Adelaar als symbool

In het Boek Henoch worden de volken als dieren benoemd.
89.1 En een van die vier ging naar de witte stier (Noach), en leerde hem een mysterie, bevende als hij was. Hij werd geboren als een stier, was de man die bouwde voor zichzelf een groot schip (de Ark), en woonde er op, en drie stieren (Sem, Cham en Jafeth) gingen met hem in dat vaartuig, en ze waren geborgen.

{}

89.9 En de witte stier (Noah), was de man die ging uit dat schip (de Ark), en de drie stieren (Sem, Cham en Jafeth) met hem. En een van de drie stieren was wit, net als die andere stier, en een van hen werd rood als bloed, en een was zwart. En de witte stier (Noah) overleed.
89.10 En zij begonnen de vaders van wilde dieren en vogels te worden, zodat er van hen allerlei soorten ontstonden: leeuwen, tijgers, wolven, honden, hyena’s, wilde zwijnen, vossen, dassen, varkens, valken, gieren, wouwen, arenden, en raven. (elke natie van de mensheid) Maar onder hen was er een witte stier geboren (Abraham).
89.11 En zij begonnen met elkaar te vechten (verstrooing), maar de witte stier (Abraham), werd geboren onder hen, deze werd de vader van een wilde ezel (Ismaël) en daarbij een witte stier (Isaäk), en de wilde ezels (de Ismaëlieten) namen toe.
89.12 Maar de stier (Isaäk), die werd geboren, is de vader van een zwart wild zwijn (Esau) en een witte schaap (Jacob), en de wilde-zwijn (Ezau) is de vader van veel zwijnen en dat schaap (Jacob) was de vader van twaalf schapen (De Twaalf Stamvaders).

{}

89.17 En Hij riep dat schaap (Mozes), dat gevlucht was uit de wolven (de Egyptenaren), en sprak met het over de wolven (de Egyptenaren), dat hij hen zou waarschuwen dat ze niet de schapen (de Hebreeën) moesten aanraken.

{}

89.47 En de eerste ram (Saul) heeft die tweede ram (David) achtervolgt en de tweede ram (David) stond op en vluchtte voor hem. En ik keek toe tot die honden (Filistijnen) de eerste ram (Saul) aanvielen.
89.48 En die tweede ram (David) stond op en leidde de kleine schapen (de Hebreeën), en dat ram (David) heeft veel schapen verwekt, en viel in slaap (overleden). En een klein schaap (Salomo) werd een ram (Koning) in plaats van hem, en werd de prins en leider van de schapen (de Hebreeën).

{}

89.56 En ik zag hoe hij het ​​huis van hen verliet (de Levieten namen de ark mee, en God verliet de tempel), en hun toren (de Tempel), en hen allen overgaf in de handen van de leeuwen (Assyriërs), zodat ze hen in stukken kunnen scheuren en hen verslinden, en in de handen geven van alle dieren (Naties).

{}

90.2 En daarna zag ik in het visioen, al de vogels van de hemel komen:. De adelaars, de gieren, en de wouwen, en de raven (Syriërs). Maar de adelaars (Romeinen) leidde alle vogels, en zij begon de schapen te eten, de ogen uit pikken, en hun vlees te verslinden.

Deze fragmenten uit het Boek Henoch waaruit blijkt dat het dier-symbool van Israël de witte schapen zijn en de koning over hen is een Ram. Alle volken kregen een dier als symbool. Dit verklaart waarom Yeshua Herodes een vos noemde. Deze was een Edomiet. Lucas 13:32 Hij antwoordde: Zeg tegen die vos: “Let op, ik drijf demonen uit en vandaag en morgen genees ik mensen, en op de derde dag bereik ik de voltooiing.”
De Filistijnen kregen de hond als symbool en degene die de schapen verslonden kregen een adelaar als symbool.

Het boek Henoch vervolgt in 90.4; En ik keek toe totdat de schapen (de Hebreeën) werden verslonden door die honden, door de arenden en door de wouwen, en ze lieten hen noch vlees, noch de huid, noch pees, totdat alleen nog hun botten over waren. En hun botten vielen op de grond en de schapen werden weinig in getal.
Het volk zou worden vervolgt tot er geen natie meer over zou zijn.

() - Het Romeinse wapen

Als de schapen worden verslonden door de Adelaars zijn dat als eersten de Romeinen. Die hadden dit als hun wapensymbool voor de legioenen.

() - Heilige Roomse Rijk

Nu zien we het merkwaardige feit dat dit symbool door het Heilige Roomse Rijk is overgenomen. Ook dit rijk achtervolgde de Joden en volgelingen van Yeshua met alle macht. Oostenrijk als de uitloper van het Roomse Rijk is een land die ook de adelaar als symbool heeft.

() - Nazi wapensymbool

Het Wapen van de Nazi’s heeft ook dit dier als symbool. Een van de doelstellingen van dit rijk was de uitroeiing van de Joden. Maar ook landen als Montenegro, Polen, Servië, Roemenië, Rusland en Albanië, zijn landen die dit dier als hun symbool hebben en ook geen landen zijn die erg vriendelijk staan tegenover joden.

Zie de video op YouTube over de samenwerking tussen de Arabieren en de Nazi’s.
The Islamist-Nazi Link: The Grand Mufti of Jerusalem - deel1
The Nazi mufti of Jerusalem - deel 2

Men had maar een doel voor ogen het uitroeien van de Joden.

() - Wapensymbool Islamitische landen

Maar het wordt nog merkwaardiger als we de symbolen van de Islamitische staten bekijken. Dan zien we dat in heel veel landen de adelaar als symbool hebben. Landen als Syrië, Egypte, Jemen, Irak, Zuid-Jemen en de Verenigde Arabische Republiek

() - Wapensymbool Palestijnen

Ja ook die van de Palestijnen zij hebben hetzelfde symbool hebben overgenomen. Daarmee de doelstelling bloot leggende de vernietiging van het Joodse volk.

() - Symbool van de VS.

Kijken we dan naar het symbool van de Verenigde Staten, ook deze hebben de Adelaar als symbool van hun macht en nationaal embleem. Zullen die zich dan uiteindelijk tegen Israël keren?

Er zijn dus heel veel landen met dit symbool en die staan achter het streven van de adelaars om de schapen te verslinden en het als kale botten achter te laten.
In de Tweede wereldoorlog heeft men dat werkelijk gedaan, maar Ezechiël vertelt ons dat de botten weer zouden herleven en een volk vormen.
De wereld verzameld zich in een laatste poging om dit te verhinderen, er zal nog veel leed komen over de aarde, voor zowel Joden als niet-joden wanner de Dag des Heren zal aanvangen. Een tijd die de ‘Grote verdrukking wordt genoemd.’

Het wachten is op een vrede waarover Henoch al sprak.

90.19 En ik keek toe totdat een groot zwaard werd gegeven aan de schapen (de Hebreeën). En de schapen (de Hebreeën) gingen uit tegen alle wilde dieren om ze te doden. En al de dieren en vogels van de hemel vluchtten voor hen.
90.20 En ik keek tot er een troon werd opgericht in een aangename land en de Heer van de schapen (Yeshua) zat er op. En zij namen al de verzegelde rollen en opende de boekrollen in het aangezicht van de Heer van de schapen (YHWH).

De tussen haakjes staande toevoegingen staan niet in de basistekst.

Printen??? Spaar papier en inkt.