www.wimjongman.nl

(homepagina)

Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen

12 november 2013 | door Douglas Hamp.

Vele jaren was deze passage "Waar het aas is, daar zullen de gieren verzameld worden" (Matt 24:28 NBG) een enorm raadsel. Als docent moest ik toegeven dat ik gewoon de betekenis ervan niet begreep. Albert Barnes, Adam Clark en vele anderen suggereren dat het verwijst naar het Romeinse leger dat in 70 na Christus de stad Jeruzalem omsingelde.

De betekenis is dat hij zou komen door middel van de Romeinse legers, zowel "zeker" als "plotseling", en zo onverwacht als zwermen gieren en adelaars, hoewel voor die tijd ongezien, zien ze hun prooi op een grote afstand en plotseling verzamelen ze zich in menigten eromheen. (Barnes over Matt 24:28; zie ook Adam Clark)

De Pulpit Commentary heeft een andere interpretatie met de suggestie dat Jezus het aas is en de adelaars verwijzen naar de gelovigen en engelen die terug komen met hem!

Het aas is Christus, of het lichaam van Christus, de gieren zijn de heiligen, of de ware christenen, die wat er ook gebeuren zal, met scherp geestelijk zicht altijd in staat zijn om Christus en zijn lichaam te onderscheiden, en als een kudde daar naartoe zullen komen.

Hoewel ik nooit bereid was om dergelijke figuratieve interpretaties te accepteren, had ik evenmin een antwoord. De oplossing werd uiteindelijk duidelijk toen ik een scène aan het schrijven was in mijn boek 'The Millennium Chronicles'. Net als zoveel dingen in het leven, nadat het antwoord is gegeven, lijkt het vreemd dat we het nooit eerder zagen.

Ik beschrijf de tweede komst in mijn boek ook in mijn video "De wederkomst en de Slag van Armageddon." Ik besefte dat de slag van Armageddon niet zal plaatsvinden in het dal Megiddo, maar in het dal van Josafat (buiten de stad Jeruzalem):

( )

Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed op de dag van de strijd.

“Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd.” (Zacharia 14:3 HSV)

“Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden.” (Zacharia 14:4 HSV)

- Als Jezus letterlijk de lichamen van de aanvallers zal vertrappen in dit nieuw gecreëerde dal dwars door de Olijfberg -

“ Ik heb de pers alleen getreden; er was niemand uit de volken met Mij. Ik heb hen vertreden in Mijn toorn, hen vertrapt in Mijn grimmigheid. Hun bloed is op Mijn kleding gespat, heel Mijn gewaad heb Ik besmet.” (Jesaja 63:3 HSV)

( )

Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg

- Dan komt het volgende in zicht.
Omdat er een ongelooflijke slachting zal plaats vinden bij het debacle van de legers van de antichrist, zal er een engel roepen tot de overvliegende vogels om naar beneden te komen voor het grote feest:

“En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God,” (Openb. 19:17 HSV)“om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten.” (Openbaring 19:18 HSV)

Ik geloof dat de terugkeer van Jezus zal samenvallen met de herfstfeesten, dan zal er een grote trek van vogels zijn die direct over Israël gaat. Alle de oceanen zijn veranderd in bloed, en al het groene gras en ten minste een derde van de bomen zijn vernietigd. Daarom zullen de arenden of gieren ongelooflijk hongerig zijn en op de uitnodiging om te komen ingaan, en zich op alle karkassen storten, die zeer welkom zullen zijn. Vandaar dat de arenden die Jezus genoemd heeft, letterlijk arenden (of gieren/aasvogels) zijn. Jezus noemde hen in relatie tot de tweede komst, om duidelijkheid te geven aan de discipelen, die hij aangemoedigd had om zich niet te laten misleiden door iedereen die zegt de Messias te zijn. Jezus' terugkeer zal worden begeleid door onmiskenbare tekenen.

“ Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd! Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet op uit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet.” (Matt 24:21-26 HSV)

Wanneer Jezus terugkomt, zal er een enorm bloedbad zijn, zozeer zelfs dat het niet zal zijn als in elk ander moment op aarde.

( )

Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen.

“want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.” (Matt 24:27 HSV)“ Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen.” (Matt 24:28 HSV)

Het is niet verrassend, dat delen van de Bijbel perfect in elkaar passen - maar alleen als de Bijbel letterlijk wordt geïnterpreteerd. Ik ontdekte veel andere teksten, waar met de geheel letterlijke interpretatie van de Bijbel zich verborgen passages openden. Men kan zich alleen maar afvragen welke andere passages zouden worden opgehelderd als we ze gewoon letterlijk zouden kunnen interpreteren. Blijf erbij, we zullen meer van dergelijke passages onderzoeken en de verbazingwekkend eenvoudige maar bevredigende verklaring ontdekken.

Bron: DouglasHamp.com - Educating. Inspiring. Transforming.