www.wimjongman.nl

(homepagina)

De 153 vissen

Door 'Joy by Surprise' - 25 juli 2017 (het artikel is geschreven in 2015.

Het Evangelie van Johannes vertelt ons in hoofdstuk 21 van een verschijning van de Messias om de zijnen te onderwijzen na zijn opstanding. Zijn leerlingen hebben een hele nacht gevist en niets gevangen. De Messias is aan de oever van het meer en Hij vraagt aan zijn leerlingen hun net uit te werpen aan de andere kant van de boot. Ze gehoorzamen, en vangen een net vol met grote (Grieks - Megas) vissen. Het net zit vol en bevat 153 vissen.

Onlangs was er een totale zonsverduistering op 20-3-2015 in het midden van de vier totale maansverduisteringen op Pascha 2014, Soekot (Loofhuttenfeest) 2014, Pascha 2015 en Soekot 2015.

Ik was onder de indruk van de zonsverduistering op 20-3-2015 en heb die nauwkeuriger onderzocht. Een echt vreemde zaak daarbij was op het eerste gezicht dat het precies eindigde op de Noordpool.

( )

Duizendjarige canon van zonsverduisteringen

Grafische Courtesy: "Zonsverduistering-voorspellingen door Fred Espenak, EclipseWise

Eén dag = één jaar

Er bestaat iets op de Noord- en de Zuidpool dat nergens anders op aarde bestaat. Op de Noord- en de Zuidpool is één dag gelijk aan één jaar. Dit feit heeft Bijbels profetische gevolgen zoals verderop in het artikel zal worden uitgelegd. Op de Noordpool komt de zon op rond 21 maart van elk jaar en blijft gewoon cirkels draaien in de lucht gedurende de komende zes maanden. Er is voortdurend daglicht op de Noordpool gedurende deze 6 maanden.

De zon bereikt zijn hoogste punt aan de hemel op 21 juni. Daarna begint een geleidelijke afdaling naar de horizon en raakt hij de horizon op 21 september. Hij daalt vervolgens lager af onder de horizon en de schemerzone duurt enkele weken voort. Tot de hemel helemaal donker is en de nacht ongeveer 5 maanden duurt, totdat de schemerzone rond 1 maart weer begint. De zon verschijnt dan opnieuw aan de horizon met daglicht op ongeveer 20 maart.

Ik heb een computerprogramma dat kan worden gebruikt voor het observeren van de hemel vanuit verschillende steden op de aarde, en ook vanuit de Noord- en Zuidpool. Het is een zeer nauwkeurig programma en het toont de exacte positie van zon, maan, planeten en sterren op elk moment van de dag nauwkeurig tot op de seconde in tijd. Met behulp van het programma was ik waarnemer bij de Noordpool om te zien hoe de zonsverduistering van 20-3-2015 eruit zou zien. Ik was zeer verrast.

Hier is een beeld van de zon zoals die verscheen op 19-3-2015, precies één dag voor de zonsverduistering van 20-3-2015. De blauwe deel is de hemel, het grijze gedeelte is de aarde met de horizon. Je kunt zien dat de zon lijkt te beginnen met opstijgen boven de horizon nadat hij onder de horizon was gedurende de afgelopen 6 maanden. Hoewel de zon wordt gepresenteerd in zijn geheel in deze afbeelding, zou het deel onder de horizon niet zichtbaar zijn voor een aardse waarnemer. De zon cirkelt volledig aan de horizon in een 24-uurs periode, en gaat zeer geleidelijk steeds hoger. De afbeelding hieronder is hetzelfde punt op de lokale meridiaan waar de zonsverduistering een dag later zou plaatsvinden. De lokale meridiaan is een term waarmee astronomen objecten aan de hemel vinden. Ook is de zon eigenlijk geheel onder de horizon op dit punt in de tijd, maar de atmosferische buiging maakt dat de verschijning hoger op de horizon komt.

()

Hieronder een afbeelding van de verduistering op 20-3-2015 in het definitieve stadium, net voordat er opnieuw zonlicht verschijnt. Deze beelden zijn gecorrigeerd voor atmosferische lichtbrekingen om te laten zien wat een echt persoon zou zien bij het observeren van de zonsverduistering. In werkelijkheid is de verduisterde zon gedeeltelijk onder de horizon op dit punt in de tijd, maar de atmosferische buiging maakt het mogelijk dat de waarnemer het geheel boven de horizon ziet.

()

De totale zonsverduistering in de bovenstaande afbeelding duurt in totaliteit ongeveer 152 graden 25 minuten en raakt net de 153 graden om 10:18:29 UT zoals blijkt uit de totaliteit.

Hieronder is een afbeelding van de zonsverduistering om 10:18:30 UT, één seconde na de afbeelding van hierboven, de zon knippert rond de rand van de maan als het juist het 153 graden merkteken raakt.

()

De markering van de 153 graden is belangrijk, want dat is ook het aantal vissen dat vermeld is in Johannes 21:11:

Johannes 21:1-14 Na deze dingen openbaarde YAHUSHUA Zichzelf weer aan de discipelen aan de zee van Tiberias; en op deze wijze openbaarde Hij zichzelf.

Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanaël, die uit Kana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeüs, en twee anderen van Zijn discipelen.
Simon Petrus zei tegen hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem: Wij gaan met u mee. Zij gingen naar buiten, en gingen meteen aan boord van het schip; en in die nacht vingen zij niets.
En toen het al ochtend geworden was, stond YAHUSHUA aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het YAHUSHUA was.
YAHUSHUA dan zei tegen hen: Lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordden Hem: Nee.
En Hij zei tegen hen: Werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen.
De discipel dan die YAHUSHUA liefhad, zei tegen Petrus: Het is de Heere! Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee.
En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver, slechts ongeveer tweehonderd el, van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen.
Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen, en brood.
YAHUSHUA zei tegen hen: Breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt.
Simon Petrus ging ernaartoe en trok het net op het land, vol grote vissen, honderddrieënvijftig, en hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet.
YAHUSHUA zei tegen hen: Kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde Hem te vragen: Wie bent U? want zij wisten dat het de Heere was.
YAHUSHUA dan kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus Zich aan Zijn discipelen openbaarde, nadat Hij uit de doden opgewekt was.

Maar dat is niet alles...

Op het moment dat de zon in een totale zonsverduistering was op de Noordpool, werd de hemel donkerder, en het sterrenbeeld Vissen werd zichtbaar, de twee vissen. Hier ziet u hoe de hemel eruit ziet:

()

De zon wordt verduisterd op 153 graden in het sterrenbeeld Vissen met de vissen. Het is een bevestiging dat deze bijzondere zonsverduistering Bijbels relevant is voor Johannes 21 en de 153 vissen in het net.

Maar dat is niet alles...

Tien seconden nadat de zon de 153 graden raakte en net begint weg te gaan uit de totale zonsverduisteringen, loopt de 0 graden lokale meridiaan precies over Regulus, de koningster in het sterrenbeeld Leeuw, die staat voor YAHUSHUA, de Leeuw van Yahudah. Dit gebeurt aan de andere kant van de hemel vanaf de eclips, 153 graden er vandaan. Dit wordt weergegeven in de afbeelding hieronder.

()

Deze zonsverduistering bevestigt de relevantie met hoofdstuk 21 uit Johannes.

Maar dat is niet alles...

Vergeet niet, voor een persoon die zich permanent op de Noord- of Zuidpool bevindt, is er slechts één dag per jaar. Zonsopgang rond 21 maart en zonsondergang rond 21 september op de Noordpool. Dat brengt ons bij een zeer onheilspellende tijd, gelet op de interpretatie van de vier Tav verduisteringen.

Op 11 oktober 539 voor Christus had de koning van Babylon een feest met zijn provinciale gouverneurs. Ze waren wijn aan het drinken. De koning riep om het heilige vaatwerk te brengen, dat zijn grootvader had mee genomen uit de tempel in Jeruzalem. De koning en zijn vrienden dronken wijn uit het heilige vaatwerk en prezen hun vreemde goden. Onmiddellijk verscheen er iets in de vorm van een hand die een bericht op de muur schreef in een taal die niemand kon begrijpen. De koning werd zo bang bij de aanblik dat zijn knieën begonnen te knikken. Hij riep zijn astrologen en wijze mannen op, maar niemand kon de vreemde taal lezen.

Hier is hoe het handschrift op de muur eruit kan hebben gezien:

()

Het bovenstaande bericht zegt "mna mna tkl uprsn" in het oude picturale Hebreeuws. Dit is het Hebreeuwse alfabet dat in gebruik was toen Mozes de tien geboden bij de berg Sinai ontving. Dit alfabet kan onbekend zijn geweest aan de Babyloniërs, maar niet bij de Hebreeuwse geleerden, zoals Daniel uit Jeruzalem.

Daniel, een Hebreeër, werd geroepen en hij kon onmiddellijk het bericht lezen. Geen probleem.

Het handschrift op de muur was een kennisgeving van een uitspraak van YaHuWaH, de Elohim van de Hebreeën: De koning van Babylon zou zijn Koninkrijk verliezen. Hij had publiekelijk het vaatwerk verontreinigd dat was gewijd aan YaHuWaH. Die allereerste nacht heeft Ugbary, een vertegenwoordiger van Cyrus (Hebreeuws "Koresh", wat betekent "de zon") en koning van Perzië, Babylon ingenomen. Zonder slag of stoot nam hij de controle over. De koning van Babylon werd die avond vermoord door zijn eigen dienaren. Koresh, de Perzische koning zelf, betrad het oude Babylon op 29 oktober 539 v.Chr.

Het vraagstuk met deze Noordpool-verduistering op 20-3-2015 en zijn positie aan de hemel, die een Bijbelse relevantie aangeeft, is deze: op de Noordpool zijn er precies 7 volledige jaren gepasseerd vanaf het handschrift op de muur op 11 oktober 539 v.Chr. tot aan 16 juni 2019. Onthoud: één dag op de Noord- of Zuidpool = één jaar overal elders op aarde ten zuiden van de poolcirkel en ten noorden van de zuidpoolcirkel.

365,2422 dagen (jaren) x 7 = 2556,6954 jaren = 7 jaar op de Noordpool.

11 oktober 539 v.C. + 2556,6954 jaren = ongeveer 16 juni 2019 AD

29 oktober 539 v.C. + 2556,6954 jaren = ongeveer 2 juli 2019 AD

Zeven is het bijbelse volledige getal. We zijn momenteel aan het einde van het tijdperk gekomen, of iemand dat eerlijk wil zien of niet.

De koning van het oude Babylon is met het drinken van wijn uit YaHuWaH's apart gezette vaatwerk een beeld van de koning van het moderne Grote Babylon met het drinken van het bloed van YaHuWaH's heiligen, die apart zijn gezet.

Mattheüs 24:7 - Want volk zal opstaan tegen volk en Koninkrijk tegen Koninkrijk: en er zullen zijn hongersnoden, pestilentiën en aardbevingen zijn op diverse plaatsen.
Al deze dingen zijn het begin van de smarten.
Dan zullen zij u overleveren, en u vermoorden: en u zult gehaat worden door alle volken omwille van Mijn Naam.

Op 21 augustus 2017 doorkruist de eerste zonsverduistering van een "Tav" de Verenigde Staten, het grote Babylon. De gebeurtenis van het "handschrift op de muur" komt tot een 7 "jaar" voltooiing rond 16 juni 2019. Het intreden van Koresh, de koning van Perzië, plus 7 "jaren" berekent tot ongeveer op 2 juli 2019.

In 1986 woonde ik een dienst bij in de 'Assembly of God'-kerk in Beacon, NY. Op die zondagmiddag kwam een woord bij mij op, het woord "tolk". Ik vroeg me af waarom dat woord net nu in mijn hoofd opdook. Die avond toen onze familie naar de kerk ging, kwam een persoon direct tegenover mij zitten en gaf mij het kortste bericht in tongen dat ik ooit had gehoord. Het waren slechts 3 of 4 woorden. Ik wist onmiddellijk wat de betekenis was van de boodschap. Het was: "Ik wil een Jericho-mars." Ik zei niets. Ik had nooit eerder een vertaling van tongentaal gegeven. Ik was verbaasd. Na een korte periode gaf iemand anders een vertaling die niets te maken had met een mars om Jericho. Dus ik bleef stil, en zei niets. Ongeveer 20 minuten later ging de pastor naar de preekstoel en begon te prediken over de muren van Jericho die naar beneden vielen. Vervolgens wilde ik dat ik toch had gesproken. Maar het was te laat. De bevestiging van YaHuWaH's werkingen, die nodig zou zijn voor de gemeente werd gemist omdat ik het niet uitsprak.

Dat gezegd hebbende, vertaal ik het vandaag en laat zien wat onze Vader me toonde. Ik maak mezelf niet tot een tolk, YaHuWaH deed het. We zijn nu betrokken bij een Jericho-mars aan het eind van een tijdperk.

Er zijn aanwijzingen dat er in het geheim afspraken zijn gemaakt tussen de leiders van de naties. De tijd is al vergevorderd. Bereid je voor om de zonde na te laten. Buig gewoon voor onze hemelse Vader, persoonlijk, al is het slechts voor een paar seconden elke dag, en erken Hem.

Johannes 10:27-29 - Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken.

Hier is nog wat extra grafische informatie die ik net ontdekt heb wat betrekking heeft op de speciale zonsverduistering van 20-3-2015.

Eerst de zonsverduistering zonder atmosferische straalbrekingscorrectie zoals die verschijnt vanuit de horizon op de Noordpool op 20-3-2015:

()

De totale zonsverduistering treedt op in het sterrenbeeld Vissen op 153 graden (deze afbeelding heeft atmosferische straalbreking in zich):

()

Hieronder is de officiële vlag van Groenland.

Deze werd ontworpen door Ware Christenen en kreeg de goedkeuring door Groenland op 21-6-1985.

De vlag van Groenland is vreemd genoeg vergelijkbaar met de andere afbeeldingen op deze pagina met betrekking tot de zonsverduistering, zoals deze verschijnt vanuit de horizon op de Noordpool op 20-3-2015:

( )

Vlag van Groenland

Groenland is een zelfbesturend overzees kanton van het Koninkrijk van Denemarken. De hoofdstad is Nuuk (Godthab).

Denemarken (Dan's mark, merkteken) krijgt de naam van de nakomelingen van de stam Dan, die zich naar verluidt daar vestigde.

YaHuWaH Elohim maakte het heelal en gaf ook de opdrachten voor de acties van de volken (zoals het selecteren van een ontwerp voor een officiële vlag). Er is een merkwaardige gelijkenis tussen de afbeeldingen op deze pagina en de zonsverduistering van 20-3-2015.

Houd er rekening mee dat de stam Dan ontbreekt bij de stammen die vermeld worden in Openbaring 7:5-8 als een deel van de 144.000 die worden verzegeld.

De opdracht van YAHUSHUA in Johannes 21

Het wonder gebeurt, wanneer de opdracht wordt nageleefd. Veel mensen verontschuldigen zich vandaag de dag voor het niet gehoorzamen aan de opdrachten van onze Vader en zijn Zoon.

Geen gehoorzaamheid, geen wonder.

Hier is de opdracht:

Johannes 21:5 - Vervolgens zei YAHUSHUA tot hen: kinderen, hebt gij geen vlees? Zij antwoordde hem, nee.
en Hij zeide tot hen: Werp het net uit aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dus uit, en ze waren niet in staat om het te trekken vanwege de veelheid van vissen.

Tijdens de zonsverduistering van 20-3-2015 is de aarde onze boot. De zon komt net boven de horizon na op de Noordpool onder de horizon te zijn geweest voor zes maanden. Het is een nacht van 6 maanden lang op de Noordpool en geen vis is er gevangen.

Tijdens de zonsverduistering staan de aarde, de maan en de zon in een rechte lijn. We kunnen zien wat aan de andere kant van de boot (aarde) is door te kijken naar de schaduw van de aarde.

Hier is het waar de schaduw van de aarde was aan de hemel tijdens de zonsverduistering van 20-3-2015:

()

Dit is waar we "ons net moeten uitwerpen" om het wonder te ontvangen van de 153 grote vissen uit Johannes 21.

Laten we nu eens kijken naar het Teken van de Vrouw bekleed met de zon, genoemd in Openbaring 12:1-5, dat 918 dagen later op 23-9-2017 wordt weergegeven in de hemel:

()

Dit is precies waar YAHUSHUA ons in Johannes 21 over vertelde, om onze netten uit te werpen.

Van 20-3-2015 tot 23-9-2017 zijn het precies 918 dagen.

Er waren 153 vissen in het net; zes discipelen; en Petrus.

6 x 153 = 918


Bron: The 153 Fish