www.wimjongman.nl

(homepagina)

Wat zegt het boek Ezechiël deel2

In de voorbij gegane tijd is onder invloed van de communistische dreiging een theorie ontwikkeld waarbij Gog en Magog is aangewezen als komende uit Rusland.
Dit is te wijten aan de opmerking dat deze uit het verre noorden zouden komen.

Nu is het de vraag, staat dat echt zo in Ezechiël of wordt het erbij gesleept.
Late we eerst eens lezen wat er staat.
Het woord van de HEERE kwam tot mij:
2 Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem.
3 Zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal!
4 Ik zal u omkeren, Ik zal haken in uw kaken slaan en Ik zal u doen uittrekken: u, met heel uw leger, paarden en ruiters, allen uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht met grote en kleine schilden, die allen het zwaard hanteren.


Tot nu toe geen opmerking dat deze uit het noorden zou komen. Hoe komt men er dan toe om dit te zeggen, wel in het vervolg staat te lezen:
Bij hen zijn Perzen, Cusjieten en Puteeërs, allen met schild en helm,
6 Gomer met al zijn troepen, Beth-Togarma, in het uiterste noorden, met al zijn troepen, vele volken met u.
7 Wees bereid en maak u gereed, u en uw hele strijdmacht, die bij u bijeengekomen is. Wees een wachter voor hen.


Als je eerlijk leest staat er dat Gomer en Beth-Togarma in het uiterste noorden wonen. Maar dat dit niet over Gog of Magog wordt gezegd. De woonplaats van deze macht wordt niet eens genoemd. Op een dag komt er een plan op in het hart van Gog om Israël binnen te vallen. Men was het niet eens van plan.
Magog was een zoon van Jafeth. 1 Kronieken 1:5

Wie zijn dan Gomer en Beth-Togarma?

Walvoord schrijft in The Beginnings Of The Nations dat volgens Herodotus, Gomer de voorvader was van de Cimmeriërs.
Josephus noemt hen de Thugrames, en de Grieken noemen hen de Frygiërs deze bewoonden in oorsprong Klein-Azië maar zijn door de Turken naar het noorden en het oosten verdreven.
Deze leven nu in de Oekraïne en dat is dus Oost-Europa. Later was er emigratie naar Rusland.
Dat zou overeen kunnen komen met de opmerking uit vers 6 dat deze uit het verre noorden komen als bondgenoot niet als aanvoerder. Askenaz een zoon van Gomer wordt ook gerelateerd met Magog.
Togarma is ook een zoon van Gomer en met een locatie als leefgebied het zuidwesten van Armenië.

Maar ook op deze site wordt opgemerkt dat men aanneemt dat Magog met Rusland is verbonden er is geen bewijs. Het wordt aangenomen op gezag van Josephus Flavius.
Men associeert Magog met de Scythen die leefden noordelijk van Israël en Asyrië en later migreerden naar het noorden maar ook naar Europa.
Tussen 110 - 106 v. Chr. werden de Scythen verslagen door de Pontische koning Mithradates de Grote. Het Zwarte Zeegebied werd daarna geleidelijk binnen Romeinse invloedssfeer getrokken.

De derde zoon van Jafeth is Madai en die wordt verbonden aan de Meden een volk dat verbonden is met de Perzen.

Cusjieten zijn de Ethiopieërs zijn afstamelingen van Kus een zoon van Cham die het gebied van Zuid-Eygpte, Abessinië, Nubië en Ethiopië bewoonden, men leeft daar nog steeds.
Puteërs: dit zijn de afstammelingen van Put, deze bevolkten delen van Egypte Libië, terwijl Josephus hen nog verder plaatst, n.l. ook over de huidige landen Algerije, Tunesië. Hij zegt zelfs dat in dat gebied het toenmalige Mauretanië, zich een rivier bevindt met de naam Put.

Verder heeft de profetie het over een aantal volken dat toekijkt hoe Israël wordt aangevallen.

vers 13: Sjeba, Dedan, de kooplieden van Tarsis en al hun jonge leeuwen zullen tegen u zeggen: Komt u om een roof te plegen? Hebt u uw strijdmacht bijeengebracht om buit te roven, om zilver en goud mee te voeren, om vee en bezit mee te nemen, om een grote roof te plegen?

De naam Tarsis is gevonden in de Fenicische taal, met de betekenis smelterij en is nauw verbonden met het smelten en transporteren van gesmolten ertsen uit verre oorden als Spanje in de westelijke Middellandse Zee en Salomo's kopersmelterijen die werkten in Zuid-Arabië. Schepen werden gebruikt om het gesmolten erts te vervoeren, er wordt vaak melding gemaakt van schepen van Tarsis (vgl. I Koningen 22:49, 50; II Kronieken 20:36, 37).
Anderen verbinden Tarsis met de kustlanden rond de Middellandse zee.

Seba is een nakomeling van Cham. de nakomelingen heten Sabeërs. Scheba: De koningin van dit land bezocht Salomo. Jezus noemt haar “de koningin van het zuiden noemt” Matt.12:42 / Lucas.12:31.
Dedan komt van de naam Dedanim een afstammeling de zoon van Ketura Jokshan met als locatie het huidige Saudi-Arabië.
Bron: The Incense Road: Dedan

Het vreemde is dat als in de voorbije historie voor de Koning van het Noorden en de Koning van het Zuiden bepaalde naties worden aangewezen men in de toekomst daar ineens andere naties de plaats in wil laten nemen, die nog nooit in de bijbel zijn genoemd.

Nu is het altijd de vraag, moet men het gebied aanwijzen als datgene wat onder die naam worden aangewezen of moet men echt het volk aanwijzen.
Mij is opgevallen dat daar een willekeur in is. Men neemt wat men kan gebruiken.

Met andere woorden als men ons land zou aanwijzen als van het volk van de Batavieren zou iedereen de schouder ophalen want er is geen enkele verbinding meer met dat volk. We zijn een mengelmoes van allerlei volken. Zo is het ook met veel andere volken.

Zo wordt Togarma verbonden met Turkije. Maar de Turken komen uit het oosten en waren Turkmenen. Het gebied van de Turken was oorspronkelijk tussen de Aral- en de Kaspische zee in Azië. Zij zijn op hun beurt weer verdreven door de Mongolen, en zijn pas in de 11de eeuw naar hun huidige grondgebied gekomen in twee grote volksverhuizingen.
Ottomaanse Rijk

Hoe moeten we ze dan nu aanduiden? Iedereen duidt ze aan met de naam Togarma. Dat zijn dus niet de mensen die woonden in het gebied wat toentertijd van Togarma was. Voor die periode woonden er andere volken in dat gebied als b.v. de Galaten, deze werden verdreven naar Europa, de Galliërs.

Zelf denk ik dat men het moet zien als de aangewezen gebieden waar die volken toentertijd leefden omdat het als volk niet meer aanwijsbaar is, men heeft zich vermengt en volken zijn in elkaar opgegaan met de grote volksverhuizingen die in het verleden hebben plaats gevonden.
Grote Volksverhuizing

Als je zo kijkt naar de profetie valt er veel af te dingen op de huidige uitleg over volken en naties en kan men beter de landen rond Israël nemen als de toenmalige gebieden, waarbij het gebied van Gomer (Cimmerians) en dus het zuiden van Rusland als het uiterste noorden moet aanduiden, eerder dan een volk aan te wijzen die naar een geheel ander gebied is vertrokken en eigenlijk niet meer is te lokaliseren.

Daniël zijn profetie wordt uitgesproken na de profetie van Ezechiël en in deze profetie wordt nader aangeduid wie die noordelijke koning dan wel mag wezen.
Daniël wijst de Syrische koning Ephifanus aan als deze koning.
We mogen dus aannemen dat Syrië eerder de mogelijkheid heeft om de natie te zijn met de dreiging om Israël aan te vallen dan Rusland op dit moment. Syrië heeft nog geen enkel plan om Israël aan te vallen, maar dat is ook een kenmerk, het komt plotseling op.
Ik wil alleen maar aanduiden dat die ontwikkelde theorieën inderdaad theorie is en dat de geschiedenis zich wel eens heel anders kan ontwikkelen.
Het stoort mij altijd enigszins als men zo vastberaden de theorie als vaststaand neer zet en het niet brengt als een mogelijk scenario.
Gods wegen zijn vaak heel anders dan de onze.