www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het mysterie van de verloren Jubeljaar: deel 24 - De 9e van de maand Av

Door Bob O'Dell & Gidon Ariel - 7 augustus 2016

In deel 23 van deze serie toonden we dat het einde van een jaar op Gods kalender geen ogenblikkelijke gebeurtenis is, zoals 31 december om middernacht, maar meer een gebeurtenis over een periode van dagen, die begint met Rosh HaShana en eindigt met het blazen van de shofars op Jom Kipoer.

In deze serie artikelen hebben we meestal gekeken wat er ging gebeuren, terwijl we keken naar wat God zou kunnen doen, en dan schreven we over deze gebeurtenissen. Dit omvatte bijvoorbeeld de verklaring van een Jubeljaar door de paus, en ook de verklaring over de Golan dat die voor altijd deel zal uitmaken van Israël door de premier van Israël. Maar in dit geval kiezen we ervoor om te schrijven over de 9e van Av, voordat het komt.

De dag op de Joodse kalender die algemeen wordt aangeduid in het Engels als de 'Negende van Av' wordt in het Hebreeuws genoemd Tisha Be'Av, letterlijk "9e in Av". Av is de vijfde maand van de Bijbelse kalender die begint in het voorjaar met de maand Nissan, en het is de 11e maand van de burgerlijke kalender die begon in het Jubeljaar afgelopen herfst in de maand van Tishri.

De Tragedie van de Tragedies

Deze dag is zowel beroemd als berucht in de Joodse geschiedenis als de dag waarop meer moeite heeft plaatsgevonden voor het Joodse volk dan op een andere dag. Op de Gregoriaanse kalender valt deze dag in juli of augustus, maar de merkwaardige reeks van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden op deze dag is meer dan welk willekeurig toeval dan ook als we het zien op de Joodse kalender.

Het was op deze dag dat de spionnen terug kwamen naar het Israëlitische volk en meldden dat het land Kanaän moeilijk te veroveren zou zijn. Dit negatieve verslag vertraagde de inwerkingtreding van het beloofde Land met veertig jaar.

Het was de exacte dag van de verwoesting van de Eerste Tempel gebouwd door Salomo.

Het was de exacte dag van de vernietiging van de Tweede Tempel in de 1e eeuw.

Het was de exacte dag van het neerslaan van de opstand van Bar Kochba in de 2e eeuw.

Het markeerde de dag van de verdrijving van Joden uit Engeland in 1290.

Het was de eerste dag van de afwezigheid van de Joden in Spanje, nadat ze werden verdreven in 1492.

Het was de dag van het begin van de eerste Wereldoorlog, die wordt gezien als het begin van de opeenvolging van gebeurtenissen die hebben geleid tot de Holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Vasten en bidden op de 9e van Av

Op deze dag onthouden de Joden zich van voedsel en water, fysiek identificeren ze zich met het lijden in de geschiedenis van de Joden. Ze beginnen met de voorbereiding voor dit evenement al drie weken van tevoren, op de 17e dag van Tammuz, de maand voorafgaand aan Av. Die de dag markeert dat Nebukadnessar met zijn Babylonische leger de muren van Jeruzalem verwoestte, drie weken vóór de verwoesting van de Eerste Tempel.

( )

Tweede tempel vernietiging op Tisha Be'Av. (Geschilderd door Francesco Hayez: Wikicommons)

Na de terugkeer van het Joodse volk naar het Land na de Babylonische ballingschap voltooiden ze de bouw van de Tweede Tempel. De profeet Zacharia doet verslag in hoofdstuk 7 van zijn boek als de Joden gevraagd hebben om bedroefd te zijn op elke 9e van Av, ter herdenking van de verwoesting van de Eerste Tempel, nu er een Tweede Tempel op zijn plaats stond. De profeet Zacharia antwoordde ja, laat het bedroefd zijn niet ophouden, maar kijk naar de toekomst, zoals vastgelegd in Zacharia 8:18-19:

"Het woord van de HEERE van de legermachten kwam tot mij: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Het vasten in de vierde, het vasten in de vijfde, het vasten in de zevende en het vasten in de tiende maand, zal voor het huis van Juda worden tot vreugde, tot blijdschap en tot vreugdevolle feestdagen. Heb dan de waarheid en de vrede lief!"

Het vasten in de vierde maand is de 17e dag van Tammuz zoals eerder vermeld. Het vasten in de vijfde maand is de 9e van Av, dat valt in 2016 op zondag 14 augustus. Het vasten in de zevende maand is het Feest van Gedaliah (de volgende doet zich voor op 5 oktober 2016, en het vasten in de tiende maand werd al gehouden dit afgelopen winter.

[Notitie: Omdat de negende Av dit jaar op een sabbat valt verschuift de herdenking ervan naar zondag de 10de Av]

Voor meer informatie over hoe deze vasten worden waargenomen, is het raadzaam de gratis Videolessen, opgenomen door Gidon Ariel hier (www.root-source.com/blog/tisha-beav-day-of-calamity-prayer-for-redemption) te bekijken.

Het gebed op deze dag is niet alleen een uiting geven aan het verdriet om het verlies, maar het is ook een gebed voor de toekomst, dat God die zou verhaasten en de belofte van Zacharia 8 zou brengen.

Een uitnodiging om de Joden te vergezellen in gebed

Wij willen bij deze gelegenheid de christenen uitnodigen om samen met het Joodse volk in gebed te gaan, wanneer we jaarlijks bidden:

Dit kan het jaar worden dat deze dag van verdriet zal worden omgezet in vreugde en verlossing voor het Joodse volk.

( )

Gidon Ariel bij de muren van Jeruzalem. (Foto door Bob O'Dell)

De Videolessen die eerder vermeld werden, geven de achtergrond en informatie over hoe u met ons kunt bidden. Het kan zijn dat sommige christenen ook willen vasten op die dag. U bent welkom bij het deelnemen aan enig deel van ons vasten, maar doe dit alleen als je het veilig en verantwoord kunt doen.

Het belang van het verbinden

Er is een kader voor het vergezellen in dit jaar met betrekking tot het Jubeljaar.

Het goede nieuws is dat in de hele Joodse geschiedenis geen van de 9e van Av tragedies die hierboven genoemd zijn, in een Jubeljaar vielen. Vorig jaar was de 9e van Av in het Sabbatsjaar en was ook relatief probleemloos voor Israël.

Maar het lijkt mij dat de natie jaarlijks collectief "haar adem inhoudt" op deze dag, alsof een nieuwe tragedie hen kan overkomen. En dus is de eerste reden om toe te treden vanwege de broederlijke liefde.

De tweede reden om toe te treden in dit jaar is in het kader van het Jubeljaar. Het is zeldzaam dat grote winsten in het land optreden zonder conflict. Als God iets fantastisch moest doen in dit Jubeljaar, zoals hij deed in 1967, kan het evengoed worden geassocieerd met conflicten, hoewel wij herhaald hebben gebeden dat iets dergelijks niet het geval zou zijn.

De derde reden om samen in gebed te gaan met de Joden in dit jaar is dat sommige bekende christelijke profetieën hebben gesproken over de oorlog van conflicten die spoedig zal komen in het Land Israël. Als er zo'n conflict zou komen in het Joodse jaar 5776, zou het huidige Joodse jaar en de 9e van Av een uitstekende dag zijn om te starten.

Maar de vierde en laatste reden om toe te treden tot het gebed met de Joden dit jaar is dat, aangezien we misschien nu in een Jubeljaar kunnen zijn, DIT DE START IS VAN EEN NIEUWE CYCLUS. Die passage in Zacharia 8 gaat door met een profetie waarbij alle volkeren betrokken zijn en niet alleen de Joden. Als je het leest, beschouw dan dit jaar voor onszelf als een gelegenheid om IETS NIEUWS TE BEGINNEN, een nieuwe manier van omgaan met het Joodse volk. Zacharia 8:20-21 zegt:

"Zo zegt de HEERE van de legermachten: Er zullen weer volken komen en inwoners van veel steden. De inwoners van de ene stad zullen gaan naar die van de andere en zeggen: Laten we meteen gaan om het aangezicht van de HEERE gunstig te stemmen, om de HEERE van de legermachten te zoeken; ík zal ook gaan."

Wie zal het zeggen, dat deze vervulling alleen kan beginnen wanneer de 9e van Av een dag van vreugde is? Waarom zouden wij niet, die niet-Joden zijn, beginnen met het vervullen van dit vers op zondag 14 augustus 2016?

Verbonden met anderen

Als u de uitnodiging aanneemt om samen met Joden in gebed te gaan en/of te vasten op 14 augustus 2016, als de negende dag van de maand van Av, schrijf dan: Schrijf me in! in het reactie-deel op het orgineel.

Volgende keer

Vergezel ons de volgende keer als we doorgaan en kijken naar de actualiteit en alle aanwijzingen onderzoeken naar de zin en het mysterie van het verloren Jubeljaar.

Bron: The Mystery of the Lost Jubilee: Part XXIV - The Ninth of Av - Israel News