www.wimjongman.nl

(homepagina)

Opmerking van de vertaler: We zijn het niet geheel eens met een paar stellingen, zoals het zichtbaar dragen van een kruis. En dat het leger van de antichrist zal worden verslagen door een menselijk leger, omdat de omstandigheden bij de allerlaatste strijd geheel anders zijn dan in de genadetijd, net als de strijd na de duizend jaren tegen satan zelf. Maar afgezien daarvan zijn er wel stellingen die wel onderschreven kunnen worden, wat dan ook de reden is voor een vertaling.

Naast een aantal interessante gedeelten verbazen we ons over de visie dat er in de eindstrijd christelijke volken zullen strijden tegen de Antichrist. Die zullen er immers niet zijn. Wel de hemelse legers in Openb.19. Ook lezen we in de profetieën nergens over zwaarbewapende (christen)legers die de tegen Jeruzalem opkomende volken zouden gaan verslaan.

Ook zijn uitleg van Ezechiël 28 is vreemd, waar hij in "de gewelddadigste van de heidenvolken" blijkbaar 'christenvolken' ziet.

Verder is het harde oordelen over de "luien" ongepast, als hij hen zelfs 'zieken' noemt. In feite stelt hij slechts dat het teken een zichtbaar teken op een doek is, maar zonder bewijs.

Wat hij wel bewijst, is dat de kerk al heel vroeg kruisjes op voorhoofden zette. Blijkbaar beoordeelt Shoebat het slaan van kruisjes en die op het voorhoofd tekenen als positief.
Het zou misschien kunnen dat gelovigen (niet de opgenomen christenen dus) dit in de eindtijd ook doen zullen. Maar volgens Op.7:3v. gaat het verzegelen aan de voorhoofden over 144.000 Joden, die verzegeld worden door engelen (niet door zichzelf of door andere mensen, of priesters e.d.).

Wat iedere christen moet weten over het Merkteken van het Beest en het Merkteken van God

9 september 2014 | Door Walid Shoebat

Vandaag zien we wat er geschreven staat op de hoofdbanden die geplaatst zijn op de voorhoofden door de meest antichristelijke religie op aarde: de islam. En dit verschijnsel wordt een groeiende trend en is uitgegroeid tot een realiteit: de moslim draagt letterlijk een godslasterlijke band op zijn voorhoofd.

De Schrift spreekt over twee merken, een goede: het "zegel op het voorhoofd van de dienaars van onze God" (Openbaring 7:3) en het andere is een kwaadaardige: "het merk, de naam van het beest of het getal van zijn naam" (Openbaring 13:17).

Maar zijn deze merken nu geestelijke merken of zijn ze bedoeld om te worden gezien als een letterlijk fysiek teken dat zichtbaar is met het blote oog? Is alleen de christen gemarkeerd met een geestelijk merk, of heeft hij het ook nodig om een fysiek merkteken te bezitten, of zelfs beide? Of is het mogelijk dat deze hele kwestie eenvoudiger is dan wij allemaal denken; het is immers ongebruikelijk voor de twee tegenover elkaar gestelde zijden, de volgelingen van Christus aan de ene kant en de volgelingen van de Antichrist anderzijds, om hun trouw uit te drukken aan hun God/god door fysieke kenmerken, die zichtbaar zijn voor iedereen; om zo weer te geven en aan de wereld te laten zien aan welke kant ze staan: voor Christus of voor de Antichrist?

( )

Band om het voorhoofd en rechterarm

Het klinkt alsof dit eenvoudige vragen zijn, waarvoor eenvoudige antwoorden bestaan, en dat er een eenvoudige beslissing is te maken. Hoewel het besluit eenvoudig is over wat te doen, is hoe we tot die conclusie komen niet zo eenvoudig.

Iemand die tot hiertoe leest, zal waarschijnlijk een kort ogenblik een snelle gedachte krijgen met een snel besluit: "Ik neem de chip niet, de streepjescode of wat het ook is, en ik zal worden onthoofd en ik zal goed zitten".

Dan is het nu dus tijd om deze pagina weg te klikken en een meer aangenamer onderwerp te vinden om te lezen. U denkt misschien dat u alle verzen al kent van wat in uw denken is geëtst tijdens Bijbelstudies; en sinds "ik gered ben" is het tijd om verder te gaan.

Als het is zo makkelijk was, waarom is er dan zo'n ernstige Bijbelse waarschuwing om ter harte nemen met betrekking tot een merkteken op het voorhoofd? Lezing van dit lange artikel om de historische en Bijbelse verantwoording te onderzoeken, vraagt teveel van een cultuur waarin mensen al wegdommelen als ze enkele 4 minuten fragmenten van het nieuws op tv bekijken, of bij het slechts doorlezen van korte, minder dan duizend woorden artikelen waarin ze net genoeg informatie verkrijgen om ons allerlei gevaarlijke conclusies te laten trekken.

Inderdaad, het gebrek aan geduld, en haat tegen kennis, is een van de tekenen van de tijd, en het is een plaag in de kerk.

[..]

Ik heb eens gevraagd: "wie" of "wat" precies heeft Goliath gedood: a) de gladde steen, b) David, c) God of d) alle voorgaande?

"Wat een domme vraag," kan iemand stellen. Al deze vier keuzes zijn juist. Maar een schismatiek persoon zal altijd een of twee verzen gebruiken, deze isoleren met wat extra woorden die niet in de tekst staan, om u snel te overtuigen.

Was het "God alleen die Goliath doodde?" of "David alleen die Goliath doodde?" of "Was het alleen de steen die Goliath doodde?" Zeg "Ja" en je brengt jezelf in een aantal ernstige theologische problemen. Je kunt niet de hand van God wegnemen, die leiding gaf aan David om Goliath te doden.

Ook de duivel isoleert zo de schapen en hij brengt de wolven om ze te doden, ook isoleert hij de woorden en voegt extra woorden toe om te doden. En aangezien dit een eenvoudig voorbeeld is, zijn er serieuze culten gestart over de natuur van Christus: was Jezus "God en geen mens?" of was hij "mens en geen God?" Culten vinden verzen om aan te tonen dat Jezus God was en dat hij geen mens was, en andere sekten hebben lijnen uitgezet om verzen te kunnen vinden waarmee ze betogen dat Jezus mens was en geen God; de beide uitgezette lijnen en keuzen zijn een zeer ernstige ketterij die u in een eeuwige gevangenis kunnen laten eindigen, terwijl u zichzelf wijsmaakt "ik ben gered".

De fundamentele christen weet dat God David geïnspireerd heeft om met de gladde steen het hoofd van Goliath te verpletteren. Zelfs kinderen kennen dat verhaal, maar weinigen weten de betekenis: waarom sloeg God niet gewoon Goliath neer met de bliksem uit de hemel, maar liet in plaats daarvan Hij een mens deelnemen in het doodslaan en zelfs het redden van Israël op die noodlottige dag toen Goliath de God van de hemel lasterde en bespotte?

( )

David en Goliath

Er zit meer in het verhaal van David en Goliath dan voor ogen is. Terwijl de steen geen geestelijke steen was, had het toch een verborgen spirituele betekenis met betrekking tot de meest cruciale letterlijke gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid; en wel dat op een bepaald punt in de tijd, een andere gladde en perfecte steen zal uitgaan van David die het hoofd van de duivel zal verpletteren: Jezus, de rots van alle tijden, en de afgewezen eerste steen.

Alleen als we het zo overwegen, wanneer we de schrift lezen met meerdere lagen in de betekenis, dan zien we volledig en leren hoe we ons niet moeten laten verleiden door simplistische argumenten die gaan over wolven in schaapskleren. Zelfs met de schriften, terwijl ze geïnspireerd zijn door God, was de mens een hulp als schrijver ervan met zijn beste vermogen, en zoals hij het schreef was het verbazingwekkend onfeilbaar. God wilde de mens laten deelnemen in het proces van het geven van de boodschap van verlossing met behulp van zijn eigen taal. Dus wat als de moslimcriticus, die zelf fantaseert dat de Quran letterlijk het woord van God is, gedicteerd aan Mohammed door een engel van het licht, als hij u als christen vraagt: is de Bijbel Gods woord of van de mens?

De wijze doorziet de tactiek van deze wolven. Het moslim-denken is gevormd om na te denken, maar altijd in enkelvoud en met een smalle tunnelvisie. Zijn aard bootst de aard van zijn unitaire god na, Allah, terwijl de christelijke God de Drie-ene is die op aarde kan zijn in de Geest, en in de hemel op hetzelfde moment.

( )

Kruis of Maansikkel

In het hele proces van het redden van de mens heeft God de mens laten deelnemen aan het plan van de verlossing, en een dergelijk plan is geëtst in heel veel thema's die zijn opgeschreven in de Schrift. En in heel de Bijbel, ongeacht hoe waardevol het juweel ook is dat men probeert te delen, staan spotters altijd klaar om elke logische conclusie te verpletteren. Bijvoorbeeld als ik vraag: aangezien alles, God, man en steen, Goliath doodde, wie doodt de Antichrist; a) Christus alleen, b) de mens alleen, of c) beide?

Ik hoor altijd: "Het is Christus die door het zwaard uit zijn mond het hoofd van de Antichrist zal verpletteren." En daaraan wordt toegevoegd: "Ziet u, dus 'de mens' heeft niets te maken met de daad van het doden van de man van zonde."

En waarom geven ze een dergelijk antwoord? Het is ofwel een gebrek aan goede studie of de persoon is te lui is en Christus heel het werk wil laten doen. Christenen doen volgens de luie bespotter helemaal niets. De domoor zal zelfs Schriftverzen aanvoeren die nodig zijn voor het nietsdoen, omdat Jezus het allemaal doet:

“En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst;” (2 Tess. 2:8)

“ En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan.” (Openbaring 19:15)

Op het oog lijkt een dergelijk argument waar, de Schrift immers heeft het immers verstrekt, en de zaak is gesloten.

De luie citeert meestal de juiste verzen, maar trekt de verkeerde conclusie. Deze verzen staan, terwijl ze waar zijn, 'alleen' en 'geïsoleerd', zonder een compleet begrip en dit is een recept voor een rampzalige conclusie. Ten eerste zijn deze verzen gemengd met symboliek, met een "scherp zwaard" dat symbolisch is, uit de voor de hand liggende context gehaald, en zo'n conclusie is in werkelijkheid het proces van het letterlijk maken van wat symbolisch is.

Hoewel het klopt dat Christus is staat is om alleen maar te spreken en het zou gebeuren, moeten we ook serieus overwegen dat zonder andere soortgelijke thema's in de Schrift te zoeken met behulp van een inductieve benadering, wat vereist dat we de hele Schrift onderzoeken, we onszelf in ernstige problemen brengen. Laat iedereen maar rechter en jury worden over de Schrift zonder capabel pastoraal kerkelijk toezicht en gezag, is ook het recept voor een ramp, en in geval van twijfel, kennisnemen door het internet door het zoekwoord "profetie". Als je dat doet en nog steeds denkt dat alles wat je leest normaal is, dan zit u in het kamp van de zieken en hebt u genezing nodig.

De luie dienaar negeert het meeste van de Schrift, ook wat spreekt van letterlijke wapens en zelfs de legers van mannen die de Antichrist bestrijden, die verblijft met Lucifer. Dit komt voor in verschillende thema's, bijvoorbeeld: Ezechiël 28-39. In Ezechiël 28 vinden we:

“U zegt: Ik ben God, ik zit op de zetel van God...” (Ezechiël 28: 1) “daarom, zie, Ik ga vreemden over u brengen, de gewelddadigste van de heidenvolken. Zij zullen hun zwaarden trekken tegen de schoonheid van uw wijsheid en zij zullen uw luister ontheiligen. Zij zullen u in het graf doen neerdalen en u zult de dood van een dodelijk gewonde sterven in het hart van de zeeën...” (Ezechiël 28:7-8) “U was in Eden, de hof van God. Allerlei edelgesteente was uw sieraad...” (Ezechiël 28).

Wanneer men leest: "Zij zullen u doen neerdalen," dan is er geen twijfel over dat die "zij" betrekking heeft op de meest "meedogenloze van de heidenvolken" in de strijd. Denk aan "Hiroshima" en welke natie de meest meedogenloze was in dergelijke veldslagen, die hem vernietigden. God zal de mens nog steeds gebruiken voor het uitvoeren van zijn oordelen. De Antichrist en zijn legers zullen deze toekomstige Goliath zijn, die de God van de hemel bespotten en belasteren. En als dan zijn einde komt, wanneer Christus het oordeel verkondigt door hem de oorlog te verklaren met het sturen van de machtigste naties. Denk aan een verbond van naties, denk aan een Rusland geallieerd met de VS en Europa. Terwijl Christus deze strijd tegen de Antichrist leidt, stuurt hij weer mensen uit om hem te vernietigen.

Daarom is het "scherpe zwaard" in Openbaring 19 gewoon Christus' aankondiging van een oorlog, waarin we veel van de andere details moeten vinden, zoals in Ezechiël, dat alle naties omvat die samen met de duivel in "de put" gaan, en elk van deze landen is vandaag een moslimland.

En in geval van twijfel over wat ik hier zeg, zoek de Bijbel na betreffende het woord "put" en bekijk voor jezelf het verbazingwekkende geografische detail. Lucifer zal beschikken over de Antichrist, zo blijkt uit Jesaja 14 en Ezechiël 28, waarin zijn Confederatie van Naties allemaal specifiek vermeld zijn bij name, van hen die ten slotte worden geworpen in de put. Dit zijn Soedan (Cush) en de Noord-Afrikaanse Staten als (Phut) Lydia als (Turkije), heel-Arabië en Egypte;
“Cusj, Put en Lud, en de mensen van allerlei herkomst; Kub en de zonen van het land van het verbond zullen met hen door het zwaard vallen.” (zie Ezechiël 30:5)

Nauwe aandacht besteden aan deze 'liga' als een confederatie van naties die deel uitmaken van het antichristelijke koninkrijk. Zij omvatten ook Elachi (Irak-Syrië), (zie Ezechiël 32:22-23) en Elam (Iran) (zie Ezechiël 32:24-25) en Mesech & Tubal (Anatolië waarin de zuidelijke Russische islamitische staten) (zie Ezechiël 32:26), en de hoer (Arabië) (zie Ezechiël 32:29, en ook Ezechiël 25).

( )

Vroegere gebied van de Islam

Terwijl velen Ezechiël 38 populariseren, is een dergelijk populariseren ook het probleem van het isoleren van de Schrift, alsof God favoriete "hoofdstukken en verzen" heeft, maar hoe zit het met de begindatum van de hele thema van Ezechiël 28-38?

Daarom is het isoleren altijd het spiritueel en altijd allegorisch maken wat letterlijk is en vervolgens lettelijk maken wat allegorisch is, dat is iets wat een gevaarlijke praktijk is onder schismatieke groepen, hoe populair ze ook mogen zijn. U kunt ze meestal vinden door de grote aantallen boeken die ze verkopen.

Ik neem kennis van een litanie aan waardeloze boeken en websites die zeggen: het Merkteken van God en het Merkteken van het beest kunnen nooit een letterlijk merkteken zijn. Bijvoorbeeld, Rick Joyner, een Kingdom Now theologie aanhanger, die schrijft:

"Het Merkteken van het beest is waarschijnlijk veel subtieler dan velen hebben gedacht, net als de merk van God niet iets letterlijks is, maar geestelijk."

Hoewel dit een mogelijkheid is, moet men nooit uitsluiten dat de Bijbelse verzen ook kunnen verwijzen naar iets dat vrij letterlijk is en moeten wij onze beslissing daarover voor ons houden terwijl we verder gaan in de toekomst. Wie weet immers of de twee getuigen of de kerk-autoriteit ons in de toekomst voorschrijft dat wij fysiek worden gemarkeerd en apart gezet worden voor God? Zullen we dan ongehoorzaam zijn aan een dergelijke autoriteit? En als dat zo is, wat zal dat zeggen over ons als we een luie dienaar worden of een gehoorzame knecht zoals Christus ons noemt?

Wij moeten nooit een strikte aanpak kiesen over de kwestie, vooral omdat de markering van christenen met de teken van het kruis of andere middelen een veel voorkomende uitoefening was voor de oude kerk en zelfs tot vandaag de dag; de fysieke markering welke toen een manier was, werd later verafschuwd door bepaalde zogenaamde hervormers als Johannes Calvijn en hun puriteinse volgelingen. Deze hebben een grote invloed gehad op het westerse denken, zelfs in onze moderne tijd wanneer we de verzen in de Schriften herzien die betrekking hebben op het merkteken op het voorhoofd en we over hun leringen nadenken terwijl we de kerkgeschiedenis negeren over hoe ze dergelijke verzen geïnterpreteerd hebben. Men moet beslissen wie te volgen, Calvijn, de puriteinen of de kerk en wat werd beoefend in de gehele christelijke geschiedenis.

In vroege kerk werd de doop vaak als een werkelijke markering met het teken van het Kruis op het voorhoofd van het kind gebracht, wat werd gezien als een exacte parallel aan de markering met een taw die Ezechiël voorzag in 9:4, aangezien de taw in de oude taal de vorm van een kruis heeft (Zie Origen, Selecta in Ezechielem, 13.800 d; Tertullianus, tegen Marcion, 3.22; Jerome, commentaar op Ezechiël, 9:4-6).

( )

Kruisteken

Maar sommige hervormers waren niet overtuigd door deze opmerking (Calvijn, Ezechiël I, 218, institutie 4.17.28), en hun puriteinse volgelingen voerden krachtige argumentatie aan tegen de "schadelijke" ceremonie van de bezegeling door het kruis en zagen het als "bijgelovig", "een door de mens veroorzaakt ritueel", zoals zo velen het vandaag zien, en de meest voorkomende regel noteren door snel een lijn te trekken dat dit "een door de mens veroorzaakte traditie" is.

Is dat zo?

Misschien niet, als zelfs de Anglicaanse kerk van Engeland het merk heeft aangenomen:

"Wij ontvangen dit kind in de congregatie van Christus kudde, en tekenen hem met het teken van het kruis, met de betekenis dat hij hierna niet zal worden beschaamd om zijn geloof in Christus te erkennen, die is gekruisigd, en manhaftig zal strijden onder Zijn vlag, tegen de zonde, de wereld, en de duivel; en Christus' trouwe soldaat en dienaar te zijn en dit tot het einde van zijn leven voort te zetten. Amen. (Book of Common Prayer (1928) van de Church of England)

En voordat iemand kritiek heeft dat dit de "kinderdoop" betreft, vinden we naast oudtestamentische opdrachten bij verschillende gelegenheden, in de vroege kerk ook het teken van het Kruis:

Tertullianus (160 - 225 AD): (De cor. Mil., iii), "in al ons in- en uitgaan, bij het uitdoen van onze schoenen, in bad, aan tafel, het licht van onze kaarsen, liggend, zittend, wat voor werk er voor ons ligt, wij markeren ons voorhoofd met het teken van het kruis".

Origenes (185 - 284 AD): "dit (de letter Tau) heeft een gelijkenis met de afbeelding van het kruis; en in deze profetie (Ezechiël ix. 4) wordt gezegd het als een teken te beschouwen dat gemaakt wordt door christenen op het voorhoofd, door alle gelovigen in welke werk ze ook beginnen, en met name aan het begin van hun gebeden, of lezen van Heilige Schrift"(T. iii. Selecteer. in Ezechiël c. ix).

St. Cyrillus van Jeruzalem (c. 315-386 AD): "laten we daarom ons niet beschaamd voelen voor het kruis van Christus, maar zelfs al verbergen anderen het, dat gij openlijk het zegel op uw wenkbrauw laat zien, zodat de duivels bij het aanschouwen van dat koninklijke teken zal beven en ver weg zal vluchten. Maar gij maakt dit teken wanneer gij eet en drinkt, zit of ligt, omhoog rijst, wandelt, of spreekt. Kortom, bij iedere gelegenheid, want hij die hier werd gekruisigd is boven in de hemelen" (Catech. iv. n. 14).

St. Cyrillus van Jeruzalem: "Velen over de hele wereld werden gekruisigd, maar geen van dezen vreesde de duivel, maar Christus die ze gekruisigd hebben voor ons, maar als ze het teken van het kruis zien dan huiveren de duivels" (Catech, xii. n. 22).

St. Augustine (354-430 AD): "Wat is het teken (of zegel) van Christus, anders dan het kruis van Christus?" (T. iii. Tractus. CXVIII. in Toan. n. 5).

St. Macarius van Egypte (300 - 390 AD): "Na het teken van het kruis, werkt de genade onmiddellijk en voegt alle leden samen met het hart, zodat de ziel van haar rijke blijdschap lijkt als een jeugdige die van geen kwaad weet" (Rom. ix. p. 481).

Editor: het lijkt mij dat dit meer gaat over het slaan van het kruis, wat heden ten dage nog gebruikelijk is onder de katholieken als een openlijke geloofsuiting.

Zaten Tertullianus, Origen, St. Cyrillus van Jeruzalem, St. Augustinus en Macarius met inbegrip van talloze anderen in de gehele geschiedenis van de kerk helemaal verkeerd? Zelfs wanneer een katholiek wordt gedoopt, maakt de priester het teken van het kruis op iemands voorhoofd, drie keer, één voor elke persoon van de Heilige Drievuldigheid.

En als iemand roept dat dergelijke praktijken alleen maar symbolisch waren, zelfs toen de moslims een invasie van Rome probeerden onder het pontificaat van Sergius II, toen de moslims de kerk van St. Pieter bereikten, dan alleen om te worden verpletterd door de veerkrachtige Italiaanse katholieken. Toen de moslims bezig waren de Montecassino binnen te gaan, ten zuidoosten van Rome, smeekten de monniken God om genade met gebed en as op hun voorhoofd. Vlak voordat de moslims het wilden betreden, werden ze door een storm getroffen en het vloedwater stroomde door de rivier van de Garigliano waardoor de barbaren geblokkeerd werden. De moslims sloten een wapenstilstand, die door Paus Sergius II werd aanvaard, waardor de vijand weer vertrok. (Zie het commentaar van Raymond Davis op het Liber Pontificalis, 104: Sergius II, n. 92)

Het grote probleem met profetische studies is dat het zich alleen op de eindtijd richt. "Alleen" en "slechts" is gevaarlijk; profetie kwam voor in alle tijden. Terwijl Openbaring een thema heeft als de eindtijd, spreekt het ook voor de hele geschiedenis van de kerk toen Christus waarschuwde over de tempel, en de Romeinen in hem omsingelden, en de christenen die het in acht hebben genomen vluchtten vanwege Mattheüs 24, en het niet alleen zagen als voor het einde der dagen.

Zelfs het aanbidden van het "beeld van het beest", wat soms het pictogram of het idool van een cultus kan zijn, was voor de christenen niet de eerste keer dat ze moesten omgaan met een gedwongen buigen en aanbidden van beelden, en een meteoor die zogenaamd uit de hemel kwam. Vandaag worden christenen nog steeds gedwongen tot een besluit; om te buigen naar Mekka naar de zwarte steen, een beeld van het islamitische beestachtige rijk, of te worden onthoofd. Het "beest" is een bedreiging voor de kerk.

( )

Torenspits in Mekka

Zelfs in de vierde eeuw tijdens de Romeinse tijd werd het boek Openbaring vervuld, toen het politieke idool van de Romeinen een bepaald schild was, waarvan men geloofde dat het was neergedaald uit de hemel en gezonden door Jupiter of Mars. De christenen hebben dit verworpen, en gaven niet de geringste aanbidding eraan, en dit moest natuurlijk de vijandschap opwekken van de 4e eeuwse heidense koning Julianus, die zo rancuneus was richting de christenen dat hij een boek schreef getiteld Tegen de christenen, waarin hij hen berispte voor het verwerpen van dit afgodische schild, voor het tekenen van het kruis (het merk van God) op hun voorhoofd, en de aanbidding van Jezus:

"Maar u, o, ongelukkige mannen! in het verwaarlozen om te aanbidden en eerbied te hebben voor dit uit de hemel-afgedaalde schild dat door ons wordt bewaard, en dat werd gestuurd door de grote Jupiter, of door de vader Mars, als de meest zekere belofte dat hij voortdurend onze stad verdedigen zal, jullie in het aanbidden van het houten kruis, in de markering van uw voorhoofd met het beeld daarvan, en het graveren daarvan in het voorhuis van uw woonplaatsen. Daarom kan iedereen u terecht haten die meer intelligent is, of medelijden hebben met de waanzinnigen onder u, die gekomen zijn om een dergelijk verderf te volgen, in de verwaarlozing van de eeuwige goden, en zich te wenden tot een dood lichaam van de Joden." (Julian, tegen de christenen, blz. 56, in de argumenten van de keizer Julian, p.56)

En is dit het niet waar we vandaag mee bezig zijn? Is dit niet wat ISIS, de Wahhabists, de salafistische, de soefi, Hamas en de Moslimbroederschap - ongeacht welk merk van de islam het ook is - dat ze allemaal willen dat de christenen het beeld van hun rijk eren en dat ze buigen naar een object waarvan zij geloven dat het uit de hemel viel? Zal iemand denken dat, omdat we in de 21e eeuw leven, dat die dingen veranderd zijn? De Bijbel is geschreven voor alle tijden.

Van de komst van het christendom tot aan de kruisvaarders in de tijd van Godfried van Boullion, de nachten van St. John in de Slag van Malta, met Don Juan van Oostenrijk in de Slag bij Lepanto tot aan de Conquistadores met de invasie van Mexico: het kruis werd geplaatst op het voorhoofd, de wapens en kisten en was het symbool van het kwaad bestrijden. Armageddon is net als deze, een strijd, hoewel dit het laatste gevecht is tussen God en de duivel, en er is niet veel veranderd en we moeten er nooit van uitgaan dat de markering voor onszelf gewoon maar verouderd is.

Maar bezwaren zullen naar voren worden gebracht dat God de christenen veroordeelt die vechten in oorlogen, en dat de kruisvaarders met inbegrip van de Conquistadores totaal slecht waren. Misschien zullen dergelijke standpunten ten slotte de test worden voor de luie dienaar die zal lijden onder Christus' proclamatie: "Ga weg van mij," aangezien de goddelozen altijd zien dat zelfs David en Salomo zondigden en uiteindelijk genade kregen, maar ze weigeren de genade voor anderen, in een soortgelijke zonde, alsof zij zelf God zijn en aan de kaak stellen wie wel en wie niet is gered. Voor hen zin de luie dienaren, wiens motto altijd is "gij zult niet oordelen", terwijl ze zich niet realiseren hoeveel oordelen ze zelf geven op een dagelijkse basis.

Wij moeten daarom de Schrift ruimte geven voor een fysiek merkteken, een identiteitsmerk als je wil, als aannemelijk om in de wereld te verkondigen dat we christen zijn.

( )

Tempelier

Niets is veranderd, van de tijd Genesis met het merkteken van Kaïn, Mozes en het merkteken op de deurposten, naar het tijdperk van de tempel waarin de Tefillin op het voorhoofd wordt geplaatst door alle gelovigen; en verder naar de komst van Christus met de markeringen onder het bevel van God. Ezechiël beschrijft in 9:4 een visie waarin de tav een soortgelijk teken van bloed is tijdens het Pascha, dat een rol speelt op de bovendorpel en deurposten van een Hebreeuws huis in Egypte. In de visie van Ezechiël, heeft de Heer zijn engelen de demografische tarwe laten scheiden van het kaf door naar Jeruzalem te gaan, de hoofdstad van Israël, met het schrijven van een merkteken, een tav, "op het voorhoofd van de mannen die huilen en zuchten vanwege alle gruwelen die gebeuren in het midden daarvan."

In de visie van Ezechiël heeft de Heer de Israëli's vervolgens gemerkt met een tav als de moeite waard om te sparen, maar de mensen zijn waardig voor vernietiging die geen tav bezitten, wat een kritische houding betekent. Met andere woorden, ontwrichtend kijken naar een cultuur, gekenmerkt door bitter moreel verval is een soort shibboleth voor de loyaliteit en ijver voor God, (vgl. de nieuwtestamentische veroordeling van lauwheid in Openbaring 3:15-16) en zo zal het dus zijn wanneer Christus komt, dat degene met het juiste merkteken worden gered, terwijl degenen zonder merkteken zijn uitgesloten, als waardeloze luie dienaren, ongeacht of ze zichzelf als "christelijk" beschouwen of "gered", wordt niet misleid door een al te gemakkelijk geloof.

Sinds Adam, Noach, Abraham, Mozes, David en anderen, zelfs Christus tot slot, als we kijken naar de geschiedenis van het geloof, heeft God altijd verdeeldheid gebracht tussen "Kaïn" en de "Abel"; mensen die de juiste instructies opvolgden en de mensen die weigerden om te gehoorzamen. Stel je voor dat je er tijdens de uittocht in Egypte was en u vertelde Mozes: "Man, het is gewoon maar bloed," "Jahweh zit in mijn hart", en vervolgens geschokt te zijn dat uw zoon dood wordt gevonden in de ochtend. Het is een kwestie van gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid. Als we ongehoorzaam zijn aan de investering van een talent, wat zullen we dan worden wanneer het gaat om de investering van een veel hoger bedrag?

Zo velen speculeren over het Merkteken van het beest uit Openbaring 13:16-17. Ze speculeren meestal over computerchips en dergelijke, maar ze zullen zelden of nooit denken aan het Merkteken van Christus:

“... En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden.” (Openbaring 9:4)

“ Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.” (Openbaring 7:3)

“ En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven.” (Openbaring 14:1)

“en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn.” (Openbaring 22:4)

[Editor: Dit gaat toch niet over een merkteken voor de christen, maar over een selecte groep. Terwijl de laatste aanhaling al in de stad van God plaatsvindt.]

De Hebreeuwse letter "taw" in zijn primitieve heeft de vorm van de "Noord Semitische taw" die de gemeenschappelijke voorouder is van zowel onze eigen letter "T" als van de Hebreeuwse letter, die eruit zag als een plusteken (+). (Zie deze Rock, september 1990, pagina 4, artikel door Don Schenk.)

Het heilige symbool van het kruis gaat ver terug, zelfs naar de tijd van Mozes. Toen de Israëli's vochten in een slag in het zeventiende hoofdstuk van Exodus en Mozes bad om Gods hulp. Mozes' gebeden werden echter alleen gehoord als hij bad met zijn handen uitgebreid, waardoor hij een kruis of een "T" vormde vergelijkbaar met de vorm van Christus toen hij gekruisigd werd (Exodus 17:9-14). Mozes die een oudtestamentische voorafbeelding is, of het type van Christus, wat waarschijnlijk onbewust het symbool waardoor we gered zouden worden, heeft aangetoond.

( )

Kruistekens

Zo veel mensen die nooit het Merkteken van God noemen, maar die zichzelf wel de vrijheid geven voor een toelichting op computer chips en streepjescodes terwijl zo veel anderen zeggen dat het Merkteken van het beest een onzichtbaar merkteken is.

Maar vandaag zien we dit merkteken al geplaatst op de voorhoofdsbanden, iets wat wordt gedaan door de meest antichristelijke religie op aarde, de islam. En dit verschijnsel is reeds uitgegroeid tot een realiteit: de moslim met het afbeelden van een godslasterlijke band om het voorhoofd, kunnen we dit zomaar negeren? Het Merkteken van het beest zoals in Openbaring 13 gedefinieerd als "het merkteken, met de naam van het beest." We moeten eerst begrijpen dat in de Bijbel een 'naam' niet altijd letterlijke een naam betekent, zoals de moderne westerse geest deze term begrijpt. Overweeg bijvoorbeeld dat Jesaja profeteerde dat Zijn naam Immanuel zal worden genoemd.

Dus in het geval van de Messias noemden Maria en Jozef hem toch niet Immanuel, noch noemden Jezus' vrienden hem "het woord van God". In plaats daarvan, zijn het allemaal titels en/of beschrijvingen die specifiek naar de aard en het karakter van Jezus verwijzen. Ook de belijdenis of de verklaring van geloof in deze Messias komen overeen met zijn naam als: we in God geloven, die met ons is, en het woord was God, en Hij is genoemd machtige God (Jesaja 9:6). Degenen die Jezus met deze namen aanroepen bevestigen dat zij "de mens-geworden God" aanbidden, die "voor onze zaligheid neerdaalde uit de hemel en is vleesgeworden door de Heilige Geest en de Maagd Maria," (geloofsbelijdenis van Nicea). Hij is "het woord dat vlees is geworden en woonde onder ons" (Johannes 1). Kortom, in de naam zit een credo, dogma's, en een geloofsbelijdenis.

De betekenis van de naam van het beest is dat het de naam heeft van een godslastering (Openbaring 13:1). Bijbels gesproken is een godslastering een anti-Jahweh of anti-Christus woord of daad - met het claimen de attributen van God te bezitten, en te beweren de Messias te zijn, en het ontkennen van de Heilige Geest, en het ontkennen van de drievuldigheid, het kruis, of zelfs het ontkennen van Gods edicten en verklaringen - het zijn allemaal godslasteringen. Satan lasterde toen hij zei: "Ik zal zijn als de allerhoogste" (Jes. 14:14). Satan heeft altijd gewenst om te worden als God. Hij wilde worden beschouwd als gelijk aan of groter dan God. De naam Allah in de islam wordt altijd gebruikt in combinatie met het woord Ta'ala, de meest hoge. Als we opnieuw kijken naar het vers, zien we dat de naam van het beest niet gewoon een naam van godslastering is, maar het is eerder een godslasterlijke naam. Het is de hoogste en ultieme godslastering - het beweert de kenmerken of de aard te bezitten van de God van de Bijbel. Als zodanig is de naam van het beest een claim: gelijk te zijn aan of groter dan God en de Messias. De naam van het beest zal impliceren of bevatten een soort van antichristelijke doctrine of een geloofsbelijdenis die een ander boven God zal verheerlijken.

We weten dat de Antichrist de eerste vertegenwoordiger zal worden van een geloof dat niet de God van de Bijbel aanbidt, maar eerder de tegenstander, Satan vermomd als God. De god van de Antichrist zal niet alleen Gods eerste vijand zijn, maar hij zal zich ook voordoen als de allerhoogste God.

Deze maskerade dient een tweeledig doel. Ten eerste natuurlijk, vervult het Satans verlangen om te worden zoals God. Ten tweede, het verwart en bedriegt de mensheid in het aanbieden van hun verering aan hem in plaats van aan God.

De theologie van de islam is grondig - zelfs systematisch - en voldoet aan alle definitieve elementen van de antichristelijke theologie zoals gegeven door Johannes de apostel in zijn eerste brief. Na het ontkennen van de Vader en de Zoon, verwerpt de islam volledig de Drievuldigheid. De islam ontkent ook de goddelijke vleeswording van Jezus Christus als de zoon van God, evenals zijn dood, begrafenis en opstanding. Maar meer dan dit alles heeft de islam de theologie herbedacht met de specifieke antichristelijke geloofsformule, de Shahadatan, wat het islamitische credo is, ofwel de belijdenis van het geloof "er is geen andere God dan Allah en Mohammed is de gezondene door Allah [de boodschapper van Allah]"

( )

Shahadatan

( )

Merkteken 666

De twee elementen van dit credo zijn de volgende: Allah is alleen de ene ware oppergod en Mohammed (de geprezene) is de bezegeling en laatste boodschapper van Allah.

Deze twee onderdelen van de Shahadatan konden op een zeer beknopte manier, misschien wel beter dan welke geloofsbelijdenis ook, perfect voldoen aan zowel de dimensies als de definitie van de godslastering die we zojuist hebben besproken. Het probeert eerst te beweren dat een andere god dan Jahweh de enige ware God is. En ten tweede, is de Shahadatan godslasterlijk in de richting van de God van de Bijbel, omdat het probeert Mohammed in de positie te plaatsen die slechts Jezus de Messias kan vervullen, en zelfs Mohammed de kenmerken geeft om tot de godheid te behoren, als Al-Insan Al-Kamel, de perfecte man; Rahmatan-lil-A'alameen, een genade voor de gehele mensheid; Al-A'tham Al-rasul, de grootste van alle gezondenen door God; Shafi, genezer; Munji, Heiland; Mahdi de leidende/verlosser; Mustafa, gekozene; Amir, de prins; Awal, de eerste; Akher, de laatste; Rasul Al-Malahim, boodschapper van de laatste-dagen-strijd, en ten slotte Mohammed, de geprezene.

Dat zijn de lasterlijke namen van Mohammed. Dit in zichzelf brengt in overeenstemming dat wanneer de moslim Mahdi in de tempel van God zit, terwijl hij verklaart dat hij God is (2 Tess.), hij ook aanbidt, "een god eert" (Daniel 11), en "zijn (Gods) glorie ontvangt" (Daniel 11:39) en niet zal "eren de god van zijn vaderen", omdat hij afkomstig is uit een land dat voorheen christelijk was en waar de zeven kandelaren stonden en de zeven kerken waren.

Terwijl velen het merkteken vergeestelijken, moeten ze toch kijken naar de taal. Wanneer we komen tot het bijbelse Griekse woord "charagma," dat gebruikt wordt voor "merk" dan betekent dat "een stempel, een geprint merk" (Strongs #5480). Zo zal een volgeling van de Antichrist een stempel op een soort materiaal hebben dat als een band kan worden geplaatst op het voorhoofd of de arm. In Johannes' tijd was het gebruik van "charagma" gereserveerd voor slaven in wat werd genoemd een "band van dienstbaarheid" (Strong's 5482). Het is dus een letterlijke band die de slavernij en eigendom verklaart van de meester en die de volgelingen gebruiken om de trouw aan de meester te tonen. Dit zou passen in de islam sinds, volgens de islamitische theologie, de moslims "slaven zijn van Allah". Islam is immers de religie van de onderwerping.

Deze volgelingen hebben een optie om ofwel deze band van dienstbaarheid te plaatsen op het voorhoofd of om de arm. Westerse analisten denken dat het merk zal wordt geplaatst op de hand. Dit is noodzakelijkerwijs niet de enige plek. We kennen het Griekse woord "dexios", wat ook kan worden vertaald als "rechts", "rechterarm" of "rechterschouder".

Om een moslim te worden (letterlijke betekenis onderworpen), moet er een verklaring van de Shahadatan komen om de loyaliteit en dienstbaarheid aan te tonen aan Allah en Mohammed. Deze belijdenis wordt altijd gecombineerd met de inzet voor de bestrijding van de wereld: "Mannen, weet u dat u zichzelf verpand in het zweren van trouw aan deze man?" "Ja. In het zweren van trouw aan hem verpanden we ons om ten strijde te gaan tegen de gehele mensheid.'" (Ishaq: 204) "We zijn standvastig en vertrouwen hem. We hebben een profeet door wie we alle mannen verslaan zullen" (Ishaq: 471). "In het geloof ben ik niet bang in het leger van het noodlot. Hij gaf ons het bloed te drinken van hun beste mannen toen we ons leger tegen hen leidden. Wij zijn een groot leger met een prikkelende geur. En we vallen voortdurend aan, waar onze vijand ook is gevonden." (Ishaq: 574).

Deze verklaring wordt gedragen door de islamitische jihadisten bij miljoenen, en het is zeker uniek voor moslims en steeds een opvallend kenmerk van de Jihadi beweging. Moeten we dit gewoon wegpoetsen van wat we zien en niet luisteren naar Johannes' waarschuwingen? We bestuderen het historische christendom, maar hoe zit het met de toekomst van het christendom en de weg voor ons? Johannes' profetieën waren geschreven om vooruit te kijken en om Gods waarschuwingen in acht te nemen.

De Heer zal rechtvaardige naties laten oprijzen om de Antichrist-religie te vernietigen, die zijn tentakels uitspreidt om onschuldig bloed te vergieten over de aarde. Zo is het mogelijk dat deze hele kwestie eenvoudiger zal worden dan wij allemaal denken; het is immers niet ongebruikelijk voor twee tegenovergestelde kanten, als de volgelingen van Christus aan de ene kant en de volgelingen van de Antichrist aan de andere, om hun trouw uit te drukken door het weergeven van fysieke kenmerken die zichtbaar zijn voor iedereen; hetzij voor Christus hetzij voor de Antichrist, om aan de wereld te laten zien aan welke kant ze staan. En in het herzien van het thema in Openbaring is deze conclusie zinvol. Het is gewoon wat het zegt in de Bijbel en op de manier waarop het gezegd is.

Editor: Zacharia 14 zegt dat alle heidenvolken tegen Jeruzalem zullen optrekken. We kunnen Europa en Amerika toch niet zien als volken van God. Het dal dat ontstaat door het splijten van de Olijfberg is ook geen ruimte voor een veldslag. Openbaring 19 zegt dat Yeshua ten strijde zal trekken en overwinnen. Wie Zijn leger is? Dat zijn degenen gekleed in smetteloos linnen, geen zondige mensen.

De luie dienaar zegt altijd: "Alles wat ik moet weten is dat ik gered ben", immers, het gaat allemaal over de zaligheid. Ik heb het al zo vaak gehoord.

Pas op voor dergelijke geïsoleerde motto's. Wat je in feite zult ontdekken, is dat wanneer je hun motto's omkeert, je het juiste motto krijgt: "het gaat allemaal over zaligheid", en je krijgt dan: "waar zaligheid allemaal over gaat". En wanneer de moslim zegt: "het gaat alleen over God aanbidden", krijgen we met het omkeren daarvan: "God alleen aanbidden" is waar de islam helemaal over gaat; inderdaad, dat is de grondlijn van de islam, dat wij niet de Vader, Zoon en Heilige Geest aanbidden, wat de reden is waarom het de religie van de Antichrist is. En wanneer de luie dienaar vage motto's aanhaalt zoals "het gaat allemaal over Jezus", vertel hem dan: "Dit is vaag, keer de eenzame motto's om en geef het meer zin, 'het gaat niet over Jezus alleen, maar ook wat Jezus allemaal is'."

De luie dienaar weet hoe hij een paar verzen moet isoleren, alsof dit alles is wat hij nodig heeft. Hij is enthousiast over het letterlijk maken van de allegorie en het letterlijke te allegoriseren. Hij doet wat nodig is om hem een luie dienaar te houden en hij gelooft dat mensen nooit zullen deelnemen aan een daad van verlossing van de mens: "Christus doet het allemaal", alsof God Goliath zou aanvallen met een bliksem en er geen steen voor nodig had. Na alles, is het allemaal geestelijk. De luie dienaar weet zelfs niet eens dat hij onbedoeld misleid is, terwijl zelfs de Schrift hen voorstelt als bedriegende en onderwijl bedrogen zijnde." (2 Timotheüs 3:13)

U die leest, moet het hart onderzoeken, het is mogelijk dat het tijd is om zich te bekeren. Ik heb ook veel bekering nodig. Maar de vraag die ik heb, is: wie zal ik mijn zonden bekennen: God, mens, of beide?

Bron: What Every Christian Needs to Know About the Mark of the Beast and the Mark of God - Walid Shoebat

printen??? spaar papier en inkt.