www.wimjongman.nl

(homepagina)

Manhattan Verklaring

Een oproep vanuit een christelijke geweten

Opgesteld op 20 oktober 2009
Gepubliceerd op 20 november 2009

Preambule
Christenen zijn de erfgenamen van een 2000-jarige traditie om het woord Gods te verkondigen, op zoek naar rechtvaardigheid in onze samenleving, verzet tegen tirannie en compassie te hebben voor de armen, onderdrukten en de lijdende mens.

Hoewel daarbij volledig de onvolkomenheden en tekortkomingen van de christelijke instellingen en gemeenschappen in alle tijden te erkennen, stellen we dat het een erfgoed is van christenen, om het onschuldig leven te verdedigen en te door weggegooid baby’s te reddend van vuilnisbelten in de Romeinse steden en in het openbaar veroordeling van het Rijk die de kindermoord toestond. Wij gedenken met eerbied de gelovigen die hun leven hebben opgeofferd en gebleven zijn in de Romeinse steden, ziek werden en stierven tijdens de plagen, en die moedig stierven in de colosseums, eerder dan hun Heer te ontkennen.

Na de barbaarse stammen in Europa, is in de christelijke kloosters bewaard gebleven, niet alleen de Bijbel, maar ook de literatuur en de kunst van de westerse cultuur. Het waren christenen die het kwaad bestreden van de slavernij: pauselijk decreet in de 16e en 17e eeuw die de praktijk van de slavernij afkeurde en als eerste iedereen excommuniceerde die betrokken was bij de slavenhandel; evangelische christenen in Engeland, onder leiding van John Wesley en William Wilberforce, maakten een einde aan de slavenhandel in dat land. Christenen onder leiding van Wilberforce vormde ook honderden van de verenigingen voor het helpen van de armen, de gevangenen, en kind-arbeiders vastgeketend aan machines.

In Europa streden de christenen tegen de goddelijke aanspraken van koningen en voor de rechtsstaat en een evenwicht van overheidsbevoegdheden, waardoor de moderne democratie mogelijk werd. En in Amerika, stonden christelijke vrouwen in de voorhoede van de kiesrecht beweging. De grote burgerlijke rechten kruistochten van de jaren 1950 en '60 werden geleid door christenen op grond van de Schriften en die de glorie naar het beeld van God in ieder mens zagen, ongeacht ras, religie, leeftijd of klasse.

Deze zelfde toewijding aan de menselijke waardigheid heeft geleid dat christenen in de afgelopen tien jaar werken aan de ontmenselijkende plaag van mensenhandel en seksuele slavernij, ten einde barmhartige zorg voor aids-patiënten te brengen in Afrika en te helpen bij een groot aantal andere mensenrechten als - van het verstrekken van schoon water in ontwikkelingslanden huizen te bieden voor tienduizenden kinderen die wees waren geworden door oorlog, ziekte en discriminatie op geslacht.

Net als degenen die voor ons zijn voorgegaan in het geloof, worden christenen vandaag opgeroepen het evangelie van kostbare genade te verkondigen, ter bescherming van de intrinsieke waardigheid van de menselijke persoon en op te staan voor het gemeenschappelijk goed. In trouw aan de eigen roeping, de oproep naar discipelschap aan de kerk door de dienst aan anderen en een grote bijdrage aan het algemene belang.

Verklaring
Wij, als orthodoxe, katholieke en evangelische christenen, hebben ons verzameld, te beginnen in New York op 28 september 2009, om de volgende verklaring af te leggen, die wij tekenen als individuen, niet namens onze organisatie, maar sprekende uit en naar onze gemeenschappen. Wij treden samen op in gehoorzaamheid aan de ene ware God, de drie-enige God van heiligheid en liefde, die de totale vordering op ons leven heeft vastgesteld en daardoor ons roept met de gelovigen in alle tijden en alle naties om te zoeken en het goede te verdedigen van alle die zijn beelddragers zijn. Wij spreken deze verklaring uit in het licht van de waarheid dat is vastgelegd in de Heilige Schrift, in natuurlijke menselijke rede (die zelf naar onze mening, een geschenk is van een weldadige God), en in de aard van de menselijke persoon. We roepen alle mensen van goede wil, gelovigen en niet-gelovigen op, om zorgvuldig te onderzoeken en kritisch na te denken over de kwesties die we hier te noemen als wij, met St. Paul, dit aanbevelen met beroep op het geweten van iedereen voor de ogen van God.

Terwijl het hele toepassingsgebied van de christelijke morele bezorgdheid, met inbegrip van een bijzondere aandacht voor de armen en kwetsbaren, onze aandacht eisen, zijn we vooral bezorgd dat er in ons land vandaag de dag het leven van de ongeborene, gehandicapten, en ouderen ernstig wordt bedreigd, dat de instelling van het huwelijk, al geteisterd door promiscuïïteit, ontrouw en echtscheiding, in gevaar is door herdefiniëring tot modieuze ideologieën; dat de vrijheid van godsdienst en de rechten van het geweten ernstig worden bedreigd door degenen die gebruik zouden maken van de instrumenten van dwang om gelovige personen te dwingen een compromis in hun diepste overtuigingen.

Omdat de heiligheid van het menselijk leven, de waardigheid van het huwelijk als een samengaan van man en vrouw, en de vrijheid van geweten en godsdienst fundamentele beginselen zijn van rechtvaardigheid en het algemeen welzijn, zijn wij genoodzaakt door ons christelijk geloof te spreken en te handelen in hun verdediging. In deze verklaring bevestigen we: 1) de diepe, inherente, en gelijke waardigheid van elk mens als een wezen gevormd naar het beeld van God, die beschikt over het recht van gelijke inherente waardigheid en het leven, 2) het huwelijk als een echtelijke verbintenis tussen man en vrouw, door God uit de schepping, en historisch begrepen door gelovigen en niet-gelovigen, en de meest fundamentele instelling in de maatschappij en, 3) religieuze vrijheid, die is verankerd in het karakter van God, het als voorbeeld van Christus, en de inherente vrijheid en waardigheid van de mens gecreëerd in het goddelijk beeld.

Wij zijn christenen, die hun krachten hebben gebundeld over de historische lijnen van de kerkelijke verschillen om te bevestigen ons recht - en nog belangrijker, onze plicht te omarmen - om te spreken en te handelen ter verdediging van deze waarheden. Wij beloven plechtig aan elkaar en aan onze geloofsgenoten, dat geen macht op aarde, hetzij cultureel of politiek, ons zal intimideren om te zwijgen of het gedogen. Het is onze plicht om het Evangelie van onze Heer en Heiland Jezus Christus te verkondigen in zijn volheid, zowel gelegen als ongelegen. Moge God ons helpen om niet te falen in deze verplichting.


Leven
En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.Genesis 1:27

Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.. Johannes 10:10

Hoewel de publieke sentiment is verplaatst in een pro-life richting, constateren wij met droefheid dat de pro-abortus ideologie overheerst vandaag in onze regering. De huidige regering wordt geleid en bemand door mensen die abortussen legaal willen maken in elk stadium van de foetale ontwikkeling, en die abortus willen leveren op kosten van de belastingbetaler. Meerderheden in beide huizen van het Congres te hebben pro-abortus standpunten. Het Hooggerechtshof, wiens beruchte beslissing in 1973 door Roe v. Wade ontdaan van de wettelijke bescherming voor het ongeboren, blijft selectieve abortus behandelen als een fundamentele constitutionele recht, en al is aanvaard als grondwettelijk mits met beperkingen op abortus. De President zegt dat hij de "noodzaak" wil verminderen voor abortus - een lovenswaardig doel. Maar hij heeft ook beloofd om abortus gemakkelijker en ruimer beschikbaar te maken door het wegnemen van wetten van de overheid weg te nemen, voor wachttijden voor vrouwen die abortus willen, en zonder ouderlijke kennisgeving voor abortussen uitgevoerd op minderjarigen. De opheffing van deze belangrijke en effectieve pro-life wetten kan niet redelijkerwijs van worden verwacht anders dan een belangrijke toename van het aantal selectieve abortussen, waarbij de leven van talloze kinderen zijn uitgedoofd voorafgaand aan de geboorte. Onze inzet voor de heiligheid van het leven is niet een kwestie van loyaliteit of partijdigheid, want we erkennen dat in de zesendertig jaar sinds Roe v. Wade, gekozen ambtenaren en aangestelden van beide grote politieke partijen medeplichtig zijn in het geven van juridische sanctie op wat Pope John Paul II omschreven als “de cultuur van de dood.” Wij roepen alle ambtenaren in ons land op, verkozen en benoemd, te beschermen elk lid van onze samenleving, met inbegrip van de meest gemarginaliseerde, stemloze en kwetsbaren onder ons.

Een cultuur van de dood onvermijdelijk maakt het leven goedkoop in al zijn fasen en omstandigheden door het bevorderen van het geloof dat leven dat onvolmaakt zijn, onvolwassen of lastig is, kan worden weggedaan. Zoals voorspeld door velen vooruitziende personen, de het goedkoop maken van het leven dat begon met abortus nu is uitgezaaid. Bijvoorbeeld, menselijke embryo-destructief onderzoek en de publieke middelen daarvoor worden gestimuleerd in de naam van de wetenschap en de oorzaak van de ontwikkeling van behandelingen en therapieën voor ziekten en letsels. De President en de vele in het Congres zien het voordeel van de uitbreiding van embryo-onderzoek naar onder meer de financiering door de belastingbetaler voor het zogenaamde "therapeutisch klonen". Dit zou resulteren in de industriële massaproductie van menselijke embryo’s om te worden gedood voor de productie van genetisch aangepaste stamcel-lijnen en weefsels. Aan de andere kant van het leven, een steeds krachtiger beweging voor hulp om zelfdoding te bevorderen en “vrijwillige” euthanasie die bedreigt het leven van kwetsbare ouderen en gehandicapten. Eugenius begrippen als de doctrine van de lebensunwertes Leben (leven onwaardig leven) werd eerst geuit in de jaren 1920 door intellectuelen in de elite salons van Amerika en Europa. Lang begraven na de schande in de verschrikkingen van het midden van de 20e eeuw, zijn ze teruggekeerd uit het graf. Het enige verschil is nu dat de doctrines van de eugenetici zijn gekleed in de taal van ‘vrijheid’, ‘autonomie’ en ‘keuze’.

Wij zijn verenigd in onze niet aflatende inspanningen om de licentie tot het doden, die begon met het opgeven van de ongeboren door abortus, terug te draaien. We zullen werken, zoals wij altijd hebben gewerkt, om hulp, comfort en zorg aan zwangere vrouwen in nood te geven en aan degenen die zijn slachtoffer van abortus, zelfs staan we resoluut tegen het corrupte en vernederende idee dat op een of andere manier het in beste belang van vrouwen is, het opzettelijk doden van hun ongeboren kinderen. Onze boodschap is en zal altijd zijn, dat de rechtvaardige, humane, en echt christelijke antwoord op het probleem zwangerschappen is, voor ons allemaal, om liefde en zorg te geven voor moeder en kind samen.

Een werkelijk profetische christelijk getuigenis zal nadrukkelijk een beroep doen op degenen die zijn belast met de wereldlijke macht om de eerste verantwoordelijkheid van de overheid te vervullen: de bescherming van de zwakke en kwetsbare tegen gewelddadige aanvallen, en wel zonder vriendjespolitiek, partijdigheid, of discriminatie. De Bijbel moedigt ons aan om degenen die zich niet kunnen verdedigen, te verdedigen, om te spreken voor degenen die niet zelf kunnen spreken. En zo zijn we hier om te verdedigen en te spreken voor de ongeborenen, gehandicapten, en de afhankelijken. Wat de Bijbel en het licht van de rede duidelijk moet te maken, is duidelijk. We moeten bereid zijn om dit te verdedigen, zelfs op risico en ten kosten van onszelf en onze instellingen, het leven van onze broeders en zusters in elk stadium van de ontwikkeling en in elke conditie.

Onze zorg is niet beperkt tot onze eigen natie. Rond de wereld, zijn we getuige van gevallen van genocide en ‘etnische zuivering’, het falen van bij te staan degenen die lijden als onschuldige slachtoffers van oorlog, de verwaarlozing en misbruik van kinderen, de exploitatie van kwetsbare arbeiders, de seksuele handel in meisjes en jonge vrouwen, plagen van alle tijden, ras, onderdrukking en discriminatie, de vervolging van gelovigen van alle geloven, en het onvermogen om maatregelen te nemen die de verspreiding van vermijdbare ziekten als aids kan stoppen. We zien deze karikaturen als voortvloeiend uit hetzelfde verlies van gevoel voor de waardigheid van de menselijke persoon en de heiligheid van het menselijk leven in de abortus-industrie en de bewegingen voor hulp bij zelfdoding, en het klonen van mensen voor biomedisch onderzoek naar voren komen. En zo is het onze, zoals het moet, een werkelijk consequente ethiek van liefde en leven voor alle mensen, in alle omstandigheden.


Huwelijk
De man zei: "Dit is nu been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees, ze worden genoemd vrouw, want zij was genomen uit de man." Om deze reden zal een man verlaten zijn vader en moeder en worden verenigd met zijn vrouw, en zij zullen een vlees. Genesis 2:23-24

Dit is een diep mysterie - maar ik heb het over Christus en de kerk. Echter, ieder van u ook moet zijn vrouw liefhebben zoals hij zichzelf liefheeft, en de vrouw moet haar man respecteren. Efez. 5:32-33

In de Schrift, de schepping van man en vrouw, en hun een-vlees-zijn als man en vrouw, is de bekroning van Gods schepping. In de transmissie van het leven en het voeden van kinderen, worden mannen en vrouwen toegetreden als echtgenoten gezien als de grote eer om partners met God Zelf te zijn. Het huwelijk is dus de eerste instelling van de menselijke samenleving - inderdaad is het de instelling waar alle andere menselijke instellingen hun stichting uit hebben. In de christelijke traditie verwijzen wij naar het huwelijk als een ‘heilig huwelijk’ als het signaal van de feit dat het een instelling is van God, en gezegend door Christus in zijn deelname aan een bruiloft te Kana in Galilea. In de Bijbel, God Zelf zegent het huwelijk en heeft het huwelijk in de hoogste achting.

Een grote menselijke ervaring bevestigt dat het huwelijk de originele en meest belangrijke instelling is voor het behoud van de gezondheid, onderwijs, en het welzijn van alle personen in een samenleving. Wanneer het huwelijk wordt vereerd, en er een bloeiend huwelijk cultuur is, heeft iedereen voordelen - de echtgenoten zelf, hun kinderen, de gemeenschappen en samenlevingen waarin zij leven. Wanneer het huwelijk cultuur begint te eroderen, gaan sociale pathologieën van elke soort zich snel manifesteren. Helaas hebben we in de loop van de afgelopen decennia een ernstige uitholling meegemaakt van het huwelijk in de cultuur ons eigen land. Misschien is dit de meest - alarmerende - indicator het buiten-huwelijkse geboortecijfer. Minder dan vijftig jaar geleden, lag het onder de 5 procent. Tegenwoordig is het meer dan 40 procent. Onze samenleving - en in het bijzonder de armste en meest kwetsbare sectoren, waar het buiten-huwelijkse geboortecijfer veel hoger is dan zelfs het nationaal gemiddelde - is het betalen van een enorme prijs in delinquentie, drugsgebruik, criminaliteit, opsluiting, hopeloosheid en wanhoop. Andere indicatoren zijn op grote schaal de niet-huwelijkse seksueel samenwonen en een vernietigend hoog percentage van echtscheiding.

Wij belijden met droefheid dat christenen en onze instellingen te vaak, schandalig genoeg, niet vasthielden aan de instelling van het huwelijk en handhaving tot model voor de wereld als de ware betekenis van het huwelijk. Voorzover we veel te gemakkelijk aanvaard hebben de cultuur van echtscheiding en bleven zwijgen over sociale praktijken die de waardigheid van het huwelijk ondermijnden we ons moeten bekeren, en roepen alle christenen op om hetzelfde te doen.

Om gezinnen te versterken, moeten we stoppen met de promiscuïteit de ontrouw te bewieroken maar te herstellen onze menselijk gevoel voor de diepe schoonheid, mysterie, en de heiligheid van het huwelijk, trouw en liefde. We moeten hervormen het onverstandige beleid dat bijdraagt tot de verzwakking van de instelling van het huwelijk, met inbegrip van het in diskrediet brengen van het idee van een eenzijdige echtscheiding. We moeten werken in de juridische, culturele en religieuze domeinen om jonge mensen bij te brengen een goed begrip van wat het huwelijk is, wat het nodig heeft, en waarom het de moeite waard is voor inzet en offers die trouwe echtgenoten plegen te doen.

De impuls om het huwelijk te herdefiniëren, om het huwelijk van hetzelfde geslacht te erkennen en meerdere partnerrelaties is een symptoom, en niet de oorzaak van de erosie van het huwelijk cultuur. Het geeft een verlies van begrip van de betekenis van het huwelijk zoals neergelegd in onze burgerlijke en religieuze wet en in de filosofische traditie die hebben bijgedragen aan de vormgeving van de wet. Toch is het essentieel dat deze impuls worden tegengegaan, aangezien de roep daartoe zou betekenen het opgeven van de mogelijkheid van het herstellen van een goed begrip over het huwelijk en daarmee ook de hoop van de wederopbouw van een gezond huwelijkscultuur. Het zou de valse en destructieve overtuiging vastzetten dat het huwelijk over romantiek en andere volwassen bevrediging gaat, en in geen enkele intrinsieke wijze, inzake de voortplanting en het unieke karakter en de waarde van de handelingen en relaties waarvan de betekenis wordt gevormd door onder andere de productie, promotie en bescherming van het leven. In gemeenschap binnen het huwelijk en de opvoeding van kinderen (die, als geschenk van God, de vrucht zijn van de echtelijke liefde van hun ouders), ontdekken we de diepe redenen voor en de voordelen van het huwelijk convenant.

Wij erkennen dat er mensen zijn die staan in hun homoseksuele en polyamoreus gedrag en relaties, net zoals er mensen zijn die er zijn ten opzichte van andere vormen van immoreel gedrag. Wij hebben medelijden met hen die zo zijn, we respecteren hen als mens met een diepgaande, inherent en gelijke waardigheid, en wij brengen hulde aan de mannen en vrouwen die streven, vaak met weinig hulp, te weerstaan om aan de verleiding toe te geven aan de verlangens ze zij niet minder dan wij, of beschouwen hen als eigenzinnigen. We staan hen bij, zelfs als ze wankelen. Wij, niet minder dan zij, zijn zondaars die tekort schieten in het wat van God voor ons leven heeft bedoeld. Wij, niet minder dan zij, zijn in constante behoefte van Gods geduld, liefde en vergeving. Wij roepen de hele christelijke gemeenschap om te weerstaan de seksuele immoraliteit, en op hetzelfde moment af te zien van minachtende veroordeling van degenen die het zijn. Onze afwijzing van de zonde, is vastberaden, maar mag nooit leiden tot de afwijzing van de zondaars. Voor elke zondaar, ongeacht de zonde, is er liefde bij God, die beoogt niet onze vernietiging, maar de omschakeling van ons hart. Jezus roept allen die afdwalen van het pad van de deugd op “een uitstekende manier.” Als zijn discipelen moeten we in de liefde helpen allen die de oproep horen en beantwoorden.

Wij erkennen verder dat er oprechte mensen zijn die niet met ons eens zijn, en met de leer van de Bijbel en de christelijke traditie, op vragen van de seksuele moraal en de aard van het huwelijk. Sommigen die een huwelijk aangaan van hetzelfde geslacht en polyamoreuse relaties hebben geen twijfels over het bestaan wat betreft hun verbinding in het huwelijk. Zij begrijpen echter niet, dat het huwelijk mogelijk is gemaakt door de seksuele complementariteit van man en vrouw, en dat het een uitgebreide, multi-level deel van het leven is, dat het huwelijk ook een lichamelijk eenheid is van het soort dat man en vrouw biologisch verenigt als een reproductieve eenheid. Dit komt omdat het lichaam is niet louter een extrinsieke instrument is van de menselijke persoon, maar echt een deel van de persoonlijke werkelijkheid van de mens. De mens is niet alleen een centra van bewustzijn of emotie, of geest, bewonende een niet-persoonlijke instellingen. De menselijke persoon is een dynamische eenheid van lichaam, geest en ziel. Het huwelijk is wat één man en één vrouw vestigen, verzakende al het andere en zich verbinden aan een levenslange verbintenis, een verbinding in alle delen van het leven op elk niveau van het wezen - de biologische, de emotionele, de dispositionele, de rationele, de geestelijke - op een toezegging die is afgesloten, aangevuld en geactualiseerd door de liefdevolle geslachtsgemeenschap waar de echtgenoten één vlees zijn, niet alleen in metaforische zin, maar door samen aan de gedrags-voorwaarden van voortplanting te werken. Daarom is in de christelijke traditie, en historisch in de Westerse-wet voltrokken huwelijken niet oplosbaar of annuleerbaar op grond van onvruchtbaarheid, hoewel de aard van de echtelijke relatie is gevormd en gestructureerd door haar intrinsieke oriëntatie op het grote goed van voortplanting.

We begrijpen dat veel van onze medeburgers, met inbegrip van sommige christenen, geloven dat de historische definitie van het huwelijk als de vereniging van een man en een vrouw een ontkenning is van de gelijkheid of burgerrechten. Ze vragen zich af wat te zeggen valt in antwoord op het argument dat beweert, dat het geen kwaad kan om aan hen of aan iemand als de wet of de gemeenschap aan twee mannen of twee vrouwen die wonen samen in een seksuele partnerschap verlenen wil de status van ‘getrouwd’ zijn. Het zou immers niet van invloed zijn op hun eigen huwelijk, wel? Bij nader inzien echter is het argument, dat de wetten als deze soort over het huwelijk heeft geen invloed op een ander heeft, kan niet stand houden. Ware het om iets te bewijzen, het zal veel te veel blijken te zijn: de veronderstelling dat de juridische status van een stel van het huwelijken geen andere relaties beïnvloedt zal niet alleen pleiten voor hetzelfde geslacht partnerschappen; zou kunnen gelijk kunnen worden gesteld met dezelfde geldigheid voor driehoeksverhoudingen, polygame gezinnen, zelfs volwassen broers, zussen of broers en zussen laten samenwonen in incestueuze relaties. Moeten deze, als in een aangelegenheid van gelijke of civiele rechten, worden erkend als wettige huwelijken, en zouden die geen gevolgen hebben voor andere relaties? Nee, de waarheid is dat het huwelijk niet iets abstract is of neutraal dat de wet rechtmatig kan definiëren en opnieuw vaststellen om degenen die krachtig en invloedrijk zijn te plezieren.

Niemand heeft een burgerlijk recht om een niet-huwelijkse relatie een huwelijk te noemen. Het huwelijk is een objectieve realiteit - een verbondsgehoorzaamheid in de vereniging van man en vrouw - het is de plicht van de wet dit te erkennen en te steunen omwille van rechtvaardigheid en het algemeen belang. Mocht de wet verzuimen dit te doen, een echte sociale schade zal volgen. Ten eerste, de religieuze vrijheid van degenen voor wie dit een kwestie is van het geweten dat in het gedrang komt. Ten tweede, de rechten van ouders worden misbruikt door de gezins- en seksuele voorlichting programma’s die in scholen worden gebruikt om kinderen te leren dat een verlicht inzicht seksuele partnerschappen erkent als ‘huwelijken’ die veel ouders zien als intrinsiek niet-huwelijk en immoreel. Op de derde plaats wordt het algemeen belang van het maatschappelijk middenveld beschadigd wanneer de wet zelf, in zijn kritische pedagogische functie, een instrument wordt voor het eroderen van een goed begrip van het huwelijk, waarvan de bloei van het huwelijkscultuur in een samenleving afhankelijk is en van levensbelang. Helaas zien we vandaag een verre van een bloeiende cultuur aangaande het huwelijk. Maar als we om te beginnen met het uiterst belangrijk proces van de hervorming van onze wetten en zeden een dergelijke cultuur herbouwen, het laatste wat we ons kunnen veroorloven is het opnieuw definiëren van het huwelijk op een zodanige wijze te belichamen in onze wetten en een valse proclamatie over wat het huwelijk is.

En zo is het uit liefde (en niet ‘animositeit’) en zorg voor het gemeenschappelijk goed (niet als ‘vooroordeel’), dat we beloven om onophoudelijk te werken aan de wettelijke definitie van het huwelijk als de vereniging van een man en een vrouw en het behouden en het herstel van het huwelijk cultuur. Hoe kunnen wij, als christenen, iets anders doen? De Bijbel leert ons dat het huwelijk een centraal onderdeel is van de schepping van Gods verbond. Inderdaad, de vereniging van man en vrouw weerspiegelt de band tussen Christus en zijn kerk. En net zo zoals Christus bereid was, uit liefde, om zichzelf op te geven voor de kerk in een compleet offer, zo zijn we bereid, met liefde welke offers te doen nodig van ons, omwille van de onschatbare schat dat het huwelijk is.


Vrijheid van religie
De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis. Jesaja 61:1

Geeft dan de keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is. Mattheüs 22:21

De strijd voor religieuze vrijheid door de eeuwen heen is lang en moeizaam, maar het is niet een nieuw idee of recente ontwikkeling. De aard van de religieuze vrijheid is geworteld in het karakter van God zelf, de God die is het meest volledig bekend is in het leven en werk van Jezus Christus. Vastbesloten om Jezus te volgen en getrouw in leven en de dood, de eerste christenen deden een beroep op de wijze waarop de Menswording hadden plaatsgevonden: “Heeft God Christus gestuurd, zoals sommigen veronderstellen, als een tiran zwaaiend met angst en terreur? Niet zo, maar in mildheid en zachtmoedigheid ..., want dwang is geen eigenschap van God ” (brief aan Diognetus 7.3-4). Dus het recht op religieuze vrijheid heeft haar stichting in het voorbeeld van Christus zelf en in de waardigheid van de mens als persoon geschapen naar het beeld van God - een waardigheid, als onze oprichters (van de VS) afkondigden, inherent aan ieder mens, en kenbaar door alle uitoefening met de juiste redenen.

Christenen belijden dat alleen God de Heer is van het geweten. Immuniteit tegen religieuze dwang is de hoeksteen van een ongedwongen geweten. Niemand mag worden gedwongen om een religie tegen zijn wil te omhelzen, noch moet aan personen in het geloof verboden worden om God te aanbidden volgens de dictaten van hun geweten of om vrijelijk te uiten in het openbaar hun diepgewortelde religieuze overtuigingen. Wat ook geldt voor individuen van wat voor religieuze gemeenschappen dan ook.

Het is ironisch dat degenen die vandaag het recht laten gelden om te doden, ongeboren kinderen, bejaarden en gehandicapten ook het recht willen tot immorele seksuele praktijken, en zelfs het recht om relaties te integreren rond deze praktijken als te worden erkend en gezegend door de wet - die personen die aanspraak hebben op deze ‘rechten’ zijn heel vaak de voorhoede van degenen die de vrijheid van anderen zouden vertrappen aangaande hun religieuze en morele verplichtingen om te betuigen de heiligheid van het leven en de waardigheid van het huwelijk als de echtelijke vereniging van man en vrouw.

We zien dit bijvoorbeeld, in de inspanning om te verzwakken of te elimineren de gewetens-clausules, en dus pro-life instellingen (met inbegrip van religieus aangesloten ziekenhuizen en klinieken), en pro-life artsen, chirurgen, verpleegkundigen en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg te dwingen, te verwijzen voor abortussen en in sommige gevallen zelfs tot het verrichten of deelnemen aan abortussen. We zien het in het gebruik van anti-discriminatie wetten om religieuze instellingen, bedrijven, en aanbieders van zorg om te voldoen aan de activiteiten die zij veroordelen als zijnde diep immoreel of anders te stoppen. Na de gerechtelijke instelling van de ‘homo huwelijk’ in Massachusetts, bijvoorbeeld, De Catholic Charities koos met grote tegenzin om hun eeuwenlange hulp te beëindigen in het werk om weeskinderen van goed tehuis te voorzien, omdat ze niet voldeden aan het wettelijk eis om kinderen in homo huishoudens te willen plaatsen, wat in strijd is met de katholieke zedenleer. In New Jersey, na de oprichting van quasi-huwelijk ‘burgerlijke unie’-regeling, een Methodistische instelling ontdaan werd van haar belastingvrije status, toen men verklaarde dat het een kwestie van religieuze geweten is, voor een faciliteit of hun eigendom kan worden gebruikt voor ceremonies als het zegenen van een homo-huwelijk. In Canada en enkele Europese landen, zijn christelijke geestelijken vervolgd voor prediking van Bijbelse normen tegen de praktijk van homoseksualiteit. Nieuw haat -criminaliteits wetten in Amerika verhogen het schrikbeeld van een zelfde praktijk.

In de afgelopen decennia met een groeiend corpus van rechtspraak en een parallel gaande daling van het respect voor de religieuze waarden in de media, de academie en politiek leiderschap, resulterend in de beperkingen op de vrije uitoefening van godsdienst. Wij zien dit als een onheilspellende ontwikkeling, niet alleen vanwege de bedreiging voor de individuele vrijheid voor de garantie tot iedere persoon, ongeacht zijn of haar geloof, maar meer omdat de trend ook een bedreiging is van het gemeenschappelijk welzijn en de cultuur van vrijheid waarop ons systeem van republikeinse regering is opgericht. Beperkingen op de vrijheid van geweten of het vermogen om mensen van je eigen geloof in te huren of de consciëntieuse morele veroordelingen van religieuze instellingen, bijvoorbeeld, ondermijnt de levensvatbaarheid van de intermediaire structuren van de samenleving, de essentiële buffer tegen een aanmatigende autoriteit van de staat, wat resulteert in een zacht despotisme waarvoor Tocqueville zo profetisch waarschuwde. Desintegratie van het maatschappelijk middenveld is een prelude op de tirannie.

Als christenen, nemen we serieus de bijbelse vermaning, om te respecteren en te gehoorzamen de autoriteit. Wij geloven in de wet en in de rechtsstaat. Wij erkennen de plicht om te voldoen aan wetten of we nu toevallig of niet die willen, tenzij de wetten ernstig onrechtvaardig wordt of voorschrijven dingen die onderworpen zijn om iets onrechtvaardig of anderszins immoreel te doen. Het bijbelse doel van het recht is om orde te handhaven en gerechtigheid te dienen en het algemeen welzijn; geen wetten die onrechtvaardig zijn - en vooral geen wetten die de burgers dwingen te doen wat onrechtvaardig is en - ondermijnen het algemeen belang, in plaats van het te dienen.

Teruggaande naar de vroegste dagen van de kerk, toen de christenen hebben geweigerd om compromissen te sluiten in hun verkondiging van het evangelie. In Handelingen 4, werden Petrus en Johannes veroordeeld tot het stoppen met preken. Hun antwoord was: “ Beslist zelf, of het recht is voor God, meer aan u dan aan God gehoor te geven; want wij kunnen niet nalaten te spreken van wat wij gezien en gehoord hebben.” Door de eeuwen heen heeft het christendom geleerd dat burgerlijke ongehoorzaamheid niet alleen is toegestaan, maar soms noodzakelijk. Er is geen welsprekender verdediging van rechten en plichten van religieuze geweten dan die door Martin Luther King, Jr, werd aangeboden in zijn Brief uit een Birmingham Gevangenis. schrijvende over een expliciet christelijk perspectief, en met verwijzing naar christelijke schrijvers als Augustinus en Thomas van Aquino. King leerde dat rechtvaardige wetten verheffen en veredelen de mens omdat ze geworteld zijn in de morele wet, waarvan de uiteindelijke bron God Zelf is. Onrechtvaardige wetten degraderen de mens. Als ze geen aanspraak kan maken op gezag dan alleen de menselijke wil, en hebben ze geen macht te binden in de bereidheid van het geweten. King’s ging naar de gevangenis, in plaats van te voldoen aan wettelijke onrechtvaardigheid, hij was voorbeeldig en inspirerend.

Omdat we de rechtvaardigheid eren en het algemeen belang, zullen we niet voldoen aan het bevel die beweert om onze instellingen te dwingen deel te nemen aan abortus, embryo-destructief onderzoek, hulp bij zelfdoding en euthanasie, of voor enige andere anti-leven te handelen, noch zullen wij buigen voor een regel om te zegenen, immoreel seksueel partnerschappen, en die behandelen als huwelijken of als een equivalent, of af te zien om de waarheid te verkondigen, zoals wij die kennen, over moraal en immoraliteit en het huwelijk en het gezin. Wij willen volledig en grondig geven aan Caesar wat des keizers is. Maar onder geen beding zullen wij verlenen aan Caesar wat van God is.Redactiecomite

Robert George
Professor, McCormick hoogleraar Rechtspraak, Princeton University
Timothy George
Professor, Beeson Divinity School, Universiteit Samford

Chuck Colson
Oprichter, De Chuck Colson Centrum voor Christelijk Wereldbeeld (Lansdowne, Va)
Ondertekenaars (vanaf 19 november 2009)

Dr Daniel Akin
President , Southeastern Baptist Theological Seminary (Wake Forest, NC)
Most Rev. Peter J. Akinola
Primate, Anglican Church of Nigeria (Abika, Nigeria)
Randy Alcorn
Founder and Director, Eternal Perspective Ministries (EPM) (Sandy, Ore.)
Rt. Rev. David Anderson
President and CEO, American Anglican Council (Atlanta)
Leith Anderson
President of National Association of Evangelicals (Washington, DC)
Charlotte K. Ardizzone
TV Show Host and Speaker, INSP Television (Charlotte, NC)
Kay Arthur
CEO and Co-founder, Precept Ministries International (Chattanooga, Tenn.)
Dr. Mark L. Bailey
President, Dallas Theological Seminary (Dallas)
Most Rev. Craig W. Bates
Archbishop, International Communion of the Charismatic Episcopal Church (Malverne, NY)
Gary Bauer
President, American Values; Chairman, Campaign for Working Families
His Grace, The Right Reverend Bishop Basil Essey
The Right Reverend Bishop of the Diocese of Wichita and Mid-America (Wichita, Kan.)
Joel Belz
Founder, World Magazine (Asheville, NC)
Rev. Michael L. Beresford
Managing Director of Church Relations, Billy Graham Evangelistic Association (Charlotte, NC)
Ken Boa
President, Reflections Ministries (Atlanta)
Joseph Bottum
Editor of First Things (New York)
Pastor Randy & Sarah Brannon
Senior Pastor, Grace Community Church (Madera, Calif.)
Steve Brown
National Radio Broadcaster, Key Life (Maitland, Fla.)
Dr. Robert C. Cannada, Jr.
Chancellor and CEO, Reformed Theological Seminary (Orlando, Fla.)
Galen Carey
Director of Government Affairs, National Association of Evangelicals (Washington, DC)
Dr. Bryan Chapell
President, Covenant Theological Seminary (St. Louis)
Most Rev. Charles J. Chaput
Archbishop, Roman Catholic Archdiocese of Denver
Timothy Clinton
President, American Association of Christian Counselors (Forest, Va.)
Chuck Colson
Founder, The Chuck Colson Center for Christian Worldview (Lansdowne, Va.)
Most Rev. Salvatore Joseph Cordileone
Bishop, Roman Catholic Diocese of Oakland, Calif.
Dr. Gary Culpepper
Associate Professor, Providence College (Providence, RI)
Jim Daly
President and CEO, Focus on the Family (Colorado Springs, Colo.)
Marjorie Dannenfelser
President, Susan B. Anthony List (Arlington, Va.)
Rev. Daniel Delgado
Board of Directors, National Hispanic Christian Leadership Conference; Pastor, Third Day Missions Church (Staten Island, NY)
Patrick J. Deneen
Tsakopoulos-Kounalakis Associate Professor and Director, The Tocqueville Forum on the Roots of American Democracy, Georgetown University (Washington, DC)
Dr James Dobson
Founder, Focus on the Family (Colorado Springs, Colo.)
Dr. David Dockery
President, Union University (Jackson, Tenn.)
Most Rev. Timothy Dolan
Archbishop, Roman Catholic Diocese of New York, NY
Dr. William Donohue
President, Catholic League (New York)
Dr. James T. Draper, Jr.
President Emeritus, LifeWay (Nashville, Tenn.)
Dinesh D'Souza
Writer and Speaker (Rancho Santa Fe, Calif.)
Most Rev. Robert Wm. Duncan
Archbishop and Primate, Anglican Church in North America (Ambridge, Pa. )
Dr. Michael Easley
President Emeritus, Moody Bible Institute (Chicago)
Dr. William Edgar
Professor, Westminster Theological Seminary (Philadelphia)
Brett Elder
Executive Director, Stewardship Council (Grand Rapids, Mich.
Rev. Joel Elowsky
Drew University (Madison, NJ)
Stuart Epperson
Co-Founder and Chariman of the Board, Salem Communications Corporation (Camarillo, Calif.)
Rev. Jonathan Falwell
Senior Pastor, Thomas Road Baptist Church (Lynchburg, Va.)
William J. Federer
President, Amerisearch, Inc. (St. Louis)
Fr. Joseph D. Fessio
Founder and Editor, Ignatius Press (Ft. Collins, Colo.)
Carmen Fowler
President and Executive Editor, Presbyterian Lay Committee (Lenoir, NC)
Maggie Gallagher
President, National Organization for Marriage (Manassas, Va.)
Dr. Jim Garlow
Senior Pastor, Skyline Church (La Mesa, Calif.)
Steven Garofalo
Senior Consultant, Search and Assessment Services (Charlotte, NC)
Dr. Robert P. George
McCormick Professor of Jurisprudence, Princeton University (Princeton, NJ)
Dr. Timothy George
Dean and Professor of Divinity, Beeson Divinity School at Samford University (Birmingham, Ala.)
Thomas Gilson
Director of Strategic Processes, Campus Crusade for Christ International (Norfolk, Va.)
Dr. Jack Graham
Pastor, Prestonwood Baptist Church (Plano, Texas)
Dr. Wayne Grudem
Research Professor of Theological and Biblical Studies, Phoenix Seminary (Phoenix)
Dr. Cornell "Corkie" Haan
National Facilitator of Spiritual Unity, The Mission America Coalition (Palm Desert, Calif.)
Fr. Chad Hatfield
Chancellor, CEO and Archpriest, St. Vladimir's Orthodox Theological Seminary (Yonkers, NY)
Dr. Dennis Hollinger
President and Professor of Christian Ethics, Gordon-Conwell Theological Seminary (South Hamilton, Mass.)
Dr. Jeanette Hsieh
Executive Vice President and Provost, Trinity International University (Deerfield, Ill.)
Dr. John A. Huffman, Jr.
Senior Pastor, St. Andrews Presbyterian Church (Newport Beach, Calif.); Chairman of the Board, Christianity Today International (Carol Stream, Ill.)
Rev. Ken Hutcherson
Pastor, Antioch Bible Church (Kirkland, Wash.)
Bishop Harry R. Jackson, Jr.
Senior Pastor, Hope Christian Church (Beltsville, Md.)
Fr. Johannes L. Jacobse
President, American Orthodox Institute; Editor, OrthodoxyToday.org (Naples, Fla.)
Jerry Jenkins
Chairman of the Board of Trustees, Moody Bible Institute (Black Forest, Colo.)
Camille Kampouris
Editorial Board, Kairos Journal
Emmanuel A. Kampouris
Publisher, Kairos Journal
Rev. Tim Keller
Senior Pastor, Redeemer Presbyterian Church (New York)
Dr. Peter Kreeft
Professor of Philosophy, Boston College (Mass.) and at the Kings College (NY)
Most Rev. Joseph E. Kurtz
Archbishop, Roman Catholic Archdiocese of Louisville, Ky.
Jim Kushiner
Editor, Touchstone (Chicago)
Dr. Richard Land
President, The Ethics and Religious Liberty Commission of the SBC (Washington, DC)
Jim Law
Senior Associate Pastor, First Baptist Church (Woodstock, Ga.)
Dr. Matthew Levering
Associate Professor of Theology, Ave Maria University (Naples, Fla.)
Dr. Peter Lillback
President, The Providence Forum (West Conshohocken, Pa.)
Dr. Duane Litfin
President, Wheaton College (Wheaton, Ill.)
Rev. Herb Lusk
Pastor, Greater Exodus Baptist Church (Philadelphia)
His Eminence Adam Cardinal Maida
Archbishop Emeritus, Roman Catholic Diocese of Detroit
Most Rev. Richard J. Malone
Bishop, Roman Catholic Diocese of Portland, Maine
Rev. Francis Martin
Professor of Sacred Scripture, Sacred Heart Major Seminary (Detroit)
Dr. Joseph Mattera
Bishop and Senior Pastor, Resurrection Church (Brooklyn, NY)
Phil Maxwell
Pastor, Gateway Church (Bridgewater, NJ)
Josh McDowell
Founder, Josh McDowell Ministries (Plano, Texas)
Alex McFarland
President, Southern Evangelical Seminary (Charlotte, NC)
Most Rev. George Dallas McKinney
Bishop, Founder and Pastor, St. Stephen's Church of God in Christ (San Diego)
Rt. Rev. Martyn Minns
Missionary Bishop, Convocation of Anglicans of North America (Herndon, Va.)
Dr. C. Ben Mitchell
Graves Professor of Moral Philosophy, Union University (Jackson, Tenn.)
Dr. R. Albert Mohler, Jr.
President, Southern Baptist Theological Seminary (Louisville, Ky.)
Dr. Russell D. Moore
Senior Vice President for Academic Administration and Dean of the School of Theology, Southern Baptist Theological Seminary (Louisville, Ky.)
Most Rev. John J. Myers
Archbishop, Roman Catholic Archdiocese of Newark, NJ
Most Rev. Joseph F. Naumann
Archbishop, Roman Catholic Diocese of Kansas City, Kan.
David Neff
Editor-in-Chief, Christianity Today (Carol Stream, Ill.)
Tom Nelson
Senior Pastor, Christ Community Evangelical Free Church (Leawood, Kan.)
Niel Nielson
President, Covenant College (Lookout Mt., Ga.)
Most Rev. John Nienstedt
Archbishop, Roman Catholic Archdiocese of Saint Paul and Minneapolis
Dr. Tom Oden
Theologian, United Methodist Minister; Professor, Drew University (Madison, NJ)
Marvin Olasky
Editor-in-Chief, World Magazine; Provost, The Kings College (New York)
Most Rev. Thomas J. Olmsted
Bishop, Roman Catholic Diocese of Phoenix
Rev. William Owens
Chairman, Coalition of African-American Pastors (Memphis, Tenn.)
Dr. JI Packer
Board of Governors' Professor of Theology, Regent College (Canada)
Metr. Jonah Paffhausen
Primate, Orthodox Church in America (Syosset, NY)
Tony Perkins
President, Family Research Council (Washington, DC)
Eric M. Pillmore
CEO, Pillmore Consulting LLC (Doylestown, Pa.)
Dr. Everett Piper
President, Oklahoma Wesleyan University (Bartlesville, Okla.)
Todd Pitner
President, Rev Increase
Dr. Cornelius Plantinga
President, Calvin Theological Seminary (Grand Rapids, Mich.)
Dr. David Platt
Pastor, Church at Brook Hills (Birmingham, Ala.)
Rev. Jim Pocock
Pastor, Trinitarian Congregational Church (Wayland, Mass.)
Fred Potter
Executive Director and CEO, Christian Legal Society (Springfield, Va.)
Dennis Rainey
President, CEO, and Co-Founder, FamilyLife (Little Rock, Ark.)
Fr. Patrick Reardon
Pastor, All Saints' Antiochian Orthodox Church (Chicago)
Bob Reccord
Founder, Total Life Impact, Inc. (Suwanee, Ga.)
His Eminence Justin Cardinal Rigali
Archbishop, Roman Catholic Archdiocese of Philadelphia
Frank Schubert
President, Schubert Flint Public Affairs (Sacramento, Calif.)
David Schuringa
President, Crossroads Bible Institute (Grand Rapids, Mich.)
Tricia Scribner
Author (Harrisburg, NC)
Dr. Dave Seaford
Senior Pastor, Community Fellowship Church (Matthews, NC)
Alan Sears
President, CEO, and General Counsel, Alliance Defense Fund (Scottsdale, Ariz.)
Randy Setzer
Senior Pastor, Macedonia Baptist Church (Lincolnton, NC)
Most Rev. Michael J. Sheridan
Bishop, Roman Catholic Diocese of Colorado Springs, Colo.
Dr. Ron Sider
Director, Evangelicals for Social Action (Wynnewood, Pa.)
Fr. Robert Sirico
Founder, Acton Institute (Grand Rapids, Mich.)
Dr. Robert Sloan
President, Houston Baptist University (Houston)
Charles Stetson
Chairman of the Board, Bible Literacy Project (New York)
Dr. David Stevens
CEO, Christian Medical and Dental Association (Bristol, Tenn.)
John Stonestreet
Executive Director, Summit Ministries (Manitou Springs, Colo.)
Dr. Joseph Stowell
President, Cornerstone University (Grand Rapids, Mich.)
Dr. Sarah Sumner
Professor of Theology and Ministry, Azusa Pacific University (Azusa, Calif.)
Dr. Glenn Sunshine
Chairman of the History Department, Central Connecticut State University (New Britain, Conn.)
Joni Eareckson Tada
Founder and CEO, Joni and Friends International Disability Center (Agoura Hills, Calif.)
Luiz Tellez
President, The Witherspoon Institute (Princeton, NJ)
Dr. Timothy C. Tennent
President, Asbury Theological Seminary (Wilmore, Ky.)
Michael Timmis
Chairman, Prison Fellowship and Prison Fellowship International (Naples, Fla.)
Mark Tooley
President, Institute for Religion and Democracy (Washington, DC)
H. James Towey
President, St. Vincent College (Latrobe, Pa.)
Juan Valdes
Middle and High School Chaplain, Florida Christian School (Miami, Fla.)
Todd Wagner
Pastor, WaterMark Community Church (Dallas)
Dr. Graham Walker
President, Patrick Henry College (Purcellville, Va.)
Fr. Alexander FC Webster, Ph.D.
Archpriest, Orthodox Church in America; Professorial Lecturer, The George Washington University (Ashburn, Va.)
George Weigel
Distinguished Senior Fellow, Ethics and Public Policy Center (Washington, DC)
David Welch
Houston Area Pastor Council Executive Director, US Pastors Council (Houston)
Dr. James Emery White
Founding and Senior Pastor, Mecklenburg Community Church (Charlotte, NC)
Dr. Hayes Wicker
Senior Pastor, First Baptist Church (Naples, Fla.)
Mark Williamson
Founder and President, Foundation Restoration Ministries/Federal Intercessors (Katy, Texas)
Parker T. Williamson
Editor Emeritus and Senior Correspondent, Presbyterian Lay Committee
Dr. Craig Williford
President, Trinity International University (Deerfield, Ill.)
Dr. John Woodbridge
Research Professor of Church History and the History of Christian Thought, Trinity Evangelical Divinity School (Deerfield, Ill.)
Don M. Woodside
Performance Matters Associates (Matthews, NC)
Dr. Frank Wright
President, National Religious Broadcasters (Manassas, Va.)
Most Rev. Donald W. Wuerl
Archbishop, Roman Catholic Archdiocese of Washington, DC
Paul Young
COO and Executive Vice President, Christian Research Institute (Charlotte, NC)
Dr. Michael Youssef
President, Leading the Way (Atlanta)
Ravi Zacharias
Founder and Chairman of the Board, Ravi Zacharias International Ministries (Norcross, Ga.)
Most Rev. David A. Zubik
Bishop, Roman Catholic Diocese of Pittsburgh
James R. Thobaben, Ph.D., MPH
Professor, Bioethics and Social Ethics, Asbury Theological Seminary (Wilmore, Ky.)

http://manhattandeclaration.org/images/content/ManhattanDeclaration.pdf