www.wimjongman.nl

(homepagina)

Achter gelaten wegens slecht gedrag?

door Jack Kelley - september 2011

Een van de meest veelzeggende indicatoren dat de opname nabij is, is het aantal mensen die schrijven over hun angst dat als gevolg van hun gedrag ze zullen worden achtergelaten. Mensen zouden zich niet zo veel zorgen maken daarover, wanneer ze dachten dat de opname nog in de verre toekomst lag.

Ik weet zeker dat sommige van deze is te wijten aan de overtuiging door de Heilige Geest en in dat geval is het geen probleem, omdat de opname omdat wedergeboren gelovigen niet van de kunnen worden worden uitgesloten om welke reden dan ook.

Nee, ik denk dat de meeste angst voor het missen van de opname komt vanwege het valse “gedeeltelijke-opname” onderwijs. Er zijn verschillende variaties op dit thema, maar ze beweren allemaal dat alleen maar gered zijn niet genoeg is voor de opname, of het is niet genoeg om in het Koninkrijk te gaan nadat u bent opgenomen. Ze zeggen dat je ook waardig kan worden op een aantal bijkomende manieren. Naar mijn mening valt niets van dit alles te rijmen met de Schrift.

Ik wil het aanpakken op de manier zoals het US Treasury Department bankmedewerkers traint in het herkennen van vals geld. In plaats van ze te laten zien alle namaak en hen erop te wijzen wat ze nep maakt, richten zij zich op hoe legitieme biljetten er uitzien. Op die manier waarop de bank werknemers ter plaatse een biljet bekijken en het er niet uitziet als ze hebben geleerd het te herkennen, dan weten ze dat het vals is.

Laten we dat hetzelfde principe eens richten op wat de Bijbel zegt over wie in aanmerking komt voor de opname. Dan zullen we weten of wat we horen ook overeenkomt. Als het niet overeenkomt is het een valse leer.

Hoe we in aanmerking komen?

Om te kunnen bestaan ​​in de aanwezigheid van God, we moeten rechtvaardig zijn als Hij is. In de tijd van de Heer op aarde werden de Farizeeën beschouwd als de meest rechtschapen mannen in Israël. Ze waren absoluut dwangmatig in het houden van de wet, zelfs filterden ze hun water alvorens het te drinken om niet per ongeluk een kleine insect in te slikken.

Ze komen er bekaaid af in de Bijbel vanwege hun verzet tegen het Evangelie, maar zij stonden in hoog aanzien bij het volk als rolmodellen van de gerechtigheid.

Hun problemen met Jezus begon in de vroege dagen van Zijn bediening. Sprekende voor een grote groep aan de oevers van het Meer van Galilea, zei Jezus: “Want Ik zeg u dat, Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.” (Matt. 5:20). Ze hielden er niet van om te horen dat zij zouden worden uitgesloten van het Koninkrijk.

Toen legde Jezus uit dat gerechtigheid niet alleen een kwestie van uiterlijk gedrag is, maar ook een innerlijke motivatie. Boosheid is net zo slecht als moord, wellustige gedachten zijn net zo slecht als overspel. Hij ging verder met hen te leren dingen die hen verbazingwekkend waren voor hen, zelfs door te zeggen “Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.” (Matth. 5:48) om in aanmerking te komen voor het Koninkrijk. Tegen de tijd dat hij klaar was, was het duidelijk dat er geen mens op aarde ooit dit hoge niveau zou kunnen bereiken.

Toen Hij zei dat als ze vroegen Hem voor deze gerechtigheid Hij zou aan hen te geven. Ieder van hen. Hij zei: “Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden.” (Matt. 7:7-8).

Hij vergeleek het afhankelijk zijn van Hem op een smalle weg met een kleine poort (Matth. 7:13-14). De naam op de poort is, geloof. De verleiding om dingen te doen in onze eigen kracht, de poging om de dingen te doen om onze gerechtigheid veilig te stellen is moeilijk te weerstaan, maar als we niet oppassen zullen we ons op de verkeerde weg bevinden, de ene met de poortnaam, werk.
We moeten oppassen voor valse leraren die zullen proberen om ons van de smalle weg door een combinatie van geloof en werken. Het maakt niet uit wat voor soort goed werk dat we doen, zelfs als we het doen in Zijn naam, alleen degenen die de wil van onze Vader in de hemel doen zullen het Koninkrijk betreden (Matth. 7:13-23). En wat is de wil van onze Vader?

Jezus zei: “ Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.”(Johannes 6:38-40)

En wat voor soort werk verlangt hij van ons? Toen zeHem dit een paar verzen eerder vroegen, antwoordde hij: “ Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft.” (Johannes 6:29) Er is niets wat je kunt toevoegen aan je geloof in wat de Heer heeft gedaan. Geen goede werken van jou zal ofwel iets verdienen of je houd je plaats in de opname. Het is volledig gebaseerd op wat je gelooft en niet over hoe jij je gedraagt.

Paul had veel te zeggen hierover, en sommige van deze is ook verkeerd geïnterpreteerd.

Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd: namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. (Romeinen 3:21-22)

Onze gerechtigheid wordt ons toegerekend door het geloof, vanwege onze overtuiging dat toen Jezus naar het kruis ging Hij alle zonden meenam van ons leven en de volle straf daar betaalde voor hen (Kolossenzen 2:13-14). Als de straf voor al uw zonden reeds is betaald, wat kan je nog meer doen?

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping, het oude is voorbijgegaan, zie alles is nieuw geworden! (2 Kor 5:17.)

Vanuit het perspectief van God, bestaat de oude zondaar niet meer. Hij is vervangen door de nieuwe rechtvaardige heilige. Hoe kan dit?

“ Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.” (2 Kor. 5:21). “Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt.” ( Hebreeën 10:14)

Vanwege ons geloof in de toereikendheid van het kruis, God is in staat om ons niet te zien zoals we zijn, maar zoals we zullen worden wanneer we geperfectioneerd worden in de opname. De zonden die wij nog steeds begaan worden weergegeven alsof wij niet langer zondigen, maar de zondige natuur die tijdelijk nog steeds in ons woont. Hier is Paulus weer.

“Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ík dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont.” (Romeinen 7:18-20)

Degenen die willen ontkennen, vragen aandacht voor de passages als 1 Cor. 6:8-10 wanneer Paulus, schrijvend onder de invloed van de Heilige Geest dit zelf zou kunnen tegenspreken.

“Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.”

Maar ze stoppen iets te vroeg, want in vers 11 verklaarde Paulus: “Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.”(1 Kor. 6:11)

Merk op dat hij zei: “Sommigen van u zijn dat wel geweest” Omdat we een nieuwe schepping zijn, ziet God ons niet langer zoals we dat gewend zijn. We zijn gewassen, geheiligd en gerechtvaardigd. Met andere woorden, al onze zonden zijn weggewassen door het bloed van Jezus, hebben we ons heilig gemaakt door Hem, en Hij heeft ons rechtvaardig gemaakt. Net zo rechtvaardig als Hij is. Kunt u begrijpen dat dit alles werd gedaan door Hem. We kunnen deel hebben uitgemaakt van de groep zoals beschreven in 1 Cor. 6:9-10 ergens in het verleden, maar omdat wij ingestemd hebben met het offer van de Heer namens ons zijn we het niet meer.

Sommige mensen kunnen niet voorbij het idee komen dat goed zijn iets zal tellen en het ertoe doet, maar het is niet wat ze denken. Weer krijgen we Paulus zijn inbreng.

"“Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander.” (1 Kor. 10:23-24)

Hoewel we worden aangemoedigd om ons op de sterkst mogelijke manier te gedragen op een wijze die een lust is voor de Heer, nergens in het Nieuwe Testament wordt ons verteld dat ons gedrag ons heil in gevaar zal brengen, noch zal onze plaats in de opname in gevaar komen. Dus terwijl we in theorie kunnen doen wat we willen, zijn gedragingen gewoon niet goed. Allereerst kan onze slecht gedrag een negatieve invloed hebben anderen. We moeten ons er altijd bewust van zijn hoe onze acties worden bekeken, en we moeten nooit willens en wetens ons zo gedragen op een wijze die ertoe leidt dat een zwakkere broeder struikelt.

Ten tweede, en belangrijker, levende met wat we al hebben bereikt (zoals Paulus het in Phil. 3:16) is het hoe de Heer wil dat wij onze dank betuigen aan Hem voor wat we hebben gekregen. Niet om iets te verdienen of te houden, maar als dank voor wat we al reeds hebben. Het is iets waarvan Hij wil dat wij het zullen doen.

U ziet het, we krijgen het niet om wat we zijn, om enige verdienste of waardigheid van onze kant.
“Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.” (Efeziërs 2:4-9) Het is het beste cadeau ooit gegeven, het is gratis, en het is onze dankbaarheid waardig.

Dus de bottom line is je plaats in de opname dat kwam met uw toetreden tot de gemeente. Het is een deel van uw gegarandeerde erfenis toen u voor het eerst geloofde (Ephes. 1:13-14). En uw lidmaatschap van de gemeente kwam als gevolg van uw geloof dat Jezus Zijn leven gaf en te betalen de straf voor al uw zonden en weer opstond om te laten zien dat Zijn betaling voldoende was (Romeinen 10:9). Zodra je geloofde werd je gezien als net zo rechtvaardig als Hij is. Er is niets wat je kunt doen voor goed of slecht dat dit ooit zal veranderen (Romeinen 8:38-39). Dus als we allemaal zo rechtvaardig zijn als God is, hoe kunnen sommige het dan verdienen om mee te gaan in de opname en in het Koninkrijk te komen, terwijl anderen dat niet doen? Ze kunnen het niet.

Als een uiting van je dankbaarheid die je kunt kiezen om je zo te gedragen op een wijze die meer aangenaam is voor God. Dat is wat Hij wil dat je doet. Maar je kunt beter opschieten, want al snel zul je niet eens meer in staat zijn om dat te doen.
“Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.” (1 Tess. 4:16-17) Je kunt bijna de voetstappen van de Messias horen. 04-09-11

Kanttekening: Samengevat, de enige eis waaraan dus moet worden voldaan is dat men gelooft in het verzoenende werk van onze Heer Jezus Christus volbracht aan het Kruis. Niets meer en niets minder. Met de H.Geest komt ook het verlangen om te leven naar Zijn wil en een afkeer van de dingen die Paulus noemt.

Bron: Left Behind For Bad Behavior? | GraceThruFaith