende op de klachten dat het Amerikaanse militaire en diplomatieke personeel die hun geloof niet mochten uitoefenen, noemde hij hen 'fanatiekelingen' en verklaarde: “Er zijn geen kerken - niet in het verleden, heden of toekomstig... zei dat voor altijd [ de kerken zouden moeten zwijgen en zich schamen omdat de het Christenen, volgens de Islamitische wet van Mohammed en zijn bevel, het verboden is om in Hijaz te verblijven, bedoelende het gebied en de steden rond Mekka, Medina, en Yamama, voor meer dan drie dagen.”
In feite, de wegen in Saudi-Arabië die naar Mekka en Medina leiden, wat een behoorlijke afstand vanaf de heilige steden is, en duidelijk aangegeven dat niet-Moslims er niet mogen binnengaan.

In Maart 2007, klopten de Islamitische troepen op deuren in Christelijke buurten van Bagdad, om betaling te vragen van de jizya, de belasting voor Christenen en niet-moslims.
Christenen in heel Irak leven meer en meer in een atmosfeer van terreur. De vrouwen worden bedreigd met ontvoering of de dood als zij geen hoofddoek dragen in overeenstemming met de traditionele Islamitische wettelijke beperkingen voor Christenen, zoals ook het openlijk tonen van wijn of varkensvlees (opgenomen in het wettelijk handboek dat door de respectabele Universiteit al-Azhar in Cairo wordt onderschreven). De eigenaren van alcoholische wimkels in Irak zijn eveneens bedreigd en veel van hun ondernemingen zijn vernietigd en de eigenaars zijn gevlucht.
Een Iraakse eigenaar die nu van een drankwinkel in Syrië leeft, betreurde het dat minstens 75% van zijn Christelijke vrienden zijn gevlucht. Er is geen toekomst voor ons in Irak. De helft van de voor de oorlog aanwezige 700.000 Christenen van deze natie, zijn uit het land gevlucht sinds de val van Saddam Hussein.
Iraakse Christenen leven vandaag in Syrië of als zij kunnen, buiten het Middenoosten.
Dit is de waarheid over de Christenen in de Islamitische wereld. In Egypte, lijden de Koptische Christenen vreselijk door de handen van de Moslim meerderheid. In Juni 2007, vandaliseerden oproerkraaiers in Alexandrië Christelijke winkels en vielen zeven Christenen aan, verwonden hen en beschadigden twee Koptische kerken. De politie stond het voor anderhalf uur de menigte toe om vrij rond te zwerven in het Christelijke kwartier van Alexandrië alvorens tussenbeide te komen.

De Compass Direct News service, die de incidenten van Christelijke vervolging volgt, bericht: “In April 2006, was Alexandrië de scène van drie aanvallen met gebrui van messen op kerken waarbij men één Christen dode en een dozijn verwond achterliet. De overheid leek onbekwaam of onwillig om verder vandalisme van Koptische winkels en kerken te stoppen.... ”
In Februari 2007, waren er geruchten dat een Koptische Christelijke man een affaire had met een Moslimvrouw - een andere schending van de Islamitische wet - die tot de vernietiging van verscheidene winkels van christelijke eigenaren leidde in zuidelijke Egypte.

In Pakistan is de situatie voor Christenen niet beter. Volgens de Pakistaanse Christin Cadherine Shaheen, die zelf het slachtoffer is van bedreigingen en valse beschuldigingen in haar geboorteland, is het afschuwelijk voor Christenen in Pakistan. “De Moslims nemen ons land, roven onze huizen, proberen om ons te dwingen ons tot de Islam te bekeren. De jonge meisjes worden ontvoerd en verkracht. Dan worden zij verteld dat, als zij na de verkrachting een echtgenoot willen die hen nog wil, zij eerst Moslim moeten worden.”
In een aanval op Oktober 2001, werden achttien Christenen tijdens de eredienst vermoord.

In het Libië van Muammar Qaddafi, werd de meerderheid van de Christelijke kerken gesloten na de revolutie van 1969, ondanks het feit dat de tekst van de Grondwet de vrijheid van godsdienst waarborgt.
Na het verdrijven van de Italiaanse en Maltese Katholieken, veranderde Qaddafi de kathedraal in de hoofdstad, in een moskee.
Hetzelfde ontmoedigende verhaal doet zich voor in heel de Islamitische wereld. In Juni 2007 deden de Christenen in Gaza een beroep op de internationale gemeenschap voor bescherming nadat jihadisten een kerk en een school in brnad staken.
In Nigeria heeft een Moslim menigte kerken in brand gestoken en zelfs Sharia codes afgedwongen voor Christenen. Vrouwelijke Christelijke studenten werden met zwepen geslagen omdat ze niet zedig genoeg waren gekleed
Zelfs in Libanon, traditioneel het enige Christelijke land van het Middenoosten, lijden Christenen onder vervolging -- duidelijk het meest door het in het bijzonder aan de gang zijnde reeks van moorden op Christelijke politieke leiders, met inbegrip van het bomaanslagen in de Christelijke voorstad van Beiroet in September 2007 die Antoine Ghanem van Christelijke Phalange partij doodde
Dit heeft geleid tot dalende aantal politieke leiders en invloed - die nog meer de vervolging bevordert. De christelijke gemeenschappen die bestaan sinds de dageraad van het Christendom zijn gestadig in aantallen verminderd; nu staat het geloof op de rand van de totale verdwijning uit het gebied.


De Christenen stromen vandaag uit de door het Palestijnse Autoriteit gecontroleerde gebieden - met inbegrip vanuit enkele heilige plaatsen voor het Christendom.
De moslim misdadigers sloegen een Christelijke taxichauffeur George Rabie in Bethlehem, enkel en alleen voor het tonen van een kruisbeeld in zijn cabine. Rabie zegt: “Elke dag, ervaar ik de discriminatie... Veel extremisten uit de dorpen komen naar Bethlehem.”
Soms draait dit onderscheid uit op een dodelijk gevolg: enkele jaren geleden, doodden Moslims twee Christelijke vrouwenen voor het niet dragen van de Islamitische sluier. De Brigades van Martelaren al-Aqsa nam de verantwoordelijkheid en verklaarde: “Wij wilden het Palestijnse huis bevrijden van prostituees.”
Samir Qumsiyeh, eigenaar van een private Christelijk televisiestation, nam in Januari 2007 waar dat de situatie zeer gevaarlijk is. Ik geloof dat er binnen 15 jaar geen Christenen meer in Bethlehem te vinden zal zijn. Dan zult u een lampje nodig hebben om hier een Christen te vinden. Dit is een zeer droevige situatie.
Hotelhouder Joseph Canawati in Bethlehem zegt het eenvoudig zo: “Er is geen hoop voor de toekomst van de Christelijke gemeenschap. Wij denken niet dat de dingen beter gaan worden. Voor ons, is dit het einde.”

Het is een in slow-motion, weerkerende volkerenmoord -- terwijl dit alles op de wereld gaande is en men er een blind oog voor heeft. De V.N. heeft geen enkele resoluties uitgegeven die de Palestijnen verzoeken om op te houden met het mishandelen van hun Christelijke minderheid.
De organisaties voor rechten van de mens eveneens stil zijn geweest.
En in het Westen, waar de Islamitische groepen en de studentengroepen beweren dat ze het extremisme verwerpen en tegenstaan hebben eveneens de onderdrukking van Palestijnse Christenen niet op het radarscherm staan.

De culturele volkerenmoord is het gevolg van Islamitische suprematie en de vijandigheid van jihadisten naar de niet moslim maatschappijen en culturen, wat maar al te vaak in de Islamitische geschiedenis voorkomt en tot de uitroeiing van die maatschappijen en culturen heeft geresulteerd. Deze culturele volkerenmoord gaat van de veronderstelling uit dat niet Islamitische om het even wat waardeloos is. Dit is een kernvisie van Jihad zoals uitgedrukt is in de werken van Sayyid Qutb, en die de Moslimbroederschap inspireren. In zijn manifest van de mijlpalen van de Jihad, schreef Qutb: “De Islam kan het nooit goedkeuren om zich te vermengen met de maatschappij van ongelovigen.”
Of de Islam, of de maatschappij van ongelovigen zal blijven bestaan: Islam kan het niet goedkeuren of akkoord gaan met een situatie, van half-islam en half-ongelovig....
De belangrijkste plicht van de Islam in deze wereld is om de ongelovigen te overtuigen van de leiding van de Moslim, die de leiding in zijn eigen handen zal nemen en een bijzondere manier van het leven af dwingen in zijn permanente uitingen.
Dit betekent dat alles, om het even wat inbegrepen, dit deel van de wereld van ongelovigen waardeloos en gevaarlijk is.
Het bekendste en recente voorbeeld van culturele volkerenmoord is die door Islamitische jihadisten wordt geleid is het opblazen door de Taliban van het vijftien-honderd-jaar-oude Boeddhabeeld van Bamiyan in 2001. Jihadisten geloofden dat deze oude standbeelden afgodisch waren voor Allah en beledigend en daarom vernietigden zij het.

Talloos zijn andere Christelijke en Hindoese kunstwerken, in kerken en Hindoe tempels zijn vernietigd, in gebieden die door de Islam in Europa, Afrika, het Middenoosten en in India werden veroverden. Moslims vernietigden de hele geschiedenis die niet hun standpunt van moslim culturele artefacten overeenkwamen. Nu, in Europa, krijgen we de zelfde meningen groeiende de aantallen, macht en invloed - over zaken als het beeld van David, het Laatste Avondmaal, en Mona Lisa.

Terwijl de Islamitische wet voor niet-moslims niet strikt genocidaal is -- en toestaat om niet-moslims onder Islamitische regel te leven als zij zich aan vernederende en discriminerende verordeningen onderwerpen, -- en de jihadistische visie van de eindtijden verzekert is. Aldus is de enige manier voor de vreedzame Moslims om de Moslimvervolging van niet-moslims te beëindigen en het genocidale doel van de Islamitische Jihad te verwerpen.

Ook voor niet gelovigen, is het essentieel om te begrijpen dat zij worden geconfronteerd met een bedreiging die hen noodzaakt om maatregelen te treffen en om zich te verdedigen alvorens het te laat is.


Robert Spencer is een geleerde in de Islamitische geschiedenis, theologie en wet en de directeur van Jihad Watch. Hij is de auteur van zeven boeken, acht monografieën, en honderden artikelen over Jihad en Islamitisch terrorisme, met inbegrip van de Best-sellers van de The Politically Incorrect Guide to Islam (and the Crusades) en The Truth About Muhammad.. Zijn recentste boek is Religion of Peace?.

Voetnoten

1 Sahih Muslim book 41, no. 6985
* Quotations from contemporary jihadists are taken from thefollowing two sources unless otherwise noted.
“The Islamic Genocide Plan,” FrontPageMagazine.com, December 1, 2006. See also “Statements by Radical Muslims calling for the destruction of Israel (and its ally the United States),” Discover The Networks, January 2007, http://www. discoverthenetworks.org/Articles/genocidequotesjan.html
2 Middle East Media Research Institute, Special Dispatch No. 363, April 7, 2002.
3 Safa Haeri, “Iran on course for a showdown,” Asia Times, October 28, 2005.
4 “A Video Speech from Dr. Ayman al-Zawahiri Regarding the Events in Lebanon and Gaza – 7/27/2006,” SITE Institute, July 27, 2006.
5 Simon Mann, “Hatred mongers exploit freedom of speech,” Sydney Morning Herald, September 22, 2001.
6 Abu Hamza Al-Masri, Allah’s Governance on Earth, quoted at http://www. islamistwatch.org/.
7 Umm Saeed, “Dialogue with Sheikh Abu Musab Al-Zaraqawi - Part Two,” Jihad Unspun, January 11, 2007.
8 The Covenant of the Islamic Resistance Movement (Hamas), August 18, 1988. www.mideastweb.org/hamas.htm
9 “Saudi Firm on Church Ban,” Associated Press, March 15, 2003. 10 Ahmed ibn Naqib al-Misri, Reliance of the Traveller: A Classic Manual of Islamic
Sacred Law, translated by Nuh Ha Mim Keller. Amana Publications, 1999, o11.6.
11 “Muslims Forcing Christian Assyrians in Baghdad Neighborhood to Pay ‘Protection Tax,’” Assyrian International News Agency, March 18, 2007.
12 “Iraq: Militant Group Threatens Female Students in Kirkuk,” AKI, June 6, 2006.
13 Nimrod Raphaeli, “The Plight of Iraqi Christians,” Middle East Media Research Institute, Inquiry and Analysis Series No. 213, March 22, 2005.
14 William Dalrymple, “The final place of refuge for Christians in the Middle East is under threat,” The Guardian, September 2, 2006.
15 ibid
16 “Egypt: Mobs Attack Churches Near Alexandria,” Compass Direct News, June 15, 2007.
17 “Love rumour sparks Muslim-Christian clash in Egypt,” Reuters, February 13, 2007.
18 Brian Saint-Paul, “The Crescent and the Gun,” Crisis, January 2002, p. 15.
19 “18 dead in Pakistan church shooting,” BBC News, October 28, 2001.
20 Aid to the Church in Need, “Religious Freedom in the Majority Islamic Countries 1998 Report: Libya.”
21 Khaled Abu Toameh, “Gaza’s Christians fear for their lives,” Jerusalem Post, June 18, 2007.
22 “Muslim Fundamentalists Attack Xtian Female Students in FUT,” Daily Champion, September 24, 2005.
23 Yara Bayoumy, “Beirut car bomb kills anti-Syrian MP,” Reuters, September 19, 2007
24 Khaled Abu Toameh, “Bethlehem Christians fear neighbors,” Jerusalem Post, January 25, 2007.
25 Elizabeth Day, “O, Muslim town of Bethlehem...” Daily Mail, December 16, 2006.
26 Sayyid Qutb, Milestones, The Mother Mosque Foundation, n.d., pp. 130-131. 19

Appendix

Declaration Against Genocide
Whereas genocide – the murder, or plan to murder, an entire people – is a crime against all humanity;
Whereas genocide is a crime that has metastasized in the modern era, leading to the murders of millions of Armenians, Cambodians, Tutsis, Sudanese Christians and others;
Whereas the largest and most devastating genocide on record is the Holocaust of European Jews;
Whereas a new genocide of the Jews is being prepared by Islamofascists in the Arab Middle East;
Whereas global forces are being mobilized by the Iranian regime to eliminate the Jewish state;
Whereas the genocide of the Jews is called for in Islamic sacred texts and echoes through sermons in the mosques today, and is proclaimed by leaders of the Islamic religion;
We call on all Student Governments and campus Muslim groups to: 1. Condemn and repudiate the Hadith which reads: “The prophet, prayer and peace be upon him, said: The time [of judgment] will not come until Muslims will fight the Jews and kill them; until the Jews hide behind rocks and trees, which will cry: O Muslim! There is a Jew hiding behind me, come on and kill him!” Sahih Muslimbook 41, no. 6985
2. Condemn and repudiate the Hamas Charter which says: “Israel will exist and will continue to exist until Islam will obliterate it, just as it obliterated others before it”
3. Condemn Iranian dictator Ahmadinejad who has said “The accomplishment of a world without America and Israel is both possible and feasible,” and Hezbollah leader Hassan Nasrallah who has said: “If [the Jews] all gather in Israel, it will save us the trouble of going after them worldwide.”
4. Affirm:
• The right of all people to live in freedom and dignity
• The freedom of the individual conscience: to change religions or have no religion at all
• The equal dignity of women and men
• The right of all people to live free from violence, intimidation, and coercion
Other Resources from the David Horowitz
Freedom Foundation
THE TERRORISM AWARENESS PROJECT
www.terrorismawareness.org
VIDEOS
What Americans Need to Know about Jihad
http://terrorismawareness.org/know-about-jihad
Islamic Mein Kampf
http://terrorismawareness.org/islamic-mein-kampf
What Really Happened in the Middle Eastv http://www.terrorismawareness.org/what-really-happened
PAMPHLETS
To order, please call
(800) 752-6562 ext. 209