www.wimjongman.nl

(homepagina)


Aannames die als dogma’s worden neergezet.

Er zijn van de zogenaamde zekerheden die alom verkondigd worden en nergens in de bijbel worden ondersteund, maar als een dogma worden neergezet waar niet aan getornd mag worden.

In dit artikel wil ik toch eens proberen om die algemene opvattingen eens wat nader te beschouwen, of ze wel een kritische bijbelse blik kunnen weerstaan.

Zo wordt gezegd van Openbaring 13:7,8: “En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af.” Dit is iets wat altijd zo wordt uitgelegd, dat deze figuur de hele aarde zal beheersen. Maar is dat zo, of geven andere spreekwijzen en duidingen aan dat dit anders kan zijn?

Laat we eens kijken wat de oosterse benadering is van zulk spreken. We weten dat men in de oosterse landen gemakkelijk tot overdrijving komt. Zo zien we in het boek Daniël dat Nebukadnezar ook in superlatieven spreekt in de volgende tekst.
“Koning Nebukadnezar aan alle volken, natiën en talen die op de hele aarde wonen.”
Hij had wel een groot rijk, maar om nu te spreken over alle volken en natieën is wel erg overdreven. De rest van de wereld had wellicht nog nooit van de man gehoord.

Of wanneer Daniël zegt in 2:42: Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft Hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd.
Ook hier hetzelfde. Het gebied waar mensenkinderen woonden, slaat op de hele aarde, maar Nebukadnezar regeerde niet over hen, evenmin over de vogels die vlogen waar ze wilden. Het is beeldspraak.

In Daniël 4:1 zegt Daniël zelf: “Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk, van brons, dat heersen zal over de hele aarde.”
Dat derde rijk was het Griekse rijk wat over een deel van de aarde regeerde, wat bij lange na niet de hele aardbol betrof, toch wordt er gesproken over de hele aarde.

()

Dan 4:22: “Dat bent u, o koning, u die groot en sterk bent geworden. Want uw grootheid is zo toegenomen, dat zij reikt tot de hemel, en uw heerschappij reikt tot het einde van de aarde.”
Zie ook Dan 4:35.
Dan 6:26: Toen schreef koning Darius aan alle volken, natiën en talen die op heel de aarde woonden: Moge uw vrede toenemen!

Ook hier weer de overdrijving van wat voor westerse begrippen de hele aarde is. Het zijn alleen de hun bekende en onderworpen volken. Dus als in het oosterse spreken een dergelijke zinsnede staat hoeft dat helemaal niet de hele aardbol te beslaan.

Zelfs in Matt.12:42: De koningin van het Zuiden zal opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en het veroordelen, want zij is gekomen van de einden van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen; en zie, meer dan Salomo is hier! Hier is een koningin die twee/drie landen verderop woont, komt van het uiteinde van de aarde.

Als we zien hoe vrij wordt omgegaan met het begrip “gehele aarde” zouden we dit dan ook eens in het achterhoofd moeten houden aangaande de opmerking in Openb. 13, dat dit wel eens een imperium of alleen een deel van de aarde kan zijn? Het lijkt mij van wel.

Er zijn meer van die gedeeltes. Zo zegt Zacharia 14:16: Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt.
Hier wordt al heel snel van gemaakt dat de hele wereld naar Jeruzalem zal optrekken. Maar dat staat er niet. Er staat: Alle volken die zijn opgerukt naar Jeruzalem. Dat houdt in dat er ook volken zijn die niet oprukten.

Verder zegt Zach. 12:2: Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Wat maken de uitleggers ervan, dat ieder volk op aarde zal oprukken naar Jeruzalem voor een belegering. Maar dat staat er niet, slechts de volken van rondom zullen optrekken voor een belegering. Deze volken nemen een aanstoot aan Jeruzalem, wat ze in handen willen krijgen, daar waar hun godsdienst moet zegevieren. De landen die niet van rondom zijn, hebben er weinig belang bij om Jeruzalem in bezit te krijgen, toch? Het Vaticaan en de Vrijmetselarij alleen, denk ik.

In Joël 3:12 staat: ...zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Alle volken bijeenbrengen in het dal?
Daar komt in vers 12 een correctie op: De heidenen zullen zich opmaken, en optrekken naar het dal van Josafat; maar aldaar zal Ik zitten om te richten alle heidenen van rondom.
Laten we wel wezen, als alle volken van de aarde zouden komen naar dat kleine stukje grond, dan past dat niet.
Ook hier beperkt het zich weer tot de volken van rondom.

Dan een nog heter hangijzer. Wat is het rijk van het vierde beest uit het boek Daniël?
Dat is volgens de uitleg van oudsher het Romeinse rijk. Ja? Stemt dat overeen met de criteria die de bijbel geeft voor dat rijk?

Laten we eens zien waaraan dat rijk volgens de bijbel moet voldoen. Wat zegt Daniël daarover?
Daniël 2:40:En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles. en Daniël 7:7: Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervóór geweest waren.

Let op, dat rijk moet de voorgaande imperiums (de rest) vernietigen, cultureel, godsdienstig en moreel verbrijzelen.
Zo, en wat deed het Romeinse Rijk? Het bracht recht en orde, legde wegen aan, liet iedereen geloven wat men geloofde, nam zelfs de cultuur, godsdienst en een zekere democratie over van de Grieken, het was zelfs deels Grieks geworden, welke cultuur nu nog in Europa voortleeft, en wat nog belangrijker was, men veroverde slechts een derde deel van de voorgaande Babylonische en Perzische en Griekse rijken, de rest bleef ongemoeid.
Dat ijzeren rijk bestaat slechts uit de twee benen. Het moet dus bijna van het begin af aan opgesplitst zijn. Ook hier voldoet het Romeinse Rijk niet aan.

()

Dit Rijk faalt dus voor de criteria die Daniël geeft voor dat vierde rijk.
Is er dan een ander rijk dat enige tijd na het Griekse rijk is gekomen? Ja, dat is het Islamitische Kalifaat dat vanaf 700 na Christus dit hele gebied overgenomen heeft van wat eerst de drie dieren/rijken beheersten, totdat de westerse mogendheden het gebied binnenvielen in de oorlog tegen het Ottomaanse rijk, waarbij het laatste Kalifaat werd opgeheven en men het hele gebied toen overnam.
Toen de Ottomanen werden verslagen viel het Kalifaat uiteen, en later verdeelden de westerse mogendheden het gebied in een aantal staten die alleen nog maar door cultuur en geloof aan elkaar verbonden waren. Een mengelmoes die wel met elkaar verkeerde, maar niet meer een echt machtig rijk vormden. Daaruit komen dus de 10 koningen uit naar voren.

()

Het Kalifaat leek ten dode opgeschreven, maar vandaag de dag zien we de opleving naar een nieuw kalifaat. En wie zal dat gaan beheersen? Wel de antichrist zal er zich sterk voor maken.
De islam heeft wel de gehele godsdienst, cultuur en wetten van die volken totaal vernietigd in die gebieden en het eigen wezen daarvoor in de plaats gezet. Islam betekent ook “onderwerping”. Elk aspect van het leven wordt beheerst. In het rijk van dat vierde dier is geen ruimte voor andere culturen of geloven, iedereen moet zich onderwerpen. Het is keihard en meedogenloos. Wie niet wilde meewerken, werd vermoord, afgeslacht.

Maar dan, zo zal men aanvoeren, die twee benen dan? Wel dat is ook een slecht voorbeeld. Twee benen zijn even lang, maar het west-romeinse rijk regeerde van 27 voor Christus tot 476 na Christus en het oost-romeinse rijk van 395 na Christus tot 1453, beetje mank geval.

Dat is veel beter toepasbaar op het Islamitische rijk. Kort na de dood van Mohammed splitste het zich geestelijk in twee delen. Het Soennitische en Sji'itische deel. Een geestelijk rijk dat zal uitlopen op 10 koningen, waarvan we niet eens zeker weten of de Bijbel aardse koningen bedoelt of geestelijke vorsten. Ondanks de scheiding van geesten in twee delen bleef het een ijzeren rijk voor de inwoners.

De Romeinen voldoen niet aan de voorwaarden die het vierde dier beschrijven en de EU kan dan ook niet de voortzetting zijn van dat vierde dier. Europa heeft nooit de culturen vernietigd van de koloniale volken. Vanuit Europa ging de boodschap van het Evangelie over de wereld met liefde en genade, Maar het verdrong niet massaal de culturen van de koloniale volken. Eerder nog probeerde men de zendelingen te weren als slecht voor de handel.

() () ()
Babylonische rijk Perzische rijk Griekse rijk

We waren te vroeg met het trekken van de conclusies. Daniël was een verzegeld boek dat pas in de eindtijd helemaal zal worden verstaan. Nu we in dit tijdperk zijn aangekomen, en nu blijkt pas wat er zich gaat voltrekken. In de vorige eeuw was er zelfs geen sprake van dat het kalifaat zou kunnen opleven. Nu staat het ons te wachten en de hele westerse wereld werkt er aan mee.

Verder, Johannes schrijft dat het beest, dat er was, weer terug zal komen. Hoe moet je daar dan mee omgaan? Ten eerste weten we niet eens of het geestelijk of aards bedoeld is. Dat het aards is, wordt aangenomen. Maar is dat zo? De Engelenvorsten die deze gebieden beheersen blijven de vijandschap uitstralen naar Israël.

Ook al waren het legioenen in dienst van de Romeinen, die de Tempel hebben verwoest, ze komen uit het Midden-Oosten. Dus het argument dat het volk van een toekomstig Vorst (Sar?) dat verderf zal brengen over de stad en het heiligdom, dat dit de Romeinen zijn, berust op een verkeerde aanname. De focus legt men teveel op de vorst, maar de focus ligt op het volk wat het heiligdom zal vernietigen. De vorst is nog toekomstig, het volk niet.

Deze legioenen waren uit de landen gerekruteerd, die liggen in wat nu het huidige Midden-Oosten is. Er waren geen Italiaanse soldaten meer in dat gebied. Alleen de Pretoriaanse garde bestond nog uit Italianen.

Legioen

V Macedonia
X Frentnesis
XV Appolnaris
Het Achtiende
III Gallica
XII Fulminata-
-
-
-
-
-

Regio

Judea
Syrië
Syrië
Egypte
Syrië
Klein-Azië

In het boek van Josephus staat te lezen dat alleen de hoogste leiding uit Romeinen bestond. Maar deze hebben geen bevel gegeven tot de vernietiging, dat hebben de soldaten uit zichzelf gedaan. Titus gaf juist bevel om de brand te blussen, maar de soldaten in hun razernij gaven geen gehoor aan het bevel. Zelfs toen het gouden dak begon te smelten en het goud tussen de stenen liep, werd de tempel totaal afgebroken om het goud in bezit te krijgen.
Ook hier is reden om niet de Romeinen aan te wijzen, maar de eerdere aanwezige volken en machten van rondom.

Met deze inzichten komt de antichrist voort uit de islamitische wereld, hoe dan ook en niet uit Europa. Het beest was er, in die gebieden van de eerste drie rijken, en komt weer terug uit dat gebied, hoe dat komende rijk er dan ook uit mag gaan zien. Momenteel staat men te dringen om het Kalifaat op te richten.

Een volgende aanname is dat de antichrist een jood moet zijn, want hij sluit een verbond met Israël. Ook dat is nergens te vinden. De tekst die daarvoor wordt gebruikt komt uit Daniël 9:27: En Hij zal velen het verbond versterken één week (jaarweek); en in de helft van de week zal Hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over een gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten is, zal uitgestort worden over de verwoeste.
Er staat een verbond met velen. Wie zijn die velen? Om daar de Joden voor aan te wijzen, is een aanname, die ook al tot dogma is verheven.
Er staat echter nergens dat hij orders geeft tot de bouw van de tempel, hij is een verwoester, geen bouwer. Wat hij doet is het offer laten ophouden, omdat hijzelf aanbeden wil worden via het beeld. Uit deze tekst is niet op te maken hoe hij het land is binnengekomen. Hij kan het ook overweldigd hebben, gelijk het aard van het beest is.

Daniël 11 gaat van vers 1 tot 36 over de geschiedenis in dat gebied tot aan de diaspora van de Joden. Dan komt er een sprong naar de eindtijd. Vergeet trouwens al die tussenteksten die zijn toegevoegd door uitleggende vertalers, en soms zeer misleidend.

In Daniël 11:40 blijkt ook dat hij niet de hele aarde onder zijn macht heeft en dusdanig sterk is dat niemand het tegen hem op durft te nemen, zoals Openbaring vanwege de uitleg lijkt te zeggen. In Daniël 11:4-45 kunnen we lezen dat er machten zijn die hem aanvallen.
Dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden hem met de horens stoten. En de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, ze overspoelen en erdoorheen trekken. 41 Hij zal het sieraadland binnentrekken, en vele landen zullen struikelen. Maar deze zijn het die aan zijn hand zullen ontkomen: Edom, Moab en de voornaamsten van de zonen van Ammon. 42 Hij zal zijn hand tegen de landen uitstrekken. Ook voor het land Egypte is er geen ontkomen aan. 43 Hij zal heersen over de verborgen schatten van goud en zilver en al de kostbaarheden van Egypte. De Libiërs en de Cusjieten zullen in zijn voetstappen treden. 44 Maar de geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen. Daarom zal hij in grote grimmigheid uittrekken om velen weg te vagen en met de ban te slaan. 45 En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zee├źn opzetten, bij de berg van het heilig sieraad. Dan zal hij tot zijn einde komen, en geen helper hebben.

Er is reden on aan te nemen, omdat Edom, Ammon en Moab ontkomen, dat dit het gebied is waar de antichrist uit voortkomt. Maar let op, ook dat is een aanname, geen profetie.

Hij is helemaal niet zo aardig tegen Israël, integendeel hij trekt er om de een of andere reden gewoon binnen. Hij is geen Jood, brengt geen vrede en is ook geen wereldmacht in de westerse zin, alhoewel, Amerika noemt men ook een wereldmacht maar moet toch genoegen nemen met een stuk van Noord-Amerika.

Dan de veronderstelling dat de hele moslimbevolking niets meer voorstelt na de oorlog van Gog en Magog als die legers zijn vernietigd in het land Israël, ook dat is een te sterke aanname. Waar staat dat? Er staat dat het leger van God en van de volken bij hem, dat in Israël staat, wordt vernietigd en hoe groot dat leger is staat er niet bij, velen. Als alle islamitische legers in het land van Israël zouden staan is het wel dringen geblazen, dat lijkt een beetje teveel, het zijn bij elkaar 32 miljoen soldaten, waarvan alleen Iran, Turkije en Egypte al zo’n 6,5 miljoen. Ook al zouden in Israël de legers totaal worden vernietigd, dan zouden er nog voldoende zijn achtergebleven in de totale islamitische wereld.

Helemaal van de wijs af? Kan ik begrijpen, want dat was ik ook toen ik dit inzag en al die oude dogma’s had verkondigd. Maar met het voortschrijden van de tijd moet men toch inzien dat er een hele ommekeer plaats heeft gevonden en de opvattingen uit de jaren '70 van de vorige eeuw niet meer plausibel zijn. Het is niet gemakkelijk om de oude vertrouwde dogma’s los te laten. Maar als je meer inzicht wilt krijgen, zul je toch open moeten staan voor andere inzichten.

Willem Jan Jongman