www.wimjongman.nl

(homepagina)

Geen wereldwijd Jubeljaar

Door Wilfred Hahn

De Global Financial Crisis (GFC) van de afgelopen jaren heeft veel huishoudens geteisterd. Miljoenen leven nu in erbarmelijke omstandigheden met de ervaring van de jaren 1930 in de Grote Depressie. Meer dan 42 miljoen Amerikaanse huishoudens doen vandaag beroep op voedselbonnen 1. Dat is een stijging van 44% sinds het begin van de GFC (geacht te zijn begonnen op september 2008 toen het bedrijf van Lehman Brothers instortte). Een van de drukste tijden van de maand voor Wal-Mart is nu vroeg in de ochtend op de eerste dag van de maand, wanneer de voedsel stempelkaarten inwisselbaar zijn.

De GFC is nog niet voorbij, het werkt nog steeds door in verschillende stadia. De laatste tijd, zijn er ook financiële problemen in delen van Europa. Veel meer problemen liggen nog zeker in het vooruitzicht. De GFC zou inderdaad een voorbereidende fase zijn van de wereldwijde economische beproevingen die zich uiteindelijk zal manifesteren in de finale van een economische ineenstorting die wordt beschreven in het boek Openbaring. Hoewel de gebeurtenissen zich kunnen ontvouwen op onverwachte en bedrieglijke manieren.

Een misleidende aspect in deze tijd is, dat veel meer mensen in moeilijke omstandigheden zijn terecht gekomen, met het verlies van misschien alles of een aanzienlijk deel van hun spaargeld in de onroerend goed crash, de rijken lijken zich prima te redden. Ja, veel rijke mensen hebben ook te lijden gehad van een verlies in de GFC. Echter, als groep, doen ze het vandaag toch goed voor het krijgen van het grootste deel van de nationale welvaart meer dan waarschijnlijk ooit heeft plaats gevonden in de Amerikaanse geschiedenis.

Volgens een recente raming, bezit 20% van de rijkste van alle VS huishoudens nu 84% van alle rijkdom 2. Een andere enquête met gegevens uit 2006, met de nadruk op de bovenste 0,01% (1 honderdste van 1%) van de VS bevolking, waaruit blijkt dat deze groep 976 keer het inkomen verdiende van de onderste 90%. Dat is een verhouding veel groter dan de uitersten in 1928, de laatste piekperiode in een extreme verdeling van rijkdom in de VS.
Daarom, zelfs als we de grote vraag zien naar luxegoederen vandaag, kunnen we ook constateren dat de meerderheid van de huishoudens de uitgaven heeft verminderd van hun algehele uitgave ... zelfs voor de courante consumptiegoederen.

We leven in een periode waarin de financiële wereld is losgekoppeld van de echte wereld. Met andere woorden, het rijk van financiële rijkdom en de markten voor activa zijn hun eigen meester geworden, en heeft zich geïsoleerd van een real-life onderbouwing van de dag-tot-dag wereld met de arbeid, inkomen en de enorme schuldenlast van de huishoudens. Vandaag, wordt in plaats van dat geld in dienst staat van de mensheid, gemeenschappen in de ban zijn gekomen van het dienen van geld. Wanneer een dergelijke gang van zaken zich heeft voorgedaan in het verleden, heeft dat uiteindelijk geleid tot een ondergang van die samenleving. Tenzij dingen gaan veranderen, zal dit waarschijnlijk hetzelfde resultaat zijn wat Amerika, Canada en tal van andere landen overkomt.

In feite, hebben deze voorwaarden invloed op de hele wereld vandaag, niet alleen op individuele landen. Het geglobaliseerde financiële bouwwerk plundert alle landen, en geleidelijk worden regeringen gedwongen om belastinggeld te geven voor reddingsoperatie voor banken en wereldwijde soevereine obligatiemarkten.

De fasade van de rijken

Het onderwerp van de rijkdom ... moeten we het nog bespreken? Volgens de profeet Amos, moeten we het misschien niet doen. Hij zei: “Daarom zwijgt de verstandige in die tijd, want het is een kwade tijd.” (Amos 5:13).
Om enig besef te krijgen over de accumulatie van rijkdom in deze tijden wat het resultaat van een bepaalde politieke overtuiging, die misschien Democratisch, Republikeins, Liberaal ... zelfs socialistisch of communistisch is. Het is een bijzonder verraderlijke onderwerp in Noord-Amerika. Waarom? Omdat het idee van kansen voor iedereen ... de vrijheid om uit te blinken ... eigendomsrechten ... rechten van de mens ... etc. ... diep verankerd zitten. Deze vertegenwoordigen het fundament van de American Way. Het is niet zo dat één van deze begrippen onredelijk of verwerpelijk is. Zij moeten worden aanvaard. Echter, langs deze weg, heeft men het tot voorwerp van aanbidding veranderd. De focus over deze ideeën zijn veranderd in het verwerving van geld en rijkdom op zich, in het kort: hebzucht en humanistisch materialisme.

Geen van deze opmerkingen zijn bedoeld als ondersteuning voor een bepaalde politiek. Ze zijn gewoon Bijbelse uitspraken over feiten die de corruptie bevestigen over de kwetsbaarheid van het menselijk hart. We spreken daarom van menselijke neigingen, en niet over politieke filosofieën.

Het kapitalisme en andere gedachten zijn niet geheiligd

Voor sommigen is het doel van de maximalisering van de welvaart, een religie op zichzelf ... een “isme.” Alles wat in de weg staat van dit Mammon bouwwerk moet worden geveld en afgevoerd. Voor hen, bestaat geld voor haar eigen bestwil. Alle beleidsmaatregelen van de staat op het gebied van het menselijk leven moet in dienst worden gesteld aan de toenemende rijkdom. En dus, in toenemende mate voor de hele wereld, is rijkdom is omgetoverd tot een zeer zichtbare financiële vorm, iets wat smal is en bedrieglijk.

Zonder namen te noemen of door het politisering van de standpunten die hier zijn geuit, is het zeer duidelijk dat veel rijke en machtige individuen, het bedrijfsleven, vertegenwoordigers van de grote multinationale ondernemingen, evenals de parasitaire financiële gemeenschap (hierna gezamenlijk aangeduid als Wall Street), worden uitgevoerd door de belangen van het kapitaal. Ze hebben een enorme invloed en lobbyen hard om nog meer rijkdom te vergaren. Dat samenlevingen kunnen afbrokkelen, dat de wereldwijde economische draagkracht van de gehele natie-staten wordt opgeofferd, dat een steeds groter deel van de mensheid tot slaaf wordt gemaakt is slechts een deel van scoren in dit concurrentie spel.

Vermelding van Dr Michael Hudson, in Amerika :

We hebben te maken met een schaamteloze demagogie. De financiële Eind Tijd is aangebroken. [...] Het argument is dat “De rijken banen creëren.” Uiteindelijk heeft iemand de jachten laten bouwen.
Wat ontbreekt, is echter het meer algemene beginsel: Rijkdom en inkomensongelijkheid vernietigen het scheppen van werkgelegenheid. Dit komt omdat de rijken al snel tot een limiet komen op hoeveel ze kunnen consumeren. Ze besteden hun geld vervolgens aan het kopen van financiële papieren - die voornamelijk bestaan uit obligaties, die uiteindelijk eindigt in een schuld economie. En schulden dat is wat de economie vandaag in een diepe depressie duwt 3.

Zijn of rijk worden is geen zonde, hoewel maar weinigen in staat zijn om gevrijwaard te blijven van haar invloed. Aan de andere kant, het verlangen om rijk zijn of om anderen te onderdrukken in het streven om dit te bereiken of de rijkdom te behouden, is een zonde. Als dergelijke motieven niet worden bedwongen, leiden die tot vernietiging, zoals de Bijbel het schetst. In feite zou het kunnen worden beschouwd als een natuurkundige wet die geldt voor alles wat de mensheid trekt en de affecties daarvoor. “Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken.” (1 Timoteüs 6:10). Vandaag zien we voldoende bewijzen zich opstapelen van de destructieve tendensen van rijkdom die aan het werk zijn.

Een Bijbels zicht op vandaag

We kunnen de Bijbel laten spreken over de aanklachten en vonnissen die wordt toegepast op Israël en Juda tijdens gelijkaardige tijden van elitarisme en economische onderdrukking. Lees deze verklaringen en vergelijk deze aan de voorwaarden die tot uiting komen in onze tijd:

“ Mensenkind, zeg tegen het land: U bent een land dat niet gereinigd is, dat zijn regen niet heeft gekregen op de dag van de gramschap. Er is een samenzwering van zijn profeten in zijn midden. Zoals een brullende leeuw die een prooi verscheurt, eten zij de mensen op. Rijkdom en kostbaarheden nemen zij mee. Talrijk maken zij zijn weduwen in zijn midden.

Zijn vorsten zijn in zijn midden als wolven die een prooi verscheuren om bloed te vergieten, om mensen om te brengen, omdat zij uit zijn op winstbejag.

De bevolking van het land doet niets dan afpersen, doet niets dan roven. De ellendige en arme persen zij af, en de vreemdeling buiten zij uit zonder recht.”
(Ezechiël 22:24-25, 27, 29).

“Luister naar dit woord, koeien van Basan die op de berg van Samaria zijn, u, die de geringen onderdrukt, die de armen mishandelt, die tegen uw echtgenoot zegt: Breng ons iets, zodat wij kunnen drinken.” (Amos 4:1).

“Ik zal naar u toe komen voor het oordeel. Ik zal een snelle Getuige zijn tegen de tovenaars, tegen de overspelers, tegen hen die valse eden afleggen en tegen hen die het loon van een dagloner met geweld inhouden, die het recht van weduwe, wees en vreemdeling ombuigen, en Mij niet vrezen, zegt de HEERE van de legermachten.” (Maleachi 3: 5).

“Want Ik weet dat uw overtredingen veel zijn, en uw zonden talrijk: u drijft de rechtvaardige in het nauw, u neemt zwijggeld aan, u duwt armen in de poort opzij.” (Amos 5:12).

“Wee hun die onrecht uitdenken, kwaad uitwerken op hun slaapplaats, en het bij het licht van de morgenstond uitvoeren, omdat zij daartoe bij machte zijn. Zij begeren akkers en roven die, en huizen, en nemen die af. Zo onderdrukken zij de man en zijn huis, de mens en zijn erfelijk bezit.” (Micha 2:1-2).

Zijn niet alle aangehaalde voorwaarden of attitudes geïllustreerd in de door de Geest geïnspireerde uitspraken van de profeten, van toepassing in onze tijd? De meeste lezers zullen waarschijnlijk ermee instemmen.

Bovendien, deze houding van hebzucht en onophoudelijke streven naar winst tiert welig. Voorbeelden daarvan werden ook uitgesproken door de profeten. Overweeg Nahum die de brutale Assyriërs beschuldigde, door te zeggen: “U hebt uw handelaars talrijker gemaakt dan de sterren aan de hemel. De treksprinkhaan zal alles kaalvreten en wegvliegen.” (Nahum 3:16). Vandaag, hebben hebzuchtige acties deze verschillende vormen aangenomen. Bijvoorbeeld, een bedrijf is overgenomen, van zijn bezittingen ontdaan, arbeiders ontslagen, en dan als het beladen is met schulden de winst uitbetalen aan haar verwervers. Niet alleen ondermijnen acties als deze de kracht van de bedrijven, maar ook van hele naties.

Alsmede, de obsessie van de vermenigvuldiging van rijkdom voor de eigen bestwil, wordt eveneens betreurd door de profeten. Zo zei Jesaja: “Wee hun die huis aan huis trekken, veld aan veld voegen, tot er geen plaats meer over is, en alleen u in het midden van het land gevestigd bent.” (Jesaja 5:8). We zien hier dat de doelstelling van het verkrijgen van rijkdom -of opstapelen en hamsteren van rijkdom, niet de rode draad van het leven moet zijn. Het onophoudelijke streven naar “groei en toename” zorgt er vrijwel voor dat er een groot aantal armen komt met als resultaat dat de samenleving zal worden vernietigd.

Punten om over na te denken

Deze schrijver is van mening dat de voorwaarden van het materialisme en economische onderdrukking, waarvan we vandaag de dag getuige zijn -zelfs in geavanceerde naties als de VS, Canada en anderen- is minstens net zo rampzalig als in de tijd waar de aanklachten van de profeten klonken als waarschuwingen tegen Juda en Israël. De kloof tussen arm en rijk is extreem geworden. Er is ook geen jubeljaar, zoals in de oude tijden van de Hebreeën, waar alle schulden werden vereffend en de krachten van het exponentiële verkrijgen weer op nul werd gezet. (“In dat jubeljaar, kreeg iedereen zijn eigen onroerend goed terug”, Leviticus 25:13). In de wereld van vandaag aangedreven door het mondiale materialisme, is er geen herverdeling van rijkdom en bezit, anders dan via een eventuele rampzalige financiële ontploffing en economische depressies.

Tot op heden, hebben de wereldleiders en ministers van financiën van de grote naties geen antwoord op de wereldwijde financiële crisis, anders dan om de schuld te herschikken en om risico’s te verschuiven naar regeringen en een vergrijzende bevolking. Er is geen mogelijkheid voor een vrijwillige jubeljaar. Het netto resultaat is een nog grotere financiële slavernij voor de gemiddelde burger, zelfs een grotere rijkdom voor de bezittende klasse, Ja, sommige leiders spreken van een terugkeer naar “rentmeesterschap” voor het afstoppen van de opmars naar een nog grotere schuldenlast. Echter, het grootste deel, de samenleving en hun leiders zullen kiezen voor een beleid dat het lichtste lijkt ... die belofte van uitstel van de uiterste consequenties, zelfs indien slechts voor een periode van maanden is.

Maar zeker de oordelen die werden uitgevoerd tegen Israël en Juda voor hun economische zonden zouden nooit kunnen gebeuren in de VS of Canada zo denkt men, zo weigeren bijvoorbeeld velen te geloven dat de huidige generatie hun afgoderij en zonden niet zal worden weg genomen, vanwege het krediet van voorgaande generaties, omdat hun natie gebaseerd is op christelijke principes. Of misschien denken dat ze zelf ongevoelig zijn voor een oordeel vanwege de grote evangelische campagnes en goede daden voor de rest van de wereld die voortkwam uit hun land.

Ze vergeten de lessen van het oude Israël en Juda en het principe geïllustreerd in Ezechiël 18. Hier geeft Ezechiël een gedetailleerde illustratie van de verantwoordelijkheden van vaders en zonen, met de conclusie dat elke generatie verantwoordelijk is voor haar eigen gedrag. Bijvoorbeeld, zo kunnen de zonden van de zoon niet worden weg genomen door de goede daden van de vader. Zegt Ezechiël: “Zie, alle mensenlevens behoren Mij toe. Zowel het leven van de vader als het leven van de zoon, die behoren Mij toe. De mens die zondigt, die zal sterven.” (Ezechiël 18:4-5).

Als zodanig, zijn de immorele en kwade voorwaarden waarvan we vandaag getuige zijn, deze zal worden doorberekend aan de huidige generatie. God is getrouw, en ziet niemand aan. Zoals de apostel Paulus heeft gezegd: “Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten.” (Galaten 6:8).


Wonen op aarde in deze bedeling, zijn ons grote en prachtige beloften gegeven in aanvulling op de redding. Terwijl de wereld zich verstrikt in haar humanistische materialisme, daarbij alles zal verliezen, kunnen wij het vertalen naar wat we hebben als een eeuwige rijkdom, “waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen;” (Matteüs 6:20), ja alles krijgen. “En Ik zeg u: Maak uzelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon, opdat zij u, als u gebrek lijdt, zullen ontvangen in de eeuwige tenten.” (Lucas 16:9).


Over de auteur: Wilfred J. Hahn is een wereldwijde econoom / strateeg. Vroeger een top-ranked wereldwijde analist, research director voor een grote Wall Street investment bank, en hoofd van Canada’s grootste wereldwijde investeringen operatie, zijn geschriften richten zich op de eindtijd rol van geld, economie en globalisering. Hij is geciteerd in de hele wereld en zijn geschriften zijn opgenomen in tal van andere publicaties en talen.

1 August 2010 statistic released by the U.S. Department of Agriculture in November 2010.
2 Michael I. Norton & Dan Ariely, “Building a Better America - One Wealth Quintile at a Time.”
3 Michael Hudson, “The Coming Sell-Out to the Super Rich and What It Means for the Rest of Us.”

www.counterpunch.com. Accessed November 15, 2010.