www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het mysterieuze “Grote Babylon”

Dit artikel is een uittreksel van de video die te zien is bij YouTube
Bron: Armageddon News

Veel mensen hebben nagedacht welke stad het "Grote Babylon" zou kunnen zijn dat in de bijbel beschreven wordt als de grote hoer.

Namen zijn genoemd als Rome, New York en een nog te bouwen stad. Maar er zijn bepaalde criteria waaraan deze stad moet voldoen om ervoor in aanmerking te komen.

Deze stad is een mysterie zegt de Bijbel en geeft aanwijzingen waar het zou moeten liggen.
Is dat het originele Babylon in Irak? Heel waarschijnlijk niet, maar deze stad heeft wel enige kenmerken van het oude Babylon.

()Het Babylonische religieuze systeem is gewijd aan de aanbidding van de hemel, de zon, de maan en de sterren. De maansikkel is de sleutel tot wat het mysterieuze Babylon is.

() Het is ook de identificatie van het Beest, als het symbool van de Islam. Het is een demonisch symbool dat reeds in de oudheid werd gebruikt voor Ba'al, de afgod bekend uit de Bijbel, die samen met de godin Asjera werd aanbeden, en dat gaat helemaal terug tot op de tijd van Nimrod en Semiramis die met hem gehuwd was, maar ook zijn moeder was.

Deze vrouw staat bekend als de verdorven vrouw en de grote hoer. In die tijd werden de mensen door de spraakverwarring verspreid over de aarde naar de vier windstreken. Ze namen ook de valse religie mee op hun trektocht, maar die kregen andere namen in de loop van de tijd. In Egypte heten ze Osiris en Isis. In Assyrië heten ze Assur en Ishtar. In Babylon heten ze Bel en Belit, In Perzië krijgen ze de naam Mithra en Anahita. In Griekenland Helios en Artemis, en in Rome Apollo en Diana. De Bijbel noemt ze echter Baal en Ashteroth, de koningin van de hemel.

In Handelingen 7:43 staat: Ja, u hebt de tent van Moloch meegedragen en de ster van uw god Remfan, de afbeeldingen die u gemaakt hebt om ze te aanbidden. Ik zal u daarom wegvoeren, verder dan Babylon.

()()Maar ondanks die andere namen, bleven ze dezelfde afgoden en hadden steeds hetzelfde symbool met de sikkel. In Egypte kwam de zon en de ster erbij en werd gedragen op het hoofd van Isis. Ook had de stier hetzelfde beeld tussen de hoornen, met de zonnecirkel op het hoofd.()

()De Bijbel vertelt ons dat gedurende de Romeinse tijd de naam van deze godin Diana was, die ook de sikkel op haar hoofd droeg, en men boog zich voor haar neer in aanbidding. In de tempel van Diana vlak bij Paphos, Cyrus, stond een meteoriet opgesteld die op aarde was gevallen, een zwarte steen. De apostel Paulus die de Efeziërs trachtte te overtuigen dat ze een valse godin aanbaden, werd overschreeuwd. Hand. 19:34,35 “Maar toen zij begrepen dat hij een Jood was, riepen zij allen als met één stem, ongeveer twee uur lang: Groot is de Artemis van de Efeziërs! En de stadssecretaris zei, nadat hij de menigte gekalmeerd had: Mannen van Efeze! Welk mens is er die niet weet dat de stad van de Efeziërs de tempelbewaarster is van de grote godin Artemis en van het beeld dat uit de hemel gevallen is?”

()()Een beeld uit de hemel gevallen. Wat schreeuwen ze daarbij? Groot is Artemis/Diana.
Dit is hetzelfde wat moslim roepen, Allah Akbar, Groot is Allah. We horen telkens weer dezelfde kreet als in Efeze. Groot is Artemis/Diana en ze buigen zich neer in de richting van Mekka elke dag weer. Mekka, waar ook een meteoriet wordt aanbeden in de ka'aba die uit de hemel is gevallen.
Net als in de tempel van Diana staat daar een meteoriet opgesteld. Die steen is echter verhuld met een kleed. In Mekka wordt de grote hoer aanbeden, de oorspronkelijke godin Semiramis.
Deze stad maakt hiermee aanspraak op de titel "het Grote Babylon".

Want de engel zegt, dat het in de woestijn staat. Openbaring 17:3. Ditzelfde symbool van de godin wordt nu nog aanbeden door de moslims. Ze claimen dat de zwarte steen uit de hemel is gevallen en het is hetzelfde symbool als van Semiramis de koningin van de hemel. Openb. 17:5-7,18 En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. En de engel zei tegen mij: Waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien horens... En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde. Hetzelfde beeld vanuit de oudheid staat vandaag in Mekka in de woestijn.

Ook Israël boog zich ook voor het gouden kalf in de woestijn op diezelfde plaats. Zie hiervoor het artikel Horeb met het bewijs dat deze berg in Arabië staat. Zoals ook Paulus zegt in Galaten 4:25. Ze bogen zich voor dezelfde stiergod als van Egypte met hetzelfde symbool van de sikkel en de hoornen.
Het is dezelfde plaats waar nu de meteoriet staat en waar de maansikkel het symbool is van deze godsdienst, het is dezelfde plaats en dezelfde woestijn.

Mekka is de plaats waar het op dit moment door mensen van over de hele wereld wordt aanbeden. Het centrum waar mensen tijdens de 'Hajj' naartoe gaan voor aanbidding, en waar ze als water om het heiligdom heen stromen.()
Openb. 17:15 En hij (de engel) zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. Een verbazingwekkende beschrijving van wat de moslims doen, die vanuit de hele wereld naar Mekka komen in de 'Hajj'.

Als de imam de oproep tot aanbidding doet, buigen ze zich neer. Dit is gelijk aan wat er gebeurde op bevel van Nebukadnezar die een gouden beeld oprichtte. En als de muziek klonk moest men zich in aanbidding buigen voor het beeld. Op de oproep van de imam buigen ook de moslims zich neer rondom de ka'aba.

()

De tijden van het gebed zijn geheel afhankelijk van de stand van de zon; zie hiervoor deze wikipediapagina: Salat wat weer in verband staat met de zon.

()

Ook de priesters in Babylon baden tot de zonnegod en ze geloofden dat de getallen 1 tot 36 de constellaties van de god vertegenwoordigden, en het getal van alle getallen samen is 666. Het zegel heeft een vijfhoekig patroon en een grondvorm van een kubus, dezelfde vorm als de ka'aba

()Hieruit is waar te nemen dat de god van de Babyloniërs dezelfde is als god de de moslims aanbidden. De positie waar het getal 666 op het zegel staat, is dezelfde plaats waar de meteoriet te zien is. Gelijk aan de aanbidding van de hemel door de Babyloniërs. Het woord ka'aba is vierkant of kubus. Het staat gelijk aan het magische vierkant van de Babyloniërs. Zo is bijvoorbeeld gezegd dat de handeling van Tawaaf sterk lijkt op de vorm van een sterrenstelsel van bovenaf bekeken. (Mahammed Eusha "Sceintific Significance of cirkeling the Kaba)

Nebukadnezar plaatste het beeld in het gewest Dura. Daniël 3:1: Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld, waarvan de hoogte zestig el was, en zijn breedte zes el. Hij richtte het op in het dal Dura, in het gewest Babel. Dura betekend cirkel en is het symbool van de zon en de naam van Allah is vaak geplaatst met een een zonnesymbool. Als men het getal leest in een Arabische bijbel dan is het geschreven als op de bijgaande afbeelding ()
Het linker woord is Steen. ka'aba heeft ook de betekenis Steen. De bijbel verbindt dus dit getal met de ka'aba

Dit is echter een dode steen die uit de hemel is gevallen, terwijl Christus de Levende Rots is.

Daarbij komt nog de ontdekking dat de afstand van Mekka naar de Koepelrots in Jeruzalem 666.69 zeemijl bedraagt, wat geen toeval kan zijn. Mohammed's zwarte steen 'Yameen Allah' betekent: Rechterhand van Allah.
In de Bijbel echter zegt Psalm 118:16: de rechterhand van de HEERE is hoogverheven, de rechterhand van de HEERE doet krachtige daden.
Psalm 110:1 zegt: De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten.
Ook Hij, Jezus Christus Zelf, wordt de hoeksteen genoemd. Efeze 2:20.

()

Maar Mohammed verklaarde dat de moslims naar Mekka moeten komen in de Hajj, naar deze steen, er zeven keer omheen moeten lopen en hem aanraken, zodat Allah hun zonden kan wegnemen. Hier kunnen we constateren dat Christus wordt vervangen door een steen, aangezien de Bijbel zegt: En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. 1 Joh. 2:2.
Maar Mohammed heeft Jezus Christus vervangen door een steen die uit de hemel gevallen is

Mozes zei (Deut.4:19): “Pas er ook voor op dat u uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren ziet, heel het leger aan de hemel , en u laat verleiden om u voor hen neer te buigen en hen te dienen. De HEERE, uw God, heeft hen aan al de volken onder de hele hemel toebedeeld.” Dit is exact wat de moslims elke dag doen, zich buigen in de richting van de steen die uit de hemel is gevallen.

Handelingen 7:39-42: “Onze vaderen wilden hem niet gehoorzamen, maar verwierpen hem en keerden in hun hart terug naar Egypte; en zij zeiden tegen Aäron: Maak voor ons goden die vóór ons uit zullen gaan, want wat die Mozes betreft, die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. En zij maakten in die dagen een kalf en brachten een offer aan die afgod, en zij waren verblijd over de werken van hun handen. En God keerde Zich af en gaf hen over om het hemelleger te dienen, zoals er geschreven is in het boek van de Profeten: Hebt u de veertig jaar in de woestijn ook slachtoffers en offers aan Mij gebracht, huis van Israël?”

God zei zich af te wenden van hen die het hemelleger dienen, de ster van Isis en de maansikkel als symbolen van wat de religie is van alle generaties in de wereld en wat ook de religie is van de islam. De engel vertelde een geheimenis aan Johannes: het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. Openb. 17:5. De naam Mekka betekent “moeder van alle nederzettingen” Deze plaats is het centrum van de islamitische wereld en het symbool van alle gruwel. De moeder van alle terreur en verantwoordelijk voor de doden van het Midden-Oosten en rond de hele wereld.

Openbaring 17:6: “En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag.” Deze valse religie is dronken van het bloed dat vloeit in de Jihad.

Openbaring 20:4: “En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.”
Er is geen ander land zoals Saudi-Arabië waar de mensen meer worden onthoofd dan elders. Mensen zullen in de laatste dagen worden onthoofd en zonder twijfel is Mekka de moeder van de Jihad, en verantwoordelijk voor de dood van christenen door onthoofding.

De engel vertelde verder aan Johannes in Openbaring 17:9: “ De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit,” en inderdaad staat Mekka ook op zeven heuvels, maar ook Babylon staat in de buurt van de zee. Openbaring 18:17 zegt: “En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die op zee hun werk doen, bleven van verre staan, en zij riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen: Welke stad was aan deze grote stad gelijk? En zij wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend: Wee, wee de grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden, rijk zijn geworden door haar weelde. Want in één uur is zij verwoest.”

()

Ze zal worden getroffen door een atoombom, want Openbaring 18:8 zegt: “Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, rouw en honger, en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.”
Ook Jesaja 21:9 vertelt ons: “Gevallen, gevallen is Babel! En alle beelden van zijn goden heeft Hij tegen de grond stukgebroken.” Evenzo zegt Johannes in Openb. 18:2 dat de engel “riep met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels.”
Jesaja 21:1 wijst de locatie aan: “De profetie over de woestijn aan de zee.”

Het mysterieuze Babylon is een stad in de woestijn en ligt bij de zee. Openbaring 17:3: “En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest.” Ook de profeet Jeremia sprak over deze woestijn. Jer. 49: Edom zal worden tot een verschrikking zegt de HEERE, zal daar niemand wonen en zal geen mensenkind erin verblijven... Daarom, hoor het raadsbesluit van de HEERE dat Hij over Edom genomen heeft, en Zijn plannen die Hij bedacht heeft tegen de inwoners van Teman: ...Bij het geluid van hun val beeft de aarde, het geschreeuw - bij de Rode Zee wordt het geluid daarvan gehoord.”

() Deze zee waar Babylon vlakbij staat is de Rode Zee. Daar waar Dedan is en Teman. In de bijbel met de lijn van Teman naar Dedan zegt Ezechiël 25:13: “Zo zegt de Heere HEERE, zal Ik Mijn hand tegen Edom uitstrekken. Ik zal mens en dier daaruit uitroeien en het tot een puinhoop maken, van Teman af tot aan Dedan toe zullen zij door het zwaard vallen.”
Eveneens Jesaja 21: “De profetie over Duma: ” ... “Men roept mij uit Seïr toe: Wachter, hoe staat het met de nacht?” .... “U moet overnachten in het woud in Arabië, karavanen van de Dedanieten. ” ... “inwoners van het land Tema, treed de vluchteling met brood voor hem tegemoet. Want zij zijn op de vlucht voor de zwaarden,” ... “Nog binnen een jaar, gerekend naar de jaren van een dagloner, zal het met al de luister van Kedar gedaan zijn.”

()Dumah, Seïr, Arabië, Tema en Kedar zijn allen plaatsen op het Arabische schiereiland, het moderne Saudi-Arabië. Precies met de aanduidingen die Jeremia, Jesaja en Johannes hebben verteld. AL-JAZEERE AL-ARABIA, HET ARABISCHE SCHIEREILAND, OF DE WOESTIJN BIJ DE ZEE. En het oorspronkelijke Babylon ligt niet bij de zee. Dit mysterieuze Babylon ligt wel bij de zee.

“En de tien horens die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar verwoest en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden.” God waarschuwt de mensen in Zacharia 2:7: “O, Sion! Zie te ontkomen, u die woont bij de dochter van Babel!” Zo ook Jeremia 51:6-7; “Vlucht weg uit het midden van Babel, laat ieder zijn leven redden, word in zijn ongerechtigheid niet verdelgd. Want dit is de tijd van de wraak van de HEERE, Hij vergeldt het wat het verdient. Babel was in de hand van de HEERE een gouden beker, die heel de aarde dronken maakte. Van zijn wijn hebben de volken gedronken, daarom gedragen de volken zich als een waanzinnige.” en verder in vers 11: “Slijp de pijlen scherp, vul de kokers! De HEERE heeft de geest van de koningen van Medië (Iran) opgewekt, want Zijn plan met Babel is om het te gronde te richten.”

Het is Iran die de natie Saudi-Arabië zal verwoesten en we zien de vijandigheden vandaag tegen elkaar toenemen en Iran zal zijn atoomwapens gebruiken tegen Saudi-Arabië. Menigeen heeft zich verwonderd wat de betekenis was van de vliegende boekrol in Zacharia 5:1-4: “Hij zei tegen mij: Wat ziet u? En ik zei: Ik zie een vliegende boekrol ... Toen zei Hij tegen mij: Dit is de vloek die zal uitgaan over heel het land ... Ik heb deze vloek doen uitgaan, spreekt de HEERE van de legermachten. Hij zal naar het huis van de dief gaan, en naar het huis van hem die in Mijn Naam een valse eed aflegt. Hij zal midden in zijn huis overnachten en het vernietigen, met zijn hout en zijn stenen.”

Is deze vliegende boekrol gewoon een ballistische raket, rond als een boekrol? Of een straaljager? God vertelt in vers 5 uit welke richting deze vliegende boekrol komt. “Naar het land Sinear om voor haar een huis te bouwen. Is het gereed, dan wordt zij daar op haar voetstuk geplaatst.” Het land Sinear ligt op de grens van Irak en Iran het gebied waar in het zuiden de nucleaire installaties van Iran staan. De antichrist zal Saudi-Arabië vernietigen omdat ze een gruwel is. “ Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.”

Wat is deze hoererij en de wijn die Saudi-Arabië heeft in de woestijn? Wat is de wijn van de woestijn? Iets wat de naties dronken maakt en waarmee ze zichzelf prostitueren? Het is de olie waar men alles voor doet, zelf zichzelf verloochenen en dat is het wat we vandaag zien gebeuren.() Maar hoe weten we dat zeker? Jesaja 34:8 vertelt het ons: “Want het zal zijn de dag van de wraak van de HEERE, het jaar van de afrekening om de rechtszaak van Sion. Zijn beken (Edom) zullen veranderd worden in pek, en zijn stof in zwavel; ja, zijn land zal worden tot brandend pek.”

Tar is simpelweg gewoon ruwe olie. Het Beest zal Saudi-Arabië vernietigen en de olie zal branden, zoals we gezien hebben in Koeweit, door het verbranden van de olie in het Midden-Oosten. Want het Beest wil met het kalifaat de controle over het Midden-Oosten en Saudi-Arabië en zal weigeren te stoppen met de olie naar het westen te exporteren, waarop de naties zich zullen verzamelen.

Joël 3:2: “Dan zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld. Zij hebben het lot geworpen over Mijn volk. Zij gaven een jongen voor een hoer; zij verkochten een meisje voor wijn, zodat zij konden drinken.”

Nadat de antichrist Jeruzalem heeft veroverd, zal hij het land verdelen en de kinderen verkopen aan de Arabische naties, als hoer in ruil voor olie. De koningen van de aarde hebben gehoereerd met Saudi-Arabië vanwege het enorme oliebezit. Speciaal het westen heeft samengewerkt met Saudi-Arabië, en de islamieten haten hen daarom. Maar God haat Saudi-Arabië om een heel andere reden, omdat Saudi-Arabië de controle wil over de wereld en haar valse religie wil verspreiden over de wereld vanuit Mekka.

“En de tien horens die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar verwoest en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden.” Tien Arabische koningen zullen het land verwoesten. Het kalifaat zal het land verbranden nadat het Mekka bombardeerde (toen de antichrist zichzelf tot god heeft verheven?). Iran ziet hen ook als verraders van de islam. Ook de islam zelf heeft verklaart dat Mekka zal worden vernietigd.
“Omdat de Madhi zal regeren vanuit Jeruzalem, daarom zal Mekka worden vernietigd”. - Yawm Al-Ghadab, Safar Alwaly.

Ook profetie uit de islam zegt dat Saudi-Arabië zal worden vernietigd. “De bloeiende staat van Jeruzalem zal er zijn wanneer Medina tot puin wordt, de geruïneerde toestand van Medina zal komen wanneer de grote oorlog komt.”() Openbaring 18:19 zegt; “En zij wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend: Wee, wee de grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden, rijk zijn geworden door haar weelde. Want in één uur is zij verwoest.” Dit is een gebruik in het Midden-Oosten wanneer ze rouwen, het is geen westers gebruik. Jesaja 13:19-20 zegt dan ook: “Babel, het sieraad van de koninkrijken, de luister en de trots van de Chaldeeën, zal zijn als toen God ondersteboven keerde Sodom en Gomorra. Niemand zal er verblijven, nooit meer, en niemand, van generatie op generatie, zal er wonen. Geen Arabier zal daar zijn tent opzetten, en geen herder zal daar neerstrijken.”

Er is geen Arabier die zijn tent zal neerzetten in Rome of New York. en geen herder is daar ooit geweest. Het is in Saudi-Arabië waar de Arabier zijn tent heeft staan en waar de kudde neerstrijkt. Mysterieus Babylon is een stad van slavernij volgens Openbaring 18:11-13: “ En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt:” ... lichamen en zielen van mensen. Mensen worden verkocht en behandeld als slaven, ze worden daarover berispt door de mensenrechtengroepen en vraag het maar aan de buitenlandse bedienden. Het is ook het land van de sex-slavinnen, waar de kleine meisjes verkocht worden aan oude mannen.

Openbaring 18:7: “Want in haar hart zegt zij: Ik zit als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien.” Saudi-Arabië heeft een slechte reputatie over de behandeling van mensen en de handel in seks, zeker met kinderen. Saudi-Arabië daar wonen de rijkste mensen ter wereld. Zeker de regerende klasse die geld uitgeeft als water aan wat Openbaring 18:12 zegt: “koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer.”

De hoer Babylon is een grote importeur en consument. Ze kopen gouden en diamanten auto’s. Saudi-Arabië staat bekend om zijn markt voor juwelen en goud. Mekka importeert van alles, deze stad in de woestijn, de olie heeft de stad rijker gemaakt dan de wildste dromen. Dat is de stad waar de koningin op de troon zit, in het hart van het imperium van het Beest, wanneer het de islamitische kalifaat uitroept. Waar de antichrist zal verklaren dat hij de ware Messias is, de Madhi, en met de valse profeet, die velen zal misleiden met zijn wonderen tegenover de ware religie, en vuur van de hemel zal laten neerdalen.

Het volgen van de Madhi zal vrede, geld en recht brengen aan de wereld. En als men de wonderen ziet dan zegt Jezus in Matt. 24:26: “Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet op uit.” Ga niet naar Mekka, want daar is de valse Messias. Jezus zei ook dat een valse profeet zou optreden in Jeruzalem, “ hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid. Opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.” 2 Thess 2:9,12

Want wat is de WAARHEID. Dat God in het vlees kwam, geboren uit een vrouw en gestorven is aan het kruis voor onze zonden. Maar is opgestaan uit de dood.
Maar de islamitische antichrist en zijn profeet verkondigen de valse profetie dat God geen zoon heeft. En dat is de grote misleiding en leugen met allerlei krachten en wonderen door Satan. Hierdoor zullen mensen de islam gaan volgen. Maar u bent gewaarschuwd dat het mysterieuze Babylon de moeder is van alle culten. We weten nu dat Babylon is Mekka, en het Beest is de komende opleving van het Ottomaanse kalifaat met zijn koningen.

Het boek Daniël vertelt ons de geschiedenis van Alexander de Grote die streed tegen Koning Darius van Perzië. De Grieken met het symbool van de Geit en de Perzische koning als de Ram. De Geit naderde vanuit het westen zonder de grond te raken. Hij komt met zulk een grote kracht op hem af dat de beide horens van de ram afbreken, en nadat de Geit zich groot had gemaakt, brak de grote hoorn af en vier kleine hoorns kwamen op, in de plaats ervan, wijzend naar alle windstreken. Dat waren de generaals die het rijk overnamen en het onderling verdeelden. Uit één van de hoorns kwam een kleine hoorn voort, die opvallend groot werd naar het zuiden toe. Dit is een voorbeeld van waar de antichrist vandaan komt. Hij komt niet uit Rome of Amerika, omdat de Bijbel duidelijk zegt waar de kleine hoorn uit voortkomt. Uit het gebied van het verdeelde Griekse rijk.

()

De Koning van het Noorden uit Daniël 11 is het gebied dat Turkije, Syrië, Irak en Iran omvatte en waar de kleine hoorn uit voort kwam, en komt. De bijbel vertelt ook wat het land is waar het Beest vandaan komt, het is Turkije, en dat is het land dat de symbolen draagt van sikkel en ster. Het Ottomaanse Imperium was ten dode opgeschreven, maar komt nu weer terug in een Neo-Ottomaanse orde. Turkije ziet zichzelf als middelaar in het Midden-Oosten. Israël zal een vredesverdrag sluiten met dit rijk onder de antichrist, en vertrouwen op veiligheid in het Midden-Oosten in een verbond met hen en met de andere vele moslim-naties. De Bijbel noemt het een "verbond met de dood".

Turkije maakte niet allen deel uit van het Ottomaanse rijk maar was ook deel van het Oost-Romeinse rijk. Openbaring 2:13 zegt: “En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus: Dit zegt Hij Die het tweesnijdende, scherpe zwaard heeft: Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de satan is. U houdt vast aan Mijn Naam, en u hebt het geloof in Mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de satan woont.”

()

Jezus vertelde Johannes dat Satan in Turkije woont, daar is zijn woonplaats, daar is zijn zetel, niet in Rome. Vergelijk nu daarmee wat in Openbaring 13:2 staat: “En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht.”

Hij geeft aan de antichrist de troon van hem die zetelt in Pergamon, Turkije. Daniël 8:9 noemde hem de kleine hoorn. Istanbul is de hoofdstad van zowel het Romeinse rijk, als Constantinopel. Alsmede de hoofdstad van het Ottomaanse rijk, als Istanbul en het ligt aan de Gouden Hoorn.

De Bijbel beschrijft het rijk als met zeven koppen en het rijk waar Egypte, Assyrië, Perzië, Griekenland, Rome, Babylon en het Ottomaanse deel van uit maken. De engel zei dat de zeven koppen zeven koningen waren. Het Romeinse rijk is in dit gebied verslagen door het Ottomaanse rijk, iets waar in het westen nauwelijks aandacht voor is. Ook heeft Rome nooit Parthië kunnen verslaan het gebied achter de Eufraat. Het Ottomaanse rijk breidde zich uit tot aan Oostenrijk. Ook was het in het bezit van het oude Jeruzalem en heeft het opgebouwd tot de stad zoals het vandaag is. Men bouwde een gruwel op de plaats van de tempel. Het rijk bestond tot 1923, en toen viel het hele rijk uit elkaar en stierf. Het was één van de laatste van de zeven machten die geregeerd hebben in het Midden-Oosten. Maar zoals Daniël vermeldde het zal weer opkomen: “En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.” Daniël 13:3.

Het rijk werd overwonnen in de Eerste Wereldoorlog en verdeeld door de geallieerden, het viel uit elkaar, het werd dodelijk gewond door het zwaard van de Eerste Wereldoorlog, en er was geen ander imperium dat het kon opvolgen, zo werd satan zijn macht over dit gebied ontnomen en werd het rijk verdeeld in de Arabische landen van vandaag, wat geen echte naties zijn.

De kop van het Ottomaanse rijk is dodelijk gewond geraakt, maar het zal zich herstellen en allen zullen zich daarover verwonderen. Het Ottomaanse rijk zal zich herstellen en opkomen uit de aarde en dan zullen de 10 koningen hun macht overdragen aan de heerser van dit rijk, die het kalifaat weer zal herstellen. Het woord kalifaat komt van het Arabische woord "Khalifa" en betekent Opvolger of Vervanger. De Kalief is de vervanger van Mohammed, maar in de Koran wordt hij geïdentificeerd als "God op Aarde". De Kalief is dus de goddelijke vervanger op aarde en is de politieke en religieuze leider, tevens de vervanger van de profeet Mohammed en al de profeten, ook Jezus. De moslims claimen dat Jezus een profeet is, en dus de kalief is ook een vervanger van Jezus, hij de antichrist, de vervanger tegenover Christus.

In Turkije waar de rivieren van het Paradijs ontspringen, de Eufraat en de Tigris. Het land waar Satan zetelt en van waaruit de antichrist zal komen.
Ezech. 28:12: “Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus (antichrist), en zeg tegen hem: Zo zegt de Heere HEERE: U, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid, u was in Eden, de hof van God.” Eden lag deels in Turkije en het Midden-Oosten.

Jezus zei dat als in de dagen van Noach, het ook zo zal zijn in de dagen van de Zoon des mensen, en zie waar de ark van Noach ligt, in Turkije, daar zoekt men de resten van de ark. De vlag van Turkije heeft de kleur van het scharlaken rode beest, samen met de sikkel en de ster. Dit zijn symbolen die van Satan, welke hij heeft gekozen voor de valse god. Dit rijk zal bestaan uit de Leeuw - Babylon - en de Beer - Perzië - en het Luipaard - Griekenland - de drie dieren die worden genoemd in Daniël 7 en zich verenigen tot het verschrikkelijk beest, het antichristelijke rijk.

Er is een heel goede reden waarom de hoer zit op het beest in de woestijn, die is beschreven als een samengesteld dier. De naam Arabië (in het Hebreeuws e'reb) betekent 'samengesteld volk en land' in de grondtekst. Daniël 2:43 heeft het ook over vermengde volken: “Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem - ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.” Het Hebreeuwse woord dat hier wordt gebruikt is arab (Aramaic) ar-ab'.
Daniel zegt in feite dat het vermengde volk een Arabisch koninkrijk is.

De Bijbel beschrijft verder een persoon als de valse profeet en de religieuze leider. Openbaring 13:11: “ En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee horens, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was.”

Zijn zetel zal zijn in Jeruzalem en met twee horens, als het Lam, waarbij hij mogelijk Joods zal zijn, alle wonderen zal uitvoeren als de antichrist en hem aanwijzen als de ware Messias, en deze valse profeet zal de mensen misleiden met de kalief als Imperator van het Midden-Oosten, hen aansporen om een beeld op te richten voor hem.
() Openbaring 14:14: “ En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd.”

De Bijbel vertelt niet welke vorm dit beeld zal hebben, maar op de top of het hoofd zal de sikkel en de ster staan en uit de luidspreker zal de oproep klinken van de valse profeet tot het gebed, wat uiteraard verbazingwekkend was voor iemand uit de oudheid: een beeld dat kan spreken.

()De afbeeldingen van 666 kan men vinden in de stilering van dit embleem. In deze kalligrafie komt twee keer het getal 666 voor, in het Grieks en in het Hebreeuws.()
In het Hebreeuws met de afbeelding van drie keer de "Wav" en in het Grieks met de afbeelding van drie keer de "Sigma"
()
()Ook hadden sommige Ottomaanse kaliefen een teken waarin duidelijk drie keer een zes is te zien. Dit merk heeft de betekenis van "krijger", inderdaad de naam van de Kalief "Tugra", het merk van het Beest. Dit is het teken van het Beest en zijn merk en ook het teken van zijn imperium. De Bijbel verbindt de sikkel met de ster, gevallen uit de hemel. Jesaja 14:12 zegt: “ Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken!”
Het beeld van Lucifer gevallen uit de hemel als een ster; en de antichrist zal daar een representatie van zijn.

()

Het hele beeldmerk is totaal islamitisch en het heeft dezelfde sikkel en ster/zonneschijf die gedragen wordt op het hoofd, ook te vinden op het Gouden Kalf dat aanbeden werd in de woestijn.
Elke Turkse president heeft een zegel met een achtpuntige ster dezelfde die ook werd gebruikt door Alexander de Grote. Het is niet verwonderlijk dat de antichrist de ster is, gevallen uit de hemel

()

Het teken van het Beest in Openbaring in de originele tekst van de Codex Vaticana uit 350 na Chr. bevat ook de Arabische tekst als in de afbeelding hiernaast. In het Arabisch staat daar van rechts naar links "Bismillah (in de naam van Allah) en de twee gekruiste zwaarden.

()

In de naam van Mohammed zitten ook de getallen verborgen met de XI = 60, de CHI - 600 en de STIGMA - 6 samen 666. De naam van Mohammed, een Man. Het is ook de belijdenis van de moslim dat deze man de boodschapper van god is. De Bijbel vertelt ons over het verschrikkelijke geloof en om niet het merkteken aan te nemen. Openbaring 14: 9-11: “Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.”

Buig dus nooit voor een kalief of een eed van trouw aan hem te zweren.
Neem nooit het merkteken aan van zijn naam als een tatoeage op het voorhoofd of hand of draag het niet als een bandage om het hoofd of rechterarm.
En aanbid niet het beeld dat hij opricht, ook al roept het u daartoe op, omdat u anders zult sterven of gevangen wordt genomen, en weiger ervoor te buigen.

Jezus Christus stierf voor uw zonden, roep zijn Naam aan en u bent gered. Alleen Hij heeft de macht om u te redden. Zijn Naam is de enige die u kan redden in de wereld en er is geen ander fundament, dus roep God vandaag aan als u gered wilt worden, en vraag Hem uw zonden te vergeven in het geloof dat Hij voor u stierf aan het kruis.

Vader God, ik geloof dat U uw Zoon Jezus Christus hebt gezonden. Om te sterven aan het kruis voor mijn zonden. Ik geloof dat Hij stierf en weer is opgestaan, en zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Vader, ik heb berouw. Vergeef alstublieft mijn zonden. Kom in mijn hart, en maakt mij een kind van U, in de Naam van Uw Zoon Jezus Christus. Amen

Johannes 3:16; “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”