www.wimjongman.nl

(homepagina)

Wat zegt het boek Ezechiël

De Westbank is een merkwaardige uitdrukking. Het is de westoever gezien vanuit Jordanië en hoever strekt die zich dan uit? 1 kilometer of helemaal tot de Middellandse zee?
Het is het bijbelse hartland van Israël en wordt in de bijbel Samaria en Juda genoemd. Juda het gebied van de stam die nu hoofdzakelijk in Israël wonen.

Het is een gebied dat onder controle stond van Jordanië en door hen werd veroverd in de oorlog van 1948 en ontnomen uit het Britse Mandaat gebied vanaf 1948 tot 1967. Het was door de Britten toegezegd aan de Joden maar dat gebied is hen later ontnomen en zo gezien in feite bezet land door de natie Jordanië.
Waarom roept men nu dat als dit land aan een bevolkingsgroep zonder historie zou worden gegeven, dat er dan vrede komt?

Vrede komt er alleen als een volk voedsel heeft en middelen om zichzelf te ontplooien, iets wat totaal ontbreekt in die gebieden. Het kan alleen voortbestaan met hulp van anderen. Waarom zouden die daar in lengte van dagen mee moeten doorgaan?
Mensen kiezen ervoor door alle tijden heen voor een natie die hen een menswaardig leven geeft en dat heeft weinig te doen met politiek correct te zijn.

Slechts religie kan dit overvleugelen, waarbij men de pech heeft dat een afgodische religie weinig op heeft met de mens, omdat de demonen die achter die religie staan de mensheid haten en deze het liefst van de aarde wil verdrijven.

Wat is het streven van de westerse diplomaten die in hun hart wel weten dat hun streven geen vrede brengt maar chaos in het Middenoosten. Waarom handelen ze zo? Heeft de Heere hun hart verhard?

Het is één groot gevecht tegen de Heere die in het boek Ezechiël zegt, met een groot aantal keren; Zo zegt de Heere HEERE: of zo spreekt de Heere HEERE.

In uitspraken over het herstel van Israël in hoofdstuk 36 b.v. staat alleen al 10 keer; zo zegt de Heere HEERE.
De Heer wist dat men tegen zijn daden zou opstaan en men zich met alle macht zal gaan verweren tegen Zijn besluiten.
Het hoofdstuk begint met een oordeel over de volken rondom.

Zo zegt de Heere HEERE: Omdat de vijand over u gezegd heeft: Haha! Zelfs de eeuwige hoogten zijn ons tot erfelijk bezit geworden, profeteer daarom, en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Daarom, omdat men u van rondom verwoest en opgeslokt heeft, zodat u een erfelijk bezit werd voor het overblijfsel van de heidenvolken, u over de tong ging en er kwaad gerucht bij het volk was - luister daarom, bergen van Israël, naar het woord van de Heere HEERE. Zo zegt de Heere HEERE tegen de bergen en tegen de heuvels, tegen de waterstromen en tegen de dalen, tegen de verwoeste puinhopen en tegen de verlaten steden, die tot buit en tot een voorwerp van spot geworden zijn voor het overblijfsel van de heidenvolken die rondom u zijn - daarom, zo zegt de Heere HEERE: Voorwaar, in het vuur van Mijn na-ijver heb Ik gesproken tot het overblijfsel van de heidenvolken en tot heel Edom, die zichzelf Mijn land tot erfelijk bezit hebben gegeven met de blijdschap van heel hun hart, met leedvermaak, zodat zijn weidegrond tot buit zou zijn.
Profeteer daarom over het land van Israël, en zeg tegen de bergen en tegen de heuvels, tegen de waterstromen en tegen de dalen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, in Mijn na-ijver en in Mijn grimmigheid heb Ik gesproken, omdat u de smaad van de heidenvolken gedragen hebt.
Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Ík heb gezworen: Voorwaar, de heidenvolken die rondom u zijn, zullen zelf hun schande dragen!
En u, bergen van Israël, u zult uw takken weer voortbrengen en uw vruchten voor Mijn volk Israël dragen, want zij komen naderbij.
Want zie, Ik kom naar u toe, Ik zal Mij naar u toewenden, en u zult bewerkt en bezaaid worden.
Ik zal de mensen op u talrijk maken, heel het huis van Israël, in zijn geheel. De steden zullen bewoond en de puinhopen zullen herbouwd worden.
Ik zal mens en dier op u talrijk maken, zij zullen talrijk worden en vruchtbaar zijn. Ik zal u doen bewonen als in uw vroegere tijden, ja, Ik zal u meer goeddoen dan in uw begin. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.


De diplomaten denken dat zij dit proces tot stilstand kunnen brengen, door Israël onder druk te zetten voor een vrede regeling waarbij Israël aan het kortste eind trekt.

Ongelovig als men is ziet met niet dat ze tegen een hogere macht strijden waar ze niets tegen kunnen aanvangen. Ja in eerste instantie zal het lijken of het gaat lukken, men zal de hele wereld achter zich krijgen door aan 1 man de macht toe te kennen en hem als een messias verwelkomen. Maar helaas weten we de afloop al. Een enorm geweld zal los barsten op aarde en veel mensenlevens verslinden die zich uiteindelijk toch niet willen onderwerpen aan die man.
Maar op het einde als de Heer terug komt zal dat niet meer het geval zijn en het geweld zal een einde nemen want,

Zo zegt de Heere HEERE: Omdat zij tegen u zeggen: U bent een mensenverslinder, en u bent een land dat uw volken van kinderen berooft, daarom zult u geen mens meer verslinden en uw volken niet meer van kinderen beroven, spreekt de Heere HEERE.
Ik zal de smaad van de heidenvolken over u niet meer doen horen en u zult de schande van de volken niet langer dragen. U zult uw volken niet meer doen struikelen, spreekt de Heere HEERE.


Waarom? Om het volk van Israël? Nee niet om het volk maar om de naam van de Heer.

Zeg daarom tegen het huis van Israël: Zo zegt de Heere HEERE: Ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om Mijn heilige Naam, die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarheen u gegaan bent.
Ik zal Mijn grote Naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, spreekt de Heere HEERE, als Ik in u voor hun ogen geheiligd word.


Voor die tijd worden er nog grote oorlogen gevoerd in het Middenoosten wat veel leed zal veroorzaken en ook de rest van de wereld blijft het leed niet bespaart, als de oordelen beschreven in het boek Openbaringen zich gaan voltrekken en waar we nu al de voortekenen zien.

Als dat voorbij is dan zal er gebeuren wat in het eind van hoofdstuk 39 begint,

Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Ik zal nu een omkeer brengen in de gevangenschap van Jakob, Ik zal Mij ontfermen over heel het huis van Israël en Ik zal het opnemen voor Mijn heilige Naam.
Zij zullen hun schande moeten dragen, en heel hun trouwbreuk, die zij tegenover Mij gepleegd hebben toen zij onbezorgd in hun land woonden en er niemand was die hun schrik aanjoeg.
Wanneer Ik hen uit de volken terugbreng en hen bijeenbreng uit de landen van hun
vijanden, zal Ik door hen voor de ogen van veel heidenvolken geheiligd worden.
Dan zullen zij weten dat Ik, de HEERE, hun God ben, omdat Ik hen onder de heidenvolken in ballingschap voerde, maar hen ook weer verzamelde in hun land en niemand van hen daarginds nog liet achterblijven.
Ik zal Mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis van Israël heb uitgestort, spreekt de Heere HEERE.


Jeruzalem waar de Heer zijn troon heeft en waar Zijn regering een aanvang zal nemen.

Verder zijn de landsgrenzen van het volk Israël al bepaald en worden door de Heer toegewezen.

En dit is de grens van het land: aan de noordzijde: van de Grote Zee, in de richting van Hethlon tot waar men in Zedad komt:
Hamath, Berotha, Sibraïm, dat tussen de grens van Damascus en de grens van Hamath ligt; Hazar-Hattichon, dat bij de grens van Havran ligt.
De grens loopt dus van de zee tot Hazar-Enon, aan de grens van Damascus en noordelijk, naar het noorden en de grens van Hamath. Dat is dan de noordzijde.
En de oostzijde moet u afmeten van tussen Havran en Damascus en van tussen Gilead en het land Israël langs de Jordaan, vanaf de grens naar de Oostelijke Zee. Dat is dan de oostzijde.
En de zuidzijde naar het zuiden: vanaf Tamar tot het water van Meribath-Kades, langs het beekdal naar de Grote Zee. Dat is dan de zuidzijde naar het zuiden.
En de westzijde: de Grote Zee van de grens tot recht tegenover Lebo-Hamath. Dat is de westzijde.
Dit land nu moet u voor uzelf verdelen over de stammen van Israël.


De nakomelingen van de twaalf stammen die dit alles hebben overleeft zullen wonen in dit gebied, waarbij de Tora volledig zal worden uitgevoerd.

Bron: Hethlon
Bron: Meriboth