www.wimjongman.nl

(homepagina)

Geschiedenis van Chanukkah

In 168 V.CHR., op de 25ste dag van Kislev, die in November/December valt, het leger van de Grieks-Syrische Koning, Antiochus Epiphanes, ontheiligde de Tempel van de God van Israël. Hij gaf opdracht tot het offeren van een varken op het altaar van de Tempel, had ook heidense goden in het Heiligdom gebracht, en verbood alle verering van de God van Israël - evenzo ook de Thora van de God van Israël.
Hen die verkozen om de Heilige eerder te gehoorzamen dan de mens, werden gezien als overtreders en tot de doodstraf veroordeelt.
Onder de leiding van Juda de Maccabeeër die ook de "Hamer" genoemd werd, verzetten een gelovige rest zich tegen de Syriërs. Zij riepen YHVH Tsavaoth, de God van de Legers van Israël aan, en vroegen Hem om hen in hun strijd te helpen. Hoewel zij enorm in aantal werden overtroffen, slaagden Maccabeeërs erin om de controle van Jeruzalem in 165 v.Chr te heroveren.

Volgens traditie, voorzag de Almachtig hen toen voor één dag olie voor de Menora in de Tempel stond terwijl het acht dagen duurt, voordat de verse heilige olie gereed was - waarmee de Tempel werd verlicht. (Nota: Er is geen historisch verslag van dit wonder in de vroege verslagen van Chanukkah en het wordt door velen betwist.) De Maccabeeërs reinigden toen de Tempel, en op de 25ste dag van Kislev, precies drie jaar nadat de Syriërs het Heiligdom hadden ontheiligd, werd een nieuw altaar ingewijd.
Zoals gezegd in de herdenking van de overwinning over het kwaad, en omdat zij als Joodse mensen de acht dagen durende Sukkotfeest niet op de juiste tijd hadden kunnen vieren, - de glorie aan hun God gevend voor het overleven van hen op hun vijanden.
Chanukkah betekent "Toewijding" en wordt een type van viering als "Sukkot" verondersteld te zijn maar uiteindelijk ging het een eigen leven leiden.

In het Apocriefe boek, I Maccabbeeën 2-4, lezen we over de vrome Israëlieten die weigerden om neer te buigen voor valse goden. Om die gebeurtenis in onze dagen te eren, wordt in de diensten in de synagogen rondom in de wereld de profetische passage van Zacharia gelezen: "Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen, zegt de HEER van de hemelse machten, maar met de hulp van mijn geest." (Zach 4:6).
Op acht eenvolgende dagen branden de Joodse mensen kaarsen op een negen vertakte Kandelaar Chanukkah (in tegenstelling tot een zeven vertakte Menora die in de Tempel was).
Vlak vóór zonsondergang, verzamelen de families zich om de eerste kaars tijdens dit "Festival van Lichten" aan te steken. De kinderen worden cadeaus gegeven van geld en chocolade, en een tollenspel wordt gespeeld met een speciale draaiende bovenkant en met bonen. De liederen van Chanukkah worden gezongen en het verhaal van het herstel wordt naverteld.

Het middelste, van de kaarsen van de Chanukkia kandelaar wordt traditioneel de sjamaan of de knecht genoemd.
Elke nacht, worden andere kaars(en) gebruikt om de kandelaar aan te steken. Voor de eerste nacht, is het gebruik om één kaars, de meest rechtse aan te steken, op tweede nacht twee; elke nacht één kaars toevoegend tot op de laatste nacht, alle acht kaarsen door de sjamaan wordt aangestoken.
De negen-vertakte lampen Chanukkah werd gecreëerd voor deze gelegenheid omdat de rabbijnen vonden dat de Joden niets zouden moeten reproduceren wat in de Tempel voorkwam. Deze zouden lampen moeten worden genoemd de Chanukkia, om het van de door de Geest-geïnspireerde zeven-armige Menora te onderscheiden die in Tabernakel en de Tempel was.
Lang geleden, hadden de Maccabeërs een grote militaire overwinning voor de Joodse mensen. Zij wonnen omdat zij de Almachtige geloofden. Wegens hun door geloof gevoerde acties (die aan de gunst van YHVH worden verbonden), was de Tempel heringewijde en de vrijheid om de God van Israël te aanbidden hersteld. In en door hen, bevestigde de God van Israël nogmaals Zijn wens om Zijn mensen te bewaren.
In dit verhaal zien wij een beelden van hen die de "goede herders" - leiders zoals de Maccabeërs volgen. De nadruk van de viering ligt op trouw, op gewijd wordt aan oprechtheid. Wij moeten gelovig en oprecht zijn zoals ook onze God is. Maar hoe moet de niet Joodse gelovige in Messias tegenover deze vakantie staan? Kunnen zij alleen eenvoudig de tradities van onze Joodse broers volgen, of is daar iets meer voor ons om hier in te zien en te volgen?

In John 10:22-24, lazen wij, In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was winter. Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo.
De één zegt dat deze verzen bewijzen dat Yeshua Chanukkah vierde. Anderen vinden dat een afbeelding dat Hij het van een afstand bezag, vanuit de zuilengang van Salomo. Hoe dan ook, we weten dat hij daar was en dat, op dat ogenblik, Judeërs hem vroegen: “Hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de Messias bent, zeg het ons dan ronduit.” In zijn reactie, bevestigde Yeshua Zijn eenheid met YHVH, en hij maakte het duidelijk dat hij Zijn mensen leidde. Hij zei, “maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, en de Vader en ik zijn één.” Wij lazen dat, toen hij dit zei, Toen de Joden weer stenen opraapten omdat ze hem wilden stenigen Zij vertelden hem dat zij dit deden voor de godslastering: “u bent een mens, maar u beweert dat u God bent!” (John 10:24-32). Dit is de tweede keer die zij iets zochten om Yeshua te stenigen. De eerste keer was tijdens een Feest van de Tempel toen zij de grote menora's aanstaken en hij uitriep, “Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.” (John 8:12) Wanneer Hij gevraagd naar zijn Messias-schap tijdens Chanukkah, waarom antwoordde Yeshua met Zijn beeld van eenheid met YHVH, en later door te spreken over Zijn schapen die Zijn stemhoren en te bevestigen dat die beschermd worden door de Vader?
Omdat de mensen grote nadruk op fysieke diensten voor hun onderdrukkers legden. Zelfs Judas Iskariot wilde een Messias die de Romeinse onderdrukkers verpletterde zoals de Maccabeeërs deden met de Syriërs. Maar Messias Yeshua wilde iets groter en blijvendst voor Zijn volgers.

Gereinigde Tempels en de Zuivere Lichten.

Messias Yeshua wil mensen die niet houden van hun levens, zelfs als ze het niet kunnen behouden. Hij streeft naar mensen die zich op het reinigen van de andere tempel zullen concentreren, die tempel die door Zijn Heilige Geest wordt opgebouwd. Als zijn mensen, moeten wij tempels zijn van de Levende God, en wij moeten Zijn Ruach HaKodesh, Zijn Heilige Geest toestaan, om onze harten te reinigen. Op die manier, zal het licht van Yeshua ons vanuit ons binnenste verlichten. Messias Yeshua zal in ons de olie (symbool van de H.G.) gieten en wij zullen levende voorbeelden zijn voor de wereld aangaande Zijn bescherming en zorg. (2 Cor 6:16; 7:1; Heb 9:14; 1 John 1:9; Mat 5:14; John 8:12). Messias Yeshua is de "Knecht" (Sjamaan) genoemd "Israël" die naar de stammen van Jacob werd gestuurd om te verrijzen en op te heffen en de bewaarden van Israël te herstellen. Yeshua is vooral een licht voor de "Goyim (Christelijke Naties)," voor hen die eens bestemd waren om de melo hagoyim, of de “volheid der heidenen” te worden. Hij is de Goddelijke Herder van de in vroegere tijden verspreide stammen van Ephraïm/Israël, van de veronderstelde “Verloren Stammen” (Jesaja 49:6; Gen 48:19). YHVH zei dat Hijzelf zou zoeken naar Zijn verloren schapen. Hij zei ook. Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen.
Ik zal een andere herder (één herder) over ze aanstellen, één die ze wèl zal weiden: David, mijn dienaar. Hij zal ze weiden, hij zal hun herder zijn. Ik, de HEER, zal hun God zijn, en mijn dienaar David hun vorst. Ik, de HEER, heb gesproken.
“Juda, en de Israëlieten die bij hem horen. Neem dan nog een stuk hout en schrijf daarop: “Jozef” - dat is het stuk hout van Efraïm - en heel het volk van Israël dat met hem verbonden is. Voeg die twee samen tot één geheel, zodat ze in je hand één stuk hout vormen.”
(Jesaja 8:23; Ezech 34:11,23-30; 37:15-28; Amos 9:9).

Zij die de Goede Herder volgen hoeven geen onderdrukkers te vrezen. Zij moeten eenvoudig in Hem vertrouwen en worden gevuld met Zijn licht. (Jesaja 2:5; 1 Petrus 2:9,10; Hos 1:211; 2:23; Lucas 1:33)

Door dit Chanukkahfeest, laten we dat vieren door ons opnieuw toe te wijden aan onze God, aan de Heilige van Israël.
Laten we vragen aan de Vader om ons opnieuw te bezielen: Beter horende naar de stem van onze Herder - Hulp bij het opbouwen van Zijn Heilige Tempel in de Geest - bereid om te worden gereinigd wanneer Ruach met Zijn licht op onze zonde schijnt - en meer toegewijd worden aan het herstel van Zijn Koninkrijk voor het gehele huis van Israël.
Verzamel zo de familie en de vrienden bijeen, steek aan de menoralichten, en denk na over de verzen in de bijbel die gaan over het Licht:

Nacht 1: Joh. 1:1-12; 8:12; 9:5; 12:35-36.
Nacht 2: Ps 4:6; 27:1; 56:3; 89:15; 119:105,130.
Nacht 3: Jes 2:5; 10:17; Matt 5:14-16.
Nacht 4: Luk 11:3037; Handelingen 26:18; 2 Cor 4:4-6.
Nacht 5: Phil 2:1416; Jes 42:16.
Nacht 6: Eph 5:8-15; Spr. 6:23.
Nacht 7: 1 Petrus 1:1; 2:910; 1 John 1:59.
Nacht 8: Joh.3:19-21; 1 John 2:9-11.

Vader, wij vragen u om ons te reinigen en ons te helpen om op de weg te lopen die ons van binnenuit verlicht, om vóór mensen te stralen, zodat zij ook hoop en veiligheid in U zouden kunnen vinden. Help ons het komende jaar te laten zien wie het Licht van God en de Herder van Israël is.
“In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.” (John 1:4).
“Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER.” (Jes 60:1)

www.messianicisrael.com